Tungmetaller (Heavy Metals)

Tungmetaller

Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.

Förklaring på engelska

Metals with high specific gravity, typically larger than 5. They have complex spectra, form colored salts and double salts, have a low electrode potential, are mainly amphoteric, yield weak bases and weak acids, and are oxidizing or reducing agents (From Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heavy Metals; Heavy Metal; Metal, Heavy

Svensk term Tungmetaller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heavy Metals; Heavy Metal; Metal, Heavy
Engelsk term Heavy Metals
MESH ID D019216

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.