Chrysophyta (Chrysophyta)

Chrysophyta

Mikroskopiska sötvattenalger tillhörande familjen Chrysophyceae. De har mycket gemensamt med brunalger, men är planktoniska snarare än bentiska. Även om de flesta har fotosyntes, anses de inte fullständigt autotrofa, eftersom de kan övergå till att bli fakultativt heterotrofa i frånvaro av ljus. I detta stadium kan de livnära sig på bakterier eller diatoméer (kiselalger).

Förklaring på engelska

A family of microscopic freshwater EUKARYOTA, commonly known as golden algae. They share many features with the BROWN ALGAE but are planktonic rather than benthic. Though most are photosynthetic, they are not considered truly autotrophic since they can become facultatively heterotrophic in the absence of adequate light. In this state they can feed on BACTERIA or DIATOMS.

Synonym, svenska: Alger, guld-bruna; Guldalger

Synonym, engelska: Chrysophyceae; Golden Algae; Algae, Golden; Algae, Golden-Brown; Algae, Golden Brown; Golden-Brown Algae

Svensk term Chrysophyta
Synonym på svenska Alger, guld-bruna; Guldalger
Synonym på engelska Chrysophyceae; Golden Algae; Algae, Golden; Algae, Golden-Brown; Algae, Golden Brown; Golden-Brown Algae
Engelsk term Chrysophyta
MESH ID D044523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.