Sentinel Health Event-övervakning (Sentinel Surveillance)

Sentinel Health Event-övervakning

Övervakning av förekomsten av specifika förhållanden för att bedöma stabiliteten eller förändringen i hälsonivåer hos en befolkning. Det är också studien av sjukdomsfrekvenser i en specifik kohort, såsom i ett geografiskt område eller befolkningsundergrupp för att uppskatta trender i en större befolkning. (Från sista, Ordbok [publikationstyp] för Epidemiologi, 2d ed)

Förklaring på engelska

Monitoring of rate of occurrence of specific conditions to assess the stability or change in health levels of a population. It is also the study of disease rates in a specific cohort such as in a geographic area or population subgroup to estimate trends in a larger population. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surveillance, Sentinel; Syndromic Surveillance; Surveillance, Syndromic; Biosurveillance Systems; Biosurveillance System; Sentinel Health Event; Health Event, Sentinel

Svensk term Sentinel Health Event-övervakning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surveillance, Sentinel; Syndromic Surveillance; Surveillance, Syndromic; Biosurveillance Systems; Biosurveillance System; Sentinel Health Event; Health Event, Sentinel
Engelsk term Sentinel Surveillance
MESH ID D018571

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.