Regressionsanalys (Regression Analysis)

Regressionsanalys

Förfaranden för att hitta den matematiska funktion som bäst beskriver förhållandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Vid linjär regression (se LINJÄRA MODELLER) begränsas förhållandet till att vara en rak linje och LEAST-SQUARES ANALYSIS används för att bestämma den bästa passformen. I logistisk regression (se LOGISTISKA MODELLER) är den beroende variabeln kvalitativ snarare än kontinuerligt variabel och SANNOLIKHETSFUNKTIONER används för att hitta den bästa relationen. Vid multipel regression anses den beroende variabeln bero på mer än en enda oberoende variabel.

Förklaring på engelska

Procedures for finding the mathematical function which best describes the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. In linear regression (see LINEAR MODELS) the relationship is constrained to be a straight line and LEAST-SQUARES ANALYSIS is used to determine the best fit. In logistic regression (see LOGISTIC MODELS) the dependent variable is qualitative rather than continuously variable and LIKELIHOOD FUNCTIONS are used to find the best relationship. In multiple regression, the dependent variable is considered to depend on more than a single independent variable.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Analysis, Regression; Analyses, Regression; Regression Analyses; Regression Diagnostics; Diagnostics, Regression; Statistical Regression; Regression, Statistical; Regressions, Statistical; Statistical Regressions

Svensk term Regressionsanalys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Analysis, Regression; Analyses, Regression; Regression Analyses; Regression Diagnostics; Diagnostics, Regression; Statistical Regression; Regression, Statistical; Regressions, Statistical; Statistical Regressions
Engelsk term Regression Analysis
MESH ID D012044

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.