Facit till quiz i infektionsmedicin (infektion)

Facit till quiz i infektion

FrågaSvar
Vad innebär förkortningen SOFA?Sepsis Related Organ Failure Assessment.
Syftet med SOFAAvgöra allvarlighetsgraden vid sepsis.
Så snabbt börjar CRP stiga efter att kroppen utsätts för ett relevant stimulusEfter 4-6 timmar.
Vad CRP har för halveringstid efter att det som stimulerar CRP-stegringen har försvunnit19 timmar.
Definitionen av septisk chockTrots vätskebehandling för sepsis sjunker medelartärtrycket under 65 samtidigt som serum laktat ligger över 2 mmol/l.
Fördel med prokalcitonin jämfört med CRPÖkar och sjunker snabbare.
Nackdel med prokalcitonin jämfört med CRPMycket dyrare.
Antibiotika som alla med allvarlig sepsis ska få som engångsdosAminoglykosid.
Antibiotika som ges vid sepsis med okänt fokusCefotaxim.
Antibiotika som ges vid sepsis med misstänkt fokus i urinvägarCefotaxim.
Antibiotikakombination som ges vid sepsis med misstänkt fokus i nedre luftvägarCefotaxim + erytromycin.
Viktigaste labbprovet för att följa utvecklingen vid sepsisLaktat.
Varför det är en bra idé att kontrollera koagulationsparametrar vid sepsisSe ifall patienten börjar utveckla DIC.
Viktigaste åtgärden vid misstänkt sepsisAntibiotika.
Varje timmes fördröjning av antibiotikabehandling vid sepsis minskar överlevnaden så mycket8 %
Sex kategorier med störst risk att drabbas av endokardit1. Tidigare endokardit. 2. Klaffprotes. 3. Ventrikelseptumdefekt. 4. HIV. 5. Hemodialys. 6. IV-missbruk.
De två typerna av endokardit enligt klassisk indelning1. Akut. 2. Subakut.
Två symtom vid akut endokardit1. Hög feber. 2. Allmänpåverkan.
Fyra symtom vid subakut endokardit1. Låggradig feber. 2. Nattsvettningar. 3. Viktnedgång. 4. Trötthet.
Sex statustecken vid endokardit1. Feber. 2. Blåsljud. 3. Splinterblödningar. 4. Oslers knutor/Janewayembolier. 5. Roths fläckar. 6. Splenomegali.
Orsak till splenomegali vid endokarditImmunrespons mot bakterier i blodet.
Utseende hos splinterblödningarSmå långsträckta hematom i naglarna.
Orsak till splinterblödningarBlodproppar fastnar i kapillärer i fingrarna.
Utseende hos Janeway-embolierPunktformiga hematom i huden på händer eller fötter.
Orsak till JanewayembolierSeptiska embolier fastnar i dermis och orsakar små abscesser.
Utseende hos Oslers knutorSmärtsamma upphöjda röda lesioner på händer eller fötter.
Orsak till Oslers knutorAnsamling av immunkomplex, vilket leder till inflammation.
Fem labbfynd vid endokardit1. Förhöjt SR. 2. Positiv blododling. 3. Anemi. 4. Proteinuri. 5. Hematuri.
Orsak till eventuell proteinuri eller hematuri vid endokarditSeptiska embolier i njurarna.
Den bilddiagnostiska teknik som är bäst för att diagnosticera endokarditTransesofageal ekokardiografi.
Typ av hjärteko som ska beställas vid misstanke om endokarditTransesofageal.
Antal diagnoskriterier som ska vara uppfyllda för att sätta endokarditdiagnosMinst 2 major, eller minst en major och en minor.
Tre major-kriterier för endokardit1. Typiska bakterier i två blododlingar. 2. Bilddiagnostik stämmer med endokardit. 3. Nytillkommet blåsljud.
Sex minor-kriterier för endokardit1. I.v. missbruk. 2. Klaffopererad. 3. Temp > 38 grader. 4. Glomerulonefrit. 5. Oslers knutor. 6. Roths fläckar
Ställe där Roths fläckar kan förekommaRetina.
Verktyg som krävs för att visualisera Roths fläckarOftalmoskop.
Orsak till Roths fläckarImmunkomplexinlagring.
Behandling för endokardit om patienten har nativa klaffar och s. aureus är sannolikt agensKloxacillin.
Behandling för endokardit om patienten har nativa klaffar och s. aureus inte är sannolikt agensBensyl-penicillin.
Fyra situationer där s. aureus är sannolikt agens vid endokardit1. Hudinfektion. 2. I.v. missbruk. 3. Central infart. 4. Pacemaker.
Kombinationsbehandling för endokardit om patienten har klaffprotesVancomycin + cefotaxim.
Två saker som är viktiga vid blododling när det finns misstanke om endokardit1. Skriv misstanken på remissen. 2. Blododling x3.
Varför det är viktigt att skriva att endokardit misstänks på remissenDå förlängs odlingstiden.
Hur serologi kan användas för att se ifall en infektion är ny eller gammalIgM: Ny. IgG: Gammal.
Typ av läkemedel som används vid herpesvirusinfektionerNukleosidanaloger.
Inkubationstiden för vattkoppor14-21 dagar.
Tre symtom vid vattkoppor1. Feber. 2. Torrhosta. 3. Exantem.
Spridningsmönster för exantemet vid vattkopporBörjar på rygg, bål, och ansikte, och sprider sig sedan till extremiteter.
Så länge varar febern vid vattkoppor3-5 dagar.
Den plats där varicella zoster ligger latentDorsalrotsganglier.
Skillnad mellan Oslers knutor och JanewayembolierOslers knutor är ömma, vilket Janewayembolier inte är.
Två typer av smärttillstånd som hänger samman med bältros1. Akut herpetisk neuralgi. 2. Post-herpetisk neuralgi.
