Observation (Observation)

Observation

En aktivitet som innebär att noggrant iaktta och studera fakta och händelser, samla data genom att analysera, göra mätningar och dra slutsatser, i syfte att tillämpa den erhållna informationen på teoretiska antaganden. Observation som vetenskaplig metod för kunskapsförvärvande hade sin början i den klassiska antiken. Inom modern vetenskap och medicin underlättas tillämpningarna av den moderna teknologin. Observation är ett av grundelementen i forskningsprocessen.

Förklaring på engelska

The act of regarding attentively and studying facts and occurrences, gathering data through analyzing, measuring, and drawing conclusions, with the purpose of applying the observed information to theoretical assumptions. Observation as a scientific method in the acquisition of knowledge began in classical antiquity; in modern science and medicine its greatest application is facilitated by modern technology. Observation is one of the components of the research process.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Observation
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Observation
MESH ID D019370

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.