Endemiska sjukdomar (Endemic Diseases)

Endemiska sjukdomar

Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.

Förklaring på engelska

The constant presence of diseases or infectious agents within a given geographic area or population group. It may also refer to the usual prevalence of a given disease with such area or group. It includes holoendemic and hyperendemic diseases. A holoendemic disease is one for which a high prevalent level of infection begins early in life and affects most of the child population, leading to a state of equilibrium such that the adult population shows evidence of the disease much less commonly than do children (malaria in many communities is a holoendemic disease). A hyperendemic disease is one that is constantly present at a high incidence and/or prevalence rate and affects all groups equally. (Last, A Dictionary of Epidemiology, 3d ed, p53, 78, 80)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Endemic; Diseases, Endemic; Endemic Disease

Svensk term Endemiska sjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Endemic; Diseases, Endemic; Endemic Disease
Engelsk term Endemic Diseases
MESH ID D019353

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.