Kromosomsvaghetsställen (Chromosome Fragile Sites)

Kromosomsvaghetsställen

Speciella genområden som i samband med karyotypning visar sig som “luckor” (icke-komprimerade strängar) på en kromatidarm vid cellodling under vissa betingelser. Dessa områden är förknippade med en ökning av kromosomsvaghet. De klassificeras som vanliga eller sällsynta, och beroende på de odlingsförhållanden, under vilka de utvecklas. Svaghetsställen benämns “FRA” plus angivelse av specifik kromosom och en bokstav som hänvisar till ett givit svaghetsställe på den kromosomen (t ex hänför sig FRAXA till svaghetsplatsen A på X-kromosomen. Det är en sällsynt, folsyrakänslig svaghetszon förknippad med Fraxa-syndromet).

Förklaring på engelska

Specific loci that show up during KARYOTYPING as a gap (an uncondensed stretch in closer views) on a CHROMATID arm after culturing cells under specific conditions. These sites are associated with an increase in CHROMOSOME FRAGILITY. They are classified as common or rare, and by the specific culture conditions under which they develop. Fragile site loci are named by the letters “FRA” followed by a designation for the specific chromosome, and a letter which refers to which fragile site of that chromosome (e.g. FRAXA refers to fragile site A on the X chromosome. It is a rare, folic acid-sensitive fragile site associated with FRAGILE X SYNDROME.)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chromosome Fragile Site; Fragile Site, Chromosome; Site, Chromosome Fragile; Sites, Chromosome Fragile; Fragile Sites, Chromosome

Svensk term Kromosomsvaghetsställen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chromosome Fragile Site; Fragile Site, Chromosome; Site, Chromosome Fragile; Sites, Chromosome Fragile; Fragile Sites, Chromosome
Engelsk term Chromosome Fragile Sites
MESH ID D043283

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.