Cellulära sfäroider (Cellular Spheroids)

Cellulära sfäroider

Sfärisk, heterogena aggregat av prolifererande, vilande, och nekrotiska celler i kultur som behåller tredimensionell arkitektur och vävnadsspecifika funktioner. Förmågan att blankett [publikationstyp] sfäroider är ett karakteristiskt drag hos ODLADE TUMÖRCELLER härledda från fasta TUMÖRER. Celler från normala vävnader kan också blankett [publikationstyp] sfäroider. De representerar en in vitro-modell för studier av biologi hos både normala och maligna celler. (Från Bjerkvig, sfäroidkultur i cancerforskning, 1992, s 4)

Förklaring på engelska

Spherical, heterogeneous aggregates of proliferating, quiescent, and necrotic cells in culture that retain three-dimensional architecture and tissue-specific functions. The ability to form spheroids is a characteristic trait of CULTURED TUMOR CELLS derived from solid TUMORS. Cells from normal tissues can also form spheroids. They represent an in-vitro model for studies of the biology of both normal and malignant cells. (From Bjerkvig, Spheroid Culture in Cancer Research, 1992, p4)

Synonym, svenska: Sfäroider

Synonym, engelska: Cellular Spheroid; Cellular Spheroids; Spheroid, Cellular; Multicellular Spheroids; Multicellular Spheroid; Spheroid, Multicellular; Spheroids, Multicellular

Svensk term Cellulära sfäroider
Synonym på svenska Sfäroider
Synonym på engelska Cellular Spheroid; Cellular Spheroids; Spheroid, Cellular; Multicellular Spheroids; Multicellular Spheroid; Spheroid, Multicellular; Spheroids, Multicellular
Engelsk term Cellular Spheroids
MESH ID D018874

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.