Egentliga bladmossor (Bryopsida)

Egentliga bladmossor

En klass av växter inom Bryophyta som består av mossorna, som finns i både fuktiga (inklusive sötvatten) och torrare situationer. Mossor besitter upprätt eller framstreck bladlösa stjälkar, som ger upphov till bladlösa stjälkar bärande kapslar. Sporer som bildas i kapslar släpps och växer för att producera nya växter. (Kortfattad Ordbok [publikationstyp] för biologi, 1990). Många små växter som bär namnet mossa är i själva verket inte mossor. Den ”mossa” som finns på norra sidan av träd är faktiskt en grön alg (CHLOROPHYTA). Irländsk mossa är verkligen en röd alg (RHODOPHYTA). Skägglav (skäggmossa), Island mossa, ekmossa och renmossa är faktiskt LAVAR. Spansk mossa är ett vanligt namn för både LICHENS och en luftväxt (TILLANDSIA usneoides) av ananasfamiljen. Klubbmossa är en vintergrön ört av familj LYCOPODIACEAE.

Förklaring på engelska

A class of plants within the Bryophyta comprising the mosses, which are found in both damp (including freshwater) and drier situations. Mosses possess erect or prostrate leafless stems, which give rise to leafless stalks bearing capsules. Spores formed in the capsules are released and grow to produce new plants. (Concise Dictionary of Biology, 1990). Many small plants bearing the name moss are in fact not mosses. The “moss” found on the north side of trees is actually a green alga (CHLOROPHYTA). Irish moss is really a red alga (RHODOPHYTA). Beard lichen (beard moss), Iceland moss, oak moss, and reindeer moss are actually LICHENS. Spanish moss is a common name for both LICHENS and an air plant (TILLANDSIA usneoides) of the pineapple family. Club moss is an evergreen herb of the family LYCOPODIACEAE.

Synonym, svenska: Muddermossa

Synonym, engelska: Bryopsidas; Mosses, True; Mosse, True; True Mosse; True Mosses; Ceratodon; Ceratodons; Physcomitrella; Physcomitrellas

Svensk term Egentliga bladmossor
Synonym på svenska Muddermossa
Synonym på engelska Bryopsidas; Mosses, True; Mosse, True; True Mosse; True Mosses; Ceratodon; Ceratodons; Physcomitrella; Physcomitrellas
Engelsk term Bryopsida
MESH ID D019068

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.