Kollektiner (Collectins)

Kollektiner

En klass lektiner av C-typ som inriktar sig på kolvätestrukturer på angripande patogener. Bindande av kollektiner till mikroorganismer leder till agglutination och påskyndad eliminering. Kollektiner bildar trimerer som kan förena sig till större oligomerer. Varje kollektinpolypeptidkedja utgörs av fyra områden: en ganska kort N-termineringsregion, en kollagenliknande region, en alfahelixformad region och ett kolvätebindande område.

Förklaring på engelska

A class of C-type lectins that target the carbohydrate structures found on invading pathogens. Binding of collectins to microorganisms results in their agglutination and enhanced clearance. Collectins form trimers that may assemble into larger oligomers. Each collectin polypeptide chain consists of four regions: a relatively short N-terminal region, a collagen-like region, an alpha-helical coiled-coil region, and carbohydrate-binding region.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Collagenous Lectins; Lectins, Collagenous; Collectin

Svensk term Kollektiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Collagenous Lectins; Lectins, Collagenous; Collectin
Engelsk term Collectins
MESH ID D037222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.