Icke-parametrisk statistik (Nonparametric Statistics)

Icke-parametrisk statistik

En klass av statistiska metoder som är tillämpliga på en stor uppsättning sannolikhetsfördelningar som används för att testa korrelation, plats, oberoende etc. I de flesta icke-parametriska statistiska tester ersätts de ursprungliga poängen eller observationerna med en annan variabel som innehåller mindre information. En viktig klass av icke-parametriska tester använder de ordinära egenskaperna hos data. En annan klass av tester använder information om huruvida en observation är över eller under något fast värde som medianen, och en tredje klass baseras på frekvensen av förekomsten av körningar i data. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed, p1284; Corsini, Concise Encyklopedi [publikationstyp] Psykologi, 1987, p764-5)

Förklaring på engelska

A class of statistical methods applicable to a large set of probability distributions used to test for correlation, location, independence, etc. In most nonparametric statistical tests, the original scores or observations are replaced by another variable containing less information. An important class of nonparametric tests employs the ordinal properties of the data. Another class of tests uses information about whether an observation is above or below some fixed value such as the median, and a third class is based on the frequency of the occurrence of runs in the data. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed, p1284; Corsini, Concise Encyclopedia of Psychology, 1987, p764-5)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nonparametric Statistics; Statistics, Non-Parametric; Statistics, Non Parametric; Non-Parametric Statistics; Non Parametric Statistics; Kruskal-Wallis H Statistic; Wilcoxon Rank Test; Rank Test, Wilcoxon; Test, Wilcoxon Rank; Rank-Sum Tests; Rank Sum Tests; Rank-Sum Test; Test, Rank-Sum; Tests, Rank-Sum; Spearman Rank Correlation Coefficient; Wilcox Test; Test, Wilcox; Kolmogorov-Smirnov Test; Kolmogorov Smirnov Test; Test, Kolmogorov-Smirnov; Mann-Whitney U Test; Mann Whitney U Test; Test, Mann-Whitney U; U Test, Mann-Whitney

Svensk term Icke-parametrisk statistik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nonparametric Statistics; Statistics, Non-Parametric; Statistics, Non Parametric; Non-Parametric Statistics; Non Parametric Statistics; Kruskal-Wallis H Statistic; Wilcoxon Rank Test; Rank Test, Wilcoxon; Test, Wilcoxon Rank; Rank-Sum Tests; Rank Sum Tests; Rank-Sum Test; Test, Rank-Sum; Tests, Rank-Sum; Spearman Rank Correlation Coefficient; Wilcox Test; Test, Wilcox; Kolmogorov-Smirnov Test; Kolmogorov Smirnov Test; Test, Kolmogorov-Smirnov; Mann-Whitney U Test; Mann Whitney U Test; Test, Mann-Whitney U; U Test, Mann-Whitney
Engelsk term Nonparametric Statistics
MESH ID D018709

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.