Facit till quiz i gynekologi

Quiz i gynekologi

FrågaSvar
Vanligaste orsaken till död i samband med graviditet globaltBlödning.
Så räknas beräknat förlossningsdatum ut enligt Naegeles regelFörsta dagen av senaste menstruationen + 7 dagar – 3 månader + 1 år.
1:a trimesternvecka 1-12
2:a trimesternvecka 13-27
3:e trimesternvecka 28+
Definitionen av fullgången graviditetMellan vecka 37 och 42.
Tre viktigaste fysiologiska effekterna hos östrogen1. Stimulerar endometrietillväxt. 2. Stimulerar brösttillväxt. 3. Orsakar LH-surge.
Två negativa hälsomässiga effekter hos östrogen1. Ökar trombosbenägenhet. 2. Ökar insulinresistens.
Fyra viktigaste fysiologiska effekterna hos progesteron1. Hämmar endometrietillväxt. 2. Relaxerar uterus. 3. Täpper igen cervix. 4. Hämmar ovulation.
Graviditetsomvandlat endometrium.Decidua.
Huvudsaklig funktion hos h-CGHindrar corpus luteum från att gå i regress.
Huvudsaklig funktion hos corpus luteumProducera progesteron och därmed underhålla tidig graviditet.
Braxton-Hicks kontraktionerÖvningskontraktioner hos livmodern.
Vid bimanuell palpation känns det som att uterus och cervix inte sitter ihopHegars tecken.
Vad Hegars tecken talar förGraviditet.
Fem vanliga hudförändringar vid graviditet1. Striae. 2. Chloasma. 3. Spider-naevi. 4. Linea nigra. 5. Ökad areolapigmentering.
Normal viktökning vid graviditet om kvinnan har normalt BMI innan10-12 kg.
Enligt svenska definitionen av början av aktiv förlossning måste minst två av dessa tre kriterier vara uppfyllda1. Vattenavgång. 2. Minst två-tre värkar per tio minuter. 3. Cervix öppen fyra cm, eller utplånad och öppen en cm.
Viktigaste hormonet när det gäller att stimulera uteruskontraktionerOxytocin.
Fyra faser av förlossning1. Latens. 2. Öppning. 3. Utdrivning. 4. Efterbörd.
Två saker som kännetecknar latensfasen1. Oregelbundna värkar. 2. Vissa värkar är smärtsamma, andra inte.
Så länge varar latensfasenNågon timme till några dygn.
Tre faser som ingår i aktiv förlossning1. Öppning. 2. Utdrivning. 3. Efterbörd.
CTGCardiotokografi.
Vecka 20 befinner sig fostret normalt i höjd med dettaUmbilicus.
Två syften med Leopolds handgrepp1. Avgöra fostrets position. 2. Avgöra fostrets storlek.
Så ofta kommer värkarna under öppningsskedet2-5 per 10 minuter.
Så länge varar värkarna under öppningsskedet30-90 sekunder.
Då räknas öppningsskedet som avklaratNär cervix är helt öppen.
Två faser som utdrivningsskedet består av1. Nedträngning. 2. Krystning.
Då börjar utdrivningsskedetNär det inte längre finns några palpabla cervixkanter.
Då ska kvinnan börja krystaNär huvudet står mot bäckenbotten.
Två olika metoder att skydda analsfinktern vid förlossning1. Perinealskydd. 2. Perineotomi.
Normalt kommer placenta ut spontant så lång tid efter barnet8-10 minuter.
Maximal normal tid för placenta att spontant komma ut efter barnet60 minuter.
Då börjar efterbördsskedetNär barnet är ute.
Då slutar efterbördsskedetNär placenta är ute.
Fyra grader av förlossningsbristning1: Vaginalslemhinna. 2: Bäckenbottenmuskulatur. 3: Analsfinkter. 4: Rektalslemhinna.
Perioden från förlossning till 8 veckor efteråt.Puerpurium.
Fyra saker som kan hjälp om värkarna inte är tillräckligt effektiva1. Amniotomi. 2. Oxytocin. 3. Varmbad. 4. Vätska.
Skära upp fosterhinnanAmniotomi.
Sex faktorer som ökar risken för värksvaghet1. Förstföderska. 2. Avvikande bjudning. 3. Hög ålder. 4. Övervikt. 5. Kortvuxenhet. 6. Stor bäbis.
Förväntad normal progress under öppningsskedet1 cm/timme.
Då är det rimligt att ge oxytocin under öppningsskedetFörväntad normal progress har avstannat i tre timmar.
Då är det rimligt att ge oxytocin under nedträngandefasenFörväntad normal progress har avstannat i en timme.
Då är det rimligt att ge oxytocin under utdrivningsfasenFörväntad normal progress har avstannat i en halvtimme.
Fem faktorer som ökar risken för pre-eklampsi1. Hypertoni. 2. Njursjukdom. 3. Fetma. 4. Hög ålder. 5. Autoimmunitet.
Tre kriterier som måste vara uppfyllda för att diagnosticera pre-eklampsi1. Gravid > v. 20. 2. Blodtryck > 140/90. 3. Urinsticka positiv för proteinuri.
Andel av gravida som har pre-eklampsi5 %
Två vanligaste symtomen vid pre-eklampsi1. Huvudvärk. 2. Ödem.
Sex symtom som förekommer vid pre-eklampsi1. Huvudvärk. 2. Ödem. 3. Synstörningar. 4. Epigastriesmärta. 5. Sjukdomskänsla. 6. Dyspné.
Två delar av kroppen som ofta svullnar upp vid pre-eklampsi1. Ansiktet. 2. Händerna.
Orsak till dyspné vid pre-eklampsiLungödem.
Två urinprover som är bra vid misstanke om pre-eklampsi1. Urinsticka. 2. U-alb/krea.
Fem initiala blodprover att ta vid misstanke om pre-eklampsi1. Hb. 2. TPK. 3. ALAT. 4. Kreatinin. 5. Urat.
Tre komponenter i utredning av fostret vid pre-eklampsi1. CTG. 2. Tillväxtultraljud. 3. Doppler fetala och maternella kärl.
Sex risker för mamman vid pre-eklampsi1. DIC. 2. Blödning pga ablatio placentae. 3. Njursvikt. 4. Hjärtsvikt. 5. Eklampsi. 6. Intrakraniell blödning.
Fyra risker för barnet vid pre-eklampsi1. Prematuritet. 2. Tillväxthämning. 3. Hypoxisk hjärnskada. 4. Död.
För att definiera pre-eklampsi som svår måste minst ett av följande fem saker föreligga1. BT 160/110. 2. Oliguri (< 500 ml/dygn). 3. Tydliga symtom. 4. TPK < 100. 5. ASAT/ALAT fördubblade.
Viktig läkemedelsbehandling vid svår pre-eklampsi eller pre-eklampsi med krampriskMagnesium.
Handläggning vid svår pre-eklampsi < v. 23Inducera abort omedelbart.
Två synstörningar som är vanliga vid pre-eklampsi1. Dimsyn. 2. Blixtar.
Handläggning vid svår pre-eklampsi v. 23-34Individuellt ställningstagande kring omedelbar förlossning eller att försöka vänta.
Handläggning vid svår pre-eklampsi > v. 34Förlossning inom ett dygn.
Behandling som ges inför förlossningsinduktion före vecka 34 vid svår pre-eklampsiBetapred.
Tre läkemedel som ges akut för att få ner blodtrycket vid svår pre-eklampsi1. Adalat. 2. Trandate 3. Hydralazin.
Krampanfall som kan uppstå vid pre-eklampsi.Eklampsi.
Viktigaste behandlingen vid eklampsiBlodtryckssänkande.
Behandling som kraftigt minskar risken för nya anfall under dygnet efter ett eklampsi-anfallMagnesium.
