Satellit rna (Satellite RNA)

Satellit rna

Små, linjära enkelsträngade RNA-molekyler fungerar funktionellt som molekylära parasiter av vissa RNA-växtvirus. Satellit-RNA uppvisar fyra karakteristiska drag: (1) de kräver hjälpvirus för att replikera; (2) de är onödiga för replikering av hjälpvirus; (3) de är inkapslade i hjälparvirusets pälsprotein; (4) de har ingen omfattande sekvenshomologi till hjälparviruset. Således skiljer de sig från SATELLIT-VIRUS som kodar sitt eget pälsprotein, och från det genomiska RNA; (=RNA, VIRAL); av satellitvirus. (Från Maramorosch, viroider och satelliter, 1991, p143)

Förklaring på engelska

Small, linear single-stranded RNA molecules functionally acting as molecular parasites of certain RNA plant viruses. Satellite RNAs exhibit four characteristic traits: (1) they require helper viruses to replicate; (2) they are unnecessary for the replication of helper viruses; (3) they are encapsidated in the coat protein of the helper virus; (4) they have no extensive sequence homology to the helper virus. Thus they differ from SATELLITE VIRUSES which encode their own coat protein, and from the genomic RNA; (=RNA, VIRAL); of satellite viruses. (From Maramorosch, Viroids and Satellites, 1991, p143)

Synonym, svenska: Satellit-RNA

Synonym, engelska: Satellite RNAs; RNAs, Satellite; Satellite RNA

Svensk term Satellit rna
Synonym på svenska Satellit-RNA
Synonym på engelska Satellite RNAs; RNAs, Satellite; Satellite RNA
Engelsk term Satellite RNA
MESH ID D019244

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.