Så lång tid innan blåsor uppstår kommer smärtan vid akut herpetisk neuralgi2-4 dagar.
Så upplevs smärtan vid post-herpetisk neuralgiBrännande eller molande.
Var HSV-1 oftast etablerar latensTrigeminusganglier.
Var HSV-2 oftast etablerar latensS2-S5.
Var cytomegalovirus etablerar latensMonocyter.
Agens som orsakar mononukleosEBV.
Var EBV etablerar latensB-celler.
Två huvudsymtom vid mononukleos1. Halsont. 2. Feber.
Fem statustecken vid mononukleos1. Svullna tonsiller. 2. Svullna lymfkörtlar i halsen. 3. Hepatomegali. 4. Splenomegali. 5. Feber.
Tre typer av antibiotika som ger högst risk för clostridium difficile diarré1. Klindamycin. 2. Kinoloner. 3. Cefalosporiner.
Förstahandsbehandling för clostridium difficile diarréMetronidazol.
Så diagnosticeras clostridium difficile diarréToxiner i faeces.
De två vanligaste bakteriella tarmsjukdomarna i ordning1. Clostridium difficile. 2. Campylobacter.
Vanligaste smittovägen för campylobacterKyckling.
Inkubationstid hos campylobacter2-5 dagar.
Två möjliga immunmedierade komplikationer efter campylobacterinfektion1. Reaktiv artrit. 2. Guillain barré.
Då ska campylobacter behandlas med antibiotikaBara vid allvarlig sjukdom.
Inkubationstid hos salmonella1-3 dagar.
Agens som orsakar tyfoidfeberSalmonella typhi.
Spridningsväg för tyfoidfeberFekal-oral.
Utmärkande symtom vid shigellainfektionBlodiga diarréer.
Vanligaste smittovägen för yersiniaGriskött.
Två möjliga komplikationer efter yersiniainfektion1. Reaktiv artrit. 2. Erythema nodosum.
Fyra agens som ingår i vanlig avföringsodling1. Campylobacter. 2. Salmonella. 3. Yersinia. 4. Shigella.
Kan vara bra att beställa om en patient har reaktiv artrit eller erythema nodosum utan klar orsakTarmbakterie-serologi.
Vanlig inkubationstid vid matförgiftning2-7 timmar.
Då ska antibiotika ges omedelbart vid diarré som misstänks bero på tarminfektionBara om patienten är så pass sjuk att den måste läggas in.
Orsak till matförgiftningBakterietoxiner.
Inkubationstid hos giardia lamblia1-2 veckor.
Inkubationstid hos entamoeba histolytica1-2 veckor.
Två symtom vid smitta med giardia lamblia1. Långvariga diarréer. 2. Viktnedgång.
Typiskt symtom vid entamoeba histolyticaBlodiga diarréer.
Spridningsväg för cryptosporidiumKontaminerat vatten.
Tre organismer som ingår i parasit-PCR1. Giardia lamblia. 2. Entamoeba histolytica. 3. Cryptosporidium parvum.
Behandling för giardia lambliaMetronidazol.
Behandling för campylobacterErythromycin.
Behandling för entamoeba histolyticaMetronidazol.
Vanligaste virala orsaken till gastroenterit hos vuxnaCalici.
Fyra virus som kan orsaka gastroenterit1. Calici. 2. Rotavirus. 3. Adenovirus. 4. Astrovirus.
Viktigaste två komponenterna i behandlingen vid gastroenterit1. Vätska. 2. Elektrolyter.
Behandling som kan ges mot diarréer vid gastroenteritLoperamid.
Behandling som kan ges mot kräkning vid gastroenteritOndansetron.
I denna situation är loperamid inte lämplig vid diarréMisstanke om att diarrén beror på clostridium difficile.
Antibiotika som ska ges innan odlingssvar om en diarrépatient är så sjuk att den behöver läggas inCiprofloxacin.
Varför loperamid inte är lämpligt vid misstanke om clostridium difficileRisk för toxisk megakolon.
Effekt som loperamid har redan vid låg dosHämmar sekretion av vätska in i tarmlumen.
Effekt som loperamid har endast vid högre dosMinskar tarmmotiliteten.
Verkningsmekanism hos betalaktamantibiotikaHämmar bildandet av korsbryggor i bakteriers cellväggar.
Tre klasser av antibiotika som ingår i gruppen betalaktamer1. Penicilliner. 2. Cefalosporiner. 3. Karbapenemer.
Två vanliga biverkningar hos betalaktamantibiotika1. Allergi. 2. Diarré.
Fyra typer av antibiotika som ingår i gruppen proteinsynteshämmare1. Erytromycin. 2. Klindamycin. 3. Tetracykliner. 4. Aminoglykosider.
Huvudsaklig biverkan hos erytromycinOnt i magen.
Huvudsaklig biverkan hos tetracyklinerFototoxicitet.
Huvudsaklig biverkan har klindamycinClostridium diarré.
Två allvarliga biverkningar hos aminoglykosider1. Nefrotoxicitet. 2. Ototoxicitet.
Två verningsmekanismer hos kinoloner1. Hämmar DNA-replikation. 2. Hämmar DNA-transkription.
Verkningsmekanism hos trimetoprim-sulfaHämmar folsyrasyntes.
Vad de olika bokstäverna i SIR-systemet betyderS: Sensitive. I: Intermediate. R: Resistant.
Fyra resistensmekanismer hos bakterier1. Ändra form på target-proteinet så att antibiotikan inte längre kan binda in. 2. Stänga poriner som släpper in antibiotika. 3. Bilda enzym som bryter ner antibiotika. 4. Bilda effluxpumpar som pumpar ut antibiotika ur cellen.
Fyra grupper som ska få antibiotika vid akut mediaotit1. Alla under 1 år. 2. Alla över 12 år. 3. Alla mellan 1 och 2 år med dubbelsidig infektion. 4. Alla med perforerad trumhinna.