Tre komponenter i behandlingen vid eklampsi1. Blodtryckssänkande. 2. Magnesium. 3. Syrgas.
Målblodtryck vid eklampsi< 140/90
Allvarligt tillstånd som är nära besläktat med pre-eklampsiHELLP.
HELLPHemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count.
Andel av alla gravida som har HELLP0,5-1%
Fyra symtom som är vanliga vid HELLP1. Epigastriesmärta. 2. Kräkning. 3. Sjukdomskänsla. 4. Huvudvärk.
Fyra komplikationer till HELLP1. DIC. 2. Ablatio placentae. 3. Lever-ruptur. 4. Prematur förlossning.
Läkemedel som ges vid HELLP med TPK < 50Trombocytkoncentrat
Läkemedel som ges vid HELLP med TPK 50-100Färskfrusen plasma.
Så länge är kramprisken förhöjd efter förlossning vid pre-eklampsiEn vecka.
Fyra långtidsrisker som är ökade hos personer med pre-eklampsi1. Hypertoni. 2. Ischemisk hjärtsjukdom. 3. Stroke. 4. Typ 2 diabetes.
Andel av gravida som utvecklar graviditetsdiabetes2-3%
Fem risker som är ökade vid graviditet i kombination med diabetes1. Fostermissbildning. 2. Förtidsbörd. 3. Intrauterin fosterdöd. 4. Pre-eklampsi. 5. Stort barn.
Risk om fostret väger mer än 4500 g vid förlossningenDystoci.
Två risker vid skulderdystoci1. Skada på plexus brachialis. 2. Klavikelfraktur.
Graviditetsdiabetes går över så här lång tid efter förlossningOmedelbart.
Sex indikationer för OGTT hos gravid kvinna1. Obesitas. 2. Tidigare barn > 4,5 kg. 3. Graviditetsdiabetes tidigare. 4. Slumpmässigt glukos > 9.0 mmol/l. 5. Ärftlighet för diabetes. 6. Tidigare intrauterin fosterdöd.
Graviditetsdiabetes ökar den långsiktiga risken för denna sjukdomDiabetes typ 2.
Tre anledningar till att gravida med epilepsi har ökad risk för krampanfall1. Sover sämre. 2. Ökad stress. 3. Förändringar i blodkoncentrationer av epilepsiläkemedel.
Tre risker för fostret som är ökade vid behandling med antiepileptika under graviditet1. Missbildning. 2. Tillväxthämning. 3. Mortalitet.
Epilepsiläkemedel som absolut ska undvikas under graviditetValproat.
Så mycket ökar risken för venös tromboembolism i samband med graviditet10-15 gånger.
Vanligaste orsaken till maternell mortalitet i SverigeVenös tromboembolism.
Andel av svenskar som har APC-resistens10 %
Fyra grupper som alltid ska ha trombosprofylax vid graviditet1. Tidigare trombos. 2. Antitrombinbrist. 3. Antifosfolipidsymtom. 4. Mekaniska hjärtklaffar.
Läkemedel som ges vid ökad trombosrisk under graviditetFragmin.
Två komponenter i trombosprofylaxbehandling vid graviditet1. Fragmin. 2. Kompressionsstrumpor.
Trombos i en ytlig venTromboflebit.
Tre komponenter i behandling av tromboflebit under graviditet1. Fragmin. 2. Hirudoid-salva. 3. Kompressionsstrumpor.
Verkningsmekanism hos hirudoidHeparinliknande molekyl som potentierar antitrombin.
Oftast behöver levaxindosen ökas så här mycket vid graviditet25-50%
Risk vid otillräcklig levaxinsubstitution under graviditetKretinism.
Andel av gravida som drabbas av postpartum tyreoidit10 %
Kraftigt ökad risk för postpartum tyreoidit vid denna sjukdomDiabetes typ 1.
Två komponenter i behandling av antifosfolipidsyndrom under graviditet1. Trombyl. 2. Fragmin.
Fyra risker som är ökade vid antifosfolipidsyndrom1. Missfall. 2. Pre-eklampsi. 3. Prematur börd. 4. Tillväxthämning.
Definitionen av anemi under graviditet fram till v. 28Hb < 110 g/l
Definitionen av anemi under graviditet efter v. 28Hb < 105 g/l
Gräns för anemi postpartumHb < 100 g/l.
Namnet på den reflexmässiga kontraktion av uterus som stimuleras när fostrets huvud trycker mot cervixFerguson-reflexen.
DystociFörlossningssvårigheter.
Fyra faktorer som ökar risken för dystoci1. Förstföderska. 2. Kort. 3. Gammal. 4. Överburen.
Den svenska definitionen av dystociFörlossningsarbetet har inte rört sig framåt på tre timmar.
Förstahandsbehandlingen vid dystociAmniotomi.
Andrahandsbehandlingen vid dystociOxytocin.
Två mål med oxytocinbehandling vid förlossning1. Öka kontraktionsfrekvensen. 2. Öka kontraktionskraften.
Två risker med oxytocinbehandling1. Fosterasfyxi. 2. Uterusruptur.
Handläggning ifall oxytocinbehandling i fyra timmar inte har lett till någon progressKejsarsnitt.
Andel av förlossningar som drabbas av dystoci20 %
Fyra saker som ökar risken för sätesbjudning1. Prematuritet. 2. Uterusmissbildning. 3. Fostermissbildning. 4. Tvillingar.
Andel av förlossningar som har sätesbjudning3-4%
Två typer av instrumentella förlossningar1. Sugklocka. 2. Tång.
Tre indikationer för sugklocka1. Dystoci. 2. Fosterasfyxi. 3. Lung- eller hjärtsjukdom hos mamman.
Två krav för att sugklocka ska användas1. Lägsta delen av fostrets huvud måste befinna sig i höjd med spinataggarna. 2. Cervix måste vara fullt dilaterad.
Andel av förlossningar som sker med kejsarsnitt i Sverige18 %
Sex indikationer för kejsarsnitt1. För litet pelvis. 2. Placenta previa. 3. Ablatio placentae. 4. Fosterhypoxi. 5. Sätesbjudning. 6. Förlossningsfobi.
Tre saker som ökar risken för navelsträngsprolaps1. Prematuritet. 2. Onormal bjudning. 3. Tvillingar.
Behandling vid navelsträngsprolapsKejsarsnitt.
Orsak till postpartumblödningUterus orkar inte dra ihop sig efter förlossningen.
Del av kroppen som går i nekros vid Sheehan-syndromHypofysen.
Fem riskfaktorer för postpartumblödning1. Dystoci. 2. Snabb förlossning. 3. Tidigare postpartumblödning. 4. Pre-eklampsi. 5. Operativ förlossning.
Två behandlingar som alltid ges efter barnet är ute för att minska risken för postpartumblödning1. Uterusmassage. 2. Oxytocin.
Två kirurgiska metoder att behandla postpartumblödning1. Ligatur av arteria uterina. 2. B-lynch ligatur.
Syftet med B-lynch ligaturDra ihop den atoniska livmodern så att den slutar blöda.
Definitionen av menorragi> 80 ml blodförlust vid menstruation
Normal blodförlust vid menstruation25-40 ml.
Normalt intervall för menstruationscykeln21-35 dagar.
Normal duration för menstruation4-6 dagar.
Definitionen av amenorréIngen menstruation > 3 månader.
Definitionen av polymenorréMenstruationsintervall < 21 dagar.
MellanblödningMetrorrhagi.
Definitionen av oligomenorréBlödningsintervall > 35 dagar men < 3 månader.
Fyra orsaker till hypogonadotrop hypogonadism1. Fysiologisk försening. 2. Anorexi. 3. Intensiv träning. 4. Hyperprolaktinemi.
Fyra orsaker till normogonadotrop hypogonadism1. Fysiologisk försening. 2. Intensiv träning. 3. PCOS. 4. Missbildningar.
