Quiz i internmedicin (invärtesmedicin)

FrågaSvar
Tre extratorakala tecken på kronisk lungsjukdom1. Cyanos. 2. Clubbing. 3. Urglasnaglar.
ClubbingTrumpinnefingrar.
Naglar som är väldigt välvda framåtUrglasnaglar.
Så låter krepitationerSom att trampa på snö.
Orsak till krepitationerPleurablad gnider mot varandra.
Visslande ljud på inandningenStridor.
Orsak till stridorFörträngning i larynx eller trachea.
Tre tillstånd där stridor är vanligt1. Krupp. 2. Epiglottit. 3. Främmande kropp i larynx eller trakea
Pipljud på utandningenRonki.
Orsak till ronkiIntratorakalt andningshinder.
Två tillstånd där ronki är vanliga1. Astma. 2. KOL.
Två typer av ronki1. Sonora. 2. Sibilanta.
Tillstånd där sibilanta ronki är vanligtAstma.
Tillstånd där sonora ronki är vanligtKOL.
Bubblande lungauskultationsljudRassel.
Fyra tillstånd där rassel är vanligt1. Vänsterkammarsvikt. 2. Lungfibros. 3. Pneumoni. 4. Bronkit.
Ortopné beror oftast på denna diagnosHjärtsvikt.
Svårare att andas i liggande.Ortopné.
Fyra statusfynd vid lungfibros1. Förhöjd andningsfrekvens. 2. Högt ställda lunggränser. 3. Bronkiella andningsljud. 4. Rassel.
Så låter bronkiellt andningsljudHögfrekvent och ihåligt.
Bronkiella andningsljud är normala respektive patologiska när de hörs på dessa platserNormalt: Centralt (trakea). Patologiskt: Perifert (lungparenkym).
Sex statusfynd vid KOL1. Förhöjd andningsfrekvens. 2. Auxillär andning. 3. Tunnformad thorax. 4. Hypersonor perkussionston. 5. Svaga andningsljud. 6. Ronki.
Fyra statusfynd vid pleurit1. Förhöjd andningsfrekvens. 2. Dämpad perkussionston. 3. Upphävt andningsljud. 4. Krepitationer.
Tre statusfynd vid astmaanfall1. Förlängt expirium. 2. Auxillär andning. 3. Ronki.
Fem statusfynd vid pneumoni1. Förhöjd andningsfrekvens. 2. Feber. 3. Punktvis dämpad perkussionston. 4. Bronkiellt andningsljud. 5. Rassel.
Tre statusfynd vid pneumothorax1. Tympanistisk perkussionston. 2. Upphävt andningsljud. 3. Takypné.
Tre fördelar med serologi1. Fungerar på mikroorganismer som inte kan odlas. 2. Snabbt. 3. Billigt.
Två nackdelar med serologi1. Fungerar först efter att patienten har bildat antikroppar. 2. Kan inte användas för resistensbestämning.
Fyra fördelar med odling1. Hög sensitivitet. 2. Hög specificitet. 3. Lätt att utföra. 4. Möjliggör resistensbestämning.
Två nackdelar med odling1. Tar lång tid. 2. Krävs ofta andra metoder för säker identifiering.
De två vanligaste symptomen vid endokardit1. Feber. 2. Trötthet.
Vanligast agens vid endokardit på nativ klaffStaphylococcus aureus.
Vanligast agens vid endokardit på klaffprotesStaphylococcus epidermidis.
Tre bakterier som orsakar de flesta endokarditer1. Staphylococcus aureus. 2. Streptococcus pneumoniae. 3. Staphylococcus epidermidis.
Två bakgrundsfaktorer som ökar risken för endokardit1. Intravenöst missbruk. 2. Klaffprotes.
Två viktiga saker att göra vid blododling när det finns misstanke om endokardit1. Blododling från tre olika ställen. 2. Förlängd odlingstid.
Tid det i genomsnitt tar för erythema migrans att uppstå efter ett fästingbett vid en borreliainfektionTvå veckor.
Så diagnosticeras neuroborreliosMätning av antikroppar i likvor.
Så diagnosticeras borrelia-artritPCR av ledvätska.
Två sätt att tolka borrelia-serologi där både IgM och IgG är negativa1. Ingen borrelios. 2. Väldigt tidig borrelios.
Två sätt att tolka borrelia-serologi där IgM är positivt men IgG är negativt1. Tidig borrelios. 2. Ospecifik IgM-reaktion.
Så tolkas borrelia-serologi där IgM och IgG är positivaTidig pågående borrelios.
Så tolkas borrelia-serologi där IgM är negativ och IgG är positiv men lågRest efter tidigare infektion.
Så tolkas borrelia-serologi där IgM är negativ och IgG är positiv samt högSen pågående borrelios.
Mätning av antikroppar i serumSerologi.
Detta tillförs till ett utstryk från patienten vid immunfluorescens-undersökningFluorescerande antikroppar som binder till det antigen som eftersöks.
Ungefär så länge bildas IgM-antikropparTre månader från början av infektionen.
Orsak till tidiga fasen vid allergisk inflammationAllergen binder till IgE-antikroppar på mastceller och inducerar mastcellerna att frisätta histamin.
Orsak till sena fasen vid allergisk inflammationRekrytering av eosinofiler och Th2-celler till platsen.
Två metoder att utreda allergi1. Pricktest. 2. Serologi.
Tre fördelar med pricktest vid allergidiagnostik1. Billigt. 2. Svar direkt. 3. Hög sensitivitet.
Fem fördelar med serologi vid allergidiagnostik1. Påverkas inte av immunhämmande läkemedel. 2. Helt riskfritt för patienten. 3. Hög specificitet. 4. Möjligt att testa många allergener samtidigt. 5. Hög reproducerbarhet.
De antikroppar som bildas mot ett allergen kan även binda till ett annat allergenAllergisk korsreaktion.
Varför det är viktigt att veta om en allergi mot ett visst ämne är primär eller beror på korsreaktivitetAllergibehandling fungerar bara mot primär allergi.
Varför tryptas används istället för histamin som markör för pågående allergisk reaktionHistamin försvinner ur blodet inom en timme men tryptas finns kvar i flera timmar.
Vad ANA är för någotAntikroppar mot komponenter i cellkärnan.
Så upptäcks ANAImmunfluorescens.
Antikropp mot Fc-änden hos IgG-antikroppar.Reumatoid Faktor.
Skillnaden mellan reguljära och irreguljära antikropparReguljära: Finns hos alla äldre än 6 månader. Irreguljära: Finns bara hos vissa.
Landsteiners regelEn person har alltid antikroppar mot den blodgrupp i ABO-systemet som personen saknar.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp O få blod frånBara O.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp O få plasma frånAlla.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp A få blod ifrånA och O.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp A få plasma ifrånA och AB.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp B få blod ifrånB och O.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp B få plasma ifrånB och AB.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp AB få blod ifrånAlla.
Dessa blodgrupper kan någon med blodgrupp AB få plasma ifrånBara AB.
Detta blod ska ges i en akut situation där det inte finns tid för blodtypningO-
Detta plasma ska ges i en akut situation där det inte finns tid för blodtypningAB+
Sjukdom som ett andra RhD-positivt barn kan utveckla om det har en RhD-negativ mammaHemolytisk anemi.
Så skiljer sig IgM och IgG vad gäller förmåga att agglutinera röda blodkropparIgM kan agglutinera. IgG kan inte agglutinera.
Varför IgM kan agglutinera erytrocyter, men IgG inte kan detIgM kan binda till flera erytrocyter samtidigt, vilket IgG inte kan.
Syftet med DATKolla ifall det finns IgG-antikroppar bundna till röda blodkroppar.
En sak som behöver tillsättas till patientens blod vid DATIgM-antikroppar som binder till Fc-änden på IgG-antikroppar.
Då kommer DAT vara positivtOm det finns IgG-antikroppar bundna till patientens erytrocyter.
IATIndirect Antiglobulin Test.
Syftet med IATKolla ifall det finns antikroppar mot vissa röda blodkroppsantigen i en patients plasma.
Två saker som behöver tillsättas till patientens plasma vid IAT1. Erytrocyter som de eftersökta antikropparna kan binda till. 2. IgM-antikroppar som binder till Fc-änden på antikroppar.
Då kommer IAT vara positivtOm de eftersökta antikropparna finns i plasman.
Detta används DAT till i klinikenUpptäcka autoimmun hemolytisk anemi.
Detta används IAT till i klinikenSe ifall en blodbehövande patient bildar antikroppar mot något antigen i en potentiell donators blod.
BAS-testBlodgruppskontroll med Antikropps-Screening.
Syftet med BAS-testSe ifall en patient som ska ta emot blod bildar antikroppar mot vanligt förekommande antigen på donatorers röda blodkroppar.
Så länge kan blod ges efter ett negativt BAS-testFyra dygn.
Då ska ett nytt BAS-test göras hos en patient som fått blod och ska få mer blodFyra dygn efter senaste BAS-testet.
Vidare handläggning efter ett positivt BAS-testDå måste ett mottagar-givartest göras för varje donator-blodpåse som patienten ska ta emot.
Metod för att dela donerat blod in i plasma, trombocyter/leukocyter, och erytrocyterCentrifugering.
Varför centrifugering fungerar som metod för att separera plasma och olika typer av blodkropparEftersom de olika komponenterna väger olika mycket så kommer de att separera i tre lager.
Risk vid en ABO-inkompatibel transfusionImmunologisk reaktion.
Orsak till symtom vid ABO-inkompatibel transfusionAntikroppar binder till de främmande blodkropparna och orsakar hemolys.
Så diagnosticeras hepatit ASerologi.
Två olika typer av läkemedel som kan ges vid kronisk hepatit B1. Pegylerat interferon. 2. Nukleosidanalog.
Varför det inte går att bota kronisk hepatit BViruset integrerar i DNA:t hos hepatocyter.
Andel av kroniskt hepatit B smittade som spontant övergår från smittsam till icke-smittsam infektion per år5-10%
Behandling vid kronisk hepatit DInterferon.
Varför det är viktigt att behandla kronisk HDV med interferonHög risk för cirros och cancer.
Två komponenter i diagnostiken av hepatit C1. Serologi. 2. PCR.
Andel som blir botade av modern behandling för kronisk hepatit C90 %
Dominerande anledningen till levertransplantation i västvärldenLeverskada orsakad av hepatit C.
Tre fördelar med snabbtestet mot grupp A streptokocker1. Snabbt. 2. Billigt. 3. Hög specificitet.
Nackdel med snabbtestet mot grupp A streptokockerLåg sensitivitet.
Denna grupp utvecklar sällan beläggningar på tonsillernaBarn under sex år.
Hos denna grupp anses rodnade tonsiller vara synonymt med beläggningarBarn under sex år.
Snabbtest för mononukleosMonospot.
Sensitivitet hos monospot70 %
Tre analyser som tas vid misstanke om mononukleos där diagnosen fortfarande inte är klar efter klinisk bedömning och monospot1. EBNA. 2. EBV IgM. 3. EBV IgG.
EBNAEpstein-Barr Nukleärt Antigen.
Då syns EBNA i serum6-8 veckor efter primärt mononukleos-insjuknande
Så är EBNA vid aktuell mononukleosNegativt.
Så är EBV IgM vid aktuell mononukleosPositivt.
Varför PCR används för att diagnosticera klamydiaSvår att odla.
Två sexuellt överförda sjukdomar som kan ge nedsatt fertilitet1. Gonorré. 2. Klamydia.
Tre komplikationer som kvinnor kan få av gonorré1. Kronisk smärta. 2. Ektopisk graviditet. 3. Infertilitet.
Tre komplikationer som män kan få av gonorré1. Systemisk infektion. 2. Artrit. 3. Nedsatt fertilitet.
Så diagnosticeras gonorré vid hög misstankeProvtagning med pinne och odling.
Så diagnosticeras gonorré vid låg misstankeInitialt PCR på urin, och därefter odling ifall PCR är positivt.
Varför gonorré alltid ska skickas på odlingResistensbestämning.
Tidsintervall för primär syfilis3-12 veckor efter smitta.
Tidsintervall för sekundär syfilis7-10 veckor efter smitta.
Tidsintervall för tertiär syfilisTio år eller fler efter smitta.
Så diagnosticeras mycoplasma genitaliumPCR.
Två sätt att diagnosticera genital herpes simplex1. PCR av prov från en blåsa. 2. Serologi.
Om alla dessa sex kriterier är uppfyllda räcker det med symtombild för att ställa diagnosen urinvägsinfektion1. Icke-gravid. 2. Kvinna. 3. < 40 år. 4. Samhällsförvärvad. 5. Sporadisk. 6. Bara i nedre urinvägarna.
Sex situationer där odling bör göras i samband med misstänkt urinvägsinfektion hos en icke-gravid kvinna1. Övre UVI. 2. Behandlingssvikt. 3. Täta recidiv. 4. Njursjukdom eller njursten. 5. Nedsatt immunförsvar. 6. Vårdrelaterad UVI.
Tre grupper som alltid ska odlas vid urinvägsinfektion1. Gravida. 2. Barn. 3. Män.
SyncopeSvimning.
På denna plats hörs aortaklaffen bästHögra andra interkostalrummet, intill sternum.
På denna plats hörs pulmonalisklaffen bästVänstra andra interkostalrummet, intill sternum.
På denna plats hörs trikuspidalisklaffen bästVänstra fjärde interkostalrummet, intill sternum
På denna plats hörs mitralisklaffen bästVänstra femte interkostalrummet, vid apex cordis.
Ett annat namn för första hjärtljudetS1.
Ett annat namn för andra hjärtljudetS2.
Orsakar andra hjärtljudetFickklaffarnas stängning i början på diastole.
Orsakar första hjärtljudetFörmaksklaffarnas stängning i början på systole.
Då är ett split S2 inte patologiskHörs bara vid inandning.
Orsak till split S2 som inte varierar med andningKardiomyopati.
Orsak till systoliska blåsljudTurbulent blodflöde ut från ventriklarna.
Orsak till diastoliska blåsljudTurbulent blodflöde in i ventriklarna.
Tre saker som systoliskt blåsljud oftast beror på, ordnat efter sannolikhet1. Aortastenos. 2. Mitralisinsufficiens. 3. Trikuspidalisinsufficiens.
Två saker som diastoliskt blåsljud oftast beror på, ordnat efter sannolikhet1. Aortainsufficiens. 2. Mitralisstenos.
Fyra situationer där vidare utredning bör göras vid blåsljud1. Diastoliskt blåsljud. 2. Väldigt tydligt systoliskt blåsljud. 3. Systoliskt blåsljud associerat med andra avvikande fynd. 4. Nytillkommet blåsljud.
PQ-tidTiden från början på P-vågen till början på QRS-komplexet.
J-punktenPunkten där QRS-komplexet slutar.
QT-tidTiden från början på QRS-komplexet till slutet på T-vågen.
Normal QTc-tid för män≤ 0,45 s.
