Traumatiskt stressyndrom (Traumatic stress disorders)

Traumatiskt stressyndrom

Ångeststörningar manifesteras av utvecklingen av karakteristiska symtom efter en psykologiskt traumatisk händelse som ligger utanför det normala intervallet för vanlig mänsklig erfarenhet. Symtom inkluderar att uppleva den traumatiska händelsen igen, ökad uppväckande, och bedövning av lyhördhet för eller minskat engagemang i den yttre världen. Traumatiskt stressyndrom kan klassificeras ytterligare vid tid för början och varaktigheten av dessa symtom.

Förklaring på engelska

Anxiety disorders manifested by the development of characteristic symptoms following a psychologically traumatic event that is outside the normal range of usual human experience. Symptoms include re-experiencing the traumatic event, increased arousal, and numbing of responsiveness to or reduced involvement with the external world. Traumatic stress disorders can be further classified by the time of onset and the duration of these symptoms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stress Disorder, Traumatic; Traumatic Stress Disorder; Traumatic Stress Disorders

Svensk term Traumatiskt stressyndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stress Disorder, Traumatic; Traumatic Stress Disorder; Traumatic Stress Disorders
Engelsk term Traumatic stress disorders
MESH ID D040921

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.