Så länge varar rinosinuit normalt2-3 veckor.
Mins tre av dessa fyra kriterier krävs för att ge antibiotika vid rinosinuit1. Varig snuva. 2. Ensidiga symtom. 3. Uttalad smärta. 4. Dubbelinsjuknande.
De fyra centorkriterierna1. Feber > 38,5 grader. 2. Ömmande lymfknutor i käkvinklarna. 3. Beläggning på tonsillerna. 4. Frånvaro av hosta.
Krav för att ge antibiotika vid faryngotonsillitMinst tre av fyra centorkriterier + Positivt grupp-A-snabbtest.
Så länge varar hostan i snitt vid akut bronkitTre veckor.
Fyra symtom vid pneumoni1. Allmänpåverkan. 2. Feber. 3. Hosta. 4. Dyspné.
Då ska antibiotika ges vid akut bronkitAldrig.
Två av dessa tre kriterier ska uppfyllas för att antibiotika ska ges mot nedre UVI1. Miktionssveda. 2. Täta trängningar. 3. Frekventa miktioner.
Sex situationer där det är lämpligt att ta urinodling vid misstanke om UVI1. Manligt kön. 2. Graviditet. 3. Behandlingssvikt. 4. Täta recidiv. 5. Nyligen vårdats på sjukhus. 6. Nyligen vistats utomlands.
Två antibiotika som är förstahandsval vid nedre UVI1. Nitrofurantoin. 2. Pivmecillinam.
Behandlingstrappa vid impetigo1. Rengör med tvål och vatten, och därefter med klorhexidin. 2. Lokal antibiotika. 3. Peroral antibiotika.
Lokal antibiotika som kan användas mot impetigoRetapamulin.
Antibiotika som är förstahandsval vid sårinfektionerFlukloxacillin.
Antibiotika som är förstahandsval vid streptokock-infekterat bensårPcV.
Antibiotika som är förstahandsval vid stafylokock-infekterat bensårFlukloxacillin.
Andel av meningiter som är virala90 %
Andel av meningiter som är bakteriella10 %
Tre odlingslokaler vid misstanke om att en infektion har sitt fokus i luftvägarna1. Blod. 2. Nasopharynx. 3. Sputum.
Grupp som oftast drabbas av haemofilus influenzae meningitBarn 6 månader till 6 år.
Grupp som oftast drabbas av meningokockmeningitÄldre barn och unga vuxna.
Två grupper som oftast drabbas av pneumokockmeningit1. Småbarn. 2. Äldre vuxna.
Fyra grupper som oftast drabbas av listeriameningit1. Nyfödda. 2. Äldre vuxna. 3. Immunsupprimerade. 4. Uteliggare.
Fem symtom vid bakteriell meningit1. Huvudvärk. 2. Feber. 3. Nackstyvhet. 4. Illamående/kräkning. 5. Medvetandepåverkan.
Anledningen till att nacken blir stel vid meningitHjärnhinnorna är inflammerade och därför väldigt smärtkänsliga.
Tre viktigaste komponenterna i den akuta handläggningen av bakteriell meningit1. Blododling och odling från relevanta fokus. 2. Lumbalpunktion med tryckmätning. 3. Antibiotika och kortison.
Fem tecken i likvor vid bakteriell meningit1. Mycket högt leukocyttal, 2. Övervikt polynukleära leukocyter. 3. Mycket hög proteinhalt. 4. Lågt glukos. 5. Högt laktat.
Så skiljer sig leukocyttalet mellan bakteriell och serös meningitNågot ökat vid serös, kraftigt ökat vid bakteriell.
Så skiljer sig proteinhalten mellan bakteriell och serös meningitNågot ökat vid serös, kraftigt ökat vid bakteriell.
Två likvortecken som ses vid både bakteriell och serös meningit1. Ökat leukocyttal. 2. Ökad proteinhalt.
Så skiljer sig leukocyter i likvor mellan bakteriell och serös meningitBakteriell: Övervikt polynukleära. Serös: Övervikt mononukleära.
Så skiljer sig glukos i likvor mellan bakteriell och serös meningitBakteriell: Lågt. Serös: Normalt.
Så skiljer sig laktat i likvor mellan bakteriell och serös meningitBakteriell: Högt. Serös: Normalt.
Tre läkemedel som ska ges vid misstanke om akut bakteriell meningit, inklusive dosering1. Cefotaxim 3 gram x 4. 2. Ampicillin 3 gram x 4. 3. Betapred 8 mg x 4.
Fyra behandlingar som kan ges om GCS ligger under 8 vid bakteriell meningit1. CSV-tappning. 2. Sänka kroppstemperaturen. 3. Djup sedering. 4. Hemikraniektomi.
Antibiotika som ges vid meningit orsakad av meningokocker eller pneumokockerBensyl-pc.
Antibiotika som ges vid meningit orsakad av haemofilus influenzae eller listeriaAmpicillin.
Tre CNS-infektioner som kännetecknas av successiv symtomdebut med huvudvärk, feber, och illamående, och sedan tillkomst av neurologiska symtom1. Hjärnabscess. 2. Tuberkulös meningit. 3. Encefalit.
Fyra symtom som kännetecknar hjärnabscess1. Huvudvärk. 2. Feber. 3. Förvirring. 4. Fokalneurologiska symtom.
Två viktigaste komponenterna i utredning av hjärnabscess1. DT kontrast. 2. Neurokirurgisk punktion och odling.
Två behandlingar som kan ges vid hjärnabscess1. Neurokirurgiskt dränage. 2. Antibiotika.
Fem symtom vid tuberkulös meningit1. Trötthet/medvetandepåverkan. 2. Feber. 3. Huvudvärk. 4. Personlighetsförändring. 5. Konfusion.
Två viktigaste komponenterna i utredning av tuberkulös meningit1. Lungröntgen. 2. Lumbalpunktion med PCR och odling.
