Hartscement (Resin Cements)

Hartscement

Dentala cement bestående av antingen polymetylmetakrylat eller dimetakrylat, framställt genom att blanda en akrylmonomervätska med akrylpolymerer och mineralfyllmedel. Cementet är olösligt i vatten och är således resistent mot vätskor i mun, men är också irriterande för tandpulpa. Det används främst som ett lutningsmedel för tillverkade och tillfälliga restaureringar. (Jablonskis Ordbok [publikationstyp] för Tandläkarvetenskap, 1992, p159)

Förklaring på engelska

Dental cements composed either of polymethyl methacrylate or dimethacrylate, produced by mixing an acrylic monomer liquid with acrylic polymers and mineral fillers. The cement is insoluble in water and is thus resistant to fluids in the mouth, but is also irritating to the dental pulp. It is used chiefly as a luting agent for fabricated and temporary restorations. (Jablonski’s Dictionary of Dentistry, 1992, p159)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cements, Resin; Resin Cement; Cement, Resin

Svensk term Hartscement
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cements, Resin; Resin Cement; Cement, Resin
Engelsk term Resin Cements
MESH ID D019279

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.