Facit till Quiz i onkologi

Facit till Quiz i onkologi

FrågaSvar
Syftet med neoadjuvant behandlingMinska storleken på tumören för att underlätta huvudbehandlingen.
Syftet med adjuvant behandlingMinska risken för recidiv och metastasering.
Behandling som ges samtidigt som annan behandlingKonkomittant behandling.
Skillnad mellan cancer som är resistent och refraktärResistens utvecklas efter given behandling. En refraktär cancer är okänslig för behandlingen redan innan behandlingen ges.
Två skäl till att cytostatika ges i cykler1. Normal vävnad får en chans att återhämta sig. 2. Fler celler fångas i känslig del av cellcykeln.
Cytostatika doseras utifrån dettaKroppsyta.
Sex akuta biverkningar av cytostatika1. Illamående/diarré. 2. Mukosit. 3. Benmärgssuppression. 4. Vävnadsnekros vid extravasering. 5. Alopeci. 6. Organtoxicitet (njure, lungor).
Fem sena biverkningar av cytostatika1. Kardiomyopati. 2. Sekundär malignitet. 3. Infertilitet. 4. Perifer neuropati. 5. Ototoxicitet.
Vanlig allvarlig biverkan av trastuzumabKardiotoxicitet.
Två vanligaste organ att drabbas av autoimmuna biverkningar vid användning av immunterapi mot cancer1. Hud. 2. GI-kanalen
Biverkningar av endokrin behandling mot bröstcancer liknar symtomen vid detta tillståndMenopaus.
Två vanligaste biverkningarna vid behandling med immunterapi (PD1-, PDL1-, CTLA-4-hämmare)1. Dermatit. 2. Kolit.
Behandling av biverkningar orsakade av PD1-, PDL1-, och CTLA-4-hämmarePrednisolon.
Andel av cancerpatienter som får en venös trombos20 %
Andel av cancerpatienter som utvecklar medullakompression5 %
Viktigaste utredningen vid misstanke om medullakompressionAkut MR.
Tre komponenter i behandling för medullakompression1. Högdos kortison i tre-fyra veckor. 2. Kirurgisk dekompression. 3. Strålbehandling.
Tre behandlingar som ges i förebyggande syfte mot illamående till alla som får cytostatika1. Ondansetron. 2. Primperan. 3. Kortison.
Andel av cancerpatienter som utvecklar hyperkalcemi20-30%
Tre skäl till hyperkalcemi vid cancer1. Lytisk skelett-tumör. 2. PTH-producerande tumör- 3. Lymfom som ökar 1,25-vitamin D produktion.
Fyra olika behandlingar som kan ges vid cancerorsakad hyperkalcemi1. 4-6 liter NaCl på 24 timmar. 2. Bisfosfonat. 3. Kalcitonin. 4. Denosumab.
Fraktioneringsmönster vid kurativ intentionHög slutdos, låg dos per fraktion.
Acceptabla biverkningar vid kurativ intentionAkuta.
Fraktioneringsmönster vid palliativ intentionLåg slutdos, hög dos per fraktion.
Acceptabla biverkningar vid palliativ intentionSena.
Sex akuta biverkningar av strålbehandling1. Mukosit. 2. Dermatit. 3. Illamående/diarré. 4. Håravfall. 5. Cystit. 6. Trötthet.
Sex sena biverkningar av strålbehandling.1. Fibros. 2. Myelopati. 3. Strikturer (esofagus, tarm). 4. Atrofi (t.ex. parotis). 5. Sterilitet. 6. Sekundär cancer.
Huvudbehandling vid skivepitelcancer i esofagusStrålbehandling 50 Gy (2×25) + konkomittant cytostatika.
Huvudbehandling vid adenocarcinom i esofagus samt ventrikelcancerNeo-adjuvant cytostatika + kirurgi + adjuvant cytostatika.
Fyra vanligaste komplikationerna av esofaguskirurgi pga esofaguscancer1. Pneumoni. 2. Trakeoesofagal fistel. 3. Lungemboli. 4. Pneumothorax.
Mortalitet vid kirurgi av esofagus pga esofaguscancer40 %
Fyra symtom vid pankreascancer1. Ikterus. 2. Buksmärta. 3. Viktnedgång. 4. Portvinsurin.
Tre viktigaste riskfaktorerna för njurcancer1. Rökning. 2. Övervikt. 3. Hypertoni.
Tre olika typer av läkemedel som används vid njurcancer1. Tyrosinkinashämmare. 2. mTOR-hämmare. 3. Angiogenes-hämmare.