Normal QTc-tid för kvinnor≤ 0,47 s.
Normal el-axel-30 grader till +90 grader
Normal P-vågsduration≤120 ms.
Normal P-vågsamplitud≤3 mm.
Normal PQ-tid120 – 220 ms.
Normal QRS-duration≤ 100 ms.
Normal Q-vågsduration≤ 30 ms.
Normal Q-vågsamplitud≤ 25% av R-amplituden i samma komplex.
Två kriterier för att QRS-amplitud ska definieras som normal1. R i V5 + S i V1 ska tillsammans vara < 38 mm. 2. R ska ensamt vara < 26 mm i V5 och V6.
Så mycket får ST-sträckan variera från baslinjen och ändå räknas som normal1 mm upp eller 0,5 mm ner, förutom i V2 och V3, där det får vara upp till 2 mm upp hos män, och 1,5 mm upp hos kvinnor.
Så räknas QTc utQT / √(avståndet mellan två R-toppar)
Gräns för anemi hos mänHb < 130 g/l
Gräns för anemi hos kvinnorHb < 120 g/l
Gräns för anemi hos gravidaHb < 110 g/l
Gräns för anemi hos barnHb < 100 g/l
De tre övergripande orsakerna till anemi1. Minskad erytocytproduktion. 2. Förkortad erytrocytlivslängd. 3. Blödning.
Fyra orsaker till normocytär normokrom anemi1. Akut blödning. 2. Inflammation. 3. Hemolys. 4. Njursvikt.
Två orsaker till megaloblastisk anemi1. B12-brist. 2. Folatbrist.
Skillnaden mellan absolut och funktionell järnbristAbsolut: Kroppens järndepåer är tömda. Funktionell: Frisättning av järn från depåer sker inte tillräckligt snabbt för att möta behovet.
Ret-HeHemoglobin-innehåll i retikulocyter.
Lågt Ret-He kan vara tidigt tecken på dettaJärnbrist.
Då är Ret-He bra att taMisstanke om att anemi beror på inflammation.
Varför Ret-He är bra att ta vid misstanke om att anemi beror på inflammationRet-He påverkas inte av inflammation.
Varför mikrocytär anemi utvecklas vid thalassemiDet sker en mismatch mellan mängden alfa- och beta-kedjor som bildas, vilket leder till brist på hemoglobinmolekyler i erytrocyter.
Två reaktioner som B12 deltar i1. Omvandling av homocystein till metionin. 2. Omvandling av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA.
Den reaktion som folat deltar iOmvandling av homocystein till metionin.
Fyra tecken i labbprover vid B12-brist1. Makrocytär anemi. 2. B12 lågt. 3. Homocystein högt. 4. Metylmalonat högt
Tre tecken i labbprover vid folatbrist1. Makrocytär anemi. 2. Folat lågt. 3. Homocystein högt.
Så skiljer sig metylmalonat mellan B12-brist och folatbristB12-brist: Högt. Folatbrist: Normalt.
Varför anemi uppstår vid kronisk inflammationHepcidin frisätts och blockerar ferroportin, vilket hämmar transport av järn ut ur celler.
Protein som orsakar sekundär anemi vid inflammation genom att låsa fast järn intracellulärtHepcidin.
Definitionen av sekundär anemiAnemi som uppstår sekundärt till kronisk inflammation.
Så är transferrin vid järnbristanemiHögt.
Så är ferritin vid järnbristanemiLågt.
Så är transferrin vid sekundär anemiLågt.
Så är ferritin vid sekundär anemiHögt.
Vad lågt haptoglobin är ett tecken påHemolys.
Varför lågt haptoglobin är ett tecken på hemolysHög frisättning av hemoglobin gör att haptoglobinet går åt.
Funktion hos haptoglobinBinder hemoglobin för att skydda mot njurskador.
LDLaktatdehydrogenas
Så ter sig Cheyne-Stokes andningPerioder av djup andning som alternerar med perioder av andnings-stopp.
Huvudsakliga tecknet vid obstruktiv andningFörlängd expiration.
Varför expirationen blir förlängd vid obstruktiv andningLuftvägarna är förträngda så det är större motstånd mot luftflödet.
Tre tillstånd som kännetecknas av obstruktiv andning1. Astma. 2. Kronisk bronkit. 3. KOL.
Tre orsaker till snabb djup andning1. Fysisk aktivitet. 2. Ångest. 3. Metabol acidos.
Tre orsaker till snabb ytlig andning1. Brutet revben. 2. Lungödem. 3. Lungfibros.
Tre typer av ascenderande nervbanor som korsar över i hjärnstammen1. Sensorik. 2. Vibration. 3. Proprioception.
Motoriska neuron korsar över på denna nivåHjärnstammen.
Två typer av ascenderande nervbanor som korsar över på samma nivå som de går in i ryggmärgen1. Smärta. 2. Temperatur.
Fyra huvudsakliga moment som nervstatus består av1. Gå. 2. Stå. 3. Sitt. 4. Ligg.
Tre saker som ingår under gångdelen av nervstatus1. Normal gång 2. Tå-gång. 3. Häl-gång.
Fyra saker som ingår under stående delen av nervstatus1. Romberg. 2. Finger-näs. 3. Armar-uppåt-sträck. 3. Nigsittning.
Så utförs Rombergs provPatienten står med fötterna ihop och ögonen stängda.
Sex saker om ingår under sittande delen av nervstatus1. Synfält. 2. Kranialnerver. 3. Fingerspel. 4. Diadokokinesi. 5. Proximal kraft. 6. Distal kraft.
Sex kranialnervsteser som alltid ingår vid nervstatus1. Ljusreflex 2. Ögonmotorik. 3. Ansiktskänsel 4. Ansiktsmotorik. 5. Hörsel. 6. Tungmotorik.
Fem reflexer som ska testas vid nervstatus1. Biceps. 2. Triceps. 3. Brachioradialis. 4. Patella. 5. Achilles.
Syftet med fingerspretning vid nervstatusTesta distal muskelkraft.
Syftet med axelabduktion vid nervstatusTesta proximal muskelkraft.
Syftet med fingerspel vid nervstatusTesta finmotorik.
Så testas hörsel vid nervstatusSe ifall patienten kan uppfatta lätta knäppljud bredvid varje öra.
Ögonlock hänger ner onormalt mycket.Ptos.
Sex saker som ingår under liggande delen av nervstatus1. Grov känsel. 2. Vibration. 3. Omvänd barré. 4. Knä-häl. 5. Reflexer. 6. Babinski.
Så länge bör en patient kunna känna stämgaffelns vibration för att vibrationskänseln ska betraktas som normal10 sekunder.
Så utförs omvänd BarréPatienten ligger på rygg och håller upp benen som att de sitter i en stol.
Kranialnerv som flyttar ögat horisontellt lateraltAbducens.
Kranialnerv som flyttar ögat nedåt medialtTrochlearis.
Kranialnerv som flyttar ögat i alla riktningar förutom horisontellt lateralt och nedåt medialtOculomotorius.
CN1Olfactorius.
CN2Opticus.
CN3Oculomotorius.
CN4Trochlearis.
CN5Trigeminus.
CN6Abducens.
CN7Facialis.
CN8Vestibulocochlearis.
CN9Glossopharyngeus.
CN10Vagus.
CN11Accessorius.
CN12Hypoglossus.
Avsaknad reflex talar för nervskada på denna nivåPerifer.
Förhöjd reflex talar för nervskada på denna nivåCentral.
Denna ryggmärgsavgång innerverar bicepsreflexenC5-C6.
Denna ryggmärgsavgång innerverar brachioradialisreflexenC6.
Denna ryggmärgsavgång innerverar tricepsreflexenC7.
Denna ryggmärgsavgång innerverar patellareflexenL3-L4.
Denna ryggmärgsavgång innerverar achillesreflexenL5-S1.
Dermatom på baksida tummeC6.
Dermatom på baksida långfingerC7.
Dermatom på baksida lillfingerC8.
Dermatom som innerverar huden i höjd med bröstvårtan hos mänT4.
Dermatom som innerverar huden i höjd med navelnT10.
Dermatom som innerverar ljumskenL1.
Dermatom mitt på fotryggenL5.
Dermatom på laterala fotrandenS1.
Skillnaden mellan supraventrikulära extraslag och ventrikulära extraslagSupraventrikulära utlöses från fokus ovanför kammaren. Ventrikulära utlöses från fokus i kammaren.
Kännetecknar QRS-komplexen vid supraventrikulära slagNormala.
Två saker som kännetecknar QRS-komplexen vid ventrikulära slag1. Breddökade. 2. Avvikande.
Orsak till upp- och nedvänd p-vågP-vågen aktiveras från ett fokus som ligger i nedre delen av förmaket eller i AV-noden.
Två saker som kan hända med p-vågen när depolariseringsvågen startar i AV-knutan1. Upp- och nedvänd. 2. Osynlig.
Varför förmakets repolarisation normalt inte syns på EKG:tDöljs av QRS-komplexet.
Definitionen av AV-block IPQ-tiden är längre än 0,22 sekunder.
Två tecken på EKG vid Wolf-Parkinson-White syndrom1. PQ-tid < 0,12 sekunder. 2. Delta-våg.
WPWWolf-Parkinson-White.
Orsak till Wolf-Parkinson-White syndromExtra förbindelse mellan förmak och kammare med snabb signalledning.
Två orsaker till PQ-tid under 0,12 sekunder1. Extrabana från förmak till kammare med snabb signalledning. 2. Ektopiskt fokus i nedre delen av förmaket.
Varför infarkt kan orsaka patologisk R-vågsprogressionDet blir ingen ordentlig R-våg vid den skadade delen av kammaren.
Denna vinkel har aVL på EKG-30 grader.
Denna vinkel har I på EKG0 grader.
Denna vinkel har -aVR på EKG30 grader.
Denna vinkel har II på EKG60 grader.
Denna vinkel har aVF på EKG90 grader.
Denna vinkel har III på EKG120 grader.
Definitionen av en vänsterställd el-axelMindre än -30 grader.
Definitionen av en högerställd el-axelHögre än 90 grader.
Så räknas el-axeln utKolla i vilken frontalplans-avledning QRS-komplexet har störst positivt utslag.
FrontalplanDet plan som delar kroppen i en framsida och en baksida.
TransversalplanDet plan som delar kroppen i en ovandel och en underdel.
SagittalplanDet plan som delar kroppen i en högersida och en vänstersida.
Så räknas det positiva utslaget för ett QRS-komplex utPositivt utslag = R – (Q + S)
Så kontrollerar du att el-axeln du räknat ut är korrektKolla att avledningen som är vinkelrät mot denna har en isoelektrisk QRS.
Högerställd el-axel talar för något av dessa tre tillstånd1. Högerkammarhypertrofi. 2. Akut högerkammarbelastning. 3. Bakre fascikelblock.
Vänster skänkel delar sig i dessa två grenar1. Främre fascikel. 2. Bakre fascikel.
Vänsterställd el-axel talar för något av dessa tre tillstånd1. Vänsterkammarhypertrofi. 2. Främre fascikelblock. 3. Vänstergrenblock.
Så mycket bör T-vågens el-axel maximalt skilja sig från QRS-komplexets el-axel45 grader.
Om P-vågens el-axel är mellan 0 och 90 grader vid sinusrytm så tyder det på dettaInitierats i sinusknutan.
Definitionen av en konkordant T-vågT-vågen pekar i samma riktning som QRS-komplexet.
Definitionen av en diskordant T-vågT-vågen pekar i motsatt riktning mot QRS-komplexet.
Hjärtrytmen styrs av sinusknutans depolarisationer.Sinusrytm.
Vad som menas med en pre-automatisk pausNär den normala sinusrytmen plötsligt upphör så tar det extra lång tid innan ett ersättningsfokus kommer igång.
Två saker som kännetecknar utseendet hos ett supraventrikulärt extraslag1. Prematurt slag med avvikande eller ingen P-våg. 2. Normalt QRS-komplex.
Två möjliga orsaker till supraventrikulära extraslag1. Område i förmaket eller AV-noden med ökad irritabilitet. 2. Lokal cirkelimpuls i förmaket.
Orsak till aberrant överlett supraventrikulärt extraslagDet supraventrikulära extraslaget kommer så tidigt att höger skänkel fortfarande är refraktär.
Utseende vid aberrant överlett supraventrikulärt extraslagQRS-komplexet ser ut som om det finns ett högergrenblock.
Orsak till att den ektopiska P-vågen inte följs av ett QRS vid blockerat supraventrikulärt slagAV-noden är fortfarande refraktär.
Orsak till att det blir ett extra långt gap innan nästa QRS vid ett blockerat supraventrikulärt slagDen ektopiska P-vågen orsakar depolarisering av förmaket.
På denna plats på EKG:t går det ofta att hitta den för tidiga p-vågen vid ett blockerat supraventrikulärt extraslagT-vågen.
Orsak till AV-nodal reentry takykardiExtra bana med snabb impulsöverföring men lång refraktärtid i AV-noden.
Händelsesekvens som leder till cirkelimpuls vid AVNRT1. Signal från SA-noden går först bara ner genom huvud-banan eftersom extra-banan fortfarande är refraktär. 2. När signalen når botten av AV-noden så är extrabanan inte refraktär längre, och signalen leds tillbaka upp till förmaket. 3. Om huvudbanan då redan har hunnit repolarisera så uppstår en cirkelimpuls.
Orsak till multifokal förmakstakykardiHjärtslagen utlöses från flera olika foci i förmaken.
Två saker som är typiska för utseendet på EKG vid multifokal förmakstakykardi1. Varierande utseende på P-vågorna. 2. Varierande PQ-tid.
Så skiljer sig förmaksfladder och förmaksflimmer utseendemässigtFladder: P-vågorna har ett regelbundet sågtandsmönster. Flimmer: Inga tydliga P-vågor, och ser väldigt oregelbundet ut.
Orsak till förmaksfladderCirkelimpuls i förmaken.
Typiskt utseende vid förmaksfladder på EKGSågtandsmönster.
Vanlig förmaksfrekvens vid förmaksfladderCirka 300/minut.
Två typer av förmaksfladder1. Regelbundet överlett. 2. Oregelbundet överlett.
Kännetecknar regelbundet överlett förmaksfladderAlltid samma antal fladdervågor per QRS-komplex.
Kännetecknar oregelbundet överlett förmaksflimmerVarierande antal fladdervågor per QRS-komplex.
Orsak till förmaksflimmerKaotisk depolarization av förmaken.
Så ser förmaksflimmer ut på EKGP-vågor saknas och har istället ersatts av ett oregelbundet flimmrande.
Förmaksflimmer i kombination med regelbunden kammarrytm talar för dettaAV-block III.
Då kan fysiologisk nodalrytm uppståI vila hos vältränade.
Typiskt utseende vid nodalrytm på EKGUpp-och-nedvänd P-våg eller ingen synlig P-våg.
Varför P-vågen ofta är osynlig vid nodalrytmDöljs i QRS-komplexet.
