Synapser (Synapses)

Synapser

Specialiserade korsningar där en neuron kommunicerar med en målcell. Vid klassiska synapser, en neurons presynaptiska terminal frigör en kemisk sändare lagrad i synaptiska vesiklar som diffunderar över en smal synaptisk klyfta och aktiverar receptorer på målcellens postsynaptiska membran. Målet kan vara en dendrit, cellkropp, eller axon av en annan neuron, eller en specialiserad region i en muskel- eller sekretorisk cell. Nervceller kan också kommunicera via direkt elektrisk koppling med ELEKTRISKA SYNAPSER. Flera andra icke-synaptiska kemiska eller elektriska signalöverföringsprocesser sker via extracellulära medierade interaktioner.

Förklaring på engelska

Specialized junctions at which a neuron communicates with a target cell. At classical synapses, a neuron’s presynaptic terminal releases a chemical transmitter stored in synaptic vesicles which diffuses across a narrow synaptic cleft and activates receptors on the postsynaptic membrane of the target cell. The target may be a dendrite, cell body, or axon of another neuron, or a specialized region of a muscle or secretory cell. Neurons may also communicate via direct electrical coupling with ELECTRICAL SYNAPSES. Several other non-synaptic chemical or electric signal transmitting processes occur via extracellular mediated interactions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Synapse

Svensk term Synapser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Synapse
Engelsk term Synapses
MESH ID D013569

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.