Vanlig orsak till urinblåsecancer i AfrikaSchistosomiasis.
Andel med urinblåsecancer som har makrohematuri som debutsymtom75 %
Tre komponenter i utredning av misstänkt urinblåsecancer1. Cystoskopi. 2. Cytologi på sköljvätska. 3. DT urografi.
Två riskfaktorer för testikelcancer1. Kryptorchism. 2. Ärftlighet.
Fem symtom vid testikelcancer1. Palpabel knöl, 2. Tyngdkänsla. 3. Ömhet/värk. 4. Diffus obehagskänsla. 5. Gynekomasti.
Sex prognostiska faktorer vid bröstcancer1. Ålder. 2. TNM-stadie. 3. Hormonreceptorstatus. 4. HER2-status. 5. Elston-Ellis grad. 6. Proliferationsmarkörer
Fyra akuta biverkningar efter radioterapi av bröstet/axiller1. Trötthet. 2. Rodnad/sveda i huden. 3. Pneumonit. 4. Lymfödem.
Två långtidsbiverkningar efter radioterapi av bröstet1. Lungcancer. 2. Ischemisk hjärt-kärlsjukdom.
Andel av bröstcancer som är ER-positiv85 %
Hos postmenopausala kvinnor bildas östrogen härFettvävnad.
Enzym som producerar östrogen hos postmenopausalaAromatas.
Läkemedel som ges vid ER-positiv bröstcancer hos pre-menopausalaTamoxifen.
Läkemedel som ges vid ER-positiv bröstcancer hos post-menopausalaAromatashämmare.
Cancerrisk som ökar kraftigt vid tamoxifenbehandlingEndometriecancer.
Skillnad mellan tamoxifen och aromatashämmare vad gäller effekt på osteoporosTamoxifen minskar risken. Aromatashämmare ökar risken.
Tre biverkningar av aromatashämmare1. Frakturer. 2. Vaginal torrhet. 3. Led- och muskelsmärtor.
Tre biverkningar av tamoxifen1. Värmevallningar. 2. Ökade vaginalflytningar. 3. Tromboembolism.
Två läkemedelstyper som ges som kombination vid HER2-positiv bröstcancer1. Trastuzumab (anti-HER2-antikropp). 2. Cytostatika.
Sex vanliga metastaslokaler för bröstcancer1. Skelett. 2. CNS. 3. Lymfkörtlar. 4. Lever. 5. Bröstvägg. 6. Lunga.
Andel av lungcancerfall med spridd sjukdom vid diagnos50 %
Sex symtom vid lungcancer1. Trötthet. 2. Viktnedgång. 3. Feber. 4. Hosta/hemoptys. 5. Dyspné. 6. Bröstsmärta.
Fyra paramaligna syndrom som kan orsakas av lungcancer1. SIADH. 2. Hyperkalcemi. 3. Cushings syndrom. 4. Lambert-Eaton syndrom.
Behandlingar som ges vid icke-småcellig lungcancer som är lokal (stadie I-II)1. Kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling. 2. Adjuvant cytostatika.
Behandling för lokoregional icke-småcellig lungcancer (stadie 3)1. Konkommittant strålbehandling + cytostatika. 2. Adjuvant immunterapi om pat har PDL1 > 1%
Behandling för metastaserad icke-småcellig lungcancer (stadie 4) och PS 0-2Cytostatika (+ immunterapi om PDL1 > 50%).
Behandling för metastaserad icke-småcellig lungcancer och PS 3-4God palliativ vård (inte cytostatika).
Behandling för småcellig lungcancer stadie I-IIIKonkomittant cytostatika + radioterapi. Ev. profylaktisk helhjärnsbestrålning
Småcellig lungcancer sprider sig ofta till denna lokalHjärnan.
Behandling för småcellig lungcancer stadie 4Cytostatika.
5-årsöverlevnad vid malignt melanom med dagens behandling90 %
Sex prognostiska faktorer vid malignt melanom1. Tumörtjocklek (Breslow). 2. Ulceration. 3. Mitosfrekvens. 4. Växtnivå (Clark). 5. Positiv sentinel node. 6. Fjärrmetastaser.
Tre typer av läkemedel som används för att behandla malignt melanom1. Immunterapi. 2. Kinashämmare. 3. Cytostatika.
Andel maligna melanom som har en aktiverande BRAF-mutation50 %
Sex biverkningar av endokrin behandling av prostatacancer1. Värmevallningar. 2. Nedsat sexlust/potens. 3. Trötthet. 4. Humörsvängningar. 5. Minskad muskelmassa. 6. Osteoporos.
