Rotpreparation (Root Canal Preparation)

Rotpreparation

Förberedande aktiviteter i ROTKANALTERAPI genom partiell eller fullständig utrotning av sjuk massa, rengöring och sterilisering av den tomma kanalen, förstoring och formning av kanalen för att ta emot tätningsmaterialet. Kaviteten kan framställas genom mekanisk, sonisk, kemisk, eller på annat sätt. (Från Dorland, 28: e uppl, p1700)

Förklaring på engelska

Preparatory activities in ROOT CANAL THERAPY by partial or complete extirpation of diseased pulp, cleaning and sterilization of the empty canal, enlarging and shaping the canal to receive the sealing material. The cavity may be prepared by mechanical, sonic, chemical, or other means. (From Dorland, 28th ed, p1700)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Canal Preparation, Root; Canal Preparations, Root; Preparation, Root Canal; Preparations, Root Canal; Root Canal Preparations

Svensk term Rotpreparation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Canal Preparation, Root; Canal Preparations, Root; Preparation, Root Canal; Preparations, Root Canal; Root Canal Preparations
Engelsk term Root Canal Preparation
MESH ID D018915

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.