Sexpili (Sex Pili)

Sexpili

Filamentösa eller långsträckta proteinstrukturer som sträcker sig från cellytan i gramnegativa bakterier som innehåller vissa typer av konjugativ plasmid. Dessa pili är de organ som är associerade med genetisk överföring och har viktiga roller i konjugering. Normalt, endast en eller ett fåtal pili förekommer på en given donatorcell. (Från Singleton & Sainsbury, Ordbok [publikationstyp] of Mikrobiologi and Molecular Biologi, 2d ed, p675) Denna föredragna användning av ”pili” hänvisar till den sexuella bihang, som ska skiljas från bakteriella fimbrier (FIMBRIAE, BAKTERIELL), även känd som vanlig pili, som vanligtvis handlar om vidhäftning.

Förklaring på engelska

Filamentous or elongated proteinaceous structures which extend from the cell surface in gram-negative bacteria that contain certain types of conjugative plasmid. These pili are the organs associated with genetic transfer and have essential roles in conjugation. Normally, only one or a few pili occur on a given donor cell. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed, p675) This preferred use of “pili” refers to the sexual appendage, to be distinguished from bacterial fimbriae (FIMBRIAE, BACTERIAL), also known as common pili, which are usually concerned with adhesion.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pili, Conjugative; Sex Pili; Conjugative Pili; Conjugative Pilus; Pilus, Conjugative; Sex Pilus; Pilus, Sex

Svensk term Sexpili
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pili, Conjugative; Sex Pili; Conjugative Pili; Conjugative Pilus; Pilus, Conjugative; Sex Pilus; Pilus, Sex
Engelsk term Sex Pili
MESH ID D018933

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.