GABA-modulatorer (GABA Modulators)

GABA-modulatorer

Ämnen som varken verkar som stimulerare eller blockerare, men som har verkan på gamma-aminosyrareceptor-jonoforkomplexet. GABA-A-receptorer tycks ha åtminstone tre allostera ställen för modulatorverkan: ett där bensodiazepiner verkar genom att öka öppningsfrekvensen hos gamma-aminosyraaktiverade kloridkanaler; ett där barbiturater verkar genom att förlänga kanalöppningstiden; och ett där vissa steroider kan verka. Verkan av allmänna narkosmedel kan delvis bero på att de förstärker GABAerga reaktioner, men de räknas inte hit.

Förklaring på engelska

Substances that do not act as agonists or antagonists but do affect the GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID receptor-ionophore complex. GABA-A receptors (RECEPTORS, GABA-A) appear to have at least three allosteric sites at which modulators act: a site at which BENZODIAZEPINES act by increasing the opening frequency of GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID-activated chloride channels; a site at which BARBITURATES act to prolong the duration of channel opening; and a site at which some steroids may act. GENERAL ANESTHETICS probably act at least partly by potentiating GABAergic responses, but they are not included here.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Modulators, GABA; GABAergic Modulators; Modulators, GABAergic; gamma-Aminobutyric Acid Modulators; Acid Modulators, gamma-Aminobutyric; Modulators, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Modulators

Svensk term GABA-modulatorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Modulators, GABA; GABAergic Modulators; Modulators, GABAergic; gamma-Aminobutyric Acid Modulators; Acid Modulators, gamma-Aminobutyric; Modulators, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Modulators
Engelsk term GABA Modulators
MESH ID D018757

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.