Lösningar (Solutions)

Lösningar

De homogena blandningar som bildas genom blandning av en fast, flytande eller gasformig substans (löst ämne) med en vätska (lösningsmedlet), från vilken de upplösta ämnena kan återvinnas genom fysiska processer. (Från Grant & Hackhs Chemical Dictionary, 5:e upplagan)

Förklaring på engelska

The homogeneous mixtures formed by the mixing of a solid, liquid, or gaseous substance (solute) with a liquid (the solvent), from which the dissolved substances can be recovered by physical processes. (From Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Solution

Svensk term Lösningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Solution
Engelsk term Solutions
MESH ID D012996

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.