Järnöverskott (Iron Overload)

Järnöverskott

För stor ansamling av järn i kroppen till följd av onormalt hög absorption av järn från tarmarna eller parenteral tillförsel. Tillståndet kan bero på idiopatisk hemokromatos, överdrivet stort intag av järn, kronisk alkoholism, vissa typer av behandlingsresistent anemi eller transfusionshemosideros.

Förklaring på engelska

An excessive accumulation of iron in the body due to a greater than normal absorption of iron from the gastrointestinal tract or from parenteral injection. This may arise from idiopathic hemochromatosis, excessive iron intake, chronic alcoholism, certain types of refractory anemia, or transfusional hemosiderosis. (From Churchill’s Illustrated Medical Dictionary, 1989)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Overload, Iron

Svensk term Järnöverskott
Synonym på svenska
Synonym på engelska Overload, Iron
Engelsk term Iron Overload
MESH ID D019190

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.