Skadereduktion (Harm Reduction)

Skadereduktion

Tillämpning av metoder avsedda att minska risken för skada i samband med visst beteende utan att minska beteendefrekvensen. Till riskförknippade beteenden hör aktiva, beroendeassocierade beteendemönster.

Förklaring på engelska

The application of methods designed to reduce the risk of harm associated with certain behaviors without reduction in frequency of those behaviors. The risk-associated behaviors include ongoing and active addictive behaviors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reduction, Harm; Harm Minimization; Minimization, Harm

Svensk term Skadereduktion
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reduction, Harm; Harm Minimization; Minimization, Harm
Engelsk term Harm Reduction
MESH ID D040261

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.