Två komponenter i behandling av tuberkulös meningit1. Tuberkulostatika. 2. Kortison.
Fyra vanligaste agens vid viral meningit1. Enterovirus. 2. Herpes simplex. 3. TBE. 4. Varicella zoster.
Sex vanligaste agens vid bakteriell meningit1. Haemofilus influenzae. 2. Meningokocker. 3. Pneumokocker. 4. Listeria. 5. Borrelia. 6. Tuberkulos.
Skillnad mellan HSV-1 och HSV-2 vad gäller vilka typer av CNS-sjukdomar de oftast orsakarHSV-1 orsakar oftare encefalit. HSV-2 orsakar oftare meningit.
Viktigt att komma ihåg vid meningokockmeningitPersoner i patientens omgivning ska få profylaktisk antibiotikabehandling.
Andel av dem som får herpesmeningit som haft genitalblåsor innan50 %
Denna typ av meningit recidiverar oftaHerpesmeningit.
Behandling för herpesmeningitValaciklovir.
Sex symtom vid herpesencefalit1. Feber. 2. Huvudvärk. 3. Förvirring/personlighetsförändring. 4. Fokalneurologiska symtom. 5. Krampanfall. 6. Medvetandepåverkan.
Allvarlig risk vid obehandlad herpesencefalitSkador på temporalloberna.
Två viktigaste komponenterna i utredning av herpesencefalit1. Lumbalpunktion. 2. EEG.
Två encefaliter som behandlas med aciklovir1. Herpesencefalit. 2. Varicella zoster encefalit.
Typiskt att sjukdomsförloppet vid TBE uppvisar detta mönsterBifasiskt.
Fyra symtom under första fasen av TBE-infektion1. Feber. 2. Diarré. 3. Muskelvärk. 4. Huvudvärk.
Fyra symtom under andra fasen av TBE-infektion1. Kräkning. 2. Nackstyvhet. 3. Medvetandepåverkan. 4. Fokalneurologiska symtom.
Två viktigaste komponenterna i utredning av TBE1. Serologi för att se ifall det finns IgM i serum. 2. Lumbalpunktion med PCR.
Behandling för TBESpecifik behandling saknas.
Empirisk behandling som ska ges initialt vid akut viral encefalitAciklovir.
Tre virus som ingår vid vanlig virus-PCR av likvor1. Enterovirus. 2. Herpes simplex. 3. Varicella zoster.
Det icke-generiska namnet är heracillinFlukloxacillin.
Bakterier som pivmecillinam är verksamt motE. coli.
Det icke-generiska namnet är selexidPivmecillinam.
Den enda bakterien som piperacillin+tazobactam inte biter påMykoplasma.
Det icke-generiska namnet är tazocinPiperacillin+tazobactam.
Fyra tillstånd som cefotaxim är indicerat för1. Pneumoni. 2. Övre UVI. 3. Meningit. 4. Oklar sepsis.
Tre tillstånd som gentamycin är indicerat för1. Svår sepsis. 2. Neutropen feber. 3. Endokardit.
Det icke-generiska namnet är bactrimTrimetoprim+sulfa.
Två bakterier som nitrofurantoin verkar mot1. E. coli. 2. Staphylococcus saprophyticus.
Nitrofurantoin har denna indikationNedre UVI.
Pivmecillinam har denna indikationNedre UVI.
Det icke-generiska namnet är furadantinNitrofurantoin.
Typ av bakterier som ciprofloxacin verkar motGram-negativa.
Ciprofloxacin har dessa två huvudsakliga indikationer1. Övre UVI. 2. Bakteriell gastroenterit.
Tillstånd som vancomycin är indicerat förInfektioner orsakade av resistenta gram-positiva.
Organismer som metronidazol verkar motAlla anaeroba organismer.
Det icke-generiska namnet är flagylMetronidazol.
Sex symtom som kan uppstå i den akuta fasen av virushepatit1. Feber. 2. Illamående. 3. Ikterus. 4. Avfärgad avföring. 5. Mörk urin. 6. Buksmärtor.
Symtom som kan uppstå i den kroniska fasen av virushepatit1. Trötthet. 2. Tyngdkänsla i buken.
Fyra standardprover som ofta är förhöjda vid alkoholmissbruk1. ASAT. 2. ALAT. 3. gamma-GT. 4. MCV.
Om ASAT är högre än ALAT så talar det för dettaAlkoholmissbruk.
Viktigaste utredningen vid misstänkt virushepatitHepatitserologi.
Fem prover som normalt ingår i leverstatus1. ALAT. 2. ASAT. 3. ALP. 4. gamma-GT. 5. Bilirubin.
Hepatit A har denna smittovägFekal-oral.
Hepatit E har denna smittovägFekal-oral.
Inkubationstid hos hepatit A2-6 veckor.
Så diagnosticeras hepatit AAnti-HAV IgM.
Inkubationstid hos hepatit E3-9 veckor.
Så diagnosticeras hepatit EAnti-HEV IgM.
Tre smittovägar för hepatit B1. Blodkontakt. 2. Graviditet 3. Sex.
Inkubationstid hos hepatit B2-6 månader.
Fyra markörer som ingår i hepatit B serologi1. HBsAg. 2. HBeAg. 3. Anti-HBc IgM. 4. Anti-HBc IgG.
Positivt HBsAg visar dettaAktiv virusreplikation.
Positivt HBeAg visar dettaHögaktiv infektion.
Risken att utveckla kronisk hepatit B vid smitta som vuxen<5%
Risken att utveckla kronisk hepatit B vid perinatal smitta>90%
Två situationer där kronisk hepatit B ska behandlas1. Avancerad fibros i levern + aktiv virusreplikation. 2. Kraftig inflammation i levern.
Två sätt att avgöra fibrosgrad i levern1. Fibroscan. 2. Biopsi.
Två komponenter i behandling av kronisk hepatit B1. Interferon. 2. Nukleosidanalog.