Hjärtfrekvens vid nodalrytm40-50/minut.
Orsak till ventrikulärt extraslagEktopiskt fokus i ventriklarna med ökad irritabilitet
Varför QRS-komplexet har längre duration vid ett ventrikulärt extraslagVågfronten sprids utanför det vanliga retledningssystemet.
Fyra saker som är typiska för ett ventrikulärt extraslag på EKG1. P-våg saknas före QRS-komplexet. 2. Breddökat QRS-komplex med avvikande utseende. 3. Diskordant T-våg. 4. Oftast fullt kompensatorisk paus.
Vartannat hjärtslag är normalt överlett och vartannat slag är ett ventrikulärt extraslag.Bigemini.
Orsak till fullt kompensatorisk paus vid ventrikulärt extraslagDet ventrikulära extraslaget överleds inte upp till förmaken, så det uppstår en normal p-våg, som sedan inte leds vidare till kammrarna eftersom de är refraktära av extraslaget.
Fyra saker som är typiska för ventrikeltakykardi på EKG1. Breddökade avvikande QRS. 2. Diskordant T-våg. 3. Kammarfrekvens > 100/min. 4. P-vågor saknas, eller P-vågor utan relation till QRS-komplexen.
Om dessa två saker föreligger på EKG:t så är sannolikt takykardin supraventrikulär1. Konstant avstånd mellan P-vågor och QRS. 2. Normalt utseende hos QRS.
Tre saker som kännetecknar ventrikulär rytm på EKG1. Breddökade avvikande QRS. 2. Kammarfrekvens < 40/min. 3. Upphävd förmaksaktivitet, eller ingen relation mellan QRS och förmaksaktivitet.
Två saker som kännetecknar ventrikelflimmer på EKG1. Avsaknad av QRST. 2. Oregelbundet undulerande baslinje.
Två saker som kännetecknar asystoli på EKG1. Avsaknad av QRST. 2. Isoelektrisk baslinje.
Definitionen av sino-atrialt blockDet finns ett hinder för den normala impulsspridningen från sinusknutan till förmaket.
Så kan SA-block skiljas från tillfällig sinusarrest.SA-block: Den nya P-vågen dyker upp vid en multipel av den normala rytmens PP-intervall. Sinusarrest: Den nya P-vågen dyker upp vid en slumpmässig plats.
Orsak till AV-block IIImpulsspridningen genom AV-systemet är störd så att vissa signaler inte överleds.
Detta kännetecknar AV-block II på EKGVissa P-vågor följs inte av QRST.
Dessa två typer delas AV-block II in iMobitz typ 1 och Mobitz typ 2.
Skillnad mellan Mobitz typ 1 och Mobitz typ 2Typ 1: Successiv förlängning av PQ-tiden till dess att QRS faller bort helt. Typ 2: PQ-tiden är konstant.
Överledningen från förmak till kammare är helt blockeradAV-block III.
RBBBRight bundle branch block.
Kännetecknar högersidigt skänkelblock på EKGM-format QRS i högersidiga avledningar.
Varför QRS blir M-format vid högersidigt skänkelblockVänster skänkel depolariseras först, och därefter höger skänkel med lite fördröjning.
LBBBLeft bundle branch block.
Kännetecknar vänstergrenblock på EKGM-format QRS eller bred R-våg i vänstersidiga avledningar.
Så ser delta-våg ut på EKGQRS-komplexet är breddökat med en initialt mjuk och långsam inledning.
Vid denna diagnos ses delta-vågWolf-Parkinson-White syndrom.
Så ser ST-höjningsinfarkt ut på EKGST-höjning i två angränsande avledningar med > 2 mm hos män eller > 1,5 mm hos kvinnor i V2-V3, eller > 1 mm i övriga avledningar.
ST-höjning talar för dettaAkut transmural myokardischemi.
Så ser ST-höjningar som är fysiologiska hos unga personer utST höjningen är < 25% av T-vågens amplitud.
Om något av dessa tre saker förekommer i minst två intilligande avledningar på EKG så talar det för Q-vågsinfarkt1. Q-våg > 25% av R-vågen. 2. Q-våg > 0,03 s. 3. Q-våg eller QS-komplex i V2 eller V3.
Så ser en posterior ST-höjningsinfarkt utST-sänkning som ser ut som en upp-och-nedvänd ST-höjning i V1, V2, V3.
Orsak till det speciella utseendet vid posterior ST-höjningsinfarktST-sänkningen är egentligen en ST-höjning som rör sig i motsatt riktning till V1, V2 och V3.
Tecken på anterior ST-höjningsinfarktST-höjning i V1, V2, V3.
Tecken på inferior ST-höjningsinfarktST-höjning i II, aVF, III.
Två tecken som talar för icke-ST höjningsinfarkt på EKG1. ST-sänkning > 0,5 mm i minst två angränsande avledningar. 2. T-negativisering > 1 mm i minst två angränsande avledningar.
På denna plats mäts ST-sänkningar60 ms efter J-punkten.
Så ser vänsterkammarhypertrofi ut på EKGR i V5 + S i V1 > 38 mm.
Vanligast orsak till akut högerkammarbelastningLungemboli.
Tre tecken som talar för perimyokardit på EKG1. ST-höjning i de flesta avledningar. 2. Utbredd T-negativisering. 3. Kort PQ-tid.
Kriterium för långt QT-syndrom hos mänQTc-tid > 0,45 s
Kriterium för långt QT-syndrom hos kvinnorQTc-tid > 0,47 s
Risk vid långt QT-syndromVentrikeltakykardi.
Orsak till primärt långt QT-syndromMutation i gener som kodar för jonkanaler.
På denna plats på EKG:t ska QTc-tiden mätasDär den är som längst.
I dessa avledningar är QTc-tiden oftast som längstV2 eller V3.
Detta händer med EKG:t vid ökad vätska i perikardietAlla vågorna ser minskade ut.
Orsak till att vågorna ser minskade ut på EKG:t vid ökad vätska i perikardietVätskan blockerar signalerna.
Dessa två EKG-förändringar ses vid hyperkalemi1. Minskad amplitud på P-vågen. 2. Ökad amplitud på T-vågen.
Huvudsaklig EKG-förändring vid hypokalemiÖkad amplitud på P-vågen.
EKG-förändring vid hyperkalcemiFörkortad QT-tid.
EKG-förändring vid hypokalcemiFörlängd QT-tid.
Två tillstånd som ingår i beteckningen akut koronart syndrom1. Hjärtinfarkt. 2. Instabil angina pectoris.
BNPBrain Natriuretic Peptide.
Då frisätts BNPSträckning av kammarmyokardiet.
Tre funktioner hos BNP1. Stimulerar natriures. 2. Ökar vasodilatation. 3. Hämmar RAAS.
Varför BNP blir förhöjt vid härtsviktKamrarna klarar inte av att pumpa vidare blod tillräckligt effektivt, och samlar därmed på sig blod och blir uttänjda.
Två typer av makrocytär anemi1. Icke-megaloblastisk. 2. Megaloblastisk.
Orsak till att celler blir förstorade vid megaloblastisk anemiDe kan inte bygga DNA snabbt nog för att dela sig i takt med att de växer.
Viktig begränsning med PEFKan bara användas för att jämföra en patient med sig själv över tid.
PEFPeak Expiratory Flow.
Vad PEF är ett mått påMaximal utandningshastighet.
Normalt förhållande mellan inandningstid och utandningstidDubbelt så lång utandningstid som inandningstid.
FEV1Forced Expiratory Volume in 1 second.
Vad FEV1 är ett mått påHur många liter luft patienten kan få ut ur lungorna på en sekund vid maximal utandning.
FEV%FEV1 / VC.
P > 0,12 s tyder på dettaFörstorat vänster förmak.
Orsak till P-mitraleFörstorat vänster förmak.
P > 0,3 mm tyder på dettaFörstorat höger förmak.
Orsak till P-pulmonaleFörstorat höger förmak.
Formel för total lungkapacitetTLC = Vitalkapacitet + residualvolym.
Definitionen av restriktiv lungfunktionsnedsättningNedsatt total lungkapacitet.
Definitionen av obstruktiv lungfunktionsnedsättningLåg FEV1 i relation till VC.
Tecken vid spirometri som bör inge misstanke om restriktiv lungsjukdomOvanligt hög FEV1/VC.
Orsak till nedsatt total lungkapacitet vid restriktiv lungsjukdomNedsatt förmåga att expandera lungorna.
Varför endokardiet är den del av myokardiet som är känsligast för ischemiKontraherar under längst tid och får därmed tillgång till blod under kortast tid.
Så skiljer sig NSTEMI och STEMI vad gäller allvarlighetsgradNSTEMI: Endast endokardiet är drabbat. STEMI: Transmural infarkt.
Så skiljer sig STEMI/NSTEMI från Q-vågsinfarkt/icke-Q-vågsinfarkt tidsmässigtSTEM/NSTEMI: Pågående infarkt. Q-våg/icke-Q-våg: Gammal infarkt.
Kännetecknar icke-Q-vågsinfarkt på EKGStörd R-vågsprogression.
Fyra situationer där det är vanligt att få symptom vid stabil angina pectoris1. Ansträngning. 2. Stress. 3. Kyla. 4. Måltid.
Därför kan sekundär hemostas inte ske utan att primär hemostas sker förstKoagulationskaskaden sker på trombocyters cellytor.
Restprodukt som bildas vid nedbrytning av fibrin.D-dimer.
Definitionen av sensitivitetAndel av dem som har en sjukdom som korrekt identifieras som sjuka.
Definitionen av specificitetAndel av dem som inte har en sjukdom som korrekt identifieras som icke-sjuka.
Så testas n. glossopharyngeus och vagus tillsammansTitta i munnen när patienten säger Aaahh och se ifall uvula höjs normalt eller devierar åt något håll.
Två delar som ingår i att testa n. hypoglossus1. Stick ut tungan maximalt. 2. Vicka tungan höger-vänster i hög hastighet.
Så testas n. accessoriusVridning av huvudet mot motstånd i sidled (m. sternocleidomastoideus).
Så testas n. trigeminusKänsel i pannan, kinder, och haka.
Så testas n. facialisRynka pannan och le.
Så testas n. opticusLjusreflex.
Denna nerv står för efferenta delen av ljusreflexenN. oculomotorius.
Denna nerv står för afferenta delen av ljusreflexenN. opticus.
Så testas n. abducensLateralförflyttning av ögat.
Så testas n. trochlearisFörflyttning av ögat nedåt när det är i maximalt medialt läge.
Två funktioner hos n. oculomotorius som kan testas1. Alla ögonrörelser förutom lateralrörelse och medial nedåtrörelse. 2. Efferent ljusreflex.
Så testas chiasma opticumSynfältsundersökning.
Två sätt att testa funktionen hos basala ganglierna1. Diadokokinesi. 2. Fingerspel.
Två sätt att testa proximal muskelkraft1. Abducera armarna mot motstånd. 2. Flektera höfterna mot motstånd.
Så testas perifer muskelkraftFingerspretning mot motstånd.
Syftet med babinskiTesta förekomst av central motorneuronskada.
Funktion hos omvänd barréTesta styrkan i bukmuskulaturen.
Två sätt att testa cerebellum vid nervstatus1. Knä-Häl. 2. Finger-näs.
Två saker som testas med Romberg1. Proprioception. 2. Balans.
Två saker som testas med med finger-näs1. Cerebellum. 2. Proprioception.
Syftet med armar-uppåt-sträckTesta övre motorneuron.
Dessa två kranialnerver är involverade i sväljning1. Glossopharyngeus. 2. Vagus.
Detta används CKMB till klinisktKolla efter re-infarkt kort tid efter en första infarkt.
Varför CKMB är ett bra sätt att kolla efter re-infarkt kort tid efter en första infarktKort halveringstid jämfört med troponin.
Över detta fastevärde ska glukos ligga för att patienten ska få diagnosen diabetes7 mmol/liter.
APTTAktiverad partiell tromboplastin tid.
Vad APTT är ett mått påHastigheten hos intrinsic coagulation pathway.
PK-INRProtombin Komplex-International Normalized Ratio.
Vad PK-INR är ett mått påHastigheten hos extrinsic coagulation pathway.
Vad PK-INR huvudsakligen används tillMonitorera waranbehandling.
Skillnaden mellan empyem och abscessEmpyem: varbildning i en naturlig kroppshålighet. Abscess: varbildning i fast vävnad.
Tre fördelar med slätröntgen jämfört med DT1. Billigare. 2. Bättre upplösning. 3. Lägre stråldos.
Fördel med DT jämfört med slätröntgenMycket mer information.
Två prover som tas för att kolla funktionen i koagulationskaskaden1. PK-INR. 2. APTT.
Fem tillstånd som kan ge förlängd PK-INR1. Leversvikt. 2. Vitamin K brist. 3. Ökad förbrukning av koagulationsfaktorer. 4. Hereditära koagulationsfaktorbrister. 5. Waranbehandling.
Nio områden som buken delas in i1. Under höger arcus – epigastriet – under vänster arcus. 2. Höger flank – periumbilikalt – vänster flank. 3. Höger fossa – suprapubis – vänster fossa.
Nytillkommet vänstersidigt skänkelblock ska handläggas som detta om de kliniska symptomen tyder på akut koronart syndromST-höjningsinfarkt.
Sex fördelar med utraljud1. Billigt. 2. Mobilt. 3. Snabbt. 4. Icke-invasivt. 5. Ingen strålning. 6. Mycket information.
Denna avbildningsteknik rekommenderas i första hand för diagnos av hjärtsviktEkokardiografi.
Detta blodprov ger det mest specifika tecknet på pågående leverskada när det är förhöjtALAT.
Förhöjd ALAT visar att detta skerLevercellsnekros.
ALPAlkaliskt fosfatas.
Vad ALP har för funktion i kroppenEnzym som klipper bort fosfatgrupper från olika typer av molekyler.
Fyra saker förhöjd ALP kan vara tecken på1. Gallgångsobstruktion. 2. Ökad skelettomsättning. 3. Celiaki. 4. Graviditet.
Tre saker sänkt albumin kan bero på1. Leverskada. 2. Njurskada. 3. Svält.
Två saker en ökning av konjugerat bilirubin i blodet kan bero på1. Gallgångsobstruktion. 2. Leverparenkymskada.
Två saker en ökning av okonjugerat bilirubin i serum kan bero på1. Hemolys. 2. Gilbert syndrom.
Så ger sig Gilbert syndrom till kännaFörhöjda nivåer av okonjugerat bilirubin i blodet.
Orsak till Gilbert syndromGendefekt.
Funktion hos enzymet som det är brist på vid Gilbert syndromKonjugera bilirubin.
Andel av befolkningen som har Gilbert syndrom3-12%
Sex orsaker till hyponatremi1. Övervätskning. 2. Kräkning. 3. Diarré. 4. SIADH. 5. Binjurebarkssvikt. 6. Alla diuretika.
Fyra orsaker till hypernatremi1. Intorkning. 2. Hyperaldosteronism. 3. Hyperkortisolism. 4. Kortison.