Två orsaker till hypergonadotrop hypogonadism1. Kromosomavvikelser. 2. Prematur ovariell svikt.
Tre sätt att dela in amenorré utifrån gonadotropinnivåer1. Hypogonadotrop. 2. Normogonadotrop. 3. Hypergonadotrop.
Tre icke-patologiska orsaker till amenorré1. Graviditet. 2. Intensiv träning. 3. Stress.
Sex sjukdomstillstånd som kan orsaka amenorré1. Prolaktinom. 2. PCOS. 3. Hypotyreos. 4. Missbildning. 5. Kromosomrubbing. 6. Malnutrition.
En sak som alltid måste uteslutas vid amenorréGraviditet.
Hur stress kan orsaka amenorréHämmar frisättning av östrogen och progesteron.
Hur anorexi och överdriven träning kan orsaka amenorréHämmar frisättning av GnRH.
Två komplikationer till hypotalamisk amenorré1. Infertilitet. 2. Osteoporos.
Vanligaste två orsakerna till hypothalamisk amenorré1. Anorexia nervosa. 2. Överdriven träning.
Ovarierna frisätter inget ägg vid ovulation.Anovulation.
Andel av kvinnor som har PCOS5-10%
PCOSPolycystiskt ovarialsyndrom
Två faktorer som ökar risken för PCOS1. Ärftlighet. 2. Övervikt.
Fyra vanliga symtom vid PCOS1. Manlig hårväxt. 2. Menstruationsrubbningar. 3. Nedsatt fertilitet. 4. Akne.
Två viktigaste blodproven vid utredning av misstänkt PCOS1. Testosteron. 2. SHBG.
17-OH-progesteron används för att upptäcka detta tillståndKongenital adrenal hyperplasi.
Viktigaste behandlingen vid PCOS hos överviktig personViktnedgång.
Förstahandsbehandling vid hirsutism pga PCOSÖstrogenprofilerat p-piller.
Förstahandsbehandling vid infertilitet pga PCOSAromatashämmare.
Syftet med aromatashämmare vid PCOSStimulera ovulation för att på så sätt möjliggöra graviditet.
Definitionen av prematur ovariell insufficiensMenopaus < 40 år.
Andel av kvinnor så får menopaus < 40 år1 %
Vanligast orsak till prematur ovariell insufficiensÄrftlighet.
Viktigaste blodprovet för att utreda misstanke om prematur ovariell sviktFSH.
Vid prematur ovariell svikt ligger FSH över detta värde40 E/l
Varför östrogen inte ska ges utan progesteronRisk för uteruscancer.
Hur hyperprolaktinemi orsakar amenorréProlaktin hämmar frisättning av GnRH.
Fyra symtom vid hyperprolaktinemi1. Oligo-/amenorré. 2. Galaktorré. 3. Minskad libido. 4. Bröstkörteltillväxt.
Två viktigaste utredningarna vid misstanke om hyperprolaktinemi1. S-prolaktin. 2. MR sella turcica.
Fem orsaker till hyperprolaktinemi1. Graviditet. 2. Amning. 3. Prolaktinom. 4. Defekt dopaminbildning i hypotalamus. 5. Neuroleptika.
Förstahandsbehandling av hyperprolaktinemiDopaminagonist.
Hur hypotyreos orsakar menstruationsrubbningarÖkade nivåer av TRH leder till ökad prolaktinfrisättning.
Fyra faktorer som ökar risken för tidig menopaus1. Rökning. 2. Ärftlighet. 3. Malnutrition. 4. Autoimmun sjukdom.
Sex vanligaste perimenopausala symtomen1. Flush. 2. Insomni. 3. Irritabilitet/känslomässiga svängningar. 4. Minskad sexdrift. 5. Nedstämdhet. 6. Insomni.
Vanligaste perimenopausala symtometFlush.
Hormon som är symtomlindrande vid klimakteriebesvärÖstrogen.
Vanligt sent klimakteriebesvärUrogenital atrofi.
Tre symtom från vagina vid urogenital atrofi1. Torrhet. 2. Klåda. 3. Smärta.
Behandling för urogenital atrofiLokalbehandling med låg dos östrogen.
Läkemedel som måste ges tillsammans med östrogen till kvinnor som fortfarande har en livmoderProgesteron.
Ökad risk vid tidig menopausOsteoporos.
Skillnad mellan östrogen och progesteron vad gäller funktion på endometrietÖstrogen får endometriet att växa. Progesteron hämmar endometrietillväxt.
HRTHormone Replacement Therapy
HRT består av dessa två saker1. Östrogen. 2. Progesteron.
Fyra risker som ökar vid långvarig HRT-behandling1. Stroke. 2. Djupvenstrombos. 3. Hjärtkärlsjukdom. 4. Bröstcancer.
Viktigt att tänka på när det gäller tidslängden på HRT-behandlingDe kardiovaskulära riskerna och cancerrisken uppstår huvudsakligen vid behandling > 5 år.
Tre indikationer för östrogenbehandling1. Klimakteriebesvär. 2. Urogenital atrofi. 3. Hög fraktur-risk.
Orsak till PIDUppåtstigande bakteriell infektion från vagina.
Fyra områden som kan drabbas vid PID1. Endometriet. 2. Äggledarna. 3. Äggstockarna. 4. Peritoneum
Definitionen av pelvic inflammatory diseaseInfektion i övre delarna av de kvinnliga könsorganen.
PIDPelvic Inflammatory Disease
Fyra symtom vid PID1. Buksmärta. 2. Vaginal flytning 3. Vaginal blödning 4. Feber
Två viktigaste komponenterna i utredning av PID1. Ultraljud. 2. Odling.
Fem vanligaste agens vid PID1. Vaginal anaerob blandflora. 2. Tarmflora. 3. Klamydia. 4. Mycoplasma urogenitale. 5. Gonorré.
Huvudbehandling av PIDAntibiotika.
Tre komplikationer av PID1. Infertilitet. 2. Extrauterin graviditet. 3. Kronisk smärta pga adherenser.
Tre saker som ökar risken för PID1. Promiskuöst sexuellt beteende. 2. Spiral som satts in för mindre än tre veckor sedan. 3. Spiral som suttit för länge.
Två typer av funktionella ovariecystor1. Follikelcysta. 2. Corpus luteum cysta.
Tre typer av äkta ovariecystor1. Endometriom. 2. Dermoid. 3. Cystadenom.
FollikelcystaIcke-rupturerad follikel.
Behandling för kvinnor med recidiverande follikelcystorP-piller.
Behandling för follikelcysta som ger smärta eller inte försvinner spontant inom 8 veckor.Laparoskopisk borttagning.
Risk vid stora cystor i ovariernaOvarietorsion.
Så diagnosticeras ovariecystorUltraljud.
Corpus luteum cysta innehåller ofta dettaBlod.
Två situationer där corpus luteum cysta behandlas laparoskopiskt1. Smärta. 2. Riklig blödning från bristande cysta.
Ett annat namn för endometriomChokladcysta.
Varför endometriom ska behandlasKan destruera ovariet på sikt.
Endometriom uppstår sekundärt till dettaEndometrios.
Två situationer som ofta är smärtsamma vid endometrios1. Samlag. 2. Menstruation.
DyspareuniSamlags-smärta.
Ett annat namn för dermoid ovariecystaBenignt teratom.
Dermoid ovariecysta innehåller ofta dessa tre saker1. Talg. 2. Hår. 3. Tänder.
Dermoid ovariecysta ger mycket hög risk för dettaOvarietorsion.
Behandling för dermoid ovariecystaKirurgisk resektion.
Behandling för cystadenomKirurgisk resektion.
Andel av spontana graviditeter som är extrauterina2 %
Två vanligaste symtomen vid extrauterin graviditet1. Blödning från vagina. 2. Buksmärta.
