AIR Score (Appendicitis Inflammatory Response score)

AIR Score
Smärta i höger fossa (1 poäng)
Släppömhet eller muskelförsvar
Temperatur ≥38,5° (1 poäng)
Neutrofiler
Kräkning (1 poäng)
Leukocyter (* 10⁹/L)
CRP (mg/L)

Resultat

Appendicitis inflammatory response score (AIR)

Med AIR (Appendicits Inflammatory Response Score) bedöms sannolikheten för att buksmärtor orsakas av appendicit. AIR är en poängskala från 0 till 12 poäng. Poängskalan tolkas som följer:

  • 0 till 4 poäng: låg sannolikhet för appendicit.
    • Rekommendation: Om patienten är opåverkad är inläggning inte indicierad men uppföljning bör göras.
  • 5 till 8 poäng: Måttlig sannolikhet för appendicit.
    • Patienten bör läggas in för fortsatt utredning och behandling.
  • 9 till 12 poäng: Hög risk för appendicit. Exploration är indicerad.

Referens (Abstract översatt till svenska)

The appendicitis inflammatory response score: a tool for the diagnosis of acute appendicitis that outperforms the Alvarado score. Andersson et al. World J Surg. 2008.

Bakgrund: Den kliniska diagnosen appendicit är en subjektiv syntes av information från variabler med dåligt definierat diagnostiskt värde. Denna process kan förbättras genom att använda ett poängsystem som innehåller objektiva variabler som återspeglar det inflammatoriska svaret. Denna studie beskriver konstruktion och utvärdering av en ny klinisk appendicit score.

Metoder: Data samlades in prospektivt från 545 patienter som misstänktes ha appendicit på fyra sjukhus. Poängsystemet konstruerades utifrån åtta variabler med oberoende diagnostiskt värde (smärta i höger-nedre kvadranten, släppömhet, muskelförsvar, vita blodkroppar, andel neutrofiler, CRP, kroppstemperatur och kräkningar) hos 316 slumpmässigt utvalda patienter och utvärderades på de återstående 229 patienterna. Logistisk regression användes för att få en hög diskriminerande förmåga med fokus på avancerad appendicit. Diagnostisk prestanda jämfördes med Alvarado score.

Resultat: ROC-arean för den nya poängskalan var 0,97 för avancerad appendicit och 0,93 för all typ av appendicit, jämfört med 0,92 (p = 0,0027) respektive 0,88 (p = 0,0007) för Alvarado-poängen. Sextiotre procent av patienterna klassificerades i låg- eller högriskgruppen med en accuracy på 97,2%, vilket lämnade 37% för vidare undersökning. Sjuttiotre procent av icke-appendicitpatienterna, 67% av den avancerade appendiciten och 37% av alla patienter med blindtarmsinflammation klassificerades korrekt i låg- respektive högsannolikhetszonen.

Slutsats: Denna enkla kliniska score kan korrekt klassificera majoriteten av patienter med misstänkt blindtarmsinflammation, och minskar behovet av  diagnostisk bildundersökning eller laparoskopi till en mindre grupp med obestämbar score.