Apgar Score

När används Apgar-score?
 • Apgar-score bör användas på samtliga nyfödda vid 1 minut och 5 minuter levnadsålder.
 • Syftet med Apgar-score är att kvantifiera fostrets viabilitet omedelbart efter förlossningen.
 • Apgar-score är som lägst 60 minuter post-partum.
 • Apgar-score beräknas upprepade gånger med 5 minuter intervall tills barnet har uppnått 7 poäng.
 • Apgcar-score baseras på 5 enkla kliniska parametrar.
 • Apgar-score kan inte användas för att prediktera mortalitet och neurologiskt utfall.
 • Gestationell ålder och användning av analgesi / sedering påverkar Apgar-score.
Varför använda Apgar-score?
 • Apgar-score är en snabb och enkel metod för att kvantifiera nyfödda barns välmående och effekten av återupplivningsförsök.
 • Apgar-score är validerad, pålitlig och uppvisar minimal interrater variabilitet.
 • Apgar-score kan användas för prematura barn.
 • Apgar-score korrelerar väl med laboratorieprover.

Beräkna Apgar-score

Apgar
Puls
Andning
Färg
Tonus
Retbarhet

Resultat

Apgar Score

Tolkning av Apgar-score

Apgar-score inbegriper 5 parametrar, för vilka barnet kan erhålla 0 (frånvaro), 1 (måttlig) eller 2 (tydlig) poäng. Maximalt kan 10 poäng erhållas.

 • ≥7 poäng: Normalt
 • 4 till 6 poäng: Låg poäng
 • ≤3 poäng: Kritiskt. Kräver intervention

Apgarskalan och mortalitet

Poäng på ApgarskalanMortalitet (%)
0–214%
3–71.1%
8–100.13%
Mortalitet beroende på Apgar-score.

Mer om Apgarskalan

Apgarskalan erbjuder en enkel och validerad metod för att bedöma status omedelbart efter födseln. Apgarskalan kan också användas för att bedöma huruvida återupplivsningsförsök är effektiva eller inte. Apgarpoängen predikterar dock inte långtidsöverlevnad eller neurologiskt utfall, och skall därför inte användas för det ändamålet. Återupplivningsförsök måste påbörjas om det är påkallat innan Apgarbedömning vid 1 minut levnadsålder. Återupplivningsförsök skall alltså inte vänta tills första Apgarbedömning gjorts. Apgarskalan är inte konstruerad för att bedöma behovet av neonatal återupplivning. Apgarskalan kan däremot användas för att bedöma effektiviteten i återupplivningsförsök.

Om barnet har 0 poäng från födsel till 10 minuters ålder så är det osannolikt att barnet överlever med normal neurologisk funktion. I 2011 års riktlinjer (Neonatal Resuscitation Program) skriver man följande: “[…] if you can confirm that no heart rate has been detectable for at least 10 minutes, discontinuation of resuscitative efforts may be appropriate”.

Referenser

American Academy of Pediatrics and American Heart Association. Textbook of Neonatal Resuscitation . 6th edition. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association; 2011.

Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Curr. Res. Anesth. Analg. 1953;32(4): 260–267. doi:10.1213/00000539-195301000-00041. PMID 13083014.

Finster M, Wood M. The Apgar score has survived the test of time. Anesthesiology. 2005;102 (4): 855–857. doi:10.1097/00000542-200504000-00022. PMID 15791116.

Apgar V, Holaday D, Stanley James L, et al. Evaluation of the Newborn Infant – Second Report. JAMA. 1958; 168(15): 1985-8.Casey BM, McIntire DD Leveno KJ The continuing value of the Apgar score for the assessment of newborn infants. N Engl J Med. 2001; 344 (7): 467–471.doi:10.1056/NEJM200102153440701. PMID 11172187The American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice. The Apgar Score. Pediatrics. 2015; 136: 819-22.