Sex orsaker till hypokalemi1. Alkalos. 2. Kräkning. 3. Diarré. 4. Hyperaldosteronism. 5. Furosemid. 6. Tiazid.
Två diuretika som kan ge hypokalemi1. Furosemid. 2. Tiazid.
Ett diuretikum som kan ge hyperkalemiSpironolakton.
Två endogena substanser i blodet som kan användas för att estimera GFR1. Kreatinin. 2. Cystatin C.
Sex orsaker till hyperkalemi1. Acidos. 2. Dehydrering. 3. Njursvikt. 4. Cellnekros. 5. Spironolakton. 6. Binjurebarkssvikt.
Tre fördelar med cystatin C jämfört med kreatinin1. Oberoende av muskelmassa och födointag. 2. Högre sensitivitet. 3. Ökar snabbare i blodet vid försämring av njurfunktion.
Referensintervallet för fasteplasmaglukos4,0-6,0 mmol/liter.
Två saker som C-peptid kan användas till kliniskt1. Kolla hur mycket insulin en diabetespatient bildar själv. 2. Kolla ifall hypoglykemi beror på insulinom eller överdos av exogent tillförd insulin.
Lågt C-peptid i blodet visar dettaLåg insulinproduktion.
Varför C-peptid är ett bättre mått på endogen insulinbildning än att titta direkt på insulin-nivåerLängre halveringstid.
Referensintervall för HbA1c hos personer under 50 år27 – 42 mmol/mol.
Referensintervall för HbA1c hos personer över 50 år31 – 46 mmol/mol.
Två olika typer av scintigrafi1. PET. 2. SPECT.
PETPositron Emission Tomography.
SPECTSingle Photon Emission Computed Tomography.
Ett annat namn för scintigrafiNukleärmedicin.
Skillnaden mellan PET och SPECTPET: Positroner som frisätts. SPECT: Fotoner som frisätts.
Apolipoprotein A1 förekommer på denna molekylHDL.
Apolipoprotein B förekommer på dessa tre molekyler1. Kylomikroner. 2. VLDL. 3. LDL.
Information som fås av formeln apoB/apoA1Hur många LDL patienten har i förhållande till HDL.
Högt ApoB/ApoA1 talar för dettaÖkad risk för hjärt-kärlsjukdom.
Förhöjd gamma-GT i plasma är oftast tecken på något av dessa två saker1. Leverskada. 2. Gallgångsskada.
Förhöjd amylas i plasma är ett tecken på dettaPankreatit.
Då frisätter levern orosomukoidInflammation.
Funktion hos orosomukoidOkänd.
Då frisätter levern anti-trypsinInflammation.
Funktion hos anti-trypsinInaktiverar proteaser.
Förhöjt LD är ett tecken på dettaCellnekros.
Förhöjt ALP beror oftast på dettaBlockering av gallgångarna.
Två kriterier för kritisk extremitetsischemi1. Analgetikakrävande vilosmärtor eller ischemiska sår. 2. Vristtryck < 50 mmHg eller tåtryck < 30 mmHg.
Så räknas ankel/arm-index utSystoliskt vristtryck / systoliskt armtryck
Talar för stela kärl vid ankel/arm-index> 1,3
Normalt ankel/arm-index0,9-1,3
Talar för måttlig arteriell insufficiens vid ankel/arm-index0,8-0,9
Vid ankel/arm-index talar detta resultat för att arteriell insufficiens är betydande men inte grav0,5-0,8
Talar för grav arteriell insufficiens vid ankel/arm-index< 0,5
Därför bör vristtryck kompletteras med tåtryck hos diabetikerStela kärl.
Detta systoliska tryck har en perifer puls minst om den kan palperas med fingrarna70 mmHg.
Därför sjunker vristblodtrycket vid ansträngning hos en person med claudicatioDe perifera kärlen i vristen dilaterar för att öka blodflödet till vävnaden, men eftersom det finns en stenos högre upp i benet blir det istället bara ett minskat tryck.
Två orsaker till lågt haptoglobin1. Hemolys. 2. Leverskada.
Orsak till högt haptoglobinInflammation.
Tre orsaker till lågt transferrin1. Svält. 2. Alkoholism. 3. Inflammation.
Tre orsaker till högt transferrin1. Järnbrist. 2. Östrogenbehandling. 3. Anabola steroider.
Ceruloplasmins funktionTransport av koppar.
Tre orsaker till högt ceruloplasmin1. Inflammation. 2. Gallflödeshinder. 3. Hepatit. 4. Östrogenbehandling.
Två orsaker till lågt ceruloplasmin1. Mb Wilson. 2. Nefrotiskt syndrom.
Orsak till lågt fibrinogenKraftig aktivering av koagulation.
Två orsaker till högt fibrinogen1. Inflammation. 2. Nefrotiskt syndrom.
Förhöjd M-komponent beror oftast på dettaMultipelt myelom.
Fem orsaker till låga nivåer av IgG1. Gendefekt. 2. Icke-IgG-myelom. 3. Förlust av IgG via njurar. 4. Förljust av IgG via tarmen. 5. Kortison.
Särskilt namn för förhöjda nivåer av lätta immunoglobulinkedjor i urin.Bence-Jones-protein.
Varför patienten kan få förhöjda nivåer av lätta immunglobulinkedjor i urin vid multipelt myelomMyelomceller bildar ett stort överskott av lätta kedjor som läcker ut i urin.
Vad det kallas när patienten har högt albumin men inte högt IgG i urinSelektiv glomerulär proteinuri.
Orsak till selektiv glomerulär proteinuriSkadorna på glomeruli är stora nog för att albumin ska läcka igenom, men inte tillräckligt stora för att IgG ska läcka igenom.
Vad det kallas när patienten har både högt albumin och högt IgG i urinOselektiv glomerulär proteinuri.
Varför det är viktigt att kolla nivåer av immunglobuliner både i serum och i urin vid misstanke om multipelt myelomDet finns varianter av myelom som bara bildar lätta kedjor, som läcker ut i urin och därför aldrig blir förhöjda i serum.
Varför det bara är bilirubin i CSF som kan användas för att säkert diagnosticera en subaraknoidalblödning, och inte blod i CSFBlodet kan komma in i provröret pga sticket vid provtagningen.
Två akutfasproteiner som minskar i blodet vid inflammation1. Albumin. 2. Transferrin.
Sex akutfasproteiner som ökar vid inflammation1. CRP. 2. Haptoglobin. 3. Fibrinogen. 4. Ceruloplasmin. 5. Ferritin. 6. Orosomukoid.
Två fördelar med prokalcitonin jämfört med CRP1. Ökar snabbare i blodet vid infektion. 2. Högre specificitet för infektion.
Två fördelar med CRP jämfört med prokalcitonin1. Billigt. 2. Högre sensitivitet för inflammation.
Vad förhöjd protein HC i urin är ett tecken påTubulär proteinuri.
Varför protein HC blir förhöjt i urin vid skada på tubuliLitet protein som lätt filtreras genom glomeruli och normalt ska återupptas i tubuli, men vid tubuliskada så fungerar inte återupptaget.
Ekvationen för likvor-IgG-index(likvor-IgG/plasma-IgG) / (likvor-albumin/plasma-albumin)
Detta visar förhöjt likvor-IgG-indexIntratekal bildning av IgG.
Intratekal IgG-produktion talar för något av dessa två tillstånd1. Kronisk CNS-infektion. 2. Inflammatorisk CNS-sjukdom.
Fullt vaken och orienterad får så många GCS-poäng15.
Djup koma och reagerar inte på några stimuli får så många GCS-poäng3.
Medfödd brist på alfa-1-antitrypsin kan leda till skador på dessa två vävnader1. Lever. 2. Lungor.
SBARSituation. Bakgrund. Aktuellt. Rekommendation.
En typ av cylinder som främst förekommer vid akut pyelonefritVit blodkroppscylinder
En typ av cylinder som främst förekommer vid akut glomerulonefritRöd blodkroppscylinder
Höga nivåer av F-kalprotektin är ett tecken på dettaInflammation i GI-kanalen.
Typ av cell som frisätter kalprotektinNeutrofiler.
Funktion hos kalprotektinBinder till zink och mangan och gör dem otillgängliga för bakterier.
Koagulationsfaktorer som ingår i extrinsic pathway och i vilken ordning de aktiverar varandraVII -> X -> II
Ett annat namn för koagulationsfaktor IIProtrombin
Den av koagulationskaskadens två aktiveringsvägar som hämmas av waranExtrinsic.
Markör för skada på pankreasP-Amylas.
Markör för tubulär skada i njurenU-Protein HC.
Fem tillstånd som kan ge troponinökning i plasma1. Hjärtinfarkt. 2. Kardiomyopati. 3. Myokardit. 4. Hjärtkirurgi. 5. Hjärtsvikt.
Så blir B-retikulocyter vid hemolytisk anemiHögt.
Så blir B-retikulocyter vid sekundär anemiLågt eller normalt.
Mikroalbuminuri är ett tecken på dettaGlomerulär skada.
Så länge är troponin T förhöjt efter en hjärtinfarkt2-3 veckor.
Från dessa två källor kommer vanligen den ALP-aktivitet som kan mätas i plasma1. Lever. 2. Skelett.
Fem celltyper som ingår i en diff1. Neutrofila. 2. Eosinofila. 3. Basofila. 4. Lymfocyter. 5. Monocyter.
Två viktigaste proverna vid utredning av myelom-misstanke1. P-Proteinfraktioner. 2. U-Proteinfraktioner.
Ett annat namn för proteinfraktioneringElfores.
Så ser röda blodkroppar ut vid hereditär sfärocytosKlotformade.
Varför anemi utvecklas vid hereditär sfärocytosDe klotformade erytrocyterna fastnar i mjälten och förstörs i förtid.
Tillstånd där erytrocyters storlek varierar mycketAnisocytos.
Den bottensats som efter centrifugering av urinprov färgas och undersöks i mikroskopUrinsediment.
Två viktigaste blodproverna vid misstanke om akut pankreatit1. P-amylas. 2. P-lipas.
Vid denna sjukdom förekommer auerstavarAkut myeloisk leukemi.
Två bra prover vid misstanke om störning i den primära hemostasen1. TPK. 2. Blödningstid.
APC-resistensAktiverad Protein C resistens.
Orsak till APC-resistensMutation i genen som kodar för Faktor V, vilket gör att protein C inte kan binda in och hämma.
Viktigaste testet vid misstanke om autoimmun hemolysDAT.
Fyra bra blodprov vid misstanke om hemolys1. Retikulocyter. 2. Haptoglobin. 3. LD. 4. Bilirubin.
Viktigaste markören för tubulär njurskadaProtein HC.
Ett annat namn för protein HCAlfa-1-mikroglobulin.
Då är det bra att kolla protein HC i urinMisstanke om tubulär njurskada.
Så beräknas BMI(kroppsvikt i kg) / (längd i meter upphöjt till två)
Räknas som övervikt enligt BMI25-30.
Räknas som fetma enligt BMIöver 30.
Räknas som normalvikt enligt BMI19-25.
Fyra fynd vid lungröntgen hos en patient med grav hjärtsvikt1. Hjärtförstoring. 2. Vidgade lungkärl. 3. Interstitiella infiltrat. 4. Ökad mängd pleuravätska.
Färskt rött blod i avföringenHematochezi.
Pares i båda benenParapares.
Pares i alla fyra extremiteterTetrapares.
De två vanligaste orsakerna till virusencephalit i Sverige1. TBE. 2. Herpes simplex.
Fem slätröntgenfynd vid reumatoid artrit1. Mjukdelssvullnad kring lederna. 2. Usurer. 3. Lednära urkalkningar. 4. Avsmalnade ledspalter. 5. Led-deformiteter.
Sex situationer där DT-kontrastmedel kan vara farligt att ge1. Njursvikt. 2. Dehydrering. 3. Överkänslighet mot jod. 4. Metforminbehandling. 5. Hjärtsvikt. 6. Tyreotoxikos.
De två vanligaste virala orsakerna till övre luftvägsinfektioner1. Rhinovirus. 2. Coronavirus.
Två fynd vid lungröntgen av en patient med KOL1. Avplanade diafragmavalv. 2. Ökad anterio-posterior diameter.
RETTSRapid Emergency Triage and Treatment System.
Detta står varje bokstav för i ABCDEA: Airway. B: Breathing. C: Circulation. D: Disability. E: Exposure.
GCSGlasgow Coma Scale.
De tre komponenter som ingår i en GCS-bedömning1. Motorik. 2. Verbalt. 3. Ögonöppning.
Två läkemedel som kan användas vid bradykardi1. Atropin. 2. Isoprenalin.
Hur ögonöppning poängsätts enligt GCSSpontant = 4 På uppmaning = 3 Vid smärtstimulering = 2 Ingen = 1
Hur verbal respons poängsätts enligt GCSOrienterad = 5 Förvirrad = 4 Osammanhängande = 3 Obegripliga ljud = 2 Ingen = 1
Hur motorik poängsätts enligt GCSFöljer uppmaning = 6 Lokaliserar smärta = 5 Avvärjer smärta = 4 Patologiskt böjmönster = 3 Patologiskt sträckmönster = 2 Ingen = 1
Detta står varje bokstav för i HUSK MIDASHerpesencefalit. Uremi. Status epilepticus. Wernicke-Korsakoff. Meningit. Intoxikation. Diabetes. Andningsinsufficiens. Subduralhematom/subarachnoidalblödning.
Syftet med HUSK MIDASKomma ihåg vanliga orsaker till medvetslöshet.
Tre kriterier för chock1. Hypotension. 2. Statustecken som talar för diagnosen. 3. Laktat > 4 mmol/l utan annan förklaring.
Fyra statustecken som talar för chock1. Kall hud. 2. Nedsatt urinproduktion. 3. Förvirring. 4. Medvetandesänkning.
Fyra grundtyper av chock1. Kardiogen. 2. Obstruktiv. 3. Distributiv. 4. Hypovolem.
Orsak till kardiogen chockFör låg arbetskapacitet hos hjärtat.
Orsak till obstruktiv chockBlockering av blodflödet.
Orsak till distributiv chockVasodilatation.
Orsak till hypovolem chockFör låg vätskevolym i blodkärlen.
Ett prov som bör tas tidigt vid misstanke om anafylaxiP-tryptas.
Enzym som frisätts från mastceller, och har längre halveringstid än histaminTryptas.
Sex läkemedel som ges vid anafylaxi1. Adrenalin. 2. Salbutamol. 3. Syrgas. 4. Ringer-acetat. 5. Betapred. 6. Desloratadin.
Verkningsmekanism hos salbutamolBeta-2-agonist.
Orsak till reaktiv artritAutoimmun korsreaktion efter infektion.
Tre grupper som har ökad risk att få septisk artrit1. Ledopererade. 2. Immunsupprimerade. 3. Iintravenösa missbrukare.
Hos dessa patienter kan CRP vara lågt trots pågående infektionImmunsupprimerade.