Huvudsymtomet vid missfallBlödning.
Vid S-hCG över denna nivå bör det gå att se hinnsäcken intrauterint om det är en normalt graviditet> 1000 E/l
Fyra symtom vid cervicit1. Flytningar. 2. Spotting. 3. Blödning vid samlag. 4. Samlagssmärta.
Fem symtom vid endometrit1. Buksmärta. 2. Allmänpåverkan. 3. Flytning. 4. Blödning. 5. Feber.
Fem agens som är vanligast vid endometrit1. Klamydia. 2. Gonorré. 3. Mycoplasma 4. Vaginalflora. 5. Tarmflora.
Andel av PID som orsakas av sexuellt överförda bakterier50 %
Två komponenter i antibiotikabehandlingen för PID1. Doxycyklin. 2. Metronidazol.
Tre symtom vid candidavaginit1. Klåda. 2. Smärta. 3. Flytning.
Förstahandsbehandling för candidavaginitLokalbehandling med pevaryl.
Det generiska namnet för pevarylEkonazol.
Typiskt utseende hos flytningarna vid candidavaginitKeso.
Bakteriell infektion i Bartolinis körtlar.Bartolinit.
Behandling för bartolinitDränering.
Tre kännetecken hos flytningen vid bakteriell vaginos1. Tunn. 2. Homogen. 3. Bubblig.
Förstahandsbehandling för bakteriell vaginosLokalbehandling med dalacin.
Tre av dessa fyra kriterier krävs för bakteriell vaginos1. Tunn, homogen flytning. 2. Positivt sniff-test. 3. pH > 4,5. 4. Clueceller vid wet smear.
Typ av organism som trichomonas ärAmoeba.
Behandling för trichomonas vaginalisMetronidazol.
Fyra symtom vid trichomonas vaginalis1. Illaluktande flytningar. 2. Blödning. 3. Klåda. 4. Smärta.
Så diagnosticeras trichomonas vaginalisMikroskopi.
Fyra komplikationer till klamydia1. Kronisk buksmärta. 2. Reaktiv artrit. 3. Infertilitet. 4. Extrauterin graviditet.
Ovulation sker normalt så lång tid innan första menstruationsdagen12-14 dagar.
Enligt svensk lag har dessa personer rätt att steriliserasAlla över 25 år.
De tre preventivmetoder som ger bäst skydd mot graviditet1. Hormonspiral. 2. Kopparspiral. 3. P-stav.
Tre verkningsmekanismer hos kopparspiral1. Spermietoxiskt. 2. Embryotoxiskt. 3. Orsakar endometrieinflammation vilket hindrar implantation.
Nackdel med kopparspiralÖkar menstruationsblödning.
Så mycket ökar menstruationsblödning vid användning av kopparspiral50-75%
Två grupper som inte ska ha kopparspiral1. Kraftig menstruation. 2. Anemi.
Två icke-hormonella läkemedel som kan minska blödningen vid kraftig menstruation1. NSAID. 2. Cyklokapron.
Verkningsmekanism hos hormonspiralUtsöndrar syntetiskt progesteron vilket gör att cervixsekretet blir hårt och ogenomträngligt och dessutom hämmar spermiemotilitet.
Verkningsmekanism hos NSAID vid behandling av riklig menstruationsblödningHämmar bildning av prostaglandiner, vilket minskar blodflödet till livmodern.
Hur hormonspiral minskar blodförlustGör endometriet atrofiskt och hindrar det från att växa till under menstruationscykeln.
Den kontraceptiva metod som kvinnor statistiskt är nöjdast medHormonspiral.
Tre fysiologiska effekter som progesteron har på uterus1. Relaxerar uterusmuskulaturen, vilket gör att embryot kan binda in och växa. 2. Hämmar uteruskontraktion, vilket hindrar menstruation. 3. Hämmar endometrietillväxt.
Så länge ger spiral ökad risk för infektion efter insättningTre veckor.
Detta händer med follikeln efter ovulationOmvandlas till gulekropp.
Då sker LH-pulsenNär östrogen nått tillräckligt hög nivå.
Avsaknad av detta hormon leder till menstruationProgesteron.
Ett hormon som bildas av ovariets follikelcellerÖstrogen.
Två hormoner som bildas av corpus luteum1. Progesteron. 2. Östrogen.
Glömskemarginal vid användning av lågdos-gestagenTre timmar.
Glömskemarginal vid användning av mellandos-gestagen12 timmar.
Grupp som inte ska få högdos-gestagen som kontraceptionKvinnor under 23 år.
Varför kvinnor under 23 år inte ska få högdos gestagenNegativ påverkan på bentäthet.
Ett hormon som får endometriet att växa tillÖstrogen.
Ett hormon som får uterus att relaxeraProgesteron.
Ett hormon som hämmar ovulationProgesteron.
Två skäl till att östrogen ges i kombinerade p-piller1. Minskar cystutveckling. 2. Minskar blödningsfrekvens.
En risk som ökar vid användning av p-piller som innehåller östrogenVenös tromboembolism.
Grupp som inte ska använda kombinerade p-pillerDe med ökad risk för venös tromboembolism.
Två olika former som mellandoserade gestagena metoder kan ta1. Tablett 2. Stav.
Tre olika former som kombinerade systemiska preventivmedel kan ta1. Piller. 2. Ring. 3. Plåster.
Två faktorer som avgör om ett preventivmedel räknas som mer anti-androgent eller pro-androgent.1. Förmåga att öka uttryck av SHBG. 2. Huruvida det stimulerar eller blockerar androgenreceptorer
Varför preventivmedel som ökar uttrycket av SHBG räknas som anti-androgenaSHBG binder till androgener.
Tre effekter hos pro-androgena preventivmedel1. Akne. 2. Hirsutism. 3. Sämre lipidbalans.
Tre effekter hos anti-androgena p-piller1. Minskad akne. 2. Minskad hirsutism. 3. Bättre lipidbalans.
Sex vanligaste biverkningarna av kombinerade preventivmedel1. Oregelbundna blödningar. 2. Illamående. 3. Bröstspänning. 4. Huvudvärk. 5. Viktuppgång. 6. Humörsvängningar.
Så mycket ökar risken för venös tromboembolism vid användning av kombinerad preventivmetodTvå till sex gånger.
Två situationer där P-ring eller P-plåster är lämpligt1. Tablettglömska. 2. Sväljsvårigheter.
Sex vanligaste biverkningarna av hormonella preventivmedel med enbart progesteron1. Oregelbundna blödningar. 2. Akne. 3. Humörsvängningar. 4. Bröstspänning. 5. Viktuppgång. 6. Minskad sexdrift.
Två lågdos-gestagena metoder1. Hormonspiral. 2. Minipiller.
Två mellandos-gestagena metoder1. Mellanpiller. 2. P-stav.
Enda högdos-gestagena metodenP-spruta.
Då ska kvinnor med p-piller ta uppehållNär blödning börjar.
Så länge ska kvinnor med p-piller ta uppehåll när de börjar blödaFyra dagar.
Vanligaste orsaken till järnbristanemi hos kvinnorMensblödningar.
Fem fördelar med kombinerade preventivmedel jämfört med gestagena1. Mindre mensvärk. 2. Mindre blödning. 3. Färre cystor. 4. Lägre risk för ovarialcancer, endometriecancer, och kolorektalcancer. 5. Mindre akne.
Vid användning av kombinerade preventivmedel minskar risken för dessa tre cancerformer1. Ovarialcancer. 2. Endometriecancer. 3. Kolorektalcancer.
Två fördelar med gestagena preventivmedel jämfört med kombinerade1. Ingen ökad risk för venös trombos. 2. Ingen ökad risk för bröstcancer.
Effektivaste preventivmedletP-stav.
