Elementarpartikelväxelverkan (Elementary Particle Interactions)

Elementarpartikelväxelverkan

Den växelverkan mellan partiklar som leder till deras sönderfall och omvandlingar. Genom ömsesidig påverkan kan en enskild partikel falla sönder i andra partiklar. Två partiklar som kommer nära varandra kan transformeras, t ex genom att fortleva som samma partiklar, men med annan energi (elastiskt sönderfall), eller till andra partiklar (oelastiskt sönderfall). Det finns tre kategorier av växelverkan: stark, elektromagnetisk och svag.

Förklaring på engelska

The interactions of particles responsible for their scattering and transformations (decays and reactions). Because of interactions, an isolated particle may decay into other particles. Two particles passing near each other may transform, perhaps into the same particles but with changed momenta (elastic scattering) or into other particles (inelastic scattering). Interactions fall into three groups: strong, electromagnetic, and weak. (From McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 7th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Particle Interactions, Elementary; Elementary Particle Interaction; Interaction, Elementary Particle; Interactions, Elementary Particle; Particle Interaction, Elementary

Svensk term Elementarpartikelväxelverkan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Particle Interactions, Elementary; Elementary Particle Interaction; Interaction, Elementary Particle; Interactions, Elementary Particle; Particle Interaction, Elementary
Engelsk term Elementary Particle Interactions
MESH ID D019471

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.