Quiz i diabetes (diabetologi)

FrågaSvar
När ska HbA1c INTE användas?– Typ 1 – diabetes – Graviditet – Akut infektion – Pankreatit – Läkemedelsutlöst hyperglykemi (ex. kortison)
När är HbA1c svårtolkat? (exempel)– Anemi – Splenomegali/splenektomi – RA – Kronisk njur/leversvikt – Uttalad alkoholism
Diabetes: diagnoskriterier?MED symptom: 1) P-glukos >=11,1 – P-glukos (kapillärt) >= 12,2 UTAN symptom: 2) fP-glukos >=7 x2 3) HbA1c >=48 x2 4) OGTT >=11,1 x2 – OGTT (kapillärt) >=12,2 x2 5) HbA1c>=48 OCH någon av: – fP-glukos >=7 – OGTT >=11,1 – OGTT (kapillärt) >=12,2
Mikrovaskulära diabeteskomplikationer: riskfaktorer?1) Dålig glukoskontroll 2) Hypertoni 3) Hyperlipidemi 4) Rökning
Mikrovaskulära diabeteskomplikationer: screening?– Ögonbottenfotogrefering vid diagnos + var 3e år – Mikroalbuminuri-kontroll varje år – P-kreatinin-kontroll varje år
Mikroalbuminuri vid diabetes: behandling?ACEi/ARB oavsett blodtryck
Diabetesneuropati: indelning?1) Mononeuropati (ovanligt) 2) Autonom neuropati: – Ökad hjärtfrekvens – Ortostatism – Störd GI-funktion – Erektil dysfunktion – Urinretention 3) Perifer neuropati: – Känselbortfall – Värk, stickningar
Fotkomplikationer vid diabetes: riskfaktorer?– Perifer neuropati – Perifer kärlsjukdom – Nefropati – Fotdeformitet – Tidigare fotsår/amputation – Hög ålder – Rökning – Ensamboende – Nedsatt syn – Störd gångmotorik
Diabetesfot: undersökning?Känn, kläm, lukta Glöm ej: Plantarabcess Charcot-fot CRP och LPK ger ej “säker” vägledning
Charcot-fot?Diabeteskomplikation: skelettsjukdom. Neuropati (saknar skyddssensibilitet) men god cirkulation. – Rodnad – Värmeökad – Svullen – Kraftig puls – Värk
Diabetesfot: förebyggande åtgärder?– Patientundervisning, egenvård – Fotundersökning minst varje år – Fotvård – Avlastning (fotbäddar/ortopediska skor) – Snabb åtgärd vid nyupptäckta sår!
Diabetes: makrovaskulära komplikationer?– Ischemisk hjärtsjukdom – Perifer kärlsjukdom (ex. Claudicatio) – Stroke
Makrovaskulära diabeteskomplikationer: riskfaktorer?1) Hyperlipidemi (LDL) 2) Hypertoni 3) Rökning 4) Hyperglykemi (HbA1c) Alla ovanstående ska screenas, följas och behandlas
Sänkning av P-glukos: vilka risker förebyggs?– Mikrovaskulära (bevisat) – Makrovaskulära (osäkert) – Mortalitet omtvistat
Sänkning av HbA1c: vilka risker förebyggs?– Retinopati – Vaskulära – Neuropati – Nefropati HbA1c verkar vara ett bättre mått på riskreduktion för komplikationer än P-glukos.
Diabetes typ 1: kliniska skillnader jämfört med typ 2?(generellt, finns alltid undantag) – Snabbt insjuknande, “akut dåliga” – Debut vid lägre ålder – Normal vikt – Sällan hereditet – Insulin krävs för överlevnad – Blodtryck och lipider normala
Typ 1-diabetes: vilka processer påverkas?– Glukoneogenes -> stigande P-glukos – Lipolys -> ökade FFA -> ketogenes -> ev. acidos
LADA?Late Onset Diabetes in Adults (“Typ 1,5”) – Ej i WHO, ej väldefinerat – varierande kriterier. – Många autoantikroppar, ffa. GAD, hittas dock ej alltid. – C-peptid kan användas för diagnostik, men är svårtolkat.
NPH-insulin: vad innebär det?Insulin med tillsats av NPH, ett ämne som ger längre verkningsduration.