Fördel med spiralBara lokal verkan.
Verkningsmekanism hos norlevoProgesteronanalog.
Norlevo ska tas inom detta tidsintervall efter sex72 timmar.
Verkningsmekanism hos EllaOneProgesteronreceptorantagonist.
Så fungerar akut p-pillerFörskjuter ovulationen framåt flera dagar, så att spermierna hinner dö innan ovulation sker.
EllaOne ska tas inom detta tidsintervall efter sexFem dagar.
Kopparspiral kan sättas in så lång tid efter oskyddat sex och ändå vara effektivtFem dagar.
Mest effektiva dagen efter pillretEllaOne.
Tre risker med kirurgisk abort1. Blödning. 2. Infektion. 3. Organskada.
Så utförs medicinsk abortFörst ges mifepriston och sedan ges misoprostol 48 timmar senare.
Verkningsmekanism hos mifepristonProgesteronreceptorantagonist.
Kirurgisk abort är ett alternativ till medicinsk abort under denna del av graviditetenVecka 7 till vecka 12.
Definitionen av oregelbunden mensMer än fem dagars variation i längden på menstruationscykeln.
Tre komponenter som ingår i adnexa uteri1. Tuba uterina. 2. Ovarier. 3. Ligamenten som håller fast ovarierna.
PNPartus Normalis.
VEVakuum Extraktion.
Normal variabilitet i hjärtfrekvens per minut hos fostret på CTG5-25.
Kriterier för acceleration på CTGFrekvensuppgång från basallinjen med minst 15 slag per minut under minst 15 sekunder.
Accelerationer på CTG talar för dettaVäl syresatt foster.
Två typer av decelerationer på CTG1. Uniforma. 2. Variabla.
Två typer av uniforma decelerationer1. Tidiga. 2. Sena.
Två typer av variabla decelerationer1. Okomplicerade. 2. Komplicerade.
Orsak til uniform tidig decelerationOfarlig kompression av fostrets huvud.
Orsak till uniform sen decelerationFosterhypoxi pga uteruskontraktion.
Uniform sen deceleration uppstår vid denna tidpunktEfter värken.
Uniform tidig deceleration uppstår vid denna tidpunktSamtidigt som värken.
Orsak till variabla decelerationerFosterhypoxi pga kompression av navelsträngen.
Skillnad mellan okomplicerad och komplicerad decelerationOkomplicerad < 60 sekunder. Komplicerad > 60 sekunder.
Två typer av deceleration som är farliga för fostret1. Uniform sen. 2. Variabel komplicerad.
Utseende hos uniforma decelerationerU-formade.
Utseende hos variabla decelerationerV-formade.
Kvinnan ska inte ha fler än så många värkar per tio minuterFem.
Normal basalfrekvens hos fostret110-160 slag per minut.
Två ofarliga decelerationer1. Uniforma tidiga. 2. Variabla okomplicerade.
Läkemedel som används för tokolysBricanyl.
Tillförsel av läkemedel som hindrar livmodersammandragningarTokolys.
Orsak till accelerationer på CTGFostret rör på sig.
Fostret får uppvisa låg variabilitet på CTG max så länge60 minuter.
Ofarlig orsak till låg variabilitet på CTGFostret sover.
Fem saker som ingår i analysen av CTG1. Basalfrekvens. 2. Variabilitet. 3. Accelerationer. 4. Decelerationer. 5. Värkfrekvens.
Fem saker som särskilt bör ingå vid en gynekologisk anamnes1. Graviditeter och förlossningar. 2. Menstruation. 3. Preventivmedel. 4. Sex. 5. Könssjukdomar.
Cysta i äggstocken som innehåller endometrievävnadEndometriom.
Tre komponenter i förstahandsbehandlingen vid endometrios1. Paracetamol. 2. NSAID. 3. Kombinerade p-piller.
Så länge varar smärtan max vid ovariell cystruptur24 timmar.
Två saker som kännetecknar smärtan vid ovarialtorsion1. Plötsligt insättande. 2. Kraftig.
Det enda som behövs för corpus luteum blödning utan påverkan på HbSmärtlindring.
Tre komponenter i handläggning av corpus luteum blödning med påverkan på Hb1. Smärtlinding. 2. Inläggning fastande. 3. Laparoskopisk kirurgi ifall Hb sjunker under 80.
Andel av kvinnor som insjuknar i behandlingskrävande post-partum depression5 %
Andel av post-partum drepressioner som börjar redan under graviditeten50 %
Två omgivningsfaktorer som ökar risken för post-partum depression1. Dåligt socialt nätverk. 2. Mamma som inte finns i närheten.
Tre faktorer som ökar risken för postpartumpsykos1. Obehandlad bipolär sjukdom. 2. Familjeanamnes på postpartumpsykos. 3. Tidigare postpartumpsykos.
Litiumprofylax minskar risken för postpartumpsykos så här mycket50 %
Andel av nya mödrar som har självmordstankar10 %
Två risker för barnet vid användning av SSRI under graviditet1. Andningsstörning första dygnen efter förlossning. 2. Ökad irritabilitet första dygnen efter förlossning.
Fyra sjukdomar som screenas för hos alla gravida kvinnor1. Rubella. 2. Syfilis. 3. HIV. 4. Hepatit B.
Vanligaste orsaken till allvarliga bakteriella infektioner hos nyföddaGrupp B streptokocker.
Andel av kvinnor som är koloniserade med GBS vaginalt eller rektalt25 %
I samband med detta är det risk för GBS-smitta från mor till barnFörlossning.
Två sjukdomstillstånd som barnet kan utveckla vid GBS-infektion i samband med förlossning1. Pneumoni. 2. Sepsis.
Mortalitet hos fullgångna som utvecklar GBS-infektion vid förlossning4 %
Fem riskfaktorer för att barnet ska få GBS-infektion vid förlossning1. Prematuritet. 2. Lång vattenavgång. 3. Maternell feber under förlossningen. 4. Tidigare barn med allvarlig GBS-infektion. 5. UVI med GBS under aktuell graviditet.
Definitionen av prematuritetFödd före vecka 37.
Definitionen av lång vattenavgångMer än 18 timmar mellan vattenavgång och förlossning.
Behandling som ges till mamman vid ökad risk för att barnet ska få GBS-infektion i samband med förlossningenBensyl-pc.
Två risker för fostret vid klamydia under graviditet1. Prematuritet. 2. Kongenital infektion.
Tre risker för fostret vid syfilis under graviditetet1. Intrauterin fosterdöd. 2. Prematuritet. 3. Kongenital infektion.
Två risker för fostret vid gonorré under graviditet1. Prematuritet. 2. Kongenital infektion.
Risk för att HSV ska föras över till barnet vid förlossning i samband med pågående primärinfektion40 %
Risk för att HSV ska föras över till barnet vid förlossning i samband med pågående recidiv1-2%
Viktigt att göra vid primär HSV i samband med graviditetBehandla med aciklovir.
Två situationer där det är indicerat med sectio för att minska risken för neonatal herpes1. Herpesrecidiv i den direkta förlossningskanalen. 2. Primärinfektion efter v. 35.
Risk för att HIV överförs under graviditet eller förlossning om ingenting görs25 %
Om HIV RNA ligger under denna nivå kan kvinnor med HIV föda vaginalt< 150 kopior/ml.
Två sätt att förebygga HIV-överföring efter förlossning1. Behandla barnet med retrovir i fyra veckor. 2. Förbjud mamman att amma.
Då ska sectio göras om mamman har HIVHIV RNA > 150 kopior/ml.
Tre situationer där HIV kan överföras från mor till barn1. Intrauterint. 2. Förlossning. 3. Amning.
Detta står bokstäverna i BESLUTA-minnesramsan förBröst (mastit). Endometrit. Sepsis/sårinfektion. Lunginflammation. Urinvägsinfektion. Trombos. Abscess.