Fem symtom vid nasofarynxcancer1. Huvudvärk. 2. Ensidig lockkänsla/hörselnedsättning/tinnitus. 3. Näsblödning. 4. Förstorad lymfkörtel på halsen. 5. Kranialnervspåverkan.
Andel med nasofarynxcancer som är metastaserad vid diagnos75-90%
Behandling av nasofarynxcancerStrålbehandling mot primärtumör och lymfkörtlar, samt konkomittant cytostatika.
Fyra biverkningar efter strålbehandling av nasofarynxcancer1. Mukosit. 2. Trismus. 3. Muntorrhet. 4. Dysfagi.
Fem symtom vid bihålecancer1. Ensidig nästäppa. 2. Ensidig näsblödning. 3. Ensidig sekretion. 4. Smärta. 5. Kranialnervspåverkan
Behandling av bihålecancerKirurgi och därefter strålbehandling. Ev cytostatika.
Fem riskfaktorer för spottkörtelcancer.1. Joniserande strålning. 2. HIV. 3. Gummiarbete. 4. Damm. 5. Frisörer.
Primärbehandling vid spottkörtelcancerStrålbehandling mot primärtumör och drabbade lymfkörtlar.
Fem riskfaktorer för munhålecancer1. HPV. 2. Alkohol. 3. Tobak. 4. EBV. 5. HIV.
Fyra symtom vid munhålecancer1. Sår. 2. Smärta. 3. Främmande kropp känsla. 4. Knöl på halsen.
Behandling av munhålecancerStrålning av primärtumör och lymfkörtlar + cytostatika.
Medelålder vid insjuknande med larynxcancer65 år.
Största riskfaktorn för larynxcancerRökning.
Sex riskfaktorer för larynxcancer1. Ålder. 2. Manlig kön. 3. Rökning. 4. Alkohol. 5. HPV. 6. Asbest.
Fyra symtom vid larynxcancer1. Heshet. 2. Sväljningssmärta. 3. Ont i halsen. 4. Stridor.
Behandling vid larynxcancerStrålbehandling och/eller kirurgi, samt ev tillägg av cisplatin.
Två riskfaktorer för läppcancer1. Piprökning. 2. Solexponering.
Behandling för läppcancerKirurgi eller brachybehandling.
Två symtom vid endometriecancer1. Blödning. 2. Trycksymtom (urinblåsa/tarm).
Sex riskfaktorer för endometriecancer1. Många menstruationscykler. 2. Anovulation (PCOS, anorexi). 3. Obesitas. 4. Hormonsubstitution. 5. Ärftlighet. 6. Tamoxifen.
Medianålder för endometriecancer69 år.
Femårsöverlevnad vid endometriecancer85 %
Två symtom vid cervixcancer1. Blödning. 2. Trycksymtom urinvägar/tarm.
Sex riskfaktorer för cervixcancer1. HPV. 2. Rökning. 3. Nedsatt immunförsvar. 4. Långtidsanvändning av p-piller. 5. Upprepade vaginala infektioner. 6. Multipara
Andel av cervixcancer som upptäcks vid screening50 %
Fem komplikationer efter strålbehandling av cervixcancer1. Tarmbesvär. 2. Miktionsbesvär. 3. Fibros, sexuella besvär. 4. Lymfödem. 5. Bäckenfraktur.
Medianålder för ovarialcancer63 år.
Femårsöverlevnad vid ovarialcancer55 %
Sex symtom vid ovarialcancer1. Ökat bukomfång. 2. Snabb mättnadskänslad. 3. Buksmärta. 4. Ökade miktionsträngningar 5. Tarmbesvär. 6. Blödning.
Fem riskfaktorer för ovarialcancer1. BRCA1/2. 2. Ålder. 3. Infertilitet. 4. HRT. 5. Endometrios
Fyra skyddande faktorer mot ovarialcancer1. Graviditet 2. Amning. 3. P-piller. 4. Salpingektomi.
Fyra riskfaktorer för kolorektalcancer1. Ålder. 2. Kost. 3. IBD. 4. Ärftlighet.
Tre symtom vid kolorektalcancer1. Blod i avföringen. 2. Anemi. 3. Ändring av avföringsvanor > 4 veckor utan annan förklaring.
Tre vanligaste metastaslokaler för kolorektalcancer1. Lymfkörtlar. 2. Lever. 3. Lunga.