Spinnfångning (Spin Trapping)

Spinnfångning

En teknik för att detektera kortlivade reaktiva FRIA RADIKALER i biologiska system genom att tillhandahålla en nitron- eller nitrosförening för att en additionsreaktion ska inträffa som producerar en ELECTRON SPIN RESONANCE-spektroskopi-detekterbar aminoxylradikal. Vid spinnfångning kallas föreningen som fångar radikalen spinnfällan och tilläggsprodukten av radikalen identifieras som spinnaddukten. (Gratis Rad Res Comm 1990; 9 (3-6) :163)

Förklaring på engelska

A technique for detecting short-lived reactive FREE RADICALS in biological systems by providing a nitrone or nitrose compound for an addition reaction to occur which produces an ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROSCOPY-detectable aminoxyl radical. In spin trapping, the compound trapping the radical is called the spin trap and the addition product of the radical is identified as the spin adduct. (Free Rad Res Comm 1990;9(3-6):163)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spin Trappings; Trapping, Spin; Trappings, Spin

Svensk term Spinnfångning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spin Trappings; Trapping, Spin; Trappings, Spin
Engelsk term Spin Trapping
MESH ID D019097

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.