Så diagnosticeras septisk artrit.Odling av ledvätska.
Tidsintervallet mellan gastroenterit och reaktiv artritUpp till 30 dagar.
Två komponenter i behandlingen för reaktiv artrit1. NSAID. 2. Kortisoninjektion.
Tre komponenter i behandlingen för gikt i den akuta fasen1. NSAID. 2. Kortisoninjektion. 3. Colchicin.
Verkningsmekanism hos colchicinHämmar neutrofila granulocyter.
Förstahandsbehandling för patient som får upprepade giktattackerAllopurinol.
I samband med dessa två tillstånd är det vanligt att reumatoid artrit debuterar1. Graviditet. 2. Menopaus.
Denna sjukdom samvarierar temporalisarterit medPolymyalgia reumatica.
Sex symtom som förekommer vid temporalisarterit1. Huvudvärk. 2. Skalpömhet. 3. Synbortfall. 4. Dubbelseende. 5. Feber. 6. Tuggclaudicatio.
Behandling för misstänkt temporalisarterit där synen inte är påverkad40 mg prednisolon p.o. till två veckor efter symtomfrihet, och sedan gradvis nedtrappning.
Behandling för misstänkt temporalisaterit där synen är påverkad1000 mg metylprednisolon i.v. i tre dagar, därefter 60 mg prednisolon p.o. tills symtomfrihet, och sedan gradvis nedtrappning.
Så diagnosticeras temporalisarteritBiopsi.
Därifrån tas biopsin för att bekräfta misstanke om temporalisarteritArteria temporalis.
Gamla namnet för granulomatos med polyangitWegeners granulomatos.
Orsak till granulomatos med polyangitANCA.
Vanligaste orsaken till hematemesUlcus.
Extremt kompakterad feces i tarmarnaFekalom.
Orsak till fekalomNedsatt tarm-motilitet.
Varför fekalom kan arta sig som vattnig diarréAvföring kan rinna förbi fekalomet på sidorna.
Två komponenter att avgöra om vattnig diarré beror på fekalom eller är “riktig” diarré1. Känn på buken. 2. Stoppa in fingret i ändtarmen.
Två statustecken som talar för fekalom1. Utspänd hård buk. 2. Vid per rectum blockeras fingret av kompakterad avföring.
Förstahandsbehandling för fekalomLaxermedel.
Hur hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom orsakar dehydreringHögt blodsocker leder till polyuri vilket leder till dehydrering.
Sex vanliga symtom vid hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom1. Polyuri. 2. Trötthet. 3. Polydipsi. 4. Illamående. 5. Feber. 6. Förvirring.
Orsak till att feber ofta ses vid hyperglykemiskt hyperosmolärt syndromFebern beror på en infektion som orsakar den förvärrade hyperglykemin.
Ekvationen för effektiv osmolaritet i plasmaOsmolaritet = 2 * (Natrium + Kalium) + glukos
Varför hyperglykemi lätt leder till dehydreringVattenmolekyler följer med glukos ut ur kroppen i urinen.
Varför hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom och diabetisk ketoacidos oftast uppstår hos diabetiker i samband med att de får en infektionVid infektion frisätts kortisol, katekolaminer, och glukagon som ökar blodsocker och hämmar insulin.
De tre vanligaste orsakerna till ketoacidos1. Infektion. 2. Missat att ta insulin. 3. Nydebuterad DM1.
Tre komponenter i behandlingen för diabetisk ketoacidos1. Ringeracetat. 2. Insulin. 3. Kalium.
Varför ringeracetat är viktigt att ge vid behandling av diabetisk ketoacidosNär insulin ges kommer celler ta upp glukos från blodet, och då följer vatten med, vilket kan förvärra eventuell dehydrering.
Varför insulin orsakar en sänkning av kalium i plasmaDet aktiverar Na+/K+ ATP:aser i cellers membran.
Sex symtom som förekommer vid hypoglykemi1. Svettning/tremor/hjärtklappning. 2. Hunger. 3. Ångest. 4. Förvirring. 5. Krampanfall. 6. Fokalneurologiska bortfall.
Varför kalium ökar extracellulärt vid metabol acidosKalium följer med laktat och ketoner ut ur celler som positiv mot-jon.
Hur anjongap räknas utAnjongap = natrium – klorid – vätekarbonat
Normalt anjongap8-12
Två orsaker till unilateral mydriasis1. Kompression av nervus oculomotorius. 2. Vidgande ögondroppar i ena ögat.
Tillstånd med unilateral mios och hängande ögonlockHorners syndrom.
Orsak till Horners syndromBlockering av sympatiska nervbanor.
Två orsaker till bilateral mios1. Opioider. 2. Pons-lesion.
Fyra orsaker till bilateral mydriasis1. Centralstimulantia. 2. Antikolinerga läkemedel. 3. Serotonergt syndrom. 4. Bilateral n. oculomotorius kompression.
Normal pCO2 i arteriellt blod4.6-6.0
Normal pCO2 i venöst blod5.6-7.0
Normal Base Excess-3 < BE < +3
Vad det tyder på om BE är lägre än -3Metabol acidos.
Två saker det kan tala för om BE är högre än +31. Kronisk respiratorisk acidos. 2. Metabol alkalos.
I denna situation kan det vara bra att räkna ut anjongapetOklar metabol acidos.
Fem orsaker till metabol acidos med normalt anjongap1. Njurförlust av vätekarbonat. 2. Tarmförlust av vätekarbonat. 3. Hypoaldosteronism. 4. Karbanhydrashämmare. 5. Spironolakton.
Fyra orsaker till metabol acidos med högt anjongap1. Ketoner. 2. Njursvikt. 3. Laktat. 4. Förgiftning.
Fyra förgiftningar som kan orsaka metabol acidos med högt anjongap1. Cyanid. 2. Kolmonoxid. 3. Metanol. 4. Salicylsyra.
Så blir pH vid akut respiratorisk acidosLågt.
Så blir pCO2 vid akut respiratorisk acidosHögt.
Så blir BE vid akut respiratorisk acidosOförändrad.
Så blir pH vid kronisk respiratorisk acidosNormalt.
Så blir pCO2 vid kronisk respiratorisk acidosHögt.
Så blir BE vid kronisk respiratorisk acidosHögt.
Så blir pH vid metabol acidosLågt.
Så blir pCO2 vid metabol acidosLågt.
Så blir BE vid metabol acidosLågt.
Tre vanligaste orsakerna till metabol alkalos1. Tiazider. 2. Kräkning. 3. Ventrikelsond.
Viktigaste behandlingen vid metabol alkalosNaCl-dropp.
Två patologier som ofta ses vid akut leversvikt1. Koagulopati. 2. Encefalopati.
Orsak till koagulopati vid akut leversviktLevern bildar inte koagulationsfaktorer.
Orsak till encefalopati vid akut leversviktAmmoniak omvandlas inte till urea av levern utan cirkulerar istället i blodet och påverkar hjärnan.
Sex orsaker till akut leversvikt1. Läkemedelsförgiftning. 2. Alkoholförgiftning. 3. Levervenstrombos. 4. Virushepatit. 5. Svampförgiftning. 6. Wilsons sjukdom
Vanligaste orsaken till akut leversviktParacetamolförgiftning.
Fem statustecken som kan tala för akut leversvikt1. Ikterus. 2. Blödningstecken. 3. Förvirring. 4. Medvetandepåverkan. 5. Flapping tremor.
Viktigt att göra så tidigt som möjligt vid akut leversviktKontakta levercentra för att se över transplantationsmöjligheter.
Tre akuta tillstånd som kan uppstå hos kroniskt leversjuka1. Varicerblödning. 2. Leverencefalopati. 3. Hepatorenalt syndrom.
Fyra orsaker till ascites1. Levercirros. 2. Bukmalignitet. 3. Portavenstrombos. 4. Hjärtsvikt.
Läkemedel vid koagulopati pga leversviktFaktorkoncentrat.
Läkemedel vid leverencefalopatiLaktulos.
Läkemedel vid hjärnsvullnad pga leversviktMannitol.
Varför oral laktulos hjälper mot leverencefalopatiSänker pH i tarmen, vilket hämmar bakterier och därmed minskar deras produktion av ammoniak.
Fyra huvudprinciper för förgiftningsbehandling1. Symtomlindring. 2. Avlägsnande av ännu icke-absorberat gift. 3. Antidot. 4. Påskynda elimination.
Fyra sätt att avlägsna gift från magtarmkanalen1. Ventrikelsond. 2. Kräkningsprovokation. 3. Kol. 4. Tarmsköljning.
Typ av förgiftning som medicinskt kol inte fungerar motMetall.
Två kriterier för ventrikeltömning vid förgiftning med en vätska1. Mindre än en timme sedan intag. 2. Kol räcker inte som behandling.
Två kriterier för ventrikeltömning vid förgiftning med icke-vätska1. Mindre än två timmar sedan intag. 2. Kol räcker inte som behandling.
Så ska patienten ligga vid ventrikelsköljningVänster sidoläge med sänkt huvudända.
Så fungerar medicinskt kolBinder till de flesta molekyler, och hindrar dem att tas upp från GI-kanalen.
Då ska tarmsköljning göras vid förgiftningNär patienten har intagit ett gift som inte binder till kol.
Så utförs tarmsköljningPatienten får movicol oralt 2 liter per timme tills det anala flödet är klart.
Så fungerar movicolHar en osmotisk effekt som matchar den i plasma, så det sker ingen nettorörelse över tarmväggen.
Antidot vid paracetamolförgiftningAcetylcystein.
Verkningsmekanism hos acetylcystein vid paracetamolförgiftningPrekursor till glutation, så underlättar för levern att bygga nytt.
Tidsrymd från att en patient intagit farlig dos paracetamol till att de börjar få skador på levern8 timmar.
Varför det är först åtta timmar efter paracetamolintoxikation som patienten börjar få leverskadorDet är så lång tid det tar för glutationdepåerna i levern att ta slut.
Vad trombyl har för verksam substansAcetylsalicylsyra.
Syftet med trombylbehandlingMinska risken för blodproppar.
Antidot mot bensodiazepinförgiftningFlumazenil.
Verkningsmekanism hos flumazenilGABA-receptor antagonist.
Varför flumazenil bara ska ges ifall det verkligen är nödvändigtKramprisk.
Två antidoter som kan ges mot etylenglykolförgiftning och metanolförgiftning1. Etanol. 2. Fomepizol.
Varför etanol och fomepizol fungerar som antidoter vid etylenglykolförgiftningKonkurrerar om samma metaboliseringsvägar, och hindrar därmed metabolisering av etylenglykol.
Tidsrymd från paracetamolintag till att patienten börjar få märkbar leversvikt3-4 dagar.
Två farliga metaboliter som bildas från etylenglykol1. Glykolsyra. 2. Oxalat.
Varför glykolsyra är farligtOrsakar metabol acidos.
Varför oxalat är farligtBildar kristaller som fastnar i njurarna och orsakar njursvikt.
Behandling för kolmonoxidförgiftning100% syrgas i minst 6 timmar via CPAP eller ventilator.
I denna situation går det inte att lita på pulsoxymeternKolmonoxidförgiftning.
Varför du inte ska lita på pulsoxymetern vid kolmonoxidförgiftningDen kan inte skilja på syre och kolmonoxid.
CPAPContinuous Positive Airway Pressure.
Så fungerar CPAPÖkar lufttrycket i alveolerna, vilket hindrar dem från att falla ihop under utandning.
Gift som bildas av vissa svamparter och orsakar akut leversviktAmatoxin.
Verkningsmekanism hos amatoxinHämmar RNA-polymeras II.
Tre läkemedel som kan behöva ges vid huggormsbett1. Ringeracetat. 2. Adrenalin. 3. Antiserum.
Två saker som ska göras med en huggormsbiten extremitet1. Immobilisera. 2. Högläge.
Varför kortison ges vid anafylaxiMinska risken för sen reaktion.
Andel av anafylaxipatienter som drabbas av en uttalad sen reaktion20 %
Så lång tid efter den tidiga anafylaxireaktionen kan en sen reaktion uppstå4-24 timmar.
Dessa fyra grupper av anafylaxipatienter är mest benägna att ha en uttalad sen reaktion1. Initialt svåra symptom. 2. Behov av mycket adrenalin. 3. Sent givet adrenalin. 4. Fortsatt absorption av förtärt allergen.
Vid urin- eller fecesavgång ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid hypoxi ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid cyanos ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid svår bronkobstruktion ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid andningsstopp ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid hypotoni ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid bradykardi ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid arytmi ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid hjärtstopp ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid förvirring ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid medvetslöshet ska anafylaxi graderas såGrad 3.
Vid skällhosta ska anafylaxi graderas såMinst grad 2.
Vid sväljbesvär ska anafylaxi graderas såMinst grad 2.
Vid medelsvår bronkobstruktion ska anafylaxi graderas såMinst grad 2.
Vid svimningskänsla ska anafylaxi graderas såMinst grad 2.
Vid katastrofkänsla ska anafylaxi graderas såMinst grad 2.
Fem symtom som var för sig gör att anafylaxi räknas som minst grad 21. Skällhosta. 2. Sväljningsbesvär. 3. Medelsvår bronkobstruktion. 4. Svimningskänsla. 5. Katastrofkänsla.
Vid svår buksmärta ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid diarré ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid upprepade kräkningar ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid heshet ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid lindrig bronkobstruktion ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid takykardi ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid uttalad trötthet ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid oro ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Vid rastlöshet ska anafylaxi graderas såMinst grad 1.
Fem symtom från huvudhalsregionen som i sig själva inte räcker för att en överkänslighetsreaktion ska klassas som anafylaxi1. Ödem som inte påverkar andningen. 2. Konjunktivit. 3. Rinit. 4. Nysning. 5. Mun-klåda.
Tre symtom från huden som i sig själva inte räcker för att en överkänslighetsreaktion ska klassas som anafylaxi1. Klåda. 2. Flush. 3. Urtikaria.
Tre symtom från från GI-kanalen som i sig själva inte räcker för att en överkänslighetsreaktion ska klassas som anafylaxi1. Illamående. 2. Lindrig buksmärta. 3. Enstaka kräkning.
Utredning för anafylaxi i den akuta fasenTryptas.
Dessa ska få allergipenna utskrivenDe som har fått anafylaxianfall grad 2 eller 3.
Två symtom från drabbade områden vid polymyalgia reumatica1. Värk. 2. Stelhet.
Två delar av kroppen som drabbas vid polymyalgia reumatica1. Axlar. 2. Höfter.
Två blodprover som är förhöjda vid polymyalgia reumatica1. SR. 2. CRP.
Grupp som drabbas av polymyalgia reumatica> 50 år.
Behandling för polymyalgia reumaticaPrednisolon.
Ett tecken som stärker diagnosen polymyalgia reumaticaSnabbt svar på prednisolonbehandling.
Så länge ska prednisolon ges vid polymyalgia reumatica1,5 till 2 år.