Insulin: indelning?– Humaninsulin Snabbverkande ex. Actrapid NPH-insulin (medelsnabbverkande) ex. Insulatard Humant mix-insulin ex. Insuman Comb – Insulinanaloger Direktverkande ex. Humalog Långverkande ex. Lantus Analoga mix-insuliner ex. Humalog Mix
Insulin vid typ 1-diabetes?Vanligast: Långverkande analog x 1-2 + direktverkande analog vid måltid Alt: insulinpump
Insulinpump: funktion och nackdel?– Kortverkande analog – infusion kontinuerligt – Extradoser – manuellt vid måltid Nackdel: risk för ketoacidos vid pumpstopp
Insulin vid typ 2-diabetes?Blodsockersänkande (tablett-)behandling Ev. senare insulin, ofta färre doser än typ 1 Monoterapi m. enbart insulin vid gravt nedsatt njur-/leverfunktion Stor variation!
Val av behandling typ 2-diabetes: vad vägs in?– Blodsockerkurvor – Individuellt mål för HbA1c – Hypoglykemirisk – Förmåga till compliance – Resurser hos vårdgivare
Inkretiner: funktion?GLP-1 & GIP – Ökar insulinfrisättning – Minskar glukagonfrisättning – Reglerar magsäckstömning – Ger mättnadssignal
Metformin: fördelar?– Påverkar insulinresistens – Kan ej ge hypoglykemi i monoterapi – Minskar viktuppgång – Väldokumenterat – Hög CV-säkerhet, sänker risk för hjärtinfarkt mer än SU och insulin
Metformin: nackdelar?– GI-biverkningar vanligt (öka dosen långsamt) – Risk för MALA – Kontraindicerat vid eGFR <45 / måttlig-svår njursvikt
Metformin: kontroller (utöver blodsocker)?– eGFR/Krea minst årligen – B12 vartannat år
SU & Meglitinider: Vm?Direkt stimulering av betaceller -> insulinfrisättning
Meglitinider: 1 exempel?Repaglinid
SU & Meglitinider: fördelar?– Väldokumenterad effekt på komplikationer – Minskar behov av exogent insulin – Billigt
SU & Meglitinider: nackdelar?– Hypoglykemirisk (spec. SU) – Viktuppgång – KI vid allvarlig njurinsuff. (ej Meglitinider) – Effekt på CV-risk och mortalitet oklar
SU: exempel?Glibenklamid Glipizid Glimepirid
Tiazolidindioner (Glitazoner): Vm?Ökar insulinkänslighet i lever och muskler (och fettväv?) via gentranskription
Glitazoner: fördelar?– Påverkar insulinresistens – Kan ej ge hypoglykemi i monoterapi
Glitazoner: nackdelar?– Viktuppgång – Ökad vätskeretention -> försämring av hjärtsvikt – Lång tid för att utvärdera effekt (Ev. ökad risk för frakturer hos kvinnor, CVD och blåscancer)
DDP4-hämmare: Vm?Ökar mängden endogent GLP-1
GLP-1-agonister: Vm?Direkt stimulering av GLP-1-receptor (->bl.a. ökad insulinsekretion)
DDP4-hämmare: exempel?Sitagliptin (Januvia) Vildagliptin (Galvus)
GLP1-agonister: exempel?Exenatid Liraglutid (Victosa)
DDP-4-hämmare: fördelar?– Få biverkningar – Ej hypoglykemirisk i monoterapi – Viktneutralt – 1-2 tabl/dag – Dosjustering vid nedsatt njurfunktion
DDP-4-hämmare: nackdelar?– Rel. dyrt – Vildagliptin kräver regelbundna leverkontroller
GLP-1-analoger: fördelar?– Viktnedgång – Ej hypoglykemirisk i monoterapi – Fasta doser (endast dosjustering om eGFR <30
GLP-1-analoger: nackdelar?– Rel. dyrt – Injektioner – GI-biverkningar vanligt
SGLT-2-hämmare: Vm?Minskad resorbtion av glukos i prox. tubuli
SGLT-2-hämmare: fördelar?– Effekt oberoende av insulin – Viss viktnedgång – Blodtryckssänkande – Låg hypoglykemirisk – 1 tabl/dag
SGLT-2-hämmare: nackdelar?– Rel. dyrt – Vaginit, UVI, balanit & klåda vanligt – KI vid nedsatt njurfunktion – Blodtrycksfall
SGLT-2-hämmare: exempel?Empaglifozin Dapaglifozin
Diabetes: regelbundna kontroller?1. HbA1c (2-4 ggr/år) 2. Lipidstatus 3. eGFR/Krea (1 gång/år) 4. U-albumin (1gång/år) 5. Blodtryck 6. Ögonbottenspegling (vid diagnos + vart 3e år) 7. Fötter (minst 1 gång/år)