Alvarado Score (Appendicit)

Alvarado Score

Alvarado score används vid misstänkt appendicit (akut blindtarmsinflammation). Alvarado score har hög precision (sensitivitet och specificitet) risken är mycket låg eller mycket hög. Denna score är klart sämre vid måttlig risk (risk mellan hög och låg risk), vilket är en klar nackdel med verktyget. Det finns flera varianter av Alvarado score men detta är den ursprungliga modellen, som också är bäst validerad.

Ömhet i höger fossa (2 poäng)
Smärtvandring till höger fossa (1 poäng)
Släppömhet (1 poäng)
Aptitlöshet (1 poäng)
Illamående eller kräkning (1 poäng)
Temperatur ≥37.3°C (1 poäng)
LPK > 10⁹/L (2 poäng)
Vänsterförskjuten diff (1 poäng)

Resultat

Alvarado score används för att bedöma risken för appendicit. Det är ett poängsystem där varje patient kan få 0 till 10 poäng, med följande tolkning:

  • 0 till 3 poäng: Låg risk för appendicit. Det är inte rekommenderat att genomföra bildgivande diagnostik (CT, ultraljud).
  • 4 till 6 poäng: Mått lig risk. CT rekommenderas.
  • 7 till 10 poäng: Hög risk. Kirurg bör bedöma behovet av exploration.

Referens (Abstract översatt till svenska)

Am J Emerg Med . 2007 Jun;25(5):489-93. The use of the clinical scoring system by Alvarado in the decision to perform computed tomography for acute appendicitis in the ED. Robert McKay, Jessica Shepherd

Studiemål: Appendicit är en differentialdiagnos vid akut buk och kan vara en svår diagnos att ställa. Strategier för att välja vilka patienter som bör genomgå datortomografi (CT) för att bekräfta appendicit har inte undersökts. Vi utvecklade verktyg för CT-undersökning baserat på Alvarados kliniska score för patienter med misstänkta och bekräftade fall av appendicit.

Metoder: En retrospektiv granskning av 150 journaler bland patienter 7 år och äldre som sökte för buksmärta på akutmottagningen på ett sjukhus med 392 vårdplatser under en 6-månadersperiod, där samtliga genomgick CT för att utesluta appendicit. Patientdemografi, kliniska karaktäristika, och symtom dokumenterades. Användning av poängsystemet för appendicit, Alvarado score, gjordes retroaktivt på varje patient. Alvarado-poängen korrelerade med positiva patologifynd, liksom Alvarado-poäng med en negativ CT-undersökning. Specificitet och sensitivitet var hög även vid måttliga poäng.

Resultat: CT-undersökning (datortomografi) med Alvarado-poäng 3 eller lägre utfördes hos 37% (55/150) av patienterna för att utesluta appendicit. Känsligheten för Alvarado poäng 3 eller lägre för att inte ha appendicit var 96,2% (53/55) och specificiteten 67% (2/3). Patienter med Alvarado-poäng 7 eller högre hade en incidens av akut appendicit på 77,7% (28/36). Känsligheten för Alvarado poäng 7 eller högre för appendicit var 77% (28/36) och specificiteten 100% (8/8). Känsligheten för tvetydiga Alvarado-poäng, definierade som poäng på 4 till 6, för akut appendicit var 35,6% (21/59) och specificiteten 94% (36/38). Känsligheten och specificiteten hos CT-undersökning hos patienter med tvetydiga Alvarado-poäng förblev hög, vid 90,4% respektive 95%.

Slutsatser: Vid tvetydig kliniska presentation av appendicit, definierat som Alvarado-score av 4 till 6, rekommenderas datortomografi (CT-buk). Om klinisk presentation tyder på akut appendicit med Alvarado-score på 7 eller högre rekommenderas kirurgisk konsultation. Datortomografi är inte indicerat för patienter med Alvarado-poäng på 3 eller lägre för att diagnostisera akut appendicit.