Viktigt att sätta in vid långvarig kortisonbehandlingOsteoporosprofylax.
På detta sätt orsakar kortison osteoporosAktiverar osteoklaster.
Verkningsmekanism hos bisfosfonaterFår osteoklaster att genomgå apoptos.
Varför dubbelseende kan uppstå vid temporalisarteritInflammation i blodkärlen som försörjer musklerna som flyttar runt ögonen.
Tre vaskuliter som beror på bildning av ANCA1. Granulomatos med polyangit. 2. Mikroskopisk polyangit. 3. Eosinofil granulomatos med polyangit.
Det gamla namnet är Churg-Strauss syndromEosinofil granulomatos med polyangit.
Tre delar av kroppen som skadas vid GPA1. Övre luftvägar. 2. Nedre luftvägar. 3. Njurar.
Minst två av dessa fyra kriterier krävs för att ställa GPA-diagnos1. Inflammation i mun- eller näs-slemhinna. 2. Patologisk lungröntgen. 3. Hematuri eller cylindrar i urin. 4. Biopsi med granulomatös inflammation.
Tre behandlingar som ofta ges vid GPA1. Kortison. 2. Cyklofosfamid. 3. Plasmaferes.
Ett annat namn för IgA-vaskulitHenoch-Schönleins purpura.
Symtomtriad vid Henoch-Schönleins purpura1. Purpura på nedre extremiteter. 2. Buksmärtor. 3. Ledvärk.
Henoch-Schönleins purpura uppstår ofta sekundärt till dettaInfektion.
Andel med Henoch-Schönleins purpura som utvecklar glomerulonefrit50 %
Grupp som oftast drabbas av IgA-vaskulitBarn.
Orsak till IgA-vaskulitAnsamling av IgA-komplex i kärlväggar.
Prognos vid IgA-vaskulitSpontant tillfrisknande inom loppet av veckor-månader utan behandling.
Vanligast orsak till neutropen feberInfektion i samband med cytostatikabehandling.
Viktigaste utredningen vid misstanke om neutropen feberBlododling.
Två viktigaste komponenterna i behandlingen av neutropen feber1. Bredspektrumantibiotika. 2. Vätska i.v.
Fyra orsaker till neutropeni1. Cytostatika. 2. Benmärgscancer. 3. Strålning. 4. Autoimmunitet.
Vad det tyder det på om bara trombocyter är sänkta men övrig blodstatus är normalITP.
Två vanliga symtom vid trombocytopeni1. Blåmärken. 2. Blödningar ifrån slemhinnor.
Två behandlingar som kan ges vid symtomgivande trombocytopeni1. Trombocyttransfusion. 2. Tranexamsyra.
Det icke-generiska namnet är cyklokapronTranexamsyra.
Två situationer där trombocyttransfusion ska ges vid trombocytopeni1. Livshotande blödning. 2. Trombocytopeni pga produktionsdefekt och TPK < 10.
Behandling för immunmedierad trombocytopeniPrednisolon.
GPAGranulomatos med polyangit.
ITPImmunmedierad trombocytopen purpura.
Verkningsmekanism hos cyklokapronHämmar plasmin.
Viktigt att göra innan en blodpåse kopplas påTa alla blodprover som kan påverkas först.
Fyra blodprov som ofta är förhöjda vid hemolytisk anemi1. LD. 2. Bilirubin. 3. MCV. 4. Retikulocyter.
Ett blodprov som sjunker vid hemolytisk anemiHaptoglobin.
Varför haptoglobin blir lågt vid hemolytisk anemiDet binder hemoglobin som frigörs från röda blodkroppar när de spricker.
Varför LD blir högt vid hemolytisk anemiDet frisätts från röda blodkroppar när de spricker.
Varför bilirubin blir högt vid hemolytisk anemiHem frisätts av röda blodkroppar när de spricker, och bryts sedan ner till bilirubin.
Varför MCV blir högt vid hemolytisk anemiBenmärgen kompenserar genom att trycka ut retikulocyter.
Så diagnosticeras autoimmun hemolytisk anemiDAT.
DATDirect Antiglobulin Test.
TTPTrombotisk Trombocytopen Purpura.
Sex symtom som förekommer vid TTP1. Blåmärken och blödning från slemhinnor. 2. Feber/sjukdomskänsla. 3. Fokalneurologiska bortfall. 4. Förvirring 5. Huvudvärk. 6. Krampanfall.
Om dessa två prover båda är låga så bör TTP misstänkas1. TPK. 2. Hb.
Orsak till TTPAntikroppar mot enzymet ADAMTS13.
Funktion hos ADAMTS13Klyver von Willebrand faktor multimerer.
Varför hemolytisk anemi uppstår vid TTPErytrocyter slits sönder av fibrintrådar i tromberna.
Kan ses på blodutstryk vid TTPSchistocyter.
Rester av trasiga erytrocyterSchistocyter
Två komponenter i behandlingen för TTP1. Plasmaferes. 2. Prednisolon.
Tre prover som ökar vid DIC1. PK-INR. 2. APTT. 3. D-dimer.
Tre prover som sjunker vid DIC1. TPK. 2. Fibrinogen. 3. Antitrombin.
Skillnaden mellan arterioskleros och aterosklerosArterioskleros är en generell term för förhårdnande/förtjockning av artärväggar. Ateroskleros är en typ av arterioskleros som kännetecknas av lipidinlagring.
Två platser där ateroskleros framförallt förekommer1. Bifurkationer. 2. Platser med kaliberväxling från tjockare till tunnare.
Varför ateroskleros framförallt förekommer vid bifurkationer och områden där det sker kaliberväxling från tjockare till tunnareBlodflödet blir turbulent.
Två skäl till att turbulent blödflöde ökar aterosklerosutveckling1. Mer slitage på endotelet. 2. Ökad interaktion mellan LDL och endotel.
Definitionen av stabil kranskärlssjukdomBröstsmärta pga myokardischemi som haft oförändrad karaktär de senaste två månaderna.
Två huvudfaktorer som avgör huruvida det uppstår ischemi i hjärtmuskulatur1. Syretillförsel. 2. Syrebehov.
Tre faktorer som påverkar syretillförseln till hjärtat1. Koronarflöde. 2. Hb. 3. Saturation.
Tre faktorer som påverkar syrebehovet hos hjärtat1. Kontraktilitet. 2. Hjärtfrekvens. 3. Muskelmassa.
Två anledningar personer med angina pectoris oftare får attacker när det är kallt1. Kyla orsakar perifer vasocontriction vilket ökar afterload. 2. Hjärtat måste jobba hårdare för att upprätthålla kroppstemperaturen.
Fyra saker som ofta utlöser retrosternal smärta vid angina pectoris1. Stress. 2. Kyla. 3. Måltid. 4. Ansträngning.
Tre fördelar med arbets-EKG vid utredning av misstänkt angina pectoris1. Enkelt. 2. Billigt. 3. Hög specificitet.
En nackdel med arbets-EKG vid utredning av misstänkt angina pectorisLåg sensitivitet.
Två fördelar med stressekokardiografi vid utredning av misstänkt angina pectoris1. Hög sensitivitet. 2. Hög specificitet.
En nackdel med stressekokardiografi vid utredning av angina pectorisOperatörsberoende.
Tre typer av läkemedel som kan ges i symtomlindrande syfte vid stabil angina pectoris1. Betablockare. 2. Kalciumkanalblockare. 3. Nitrater.
Syftet med betablockare vid angina pectorisMinskar hjärtfrekvensen, och minskar därmed syrebehovet.
Syftet med kalciumkanalblockare vid angina pectorisMinskar afterload, och minskar därmed syrebehovet.
Syftet med nitrater vid angina pectorisMinskar preload, och minskar därmed syrebehovet.
Tre olika typer av riskminskande läkemedel som kan ges vid stabil angina pectoris1. ASA. 2. ADP-receptorblockare. 3. Statiner.
Syftet med trombyl och klopidogrel vid angina pectorisMinskar proppbildning, vilket minskar risken för infarkt.
Syftet med statiner vid angina pectorisMinskar ateroscleros, vilket minskar risken för infarkt.
Verkningsmekanism hos klopidogrel och ticagrelorBlockerar ADP-receptorn på trombocyter
Behandling som bör ges om farmakologisk behandling av angina pectoris inte räckerRevaskularisering.
Två olika sätt att revaskularisera hjärtat1. PCI. 2. CABG.
PCIPerkutan Coronar Intervention.
CABGCoronary Artery Bypass Graft.
Fem komponenter i behandlingen vid STEMI1. Morfin 2. ASA. 3. Ticagrelor 4. Betablockare. 5. PCI.
Tid från att STEMI börjar till att alla drabbade celler är döda6 timmar.
Sex komponenter i behandlingen vid NSTEMI1. Morfin 2. ASA. 3. Ticagrelor. 4. Arixtra. 5. Betablockare. 6. Koronarangiografi.
Verkningsmekanism hos arixtraHeparinanalog.
Varför du bör vara försiktig med att ge syrgas till personer med kronisk hyperkapniDeras andningsreglering sker inte längre utifrån koldioxidnivån, utan istället utifrån syrenivån, och om du då ger syre så kan deras andning minska.
Två typer av respiratorisk svikt1. Hypoxisk. 2. Ventilatorisk.
Orsak till hypoxisk andningssviktMinskat gasutbyte över alveolerna.
Orsak till ventilatorisk andningssviktMinskat ventilationsarbete hos lungorna.
Skillnad mellan diastolisk hjärtsvikt (1) och systolisk hjärtsvikt (2)(1): hjärtmuskeln är tjock och stel och kan inte töjas ut tillräckligt under diastole. (2): hjärtmuskeln är tunn och svag och kan inte kontrahera tillräckligt under systole.
Diastolisk hjärtsvikt på engelskaHeart failure with preserved ejection fraction.
Systolisk hjärtsvikt på engelskaHeart failure with reduced ejection fraction.
NYHANew York Heart Association. System för att klassificera hjärtsvikt.
NYHA IHjärtsvikt utan symtom.
NYHA IIHjärtsvikt med symtom endast vid uttalad fysisk aktivitet.
NYHA IIIHjärtsvikt med symtom vid lätt till måttlig fysisk aktivitet.
NYHA IVHjärtsvikt med symtom i vila eller vid minsta ansträngning.
Sex symtom vid hjärtsvikt1. Andfåddhet/orkeslöshet. 2. Hosta. 3. Bensvullnad. 4. Viktuppgång. 5. Nykturi. 6. Ortopné.
Sex statustecken vid hjärtsvikt1. Lungrassel. 2. Halsvenstas. 3. Hepatomegali. 4. Ödem. 5. Tredje hjärtton. 6. Cyanos.
AnasarkaHela kroppen är ödematös.
Så diagnosticeras hjärtsviktEkokardiografi.
Om dessa två undersökningar är normala så kan hjärtsvikt uteslutas1. EKG. 2. Pro-BNP.
Fem vanliga ekokardiografifynd vid hjärtsvikt1. Nedsatt ejektionsfraktion. 2. Ökad vänsterkammarvolym. 3. Mitralisinsufficiens. 4. Kammarhypertrofi. 5. Nedsatt diastolisk funktion.
Två typiska röntgenfynd vid hjärtsvikt1. Kardiomegali. 2. Lungstas.
Mortalitetsminskande behandling vid diastolisk hjärtsviktFinns inte.
Symtomlindrande behandling vid diastolisk hjärtsviktDiuretika.
Huvudbehandling vid systolisk hjärtsvikt NYHA IACE-hämmare.
Två komponenter i behandlingen vid systolisk hjärtsvikt NYHA II1. ACE-hämmare. 2. Betablockare.
Tre komponenter i behandlingen vid systolisk hjärtsvikt NYHA III1. ACE-hämmare. 2. Betablockare. 3. Aldosteronreceptorantagonist.
Två situationer där digoxin kan vara lämpligt hos en hjärtsviktspatient1. Förmaksflimmer. 2. Den övriga farmakologiska behandlingen räcker inte för att minska symptomen.
Dessa två kategorier av hjärtsviktspatienter kan ha nytta av ICD1. Överlevt hjärtstopp. 2. NYHA II-III och ejektionsfraktion < 35 %
CRTCardiac Resynchonization Therapy.
Då används CRTHjärtsviktspatienter med förlängd QRS.
Varför CRT är lämpligt vid förlängd QRSVentrikelväggarna slår i ofas med varandra, vilket minskar hjärtats effektivitet som pump.
Så funkar CRTDet är en sorts pacemaker som får ventriklarna att slå samtidigt.
Fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att få CRT1. Hjärtsvikt NYHA II-IV. 2. Optimal läkemedelsbehandling. 3. EF < 35 % 4. Breda QRS-komplex.
Så skiljer sig Hb mellan akut och kronisk njursviktAkut: Normalt. Kronisk: Lågt.
Så skiljer sig urinproduktionen oftast mellan akut och kronisk njursviktAkut: Nedsatt. Kronisk: Inte nedsatt.
Så skiljer sig njurarnas utseende vid ultraljud mellan akut och kronisk njursviktAkut: Normala njurar. Kronisk: Små njurar.
Vanligaste typen av akut njursviktPre-renal.
Sex orsaker till akut pre-renal njursvikt1. Hypovolemi/hypotoni. 2. Leversvikt. 3. Läkemedel. 4. Stenos. 5. Emboli. 6. Dissektion.
Hur leversvikt orsakar njursviktAv oklar orsak leder leversvikt till pre-renal vasokonstriktion.
Namnet på det tillstånd som uppstår när njursvikt tillträder sekundärt till leversviktHepatorenalt syndrom.
Fem icke-autoimmuna orsaker till akut renal njursvikt1. Toxiner. 2. Rhabdomyolys. 3. Malign hypertension. 4. Pyelonefrit. 5. Läkemedel.
Fem autoimmuna orsaker till renal njursvikt1. TTP. 2. DIC. 3. GPA. 4. IgA-nefrit. 5. Goodpasture syndrom.
Fyra orsaker till akut postrenal njursvikt1. BPH. 2. Uretärsten. 3. Tumör. 4. Retroperitoneal fibros.
Fyra vanliga symtom vid njursvikt1. Ödem. 2. Trötthet. 3. Klåda. 4. Illamående.
Fem systemiska rubbningar som kan uppstå vid njursvikt1. Elekrolytrubbningar. 2. Metabol acidos. 3. Vätskeretention. 4. Anemi. 5. Koagulopati.
Sex blodprover som är bra för att bedöma njurens funktion vid akut njursvikt1. Elstatus. 2. Kalcium. 3. Urea. 4. Albumin. 5. Fosfat. 6. Standardbikarbonat.
Tre urinprover som är bra vid akut njursvikt1. Urinsticka. 2. Urinsediment. 3. Alb/krea-kvot.
Vanligaste symtomet vid Sick Sinus SyndromeSynkope.
Vanligt symtom vid AV-block IINedsatt fysisk prestationsförmåga.
Skillnad i symtom mellan AV-block II typ 1 och typ 2Typ 1: Ingen synkope. Typ 2: Synkope.
