Retinopati hos prematura (Retinopathy of Prematurity)

Retinopati hos prematura

En bilateral retinopati som förekommer hos prematura spädbarn behandlade med alltför höga koncentrationer av syrgas, kännetecknad av vaskulär utvidgning, proliferation, och slingrighet, svullnad, och näthinneavlossning, med ultimat omvandling av näthinna till en fibrös massa som kan ses som en tät retrolental membran. Vanligtvis är ögontillväxten arresterad och kan leda till mikrooftalmi, och blindhet kan uppstå. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

A bilateral retinopathy occurring in premature infants treated with excessively high concentrations of oxygen, characterized by vascular dilatation, proliferation, and tortuosity, edema, and retinal detachment, with ultimate conversion of the retina into a fibrous mass that can be seen as a dense retrolental membrane. Usually growth of the eye is arrested and may result in microophthalmia, and blindness may occur. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska: Prematuritetsretinopati

Synonym, engelska: Prematurity Retinopathies; Prematurity Retinopathy; Retrolental Fibroplasia; Fibroplasia, Retrolental; Fibroplasias, Retrolental; Retrolental Fibroplasias

Svensk term Retinopati hos prematura
Synonym på svenska Prematuritetsretinopati
Synonym på engelska Prematurity Retinopathies; Prematurity Retinopathy; Retrolental Fibroplasia; Fibroplasia, Retrolental; Fibroplasias, Retrolental; Retrolental Fibroplasias
Engelsk term Retinopathy of Prematurity
MESH ID D012178

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.