Smittoväg för hepatit DBlodsmitta.
Detta är hepatit D beroende av för att smitta ska uppståSamtidig hepatit B infektion.
Två sätt att diagnosticera hepatit D1. Anti-HDV IgM. 2. PCR för HDV RNA.
Två smittovägar för hepatit C1. Blod. 2. Sex.
Inkubationstid för hepatit C6-8 veckor.
Andel av hepatit C smittade som utvecklar kronisk infektion80 %
Två vanligaste debutsymtomen vid hepatit C smitta1. Leversvikt. 2. Levercancer.
Så lång tid tar det innan symtom uppstår efter hepatit C smittaTvå eller fler decennier.
Så diagnosticeras hepatit CAnti-HCV antikroppar.
Två typer av bakterier som kan orsaka impetigo1. Staphylococcus aureus. 2. Grupp A streptokocker.
Vanligast agens vid impetigoStaphylococcus aureus.
Bakterie som sprids via kattbettPasteurella.
Infekterade kattbett behandlas med denna antibiotika.Kåvepenin.
Vanligaste orsaken till erysipelasGrupp A streptokocker.
Vanligaste lokalisationen vid erysipelasUnderbenen.
Näst-vanligaste lokalisationen vid erysipelasAnsiktet.
Tre tillstånd som är predisponerande för erysipelas1. Lymfstas. 2. Venös insufficiens. 3. Diabetes mellitus.
Skillnaden mellan erysipelas och cellulitErisypelas: Övre dermis är infekterat. Cellulit: Djupare dermis och subcutis är infekterat.
Fem symtom vid nekrotiserande fasciit1. Mycket svår smärta som inte står i proportion till lokalstatus. 2. Diskret rodnad som senare blir mörk. 3. Feber. 4. Allmänpåverkan. 5. Hypotension.
Två huvudkomponenter i behandlingen för nekrotiserande fasciit1. Antibiotika. 2. Debridera bort all nekrotisk vävnad.
Antibiotika-kombination som ges vid misstanke om nekrotiserande fasciitImipenem + klyndamycin.
Denna bakterie är vanligaste orsaken till bakteriell bursitStaphylococcus aureus.
Två komponenter i behandlingen för bakteriell bursit1. Aspiration. 2. Flukloxacillin.
Två symtom vid septisk artrit1. Monoartrit. 2. Feber.
Så ofta är det ett knä som är drabbat vid septisk artrit50 %
Två komponenter i behandlingen för septisk artrit1. Spola leden. 2. Cefotaxim.
Anledningen till att septisk artrit kräver snabb handläggningLeden kan vara helt förstörd inom tre dagar.
Tre symtom vid femte sjukan1. Feber. 2. Rött utslag i ansiktet. 3. Fläckiga rodnader med central avblekning på bålen.
Grupp som drabbas av femte sjukanBarn.
Agens som orsakar femte sjukanParvovirus B19.
Två komponenter i utredningen av osteomyelit1. MR. 2. Punktion med odling.
Fem symtom vid nydebuterad HIV1. Feber. 2. Halsont. 3. Förstorade lymfknutor. 4. Förstorade tonsiller. 5. Utslag på bålen.
Tre infektionssjukdomar som ofta ses vid HIV1. Svamp i munhålan. 2. Tuberkulos. 3. Pneumocystis-pneumoni.
Behandling för pneumocystis-pneumoniTrimetoprim+sulfa.
Dessa drabbas av pneumocystis-pneumoniPersoner med nedsatt immunförsvar.
Tre symtom vid pneumocystis-pneumoni1. Andfåddhet. 2. Torrhosta. 3. Feber.
Ses på lungröntgen vid pneumocystis-pneumoniBilaterala diffusa interstitiella lunginfiltrat.
Tre orsaker till behandlingssvikt vid HIV-behandling1. Bristande följsamhet. 2. Läkemedelsinteraktioner som resulterar i låga koncentrationer i plasma. 3. Resistensutveckling hos viruset.
Två situationer där misstanke bör finnas om att pneumoni orsakas av pneumocystis1. Immunsupprimerad patient. 2. Sedvanlig antibiotika har ingen effekt.
Två anledningar att användningsområdena för aminoglykosider är så begränsade1. Nefrotoxicitet. 2. Ototoxicitet.
Ciprofloxacin, levofloxacin, och moxifloxacin tillhör denna klass av antibiotikaKinoloner.
Två tillstånd som trimetoprim+sulfa används mot1. Nedre UVI. 2. Pneumocystis-pneumoni.
Klass av läkemedel som doxycyklin tillhörTetracykliner.
Tre huvudsakliga agens som doxycyklin används mot1. Mykoplasma. 2. Klamydia. 3. Borrelia.
Klass av läkemedel som klindamycin tillhörLinkosamider.
Antibiotika som används mot MRSAVankomycin.
Kåvepenin verkar bara mot denna typ av bakterierStreptokocker.
Bensyl-pc verkar mot dessa två typer av bakterier1. Streptokocker. 2. Hemofilus influenzae.
Anledningen till att ampicillin måste ges som komplement till cefotaxim vid misstanke om bakteriell meningitFör att täcka listeria.
Fyra tillstånd som cefotaxim används för att behandla1. Sepsis. 2. Övre UVI. 3. Pneumoni. 4. Meningit.
Imipenem och meropenem tillhör denna klass av antibiotikaKarbapenemer.
Bakterier som karbapenemer verkar motAlla utom mykoplasma.
Fem antibiotika som är säkra att använda vid graviditet1. Penicilliner. 2. Cefalosporiner. 3. Furadantin. 4. Dalacin. 5. Flagyl.
Klass av läkemedel som cefotaxim ingår iCefalosporiner.
Eliminationsväg för penicillinerNjurarna.
Eliminationsväg för cefalosporinerNjurarna.
Eliminationsväg för karbapenemerNjurarna.
