Tetranitrometan (Tetranitromethane)

Tetranitrometan

Frätande oxidationsmedel, explosiv; tillsats till diesel och raketbränslen; orsakar hud- och lungirritation; föreslagen krigsgas. Ett användbart reagens för att studera modifiering av specifika aminosyror, särskilt tyrosinrester i proteiner. Har också använts för att studera karbanionbildning och för att detektera närvaron av dubbelbindningar i organiska föreningar.

Förklaring på engelska

Corrosive oxidant, explosive; additive to diesel and rocket fuels; causes skin and lung irritation; proposed war gas. A useful reagent for studying the modification of specific amino acids, particularly tyrosine residues in proteins. Has also been used for studying carbanion formation and for detecting the presence of double bonds in organic compounds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tetranitrometan
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tetranitromethane
MESH ID D013774

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.