Medicinsk topografi (Medical Topography)

Medicinsk topografi

Den systematiska kartläggningen, kartläggning, kartläggning, och beskrivning av specifika geografiska platser, med hänvisning till de fysiska egenskaper som antogs påverka hälsa och sjukdom. Medicinsk topografi bör differentieras från EPIDEMIOLOGI genom att den förra betonar geografi medan den senare betonar sjukdomsutbrott.

Förklaring på engelska

The systematic surveying, mapping, charting, and description of specific geographical sites, with reference to the physical features that were presumed to influence health and disease. Medical topography should be differentiated from EPIDEMIOLOGY in that the former emphasizes geography whereas the latter emphasizes disease outbreaks.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medical Topography

Svensk term Medicinsk topografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medical Topography
Engelsk term Medical Topography
MESH ID D019371

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.