Minnesramsa för att komma ihåg riskfaktorer för postpartumfeberBESLUTA.
Syftet med BESLUTA-minnesramsanKomma ihåg riskfaktorer för postpartumfeber.
Fyra fysiologiska förändringar under graviditet som påverkar farmakokinetik1. Ökad renal elimination. 2. Ökad plasmavolym. 3. Minskad proteinbindning. 4. Förändringar i nivåer av olika CYP.
Varför fragmin och insulin är säkra att ge under graviditetDe kan inte korsa placenta-barriären.
TeratogenicitetKapacitet att orsaka fostermissbildningar.
Risk vid användning av SSRI eller TCA under graviditetAbstinensbesvär hos det nyförlösta barnet.
Detta betyder det om ett läkemedel fått klassificeringen C eller D i FASSSkadliga effekter för foster har bevisats eller kan misstänkas utifrån verkningsmekanism.
Detta betyder det om ett läkemedel fått klassificeringen A i FASSMycket evidens att det är helt säkert för fostret.
Detta betyder det om ett läkemedel fått klassificeringen B i FASSBegränsad evidens, men inga tecken till att det är skadligt för fostret.
Definitionen av endometriosEndometrievävnad utanför uterus.
Gold standard för att diagnosticera endometriosLaparoskopi.
Huvudsakliga hypotesen för att förklara uppkomsten av endometriosRetrograd menstruation.
Fem vanliga symtom vid endometrios1. Dysmenorré. 2. Dyspareuni. 3. Dyschezi. 4. Dysuri. 5. Ovulationssmärta.
DyscheziSmärta vid defekation.
DysmenorréSmärta vid menstruation.
Tecken på ultraljud som räcker för att ställa endometriom-diagnos“Frostat glas” ekogenicitet (ground glass).
Förstahandsbehandling vid endometriosKombinerade p-piller.
Varför kombinerade p-piller är bättre än enbart gestagen vid endometriosMinskad blödningsfrekvens -> minskad smärta.
Behandlingstrappa för endometriosbehandling i tre steg1. Kombinerat preventivmedel eller gestagen. 2. Tillägg av hormonspiral till behandlingen ovan. 3. GnRH-analog och/eller kirurgi.
Syftet med GnRH-analog vid behandling av endometriosOrsakar konstgjord menopaus.
Sex behandlingar som kan ges utöver hormonbehandling vid endometrios i syfte att minska smärta1. Alvedon. 2. NSAID. 3. TENS. 4. TCA. 5. Morfin. 6. Kirurgi.
Vanligaste ultraljudsfyndet i uterusLeiomyom.
Talar för att det man ser är corpus lutem på ultraljud vid påslagning av dopplerRing of fire.
Under tidig graviditet ska HCG dubblera så här oftaVarje två dagar.
Placenta ligger över cervixPlacenta previa.
Varför placenta previa är ett problemPlacenta blockerar utförsgången för barnet.
Läkemedel som ges för att behandla anovulatorisk blödningGestagen.
Orsak till anovulatorisk blödningInget ägg frisätts vid ovulation.
Varför patienten småblöder kontinuerligt vid anovulatorisk blödningInget progesteron bildas som hämmar östrogenets proliferativa effekt på endometriet, som då fortsätter växa tills det är ohållbart tjockt, och börjar stötas bort i ytterdelarna.
Orsak till PCOSFör mycket testosteron.
Effekt hos testosteron på ovulationHämmar ovulation.
Varför personer med PCOS har svårt att få barnHämmad ovulation.
Tecken i blodet som talar för PCOSHög testosteron-nivå.
Tecken på ultraljud som talar för PCOSMånga ovarialcystor.
Andel kvinnor som har PCOS5-10%
Två riskfaktorer för PCOS1. Ärftlighet. 2. Övervikt.
Tre symtom vid PCOS1. Amenorré/oligomenorré. 2. Hirsutism. 3. Akne.
Vanlig komorbiditet till PCOSÖvervikt.
Två viktigaste blodproverna vid misstanke om PCOS1. Testosteron. 2. SHBG.
Kvot som används för att diagnosticera PCOSTestosteron/SHBG-kvot.
Sex vanliga symtom vid myom i uterus1. Buksmärta/ryggsmärta. 2. Rikliga menstruationsblödningar. 3. Tyngdkänsla i buken. 4. Infertilitet/missfall. 5. Oregelbundna menstruationer/mellanblödningar. 6. Täta miktions- eller avföringsträngningar.
Så diagnosticeras myom i uterusTransvaginalt ultraljud.
Förstahandsbehandling av symtomgivande små myom i uterusHysteroskopisk resektion.
Förstahandsbehandling av symtomgivande stora myom i uterusLaparoskopisk kirurgi.
Antibiotika vid klamydiaDoxycyklin.
Så långt bakåt i tiden ska smittspårning ske vid klamydiaTolv månader.
Endometrieslemhinna får maximalt vara så här tjock efter menopaus5 mm.
Fem orsaker till postmenopausal blödning1. Endometriecancer. 2. Cervixcancer. 3. Myom. 4. Atrofiska slemhinnor. 5. Infektion.
Namnet på perioden som spänner från första menstruationsdagen till ovulationFollikelfas.
Namnet på perioden som spänner från ovulation till första menstruationsdagenLutealfas.
Follikelfasen är uppdelad i dessa två faser1. Menstruationsfasen. 2. Proliferativa fasen.
Ett annat namn för lutealfasenSekretoriska fasen.
Två grupper som ska få trombosprofylax hela graviditeten1. Tidigare trombos. 2. Anti-fosfolipidsyndrom.
Så länge ska patienter med trombos under graviditet behandlas med fragminHela resterande graviditeten och minst sex veckor postpartum, sammanlagt minst sex månaders behandling.
Kvinnor med ökad trombosbenägenhet ska inte ta detta preventivmedelKombinerade p-piller.
Varför HcG kan orsaka hypertyreosAffinitet för tyroideareceptorn.
Orsak till illamående och kräkning under tidig graviditetHöga HcG nivåer.
Två behandlingar som ges i första hand vid hyperemesis gravidarum som kräver inneliggande vård1. Vätskedropp. 2. Lergigan.
Förstahandsläkemedel vid graviditetsillamåendeLergigan.
KolposkopiCervix-mikroskopi.
Vanligaste orsaken till blödning vid samlagKlamydia.
Handläggning vid LSIL (CIN1)Nytt cellprov efter ett år.
Andel av CIN 1 som läker ut spontant60 %
Ett annat namn för CIN 1LSIL.
Ett annat namn för CIN 2 och CIN 3HSIL.
Handläggning vid HSIL (CIN2/CIN3)Konisering av cervix.
Två syften med konisering av cervix1. Diagnosticera. 2. Bota.
Förstadium till cervixcancerHSIL.
SHBGSex Hormone Binding Globulin.
Pärlbandsbild i ovarierna vid ultraljud talar för dettaPCOS.
Två av dessa tre kriterier krävs för PCOS-diagnos1. Hyperandrogenism kliniskt eller biokemiskt. 2. Oligo- eller amenorré. 3. Många ovarialcystor.
PCOS ger kraftigt ökad risk för dessa två sjukdomar1. Diabetes typ 2. 2. Endometriecancer.
Förstahandsbehandling för kvinnor med PCOS som vill bli gravidaLesetrol.
Verkningsmekanism hos lesetrolAromatashämmare.
Andrahandsbehandling för kvinnor med PCOS som vill bli gravidaIVF.
Lichen sclerosus ökar risken för denna cancerVulvacancer.
Så diagnosticeras candidavaginitMikroskopi av våtutstryk.
Så diagnosticeras lichen sclerosusBiopsi.
Att tvätta vagina med tvål ökar risken för dettaBakteriell vaginos.