Eliminationsväg för aminoglykosiderNjurarna.
Eliminationsväg för trimetoprim+sulfaNjurarna.
Eliminationsväg för vankomycinNjurarna.
Eliminationsväg för furadantinNjurarna.
Eliminationsväg för flagylNjurarna.
Eliminationsväg för kinolonerNjurarna.
Eliminationsväg för erytromycinLevern.
Eliminationsväg för fucidinLevern.
Förstahandsantibiotika vid neutropen feberPiperacillin+tazobactam.
Tre vanligaste agens vid svampinfektioner1. Candida. 2. Aspergillus. 3. Mucorales.
Andel av svampinfektioner som orsakas av candida90 %
Två svampinfektioner som är vanliga hos AIDS-patienter1. Cryptococcus neoformans. 2. Pneumocystis jiroveci.
Läkemedel som utgör huvudbehandling mot milda candidainfektionerFluconazol.
Läkemedel som utgör huvudbehandling mot allvarliga candidainfektionerEchinocandin.
Två områden där denguefeber förekommer1. Sydamerika. 2. Sydostasien.
Två områden där zika förekommer1. Sydamerika. 2. Sydostasien.
Tre sjukdomar som orsakas av RNA-virus i familjen flaviviridae1. Denguefeber. 2. Zika. 3. Gula febern.
Inkubationstid hos denguefeber3-14 dagar.
Inkubationstid hos zika3-14 dagar.
Sex symtom vid denguefeber1. Hög feber. 2. Huvudvärk. 3. Muskelvärk. 4. Ledvärk. 5. Utslag på bålen. 6. Petekier på händer och fötter
Andel med denguefeber som är helt asymtomatiska50 %
Så länge varar symtomen vid denguefeber3-7 dagar.
Tre virussjukdomar som sprids via myggbett1. Denguefeber. 2. Zika. 3. Gula febern.
Allvarligt tillstånd som denguefeber ibland utvecklas tillDengue hemorragisk feber.
Två typer av celler som denguevirus replikerar inuti1. Dendritiska celler. 2. Makrofager.
Så diagnosticeras denguefeberPCR.
Andel med zika som är helt asymtomatiska80 %
Tre symtom vid zika1. Feber. 2. Muskelvärk. 3. Exantem.
Hur dengue och zika skiljer sig vad gäller symtombildLiknande symtombild, men mildare förlopp vid zika.
Grupp som bör undvika att resa i områden med zikaGravida.
Varför gravida bör undvika att resa i områden med zikaRisk för mikrocefali.
Två platser där gula febern förekommer1. Afrika. 2. Sydamerika.
Inkubationstid hos gula febern2-7 dagar.
Fem symtom vid gula febern1. Feber. 2. Huvudvärk. 3. Led- och muskelvärk. 4. Blödning från magtarmkanalen. 5. Ikterus.
Mortalitet vid gula febern20-50%
Inkubationstid hos rabies4-6 veckor.
Spridningsmekanism för rabiesDjurbett.
Behandling för rabiesVaccin ges så snart som möjligt efter kontakt med viruset.
Inkubationstid hos tyfoidfeber7-14 dagar.
Sex symtom vid tyfoidfeber1. Feber. 2. Trötthet. 3. Hosta. 4. Utslag på bålen. 5. Magtarmbesvär. 6. Förvirring.
Dödlighet vid tyfoidfeber10 %
Spridningsväg för leptospirosKontakt med urin från en infekterad gnagare.
Typ av agens som orsakar leptospirosBakterie.
Andel av svenska råttor som är smittade med leptospiros30 %
Fem symtom vid leptospiros1. Feber. 2. Huvudvärk. 3. Ledvärk. 4. Muskelvärk. 5. Rödöga.
Namnet på bakterien som orsakar tyfusRickettsia.
Plats i tarmen där giardia binder fastTunntarmen.
Varför personer med giardia går ner i viktParasiten binder i tunntarmen, och blockerar därmed näringsupptaget.
Två parasiter som sprids via myggbett1. Leishmania. 2. Plasmodium.
Vanligaste symtomet vid leishmaniasisLångvarigt ulcererat sår på platsen för bettet.
Så hög pulsökning ses normalt vid varje grads ökning av kroppstemperaturen över 37 grader10 slag per minut.
Spridningsväg för afrikansk trypanosomiasisTse-tseflugor.
Spridningsväg för amerikansk trypanosomiasisSkalbaggar.
Två symtom vid afrikansk trypanosomiasis1. Demens. 2. Medvetandesänkning.
Ett annat namn för afrikansk trypanosomiasisAfrikansk sömnsjuka.
Ett annat namn för amerikansk trypanosomiasisChagas sjukdom.
Två organ som får kroniska skador vid amerikansk trypanosomiasis1. Hjärta. 2. Kolon.
Två sätt att diagnosticera springmask1. Tejptest. 2. Maskägg i avföring.
Läkemedel som används för att behandla mask-infektionerMebendazol.
Det icke-generiska namnet är vermoxMebendazol.
Så diagnosticeras spolmaskMaskägg i avföring.
Så diagnosticeras hakmaskMaskägg i avföring.
Så diagnosticeras bandmaskMaskägg i avföring.
Spridningsväg för spolmaskFekal-oral.
Platser i världen där spolmask förekommerÖverallt.
Platser i världen där springmask förekommerÖverallt.
Platser i världen där hakmask förekommerTropikerna.
Tre symtom vid smitta med hakmask1. Diarré. 2. Blod i avföringen. 3. Trötthet
Symtom vid smitta med hund-hakmaskLokal irritation och klåda vid infektionsstället.
Varför hund-hakmask bara ger lokal irritation vid infektionsställetDen klarar inte av att ta sig djupare in i kroppen på människor.
De tre vanligaste orsakerna till anemi hos barn globalt1. Hakmask. 2. Malaria. 3. Malnutrition.
