Immobiliserade celler (Immobilized Cells)

Immobiliserade celler

Mikrobiella, växt- eller djurceller som görs orörliga genom att fästas vid ett fast underlag, vanligen en colonnmatris. Inom bioteknologin används immobiliserade celler vanligen för biokonvertering av något substrat till en viss produkt.

Förklaring på engelska

Microbial, plant, or animal cells which are immobilized by attachment to solid structures, usually a column matrix. A common use of immobilized cells is in biotechnology for the bioconversion of a substrate to a particular product. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Synonym, svenska: Immobiliserade celler

Synonym, engelska: Immobilized Cells; Cell, Immobilized; Immobilized Cell

Svensk term Immobiliserade celler
Synonym på svenska Immobiliserade celler
Synonym på engelska Immobilized Cells; Cell, Immobilized; Immobilized Cell
Engelsk term Immobilized Cells
MESH ID D018914

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.