Två symtom vid AV-block III1. Nedsatt fysisk prestationsförmåga. 2. Synkope.
Då ska Sick Sinus Syndrome behandlasBara om det ger symptom.
Typ av hjärtinfarkt som kan ge övergående AV-block II-IIIInferior hjärtinfarkt.
Tre bradyarytmier som ska behandlas med pacemaker1. AV-block II typ 2. 2. AV-block III. 3. Symptomgivande sjuk sinusknuta.
Fem komplikationer som kan uppstå i samband med insättande av pacemaker1. Blödning. 2. Skada på plexus brachialis. 3. Pneumothorax. 4. Tamponad. 5. Infektion.
Fem sena komplikationer som kan uppstå efter insättande av pacemaker1. Infektion i dosfickan. 2. Endokardit. 3. Hjärtsvikt. 4. Trombos. 5. Elektroddysfunktion.
Så namnges de olika typerna av pacemakerFörsta bokstaven meddelar var den pace:ar, andra bokstaven meddelar var den känner, tredje bokstaven meddelar om den inhiberas eller aktiveras när den känner en signal.
Vad det innebär om en pacemaker är av typen DDDDen pace:ar i både förmak och kammare, den känner i både förmak och kammare, och den kan både inhiberas om den känner en signal, och triggas om den känner en signal.
Vid dessa två tillstånd är det lämpligt med en pacemaker som inhiberas om den känner en signal1. Sick sinus syndrome. 2. Kroniskt förmaksflimmer med bradyproblematik.
Vid dessa två tillstånd är det lämpligt med en pacemaker som triggas om den känner en signal1. AV-block II typ 2. 2. AV-block III.
Till dessa tre tillstånd används en DDD-pacemaker1. AV-block II typ 2. 2. AV-block III. 3. SSS.
Varför DDD används vid SSSSSS utvecklas oftast till AV-block II eller III.
Den typ av pacemaker som ges till patienter med kroniskt förmaksflimmer med bradyproblematikVVI.
Fem typer av smal QRS-takykardi1. AVNRT. 2. AVRT. 3. Multifokal förmakstakykardi. 4. Förmaksflimmer. 5. Förmaksfladder.
Tre typer av bred QRS-takykardi1. Ventrikeltakykardi. 2. Grenblockerad supraventrikulär takykardi. 3. Antedrom Wolf-Parkinson-White.
Tre kategorier som förmaksflimmer delas in i1. Paroxysmal. 2. Persisterande. 3. Permanent.
Definitionen av paroxysmalt förmaksflimmerKonverteras spontant inom 7 dagar.
Definitionen av persisterande förmaksflimmerVarar fler än 7 dagar eller kräver elkonvertering.
Definitionen av permanent förmaksflimmerBeslut har fattats att inte göra ytterligare försök till rytmreglering.
Fem symtom vid förmaksflimmer1. Palpitationer. 2. Trötthet. 3. Dyspné. 4. Yrsel. 5. Synkope.
Så diagnosticeras förmaksflimmerEKG.
Viktig utredning vid paroxysmalt förmaksflimmerBandspelar-EKG i 2-3 dygn.
Klin-fys utredning som är bra för att utreda orsak till förmaksflimmerEkokardiokrafi.
Två huvudprinciper för behandling av förmaksflimmer1. Trombosprofylax. 2. Frekvensreglering.
Föstahandsbehandling vid förmaksflimmer där frekvensreglerande läkemedel inte räcker mot symtomEl-konvertering.
Behandling vid förmaksflimmer där frekvensreglerande läkemedel inte räcker mot symtom och el-konvertering inte lyckasAblation av AV-noden och insättande av ventrikelpacemaker.
Läkemedel som ges som trombosprofylax vid förmaksflimmerNOAK.
Frekvensreglerande behandling vid förmaksflimmer med bradykardiPacemaker.
Huvudsaklig frekvensreglerande behandling vid förmaksflimmer med takykardiBetablockare.
NOAKNya Orala Antikoagulantia.
Syftet med CHADS-VAScAvgöra ifall en patient med förmaksflimmer borde få antikoagulantia.
Då ska en patient med förmaksflimmer elkonverteras direktOm patienten kommer in med symptomatiskt förmaksflimmer och symptomdebuten var för mindre än 48 timmar sedan.
Handläggning hos en patient som inkommer med symptomatiskt förmaksflimmer som har oklar debut-tid eller som den vet har varat i mer än 48 timmarGe antikoagulantia i tre veckor, och utför sedan elkonvertering. Därefter ska patienten fortsätta stå på antikoagulantia i minst fyra veckor till.
Då ska en patient med förmaksflimmer inte elkonverterasOm patienten inte mår dåligt av flimmret.
Skillnaden mellan AVNRT (1) och AVRT (2)Vid (1) finns extrabanan i AV-noden, medan vid (2) så finns extrabanan utanför AV-noden.
Två olika sätt att behandla AVNRT/AVRT akut1. Adenosin. 2. Akut elkonvertering.
Två olika sätt att behandla AVNRT/AVRT långsiktigt1. Ablation. 2. Betablockare.
Verkningsmekanism hos adenosin vid AVNRT/AVRTBlockerar AV-noden helt i några sekunder, vilket bryter re-entry takykardin.
Två alternativa namn för AVRT1. Wolf-Parkinson-White syndrom. 2. Pre-excitation med deltavåg.
Förstahandsbehandling vid multifokal förmakstakykardiBetablockare.
Förstahandsbehandling i akutfasen för ventrikeltakykardi utan cirkulationspåverkanAmiodaron.
Förstahandsbehandling i akutfasen för ventrikeltakykardi med cirkulationspåverkanEl-konvertering.
Långsiktig behandling för patient med hög risk för hjärtstoppICD.
Verkningsmekanism hos cordaroneFörlänger repolarisationsfasen hos hjärtmuskelceller, vilket gör att de är refraktära under längre tid.
Vanligaste orsaken till ventrikeltakykardiIschemi, antingen akut vid pågående hjärtinfarkt, eller pga tidigare hjärtinfarkt som har lett till ärrbildning i myokardiet.
ICDImplantable Cardioverter Defibrillator.
Fyra orsaker till polymorf ventrikeltakykardi1. Långt QT-syndrom. 2. QT-förlängande läkemedel. 3. Elektrolytrubbningar. 4. Bradykardi.
Ärtflig orsak till polymorf ventrikeltakykardiLångt QT-syndrom.
Ett annat namn för polymorf ventrikeltakykardiTorsades des pointes.
Två olika behandlingar vid polymorf ventrikeltakykardi som orsakas av bradykardi1. Temporär pacemaker. 2. Isoprenalininfusion.
Behandling vid polymorf ventrikeltakykardi som orsakas av långt QT-syndomBetablockare.
Två symtom vid aortastenos och mitralisinsufficiens1. Orkeslöshet. 2. Andfåddhet.
Viktigaste statustecknet vid aortastenos och mitralisinsufficiensSystoliskt blåsljud.
Behandling vid aortastenosAortaklaffkirurgi.
Fördel med biologisk klaff vid aortastenosKräver inte antikoagulantiabehandling.
Nackdel med biologisk klaff vid aortastenosHåller bara 5-10 år.
Fördel med mekanisk klaff vid aortastenosHåller många år.
Nackdel med mekanisk klaff vid aortastenosKräver antikoagulantiabehandling.
Så diagnosticeras aortastenosEkokardiografi.
Behandling vid mitralisinsufficiensKirurgi med plastik eller protes.
TEETransesofageal ekokardiografi.
Då är TEE lämpligtNär det är nödvändigt med en bättre bild av förmaken och förmaksklaffarna än är möjlig att få med normal ekokardiografi.
Tre olika utredningsmodaliteter att välja mellan då operation övervägs vid claudicatio intermittens1. Duplex. 2. DT-angio. 3. MR-angio.
Två blodprover som är bra att ta vid misstanke om claudicatio intermittens1. Lipider. 2. Glukos.
Viktigaste undersökningen vid misstanke om claudicatio intermittensAnkel/arm-index.
Ett inspektionstecken som talar starkt för claudicatio intermittensFoten är mörkröd när den är nersänkt, men blir snabbt blek när den höjs upp.
Vanligt vid palpation av foten hos en patient med claudicatio intermittensSvårt att palpera pulsen nedom ocklusionen.
Fyra komponenter i förstahandsbehandlingen vid claudicatio intermittens1. Sluta röka. 2. Gångträning. 3. ASA. 4. Statiner.
Två situationer där operation är indicerat vid claudicatio intermittens1. Ingen förbättring efter 6 månader av självbehandling. 2. Kritisk ischemi.
Varför gångträning är viktigt vid claudicatio intermittensStimulerar bildning av kollateraler.
Två kriterier som måste vara uppfyllda för att diagnosen kritisk ischemi ska ställas.1. Vilosmärta. 2. Ankeltryck < 50 mm Hg eller tåtryck < 30 mm Hg.
Fyra inspektionstecken som är vanliga vid kritisk ischemi i en fot1. Foten är blek i liggande, röd och varm i sittande. 2. Ischemiska sår. 3. Nageldystrofi. 4. Dålig behåring.
Så vanligt är Raynauds fenomen bland kvinnor20 %
Så vanligt är Raynauds fenomen bland män2 %
Debutålder för primär RaynaudPuberteten.
Skillnaden mellan primär (1) och sekundär (2) Raynaud vad gäller symtom(1): Ger aldrig sår på fingrarna (2): Ger ofta sår på fingrarna
Tre komponenter i behandlingen av Raynauds fenomen1. Undvik kyla. 2. Sluta röka. 3. Nitroglycerinkräm.
Orsak till Buergers sjukdomSannolikt en autoimmun reaktion mot något i tobaksrök.
Tre olika typer av synkope1. Reflektorisk. 2. Ortostatisk. 3. Kardiogen.
Orsak till reflektorisk synkopeKraftig parasympatisk signalering till hjärtat.
Orsak till ortostatisk synkopeNedsatt funktion hos autonoma mekanismer som reglerar blodtrycket.
Orsak till kardiogen synkopeHjärtat ger inte tillräckligt mycket syre till hjärnan.
Dödlighet inom ett år vid kardiogen synkope30 %
Sex kardiella orsaker till svimning1. Arytmi. 2. Aortastenos. 3. Hjärtsvikt. 4. Myxom. 5. Lungemboli. 6. Pulmonell hypertension.
Tre olika typer av reflektorisk synkope1. Vasovagal. 2. Situationsberoende. 3. Karotis-sinus-syndrom.
Tre saker som kan utlösa vasovagal synkope1. Rädsla. 2. Smärta. 3. Stress.
Fyra saker som kan utlösa situationsberoende reflektorisk synkope1. Miktion. 2. Defekation. 3. Hosta. 4. Sväljning.
Två saker som kan utlösa synkope vid karotis-sinus-syndrom1. Huvudvridning. 2. Tryck mot halsen.
Då ska tilt-test utförasÅterkommande oförklarad synkope utan kardiell genes.
I denna situation kan carotis sinus massage vara av diagnostiskt värdeOförklarad synkope hos patienter över 40 år.
Två kontraindikationer mot carotis sinus massage1. TIA/stroke senaste tre månaderna. 2. Blåsljud över arteria carotis.
Sex orsaker till ortostatisk synkope1. Läkemedel. 2. Blödning/anemi. 3. Uttorkning. 4. Autonom dysfunktion. 5. Värme. 6. Sepsis.
Sex klasser av läkemedel som kan orsaka ortostatisk synkope1. Beta-blockare. 2. ACE-hämmare. 3. Nitrater. 4. SSRI/TCA. 5. MAO-hämmare. 6. Diuretika.
Andel av synkopefall som är förenade med konvulsioner50 %
Ett anamnestiskt tecken som är särskilt kännetecknande för kardiell synkopeDet är i samband med ansträngning som personen svimmar.
Läkemedel som används vid trombolysActilyse.
Verkningsmekanism hos actilyseOmvandlar plasminogen till plasmin.
Det icke-generiska namnet är actilyseAlteplas.
PulstryckSkillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck.
Högt pulstryck är ett tecken på dettaKärlstelhet
Två undersökningar som bör ingå vid utredning av hypertoni, utöver blodprover1. Urinsticka. 2. EKG.
Sex blodprover som är bra vid initial hypertoniutredning1. Elstatus. 2. Glukos. 3. Lipider. 4. Leverstatus. 5. PEth. 6. Tyroideastatus.
Fyra situationer där misstanke bör finnas att hypertoni är sekundär1. Yngre än 30 år. 2. Kraftig blodtrycksstegring utan känd orsak. 3. Blodtrycket är terapiresistent. 4. Blodtryckskontrollen försämras plötsligt efter lång tid med god kontroll.
Fyra olika typer av läkemedel som alla utgör förstahandsbehandling vid hypertension1. ACE-hämmare. 2. Angiotensinreceptorblockare. 3. Tiaziddiuretika. 4. Kalciumflödesblockare.
Sex symtom som förekommer vid hypertensiv kris1. Synstörningar. 2. Huvudvärk. 3. Kräkning. 4. Krampanfall. 5. Förvirring/medvetandepåverkan. 6. Dyspné/hosta.
Orsak till dyspné och hosta vid hypertensiv krisLungödem sekundärt till vänsterkammarsvikt.
Vid hypertensiv kris är blodtrycket högre än så här180/120
Blodtrycket ska max sänkas så här mycket per dygn vid hypertensiv kris25 %
Verkningsmekanism hos felodipinKalciumkanalblockare som orsakar arteriell vasodilatation och därmed sänker blodtrycket.
SinustrombosTromb i hjärnans vener.
Sex orsaker till ischemisk stroke1. Ateroskleros. 2. Lakunärt syndrom. 3. Kardiogen emboli. 4. Kärldissektion. 5. Vaskulit. 6. Vasospasm.
Orsak till lakunärt syndromVäggförtjockning i små kärl i hjärnan på grund av proteininlagring.
Todds paresPostiktal pares efter krampanfall.
ApraxiOförmåga att utföra koordinerade sekvenser av rörelser, t.ex. klä på sig, borsta tänderna.
DysartriOförmåga att forma ord pga svaghet i musklerna som styr talförmågan.
Symtom vid lakunär infarktNedsatt kraft eller nedsatt känsel, men inte både och, från en arm eller ett ben.
AtaxiNedsatt förmåga att samordna muskelrörelser.
Skillnad mellan central (1) och perifer (2) facialispares(1): Förlamning som bara drabbar området runt munnen. (2): Förlamning som drabbar hela ansiktshalvan.
Tre symtom vid stroke som drabbar arteria cerebri anterior1. Pares i ben. 2. Personlighetsförändring. 3. Inkontinens.
Varför bortfallen blir så specifika via lakunära infarkterDe drabbar små kärl.
Sex symtom vid stroke som drabbar arteria cerebri media1. Hemipares. 2. Central facialispares 3. Homonym hemianopsi. 4. Neglekt. 5. Afasi. 6. Apraxi.
Tre symtom vid stroke som drabbar arteria cerebri posterior1. Homonym hemianopsi. 2. Minnesstörning. 3. Synhallucinationer.
Då utvecklas neglektVid stroke på den icke-dominanta sidan (oftast höger) kan detta utvecklas på motsatt sida.
Strokepatient med neglekt upplever det oftast på denna sidaVänster.
Då kan afasi utvecklas efter strokeVid stroke på dominanta sidan (oftast vänster).
Vid afasi sitter stroken oftast på denna sida av hjärnanVänster.
Vid neglekt sitter stroken oftast på denna sida av hjärnanHöger.
HemianopsiBortfall av halva synfältet
Homonym hemianopsiBortfall av antingen höger eller vänster synfält.
Bitemporal hemianopsiBortfall av yttre halvan av synfältet på båda sidor.
HemiparesMuskelsvaghet på höger eller vänster sida av kroppen.
Fem kontraindikationer för trombolys vid stroke1. DT visar tecken på blödning. 2. Lätta symtom eller symtom som går i regress. 3. DT visar stor infarkt. 4. Blodtryck > 185/110. 5. Pågående antikoagulationsbehandling.
Då görs trombektomi vid strokeOm ocklusionen sitter i ett av hjärnans större kärl, och perfusions-DT tyder på att det skulle gå att rädda en meningsfull mängd vävnad.
Tre symtom vid intracerebral blödning1. Fokala bortfall. 2. Huvudvärk. 3. Kräkning.
Fyra symtom vid subaraknoidalblödning1. Urakut extremt smärtsam huvudvärk. 2. Illamående. 3. Kräkning. 4. Medvetandesäkning.
Två sätt att diagnosticera subaraknoidalblödning1. DT skalle. 2. Lumbalpunktion.
Så ser serös vätska (1) respektive blod (2) ut på DT utan kontrast(1): Mörkt. (2): Ljust.
Fem riskfaktorer för sinustrombos1. Graviditet. 2. P-piller. 3. Övervikt. 4. Koagulationsrubbning. 5. Uttorkning.
Fem symtom vid djupvenstrombos1. Smärta. 2. Svullnad. 3. Rodnad. 4. Värme. 5. Svullna ytliga vener.
Två situationer där du ska gå vidare med utredning enligt Wells score för DVT1. 2 poäng eller mer. 2. Positiv D-dimer.
Två viktigaste komponenterna i diagnostik av DVT1. Wells score. 2. Duplex.
Då är d-dimer rimligt att ta vid eventuell DVTWells score är låg, men vill ändå säkert utesluta DVT.
Viktigaste utredningen vid misstanke om DVTDuplex.
FlebografiRönten av vener med kontrastvätska.
Behandling för DVT vid misstanke, innan diagnos är säkerställdHeparin.
Två komponenter i behandling av DVT efter säkerställd diagnos1. NOAK i 3-6 månader. 2. Kompressionsstrumpor.
Tre situationer där du ska gå vidare med koagulationsutredning vid DVT1. Patienten är under 50 år. 2. Flera personer i patientens familj har drabbats. 3. Patienten har återkommande tromboser.
Två följder som DVT kan ge1. Lungemboli. 2. Post-trombotiskt syndrom.
Orsak till post-trombotiskt syndromVid DVT så tänjs venerna ut, vilket leder till att klaffarna inte längre sluter tätt och det uppstår venös insufficiens.
Sex symtom vid lungemboli1. Dyspné. 2. Svimning. 3. Andningskorrelerad smärta. 4. Hosta. 5. Hemoptys. 6. Feber.
Fem statustecken vid lungemboli1. Takypné. 2. Takykardi. 3. Hypotoni. 4. Halsvenstas. 5. Hypertermi.
HemoptysBlodig upphostning.
Varför andningskorrelerad smärta kan uppstå vid lungemboliEmbolin kan sitta i blodkärl som ligger i angränsning till pleuran, vilket kan leda till att det blir ischemi i den delen av pleuran.
Så diagnosticeras lungemboliDT thorax med kontrast.
Tre saker som var för sig ger 1,5 poäng enligt Well’s score för lungemboli.1. Puls > 100. 2. Tidigare verifierad LE/DVT. 3. Immobilisering > 3 d, eller kirurgi < 4 v.
Två saker som var för sig ger 1 poäng enligt Well’s score för lungemboli1. Hemoptys. 2. Malignitet.
En sak som ger 3 päng enligt Well’s score för lungemboliLungemboli lika sannolik som eller mer sannolik än andra diagnoser
Om något av dessa två kriterier är uppfyllda ska du gå vidare med utredning av misstänkt lungemboli1. 5 poäng eller mer på Well’s score. 2. Positiv D-dimer.
Behandling för lungemboli med hemodynamisk påverkanTrombolys.
Två möjliga konsekvenser av lungemboli1. Död i cirkulatorisk kollaps. 2. Pulmonell hypertension pga kronisk lungembolism.
Sex blodprover som är bra att ta initialt vid misstänkt blödarsjuka1. Blodstatus. 2. PK-INR. 3. APTT. 4. Fibrinogen. 5. Kapillär blödningstid. 6. Von Willebrand faktor.
De fyra vanligaste typerna av blödarsjuka1. Hemofili A. 2. Hemofili B. 3. Von Willebrands sjukdom. 4. Trombocytfunktionsdefekter
Orsak till hemofili ABrist på faktor VIII.
Orsak till hemofili BBrist på faktor IX.
Verkningsmekanism hos thiazolidinedionerHämmar lipolys, vilket gör att vävnader blir mer beroende av glukos för energi.
Tre symtom vid blödarsjuka1. Spontana blödningar i leder och muskler. 2. Andra allvarliga blödningar. 3. Stora, onormala hematom.
Debutålder för blödarsjukaFörsta levnadsåren.
Verkningsmekanism hos desmopressinADH-analog.
Anledningen till att desmopressin används vid vissa former av mild blödarsjukaStimulerar frisättning av von Willebrand faktor från endotelceller.
Icke-generiska namnet är octostimDesmopressin.
Två läkemedel som används vid mild blödarsjuka1. Octostim. 2. Cyklokapron.
Läkemedel som används vid allvarlig blödarsjukaFaktorkoncentrat.
Varför personer med hemofili får permanenta ledskador om de inte behandlasDe får lätt blödningar i sina leder, och hemoglobin är toxiskt för lederna.
PEAPulslös Elektrisk Aktivitet.
Orsak till pulslös elektrisk aktivitetRetledningssystemet i hjärtat fungerar, men blod transporteras inte runt i cirkulationen.
Fyra tillstånd som kan orsaka PEA1. Sadelemboli. 2. Hjärttamponad. 3. Septisk chock. 4. Kraftig blödning.
Tre typer av hjärtstopp1. Ventrikeltakykardi/ventrikelflimmer. 2. Asystoli. 3. PEA.
Verkningsmekanism hos DPP-4 hämmareHindrar DPP-4 från att inaktivera GLP-1.
Fyra orsaker till akut hyperkalcemi1. Primär hyperparathyroidism. 2. Malignitet. 3. Sarkoidos. 4. D-vitaminintoxikation
Sex symtom vid akut hyperkalcemi1. Polyuri. 2. Törst. 3. Trötthet. 4. Förvirring. 5. Illamående/kräkning. 6. Förstoppning.
Risk för detta vid akut hyperkalcemiArrytmi.
Två komponenter i definitionen av akut hyponatremi1. Na+ < 125 mmol/l 2. Varat i mindre än 48 timmar
Definition av kronisk hyponatremi1. Na+ < 125 mmol/l 2. Varat i mer än 48 timmar
Verkningsmekanism hos SGLT-2 hämmareHämmar återupptag av glukos i njurens proximala tubuli.
Tre komponenter i behandlingen för akut hyperkalcemi1. NaCl i.v. 2. Bisfosfonat. 3. Calcitonin.
Skillnad mellan calcitonin (1) och bisfosfonater (2) vad gäller hur snabbt de ger effekt(1): ger effekt direkt. (2): tar 2-3 dagar att ge effekt.
Viktigaste behandlingen vid akut hyponatremiHyperton NaCl infusion.
Viktigt att göra vid behandling av akut hyponatremiKontrollera Na+ nivåer varannan timme så att de inte ökar mer än 1-2 mmol/l per timme.
Sex symtom som kännetecknar tyreotoxisk kris1. Feber. 2. Kräkning. 3. Diarré. 4. Oro. 5. Hjärtklappning. 6. Svettning.
Sex komponenter i behandlingen som ska ges akut till en AKS-patient, inklusive dosering, innan PCI1. Syrgas på mask 10 l 2. Nitroglycerinspray 0,4 mg/dos 3. Morfin 2,5-5 mg i.v. 4. ASA 300 mg p.o. 5. Clopidogrel 600 mg p.o. 6. Seloken 5 mg i.v.
Två blodprover som tas för att bekräfta misstanke om rhabdomyolys1. CK. 2. Myoglobin.
Fyra symtom vid akut hyponatremi1. Medvetandesänkning. 2. Krampanfall. 3. Huvudvärk. 4. Kräkning.
Sex orsaker till akut hyponatremi1. Vattenintoxikation. 2. Iatrogen tillförsel av hypotona vätskor. 3. SIADH. 4. Läkemedel. 5. Kräkning. 6. Diarré.
T-scoreAntalet standardavvikelser från genomsnittliga benmassan hos en 20-åring av samma kön.
Fem komponenter i akut behandling av hjärtsviktsexacerbation1. Syrgas. 2. Nitroglycerin. 3. Furix. 4. Morfin. 5. CPAP.
Sex symtom vid Addisonkris1. Trötthet. 2. Illamående. 3. Kräkning. 4. Diarré. 5. Törst. 6. Feber.
Tre labbresultat som är vanliga vid Addisonkris1. Hyperkalemi. 2. Hyponatremi. 3. Hypoglykemi.
Två komponenter i behandlingen vid Addisonkris1. Kortisoninjektion. 2. NaCl infusion.
Fyra viktigaste komponenterna i behandlingen vid misstänkt neutropen feber på akuten1. Ringeracetat. 2. Blodstatus med diff. 3. Rundodling. 4. Bredspektrumantibiotika.
Z-scoreAntalet stanardavvikelser från genomsnittliga benmassan hos en person som har samma ålder och kön.
Den livräddande åtgärden vid anafylaxiIntramuskulär adrenalininjektion 0,5 mg.
Syftet med T-scoreStälla osteoporosdiagnos.
Syftet med Z-scoreAvgöra ifall osteoporos är primär eller sekundär.
Sex grupper av patienter som har ökad risk för kontrastmedelsorsakad nefropati1. Sänkt njurfunktion. 2. Diabetes. 3. Hög ålder. 4. Dehydrering. 5. Nefrotoxiska läkemedel. 6. Myelom.
Två komponenter i behandlingen vid cyanidförgiftning1. 100% syrgas. 2. Hydroxykobalamin i.v.
De fyra viktigaste farmakologiska behandlingsåtgärderna vid ett medelsvårt astmaanfall1. β2-stimulerare inhalation. 2. Antikolinergika inhalation. 3. Syrgas. 4. Systemiska steroider.
Det icke-generiska namnet är atroventIpratropium.
Det icke-generiska namnet är ventolineSalbutamol.
Verkningsmekanism hos atroventAntikolinergikum.
Verkningsmekanism hos ventolineBeta-2-agonist.
Diagnoskriterium för osteoporosT-score är -2,5 eller lägre.
Antidot som kan ges vid förgiftning med benzodiazepinerFlumazenil.
Så bekräftas misstanke om Mb AddisonKortisol är lågt och ACTH är högt
Detta tyder ett Z-score som är flera standardavvikelser under normalt påSekundär osteoporos.
Varför Z-score som är flera standardavvikelser under normalt talar för sekundär osteoporosPatienten har mycket lägre bentäthet än normalt för sitt kön och ålder.
Fem viktiga åtgärder i det akuta skedet vid akut hjärtsvikt1. Hjärtläge. 2. Nitroglycerin. 3. CPAP med syrgas. 4. Anxiolytika. 5. Diuretika.
Definitionen av osteopeniT-score mellan -1 och -2,5.
Sex vanliga komplikationer till typ 2 diabetes1. UVI. 2. Svampinfektioner i underlivet. 3. Hjärtkärlsjukdom. 4. Fotsår. 5. Impotens. 6. Retina-avlossning.
Två saker du alltid bör fråga efter vid tecken på claudicatio intermittens1. Rökning. 2. Symtom på angina pectoris.
Tre diagnoskriterier för LADA1. Positiv för GAD-antikroppar. 2. Över 30 år. 3. Klarar sig utan insulin minst 6-12 månader från diagnos.
Verkningsmekanism hos resoniumBinder kalium i magtarmkanalen, och hämmar det från att tas upp till blodet.
Fem påverkbara riskfaktorer för osteoporosfrakturer1. Alkoholkonsumtion. 2. Rökning. 3. Dålig nutrition. 4. Fysisk inaktivitet. 5. Dålig balans.
Verkningsmekanism hos hydroxykobalamin vid cyanidförgiftningBinder icke-reversibelt till cyanidjoner.
Fyra situationer där CPAP är kontraindicerat1. Pneumothorax. 2. Hypotoni. 3. Hypovolemi. 4. Aspirationsrisk.
Så skiljer sig den akut medicinska behandlingen vid NSTEMI (1) från STEMI (2)Vid (1) får patienten lågmolekylärt heparin, vilket den inte får vid (2)
Behandlingsmålet vid kolesterolsänkande behandlingFå ner LDL-kolesterol under 1,8 mmol/l.
Denna ärftliga koagulationsrubbning är den vanligaste i befolkningenAPC-resistens.
Sex riskfaktorer för osteoporosfrakturer som inte är påverkbara1. Hög ålder. 2. Kvinnligt kön. 3. Ärftlighet. 4. Tidig menopaus. 5. Kortisonbehandling. 6. Rheumatoid artrit.
Två situationer där OGTT bör utföras1. Fasteglukos mellan 6.1-6.9 2. Postprandiell glukos mellan 7.8-11.1
OGTTOral Glucose Tolerance Test.
Fyra olika sätta att diagnosticera diabetes1. HbA1c > 48 mmol/mol vid två tilfällen. 2. HbA1c > 48 mmol/mol och fasteglukos mer än 7.0. 3. Glukos två timmar efter glukosbelastning > 11.1. 4. Fasteglukos > 7.0 vid två tillfällen.
Syftet med FRAXRäkna ut 10-årsrisken för frakturer.
LADALatent Autoimmune Diabetes of the Adult.
Tre situationer där läkemedelsbehandling av osteoporos ska övervägas1. T-score < -2 och FRAX-risk > 30% 2. Patologisk fraktur i höft. 3. Patologisk fraktur i ryggkotor.
MODYMaturity Onset Diabetes of the Young.
Tre diagnoskriterier för MODY1. Debut före 25 års ålder. 2. Klarar sig utan insulin i minst tre år