Varför tvål ökar risken för bakteriell vaginosBra bakterier tvättas bort, och då är det lättare för dåliga att växa till.
Grupp som oftast drabbas av Lipschutz syndromPre-pubertala flickor.
Tre symtom vid Lipschutz syndrom1. Feber. 2. Trötthet. 3. Ulcerationer i vulva eller vagina.
Normalförlopp vid Lipschutz syndromSnabb debut. Går över spontant efter 4-6 veckor.
Vanligaste symtomet vid Mb Behcet.Smärtsamma ulcerationer i munslemhinnan.
Fem vanliga manifestationer vid Mb Behcet1. Ulcerationer i munnen. 2. Genitala ulcerationer. 3. Uveit. 4. Erytema nodosum. 5. Artralgi.
Handläggning vid för tidig vattenavgångInläggning och observation i 4-7 dagar. Därefter polikliniska kontroller två gånger i veckan och induktion av förlossning v. 37+0.
Vid för tidig vattenavgång är målet att vänta med förlossning till denna tidpunktv. 37+0.
Fara vid för tidig vattenavgångKorioamnionit.
Bakteriell infektion i fosterhinnorna.Korioamnionit.
Orsak till korioamnionitUppåtstigande bakteriell infektion från vagina.
Två komponenter i behandling av korioamnionit1. Antibiotika. 2. Förlossning.
Två risker för barnet vid korioamnionit1. Pneumoni. 2. Sepsis.
Vid korioamnionit ska barnet förlösas inom detta tidsintervallTvå timmar.
SF-kurva mäts från denna plats till denna platsFrån symfysen till fundus uteri.
Fem prover som ingår i “lilla tox”1. ASAT/ALAT. 2. Elstatus. 3. Urat. 4. Blodstatus. 5. Albumin.
Då tas “lilla tox”Misstanke om pre-eklampsi.
Fem extra prover som ingår i “stora tox”, utöver de som ingår i “lilla tox”.1. PK-INR. 2. APTT. 3. Fibrinogen. 4. LD. 5. Haptoglobin.
Så ofta kontrolleras blodtrycket polikliniskt vid pre-eklampsiTvå gånger i veckan.
Vid denna tidpunkt induceras förlossning vid okomplicerad pre-eklampsiv. 40+0.
Orsak till krampanfall vid pre-eklampsiHjärnödem pga hypertoni.
Gräns för extra uppföljning vid tillväxthämning hos foster−15 %
För lite fostervattenOligohydramnios.
Orsak till oligohydramniosPlacenta håller på att dö.
Fem faktorer som ökar risken för intrauterin tillväxthämning1. Kronisk sjukdom. 2. Rökning. 3. Ärftlighet. 4. Gammal mamma. 5. Väntar flera barn.
SGASmall for Gestational Age.
IUGRIntrauterine Growth Restriction
Skillnad mellan SGA och IUGRSGA innebär att fostret ligger under normala tillväxtkurvan hela tiden, men ändå följer en stabil uppgång. IUGR följer initialt normala tillväxtkurvan, men stannar sedan av i tillväxt.
Så dateras graviditet fram till v. 12Crown-rump length via ultraljud.
Så dateras graviditet efter v. 12Biparietal diameter (BPD) via ultraljud.
Farligt tillstånd som behöver uteslutas vid feber hos en kvinna dagarna efter förlossningEndometrit.
Farligast agens vid endometritGrupp A streptokocker.
AdenomyosEndometrievävnad i myometriet.
Tre vanligaste symtomen vid adenomyos1. Kronisk buksmärta. 2. Smärtsam menstruation. 3. Riklig menstruation.
Läkemedel som kan ges för att minska uterus kontraktionerBricanyl.
Verkningsmekanism hos bricanylBeta-2-agonist.
Dessa kallas för cellprov vart tredje årKvinnor mellan 23 och 50 år.
Mellan 23 och 50 års ålder kallas kvinnor för cellprov så oftaVart tredje år.
Dessa kallas för cellprov vart sjunde årKvinnor mellan 50 och 64 år.
Mellan 50 och 64 års ålder kallas kvinnor för cellprov så oftaVarje sjunde år.
Sensitivitet hos ett enstaka cellprov för höggradig cervixdysplasi60 %
Andel av CIN1 som går i regress spontant60 %
Andel av CIN2 som går i regress spontant45 %
Andel av CIN3 som går i regress spontant30 %
Så lång tid tar det från HPV-infektion till utveckling av invasiv cervixcancer10-20 år.
Område där cervixcancer uppstårTransformationszonen.
Namnet på övergången från körtelepitel till skivepitel i cervixTransformationszonen.
Så mycket minskar risken för cervixcancer efter vaccination med gardasil70 %
Grupp som får HPV-vaccinFlickor 11-12 år.
Tre kliniska fynd som talar för mola hydatidosa1. Blödning från vagina. 2. Mycket högt HcG. 3. Vakuoler i placentavävnaden på ultraljud.
Svenska namnet för mola hydatidosaDruvbörd.
Orsak till mola hydatidosaFör mycket kromosomer från fadern i det fertiliserade ägget.
Tre komplikationer som kan uppstå som ett resultat av vakuumaspiration av ett foster1. Infektion. 2. Sammanväxningar i uterus. 3. Perforation av uterus.
Det läkemedel som används vid missed abortionCytotec.
Verkningsmekanism hos cytotecProstaglandinanalog.
Två effekter hos cytotec som är viktiga vid abort1. Får cervix att mjukna upp. 2. Stimulerar uteruskontraktioner.
Två läkemedel som används i kombination för att inducera abort1. Mifegyne. 2. Cytotec.
Varför mifegyne ges vid induktion av abortFörstärker effekten av cytotec.
Fyra indikationer för vakuumaspiration vid missfall1. Riklig blödning. 2. Infektion. 3. Kraftig smärta. 4. Starkt önskemål hos patienten.
Tre sätt att handlägga ektopisk graviditet1. Expektans. 2. Metotrexat. 3. Kirurgi.
Då är det rimligt med expektans vid ektopisk graviditetOm hCG är sjunkande.
Tre huvudsymtom vid ablatio placentae1. Blödning. 2. Buksmärta. 3. Minskade fosterrörelser.
Orsak till buksmärta vid ablatio placentaeUterus kompenserar genom att kontrahera.
Risk vid vasa previaFosterdöd.
Definitionen av vasa previaEtt kärl som tillhör barnet löper i fosterhinnorna.
Varför vasa previa kan leda till fosterdödOm kärlet brister så kan fostret snabbt blöda ut.
Placenta accretaPlacenta växer in i myometriet.
Risk vid placenta accretaKraftig blödning efter förlossning.
Fyra saker som öker risken för placenta accreta1. Uteruskirurgi. 2. Placenta previa. 3. Tidigare kejsarsnitt. 4. Hög ålder.
Två faktorer som ökar risken för vulvacancer1. HPV. 2. Lichen sclerosus.
Fyra symtom vid vulvacancer1. Klåda. 2. Ulcerationer. 3. Knöl i ljumsken. 4. Synlig tumör.
Antal fall av endometriecancer per år i Sverige1300.
Antal fall av ovarialcancer per år i Sverige700.
Antal fall av cervixcancer per år i Sverige550.
Antal fall av vulva-/vaginacancer per år i Sverige300.
Vanligaste gynekologiska cancern i SverigeEndometriecancer.
Medelålder för ovarialcancerdiagnos63 år.
5-årsöverlevnad vid ovarialcancer55 %
Fem riskfaktorer för ovarialcancer1. Hög ålder. 2. Ärftlighet. 3. Infertilitet. 4. Endometrios. 5. HRT.
Fem faktorer som skyddar mot ovarialcancer1. Graviditeter. 2. Amning. 3. P-piller. 4. Salpingektomi. 5. Ligering av tuba uterina.
