Vattenrengöring (Water Purification)

Vattenrengöring

Någon av flera processer där oönskade föroreningar i vatten avlägsnas eller neutraliseras; till exempel klorering, filtrering, primär behandling, jonbyte och distillation. Det omfattar rening av AVLOPPSVATTEN för att tillhandahålla dricksvatten och hygieniskt vatten i en kontrollerad eller sluten miljö samt tillhandahållande av offentliga dricksvattenförsörjningar.

Förklaring på engelska

Any of several processes in which undesirable impurities in water are removed or neutralized; for example, chlorination, filtration, primary treatment, ion exchange, and distillation. It includes treatment of WASTE WATER to provide potable and hygienic water in a controlled or closed environment as well as provision of public drinking water supplies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Purification, Water; Wastewater Treatment; Treatment, Wastewater; Wastewater Purification; Purification, Wastewater; Waste Water Treatment; Treatment, Waste Water; Waste Water Treatments; Waste Water Purification; Purification, Waste Water; Waste Water Purifications; Water Purification, Waste; Water Treatment; Treatment, Water

Svensk term Vattenrengöring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Purification, Water; Wastewater Treatment; Treatment, Wastewater; Wastewater Purification; Purification, Wastewater; Waste Water Treatment; Treatment, Waste Water; Waste Water Treatments; Waste Water Purification; Purification, Waste Water; Waste Water Purifications; Water Purification, Waste; Water Treatment; Treatment, Water
Engelsk term Water Purification
MESH ID D018508

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.