Virusbelastning (Viral Load)

Virusbelastning

Mängden mätbart virus i en kroppsvätska. Förändring av virusbelastning, mätt i plasma, används ibland som en SURROGATMARKÖR vid sjukdomsförlopp.

Förklaring på engelska

The quantity of measurable virus in a body fluid. Change in viral load, measured in plasma, is sometimes used as a SURROGATE MARKER in disease progression.

Synonym, svenska: Virustiter; Virusmängd

Synonym, engelska: Load, Viral; Viral Burden; Burden, Viral; Virus Titer; Titer, Virus

Svensk term Virusbelastning
Synonym på svenska Virustiter; Virusmängd
Synonym på engelska Load, Viral; Viral Burden; Burden, Viral; Virus Titer; Titer, Virus
Engelsk term Viral Load
MESH ID D019562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.