Tre syndrom orsakade av genmutationer som ökar risken för ärftlig ovarialcancer1. BRCA1. 2. BRCA2. 3. Lynch syndrom.
Risk för ovarialcancer vid BRCA1-mutation40-50%
Risk för ovarialcancer vid BRCA2-mutation20-30%
Risk för ovarialcancer vid Lynch syndrom7 %
Blodmarkör för ovarialcancerCa-125.
Två vanligaste spridningsvägarna för ovarialcancer1. Fri bukhåla. 2. Lymfa.
Tre vanligaste symtomen vid ovarialcancer.1. Buksvullnad. 2. Frekventa miktionsträngningar. 3. Obehag i buken.
Två nackdelar med Ca-125 för att upptäcka ovarialcancer1. Låg sensitivitet. 2. Låg specificitet.
RMIRisk Malignancy Index.
Syftet med RMI-formelnAvgöra sannolikheten att en kvinna har ovarialcancer.
Fem komponenter i att diagnosticera ovarialcancer1. Vaginalt ultraljud. 2. Risk Malignancy Index (RMI). 3. Ca-125. 4. Laparoskopi. 5. DT och/eller MR.
Viktigaste faktorn i att avgöra överlevnad vid behandling av ovarialcancerKirurgins radikalitet.
Sex saker som ökar risken för endometriecancer1. Övervikt. 2. Aldrig fött barn. 3. Sen menopaus. 4. Diabetes mellitus. 5. Ärftlighet. 6. Substanser som stimulerar endometrietillväxt.
Tamoxifen ökar risken för cancer i denna del av kroppenEndometriet.
Två substanser som har en stimulerande effekt på endometriet1. Tamoxifen. 2. Östrogen.
Varför östrogen som behandling för klimakteriebesvär måste kombineras med progesteron ifall kvinnan har kvar sin livmoderÖstrogen ensamt ökar risken för endometriecancer.
Viktigaste faktorn i att avgöra risken för endometriecancerHur mycket östrogen endometriet har utsatts för.
Två faktorer som skyddar mot endometriecancer1. Föda barn. 2. P-piller.
Livstidsrisk för endometriecancer vid Lynch syndrom50 %
Vanligaste symtomet vid endometriecancerVaginal blödning.
En sjukdom som alltid måste uteslutas vid postmenopausal blödningEndometriecancer.
Ett snabbt sätt att utesluta endometriecancerMätning av tjockleken hos endometriet via transvaginalt ultraljud.
Utredning som ska göras om det finns tydlig misstanke om endometriecancerBiopsitagning via endorette.
Två faktorer som ökar risken för urininkontinens hos kvinnor1. Övervikt. 2. Vaginal förlossning.
Fyra behandlingar för trängningsinkontinens hos kvinnor1. Träna att inte gå på toa. 2. Bäckenbottenträning. 3. Muskarinreceptorantagonister. 4. Beta-agonister.
Tre behandlingar för ansträngningsinkontinens hos kvinnor1. Bäckenbottenträning. 2. Viktnedgång. 3. TVT.
TVTTension free Vaginal Tape.
Fyra saker som ökar risken för livmoderframfall1. Vaginal förlossning. 2. Övervikt. 3. Förstoppning. 4. Ärftlighet.
Sex symtom vid livmoderframfall1. Känsla av att något sticker fram ur vagina. 2. Tyngdkänsla. 3. Perineal smärta. 4. Urininkontinens/Svårt att tömma kissblåsan. 5. Förstoppning. 6. Samlagsbesvär.
Två behandlingar för livmoderframfall1. Pessoar som håller upp vagina. 2. Kirurgi.
Fyra läkemedel som kan användas vid postpartumblödning1. Oxytocin. 2. Cyklokapron. 3. Cytotec. 4. Methergin.
Då är methergin kontraindicerat vid postpartumblödningHögt blodtryck under graviditeten.
Vanligaste orsaken till postpartumblödningUterus-atoni.
Verkningsmekanism hos methergin vid postpartumblödningDopaminreceptorantagonist, vilket leder till ökad uteruskontraktion.
Två orsaker till att methergin kan ge blodtryckshöjning som biverkan1. Alfa-receptoragonist. 2. Serotoninreceptoragonist.
Handläggning vid blödflöde klass 1 i arteria umbilicalisKontroll av flöde varannan vecka.
Handläggning vid blodflöde klass 2 i arteria umbilicalisKontroll av flöde varje vecka.
Handläggning vid blodflöde klass 3A i arteria umbilicalisIneliggande vård och CTG flera gånger per dag.
Handläggning vid blodflöde klass 3B i arteria umbilicalisFörlossning inom ett dygn.
Så ökad är risken för svåra komplikationer hos barn som är small for gestational age4 gånger högre.
Syftet med Bishop scoreFörutsäga behovet av förlossningsinduktion.
Fem komponenter som ingår i Bishop score1. Cervix position. 2. Cervix konsistens. 3. Cervix tjockhet. 4. Cervix öppningsgrad. 5. Hur långt ner fostret befinner sig.
Varför kvinnor med migränaura inte ska ta kombinerade p-pillerÖkad strokerisk.
Erbjuds i första hand vid sätesbjudningVändningsförsök.
Fyra kriterier för vaginal förlossning vid sätesbjudning1. Barnet väger < 4 kg. 2. Mammans bäcken är tillräckligt stort. 3. Förlossningen ska starta spontant. 4. Ska finnas gott om fostervatten.
Andel av PID som utvecklas till tubo-ovarial abscess15-35%
Allvarlig akut komplikation till PIDTubo-ovarial abscess.
Sex faktorer som ökar risken för tubo-ovarial abscess1. Använder inte kondom. 2. Spiral. 3. Tidigare haft PID. 4. Många sexpartners. 5. Diabetes. 6. Immunsuppression.
Vid sköra slemhinnor bör patient med prolapsring även få dettaLokal östrogenbehandling.
Vid denna tidpunkt i graviditeten är blodtrycket som lägstRunt vecka 20.
Vanligaste fosterställningen vid förlossningFramstupa kronbjudning.
Varför framstupa kronbjudning är bästÄr den vinkel där huvudets diameter blir som minst i förhållande till bäckenet.
Allvarlig biverkan av rotavaccinInvagination.
Vanligaste medfödda hjärtfeletVSD.
De två vanligaste UVI-symtomen hos gravida1. Livmodersammandragningar. 2. Buksmärta.
Sex åtgärder vid misstanke om barnmisshandel1. Klä av och undersök hela kroppen. 2. Fotografera alla fynd. 3. Ögonbottenspegling. 4. Skelettröntgen av hela kroppen. 5. MR hjärna. 6. Orosanmälan.
Tre steg i den atopiska marchen1. Atopisk dermatit. 2. Allergisk rinit. 3. Astma.
Tre läkemedel som ges till smårtpåverkat barn med ljumskbråck inför reponering1. Paracetamol i.v. 2. Morfin i.v. 3. Midazolam i.v.
Skälet till att ACE-hämmare är kontraindicerade under första trimesternÖkad risk för hjärtmissbildning.
Fyra risker som gör att ACE-hämmare är kontraindicerade under andra och tredje trimestern1. Oligohydramnios. 2. Lunghypoplasi. 3. Intrauterin tillväxthämning. 4. Neonatal hypotension.
Mekanismen bakom hur ACE-hämmare orsakar komplikationer under andra och tredje trimesternStör fostrets blodtrycksreglering.
Två komponenter i förstahandsbehandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor1. Bäckenbottenträning. 2. Kontinensbåge.
Behandling som kan ges till post-menopausala kvinnor med ansträngningsinkontinensVaginal östrogenbehandling.
Kontinensbåge är särskilt lämplig för kvinnor med detta besvärUrinläckage i specifika situationer, som t.ex. träningspass.