Reserpin (Reserpine)

Reserpin

En alkaloid som finns i rötterna till Rauwolfia serpentina och R. vomitoria. Reserpin hämmar upptaget av norepinefrin i lagringsvesiklar vilket resulterar i utarmning av katekolaminer och serotonin från centrala och perifera axonterminaler. Det har använts som ett blodtryckssänkande och ett antipsykotiskt samt ett forskningsverktyg, men dess negativa effekter begränsar dess kliniska användning.

Förklaring på engelska

An alkaloid found in the roots of Rauwolfia serpentina and R. vomitoria. Reserpine inhibits the uptake of norepinephrine into storage vesicles resulting in depletion of catecholamines and serotonin from central and peripheral axon terminals. It has been used as an antihypertensive and an antipsychotic as well as a research tool, but its adverse effects limit its clinical use.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rausedil; Rausedyl; Serpasil; Raunervil; V-Serp; V Serp; Raupasil; Serpivite

Svensk term Reserpin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rausedil; Rausedyl; Serpasil; Raunervil; V-Serp; V Serp; Raupasil; Serpivite
Engelsk term Reserpine
MESH ID D012110

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.