Smittoväg för bandmaskInfekterat kött.
Smittoväg för schistosomiasisBad i infekterat vatten.
Detta bör alltid misstänkas vid feber efter vistelse i tropikernaMalaria.
Inkubationstid hos plasmodium falciparum7 dagar – 3 månader.
Tid mellan febertoppar vid plasmodium falciparum infektionOregelbundna intervall.
Vad som menas med hypnozoitfas.Vissa typer av malariaparasit kan ligga latent i levern och ge recidiv efter månader-år.
Fem symtom vid smitta med p. falciparum1. Feber. 2. Muskelvärk. 3. Huvudvärk. 4. Illamående/kräkning. 5. Diarré.
Två anledningar att p. falciparum är så farlig1. Ger sig på alla olika åldrar av röda blodkroppar, vilket kan orsaka kraftig anemi. 2. Rosetterar, vilket kan orsaka ischemiska skador.
Vad det innebär att P. falciparum rosetterarDen får sin värdcell att uttrycka molekyler som gör att den klistrar fast i endotel och i andra blodkroppar, vilket kan leda till stopp i cirkulationen.
Varför P. falciparum gynnas av rosetteringSmittade blodkroppen fastnar i endotelet och rör sig inte vidare till mjälten, vilket minskar risken att den ska upptäckas.
Vanligaste dödsorsaken vid malariaAnemi.
Så diagnosticeras malariaMikroskopi av blodutstryk.
Huvudbehandling mot malariaArtemisinin.
Tid på året då smittorisken för borrelia är ökadApril-September.
Problem med borrelia-serologiIgM-antikropparna är väldigt ospecifika, så det är stor risk för falskt positiv.
Symtom vid tidig lokaliserad borrelisasjukdomErytema migrans.
Sex yttringar av tidig systemisk borreliasjukdom1. Facialispares. 2. Meningit. 3. Radikulit. 4. Artrit. 5. Kardit. 6. Lymfocytom.
Tre yttringar av sen systematisk borreliasjukdom1. Akrodermatit. 2. Artrit. 3. Neurologiska symtom.
Så lång tid efter borreliasmitta uppstår erytema migrans1-4 veckor efter smitta.
Andel av dem som smittas av borrelia som har noterat ett fästingbett50 %
Så länge kvarstår erytema migrans om obehandlatVeckor-månader.
Andel av dem som smittas med borrelia som utvecklar erytema migrans70 %
Agens vid lymfocytomBorrelia.
Vanligaste två lokalisationerna för lymfocytom1. Örsnibben. 2. Bröstvårtan.
Behandling för systemisk borreliainfektionDoxycyklin.
Behandling för erytema migransKåvepenin.
Vanligt förlopp vid borrelia-artritLedsvullnaden kommer hastigt, varar några veckor, och försvinner sedan.
Vanligast drabbade leden vid borrelia-artritKnäet.
Vanligaste orsaken till bakteriell meningit i SverigeBorrelia.
Tre sätt som neuroborrelios yttrar sig1. Kranialnervspares. 2. Radikulit. 3. Lymfocytär meningit.
RadikulitInflammation i en nervrot.
Den kranialnerv som oftast är drabbad vid neuroborreliosn. facialis.
Tre saker som är typiska för radikulitsmärtor vid neuroborrelios1. Smärtornas lokalisation varierar. 2. Ofta värre nattetid. 3. Svarar dåligt på vanliga analgetika.
Sex symtom vid borrelia-meningit1. Huvudvärk. 2. Nackstelhet. 3. Trötthet. 4. Subfebrilitet. 5. Illamående. 6. Viktnedgång.
Hur neuroborrelios diagnosticerasSerologi på likvor.
Tre tecken i likvor vid neuroborrelios1. Förhöjd LPK. 2. Övervikt mononukleära. 3. Förhöjt likvor/serumindex.
Andel av neuroborreliospatienter som utvecklar långvariga neurologiska restsymtom25 %
Andel av dem med obehandlad erytema migrans som utvecklar neuroborrelios13 %
Två anledningar till att serologi inte ska beställas vid erytema migrans1. Kroppen har inte börjat bilda antikroppar än. 2. Erytema migrans är patognomon för borrelia.
TularemiHarpest.
Fyra sätt tularemi smittar1. Insektsbett. 2. Direktkontakt med smittat djur. 3. Inhalation av kontaminerat damm. 4. Dricka infekterat vatten.
Fyra olika former av tularemi1. Ulceroglandulär form. 2. Pulmonell form. 3. Orofaryngeal form. 4. Septisk form.
Smittoväg för den ulceroglandulära formen av tularemiInsektvektorer.
Symtom vid ulceroglandulär tularemiSår vid bettstället.
Smittoväg för den pulmonella formen av tularemiInhalation.
Två symtom vid pulmonell tularemi1. Hosta. 2. Feber.
Smittoväg för den orofaryngeala formen av tularemiKontaminerat vatten.
Två symtom vid orofaryngeal tularemi1. Halsont. 2. Ulcerationer i munnen.
Två symtom vid septisk form av tularemi1. Feber. 2. Allmänpåverkan.
Vanligaste formen av tularemiUlceroglandulär.
Inkubationstid hos tularemi1-10 dagar.
Fyra symtom som ses vid alla former av tularemi1. Hög feber. 2. Trötthet. 3. Huvudvärk. 4. Illamående.
Hur SR, CRP, och LPK ser ut vid tularemiBara måttligt förhöjda.
Behandling för tularemiCiprofloxacin
Två sjukdomar som pulmonell tularemi lätt kan blandas ihop med1. Lungcancer. 2. Tuberkulos.
Sex symtom vid aktiv lungtuberkulos1. Hosta. 2. Hemoptys. 3. Bröstsmärtor. 4. Feber/nattsvettningar. 5. Viktnedgång. 6. Trötthet.
Vad pleurit vid tuberkulos oftast är tecken påNy infektion.
En form av tuberkulos som karakteriseras av ohindrad spridning i hela kroppenMiliär tuberkulos.
Kännetecknar miliär tuberkulos på lungröntgenSpridda kornformiga infiltrat bilateralt i hela lungorna.
Två viktigaste komponenterna i utredning av lungtuberkulos1. Sputumprov x3. 2. Röntgen lungor.
Varför det är nödvändigt med sputumprov x3 för utredning av lungtuberkulos1. Mikroskopi. 2. PCR. 3. Odling.
Bör alltid screenas för vid tuberkulosdiagnosHIV.
Så diagnosticeras latent tuberkulosPPD.
Då tolkas PPD som positivt10 mm eller bredare.
Två tecken på slätröntgen som är vanliga vid tuberkulos1. Diffust spridda infiltrat. 2. Kaviteter.
Två sätt att minska risken för HIV-överföring från mor till barn1. Antiviral behandling av modern under graviditeten. 2. Avstå från amning.
Två kriterier för att behandla bältros med valaciklovir/aciklovir1. Över 50 år gammal. 2. Behandling sätts in inom 72 timmar från första blåsan.
Viruset som orsakar nephropatia epidemicaPuumalavirus.
Vanligast agens vid bakteriell spondylitStaphylococcus aureus.
SpondylitInflammation i ryggkotor.
Namnet på sjukdomen som ebolavirus orsakarHemorragisk feber.
Fördelar med valaciclovir jämfört med aciclovir1. Högre biologisk tillgänglighet. 2. Behöver inte doseras lika ofta.
Nackdel med valaciclovir jämfört med aciclovirDyrare.
Fyra absoluta kontraindikationer mot lumbalpunktion1. Fokalneurologiska bortfall. 2. Tecken till fokal expansiv intrakraniell process. 3. Sträckkramper. 4. Infektion vid insticksstället.
Vanligaste restsymtomet efter pneumokockmeningitHörselnedsättning.
Tecken på blodstatus med diff när en patient har EBV- eller CMV-infektionFörstorade atypiska lymfocyter.
Fyra tidiga kliniska tecken på intrakraniell tryckstegring1. Huvudvärk. 2. Illamående/kräkning. 3. Krampanfall. 4. Påverkad medvetandegrad.
Fem sena kliniska tecken på intrakraniell tryckstegring1. Papillödem. 2. Dilaterad ljusstel pupill. 3. Oregelbundet andningsmönster. 4. Stigande blodtryck och sjunkande puls. 5. Sträckkramper.
Behandling för urosepsis orsakad av ESBLKarbapenem.
Tre bakterier som oftast orsakar endokardit i nativ klaff1. S. aureus. 2. alfa-streptockocker. 3. Enterokocker.
Hur erythema migrans kan skiljas från immunreaktion på fästingbettErythema migrans kommer efter en vecka och ökar i storlek. Immunreaktion kommer efter någon dag och minskar i storlek.
Tre bakterier som kan ge endast måttligt höga celltal utan dominans av polymorfonukleära celler i likvor vid meningit1. Borrelia. 2. Tuberkulos. 3. Listeria.
Virusgrupp som orsakar flest fall av meningit i SverigeEnterovirus.
Allvarlig komplikation som kan ses vid tarminfektion orsakad av EHECHemolytiskt uremiskt syndrom.
Tre bakterier som bildar toxiner som kan orsaka matförgiftning1. Staphylococcus aureus. 2. Clostridium perfringens. 3. Bacillus cereus.
Tid efter smitta innan HIV kan upptäckas i blodet2-3 veckor.
Behandlingsmålet vid antiretroviral behandling av HIVIcke-mätbara nivåer av RNA i blod.
Så länge ska septisk artrit antibiotikabehandlas4-6 veckor.
Behandling som bör ges utöver antibiotika vid septisk artritSpolning av leden.
Varför patienter med cytostatikabehandling oftare får sepsis orsakad av tarmbakterierÖkad tarmpermeabilitet pga mukosit
Två vanligaste orsakerna till bakteriell sinuit1. Pneumokocker. 2. H. influenzae.
Skillnad avseende orsakande smittämnen mellan akut bronkit och akut exacerbation av kronisk bronkitAkut: Nästan alltid av virus. Kronisk: Bakterier och virus är ungefär lika vanliga.
Snabbt sätt att diagnosticera legionellaAntigen i urin.
Så diagnosticeras bältrosKlinisk inspektion.
Fem analyser som ska beställas på ledvätska vid misstanke om septisk artrit1. Bakterieodling. 2. Leukocyter. 3. Glukos. 4. Laktat. 5. Kristaller.
Samlingsnamn för virus som överförs via leddjurArbovirus.
De två viktigaste antibiotika som används vid behandling av tuberkulos.1. Rifampicin. 2. Isoniazid.
Antibiotika som används vid neuroborreliosDoxycyklin.
Bakterie som orsakar flest fall av purulent meningit i SverigePneumokocker.
Tre relativa kontraindikationer mot lumbalpunktion1. Blödningsbenägenhet. 2. Krampanfall senaste två timmarna. 3. Misstänkt ryggmärgskompression.
Ovanlig men dramatisk komplikation till körtelfeber som kan inträffa upp till några veckor efter feberfrihetMjältruptur.
Ett annat namn för mononukleosKörtelfeber.
Två latenta infektionssjukdomar som bör screenas för innan insättning av biologiska läkemedel mot autoimmuna sjukdomar1. Tuberkulos. 2. Hepatit B.
Två komplikationer till vänstersidig endokardit1. Smältning av klaffen. 2. Septiska embolier.
Varför “tjock droppe” används vid malariadiagnostikHögre koncentration av parasiter = ökad sensitivitet.
Viktigt att informera om vid förskrivning av metronidazolGör en illamående vid intag av alkohol.
Inkubationstid hos mononukleos30-50 dagar.