Tetani (Tetany)

Tetani

En störning som kännetecknas av muskelryckningar, anfall och karpopedal spasmer, och när svår, laryngospasm och kramper. Detta tillstånd är förknippat med instabil depolarisering av axonala membran, främst i det perifera nervsystemet. Tetani är vanligtvis resultatet av HYPOKALCEMI eller reducerade serumnivåer av MAGNESIUM som kan associeras med HYPERVENTILATION; HYPOPARATHYROIDISM; RICKETS; UREMI; eller andra tillstånd. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6th ed, p1490)

Förklaring på engelska

A disorder characterized by muscle twitches, cramps, and carpopedal spasm, and when severe, laryngospasm and seizures. This condition is associated with unstable depolarization of axonal membranes, primarily in the peripheral nervous system. Tetany usually results from HYPOCALCEMIA or reduced serum levels of MAGNESIUM that may be associated with HYPERVENTILATION; HYPOPARATHYROIDISM; RICKETS; UREMIA; or other conditions. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1490)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetanies; Tetanilla; Tetanillas; Tetany, Neonatal; Neonatal Tetanies; Neonatal Tetany; Tetanies, Neonatal; Spasmophilia; Spasmophilias

Svensk term Tetani
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetanies; Tetanilla; Tetanillas; Tetany, Neonatal; Neonatal Tetanies; Neonatal Tetany; Tetanies, Neonatal; Spasmophilia; Spasmophilias
Engelsk term Tetany
MESH ID D013746

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.