Vulkanutbrott (Volcanic Eruptions)

Vulkanutbrott

Askan, damm, gaser, och lava frigörs genom vulkanisk explosion. Gaserna är flyktiga ämnen som huvudsakligen består av cirka 90% vattenånga och koldioxid, svaveldioxid, väte, kolmonoxid och kväve. Askan eller damm är pyroklastisk ejekta och lava är smält extrusivt material som huvudsakligen består av magnesiumsilikat. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

The ash, dust, gases, and lava released by volcanic explosion. The gases are volatile matter composed principally of about 90% water vapor, and carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen, carbon monoxide, and nitrogen. The ash or dust is pyroclastic ejecta and lava is molten extrusive material consisting mainly of magnesium silicate. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Volcanic Eruption; Eruption, Volcanic; Eruptions, Volcanic; Volcanic Ash; Ash, Volcanic; Volcanic Gases; Gases, Volcanic

Svensk term Vulkanutbrott
Synonym på svenska
Synonym på engelska Volcanic Eruption; Eruption, Volcanic; Eruptions, Volcanic; Volcanic Ash; Ash, Volcanic; Volcanic Gases; Gases, Volcanic
Engelsk term Volcanic Eruptions
MESH ID D018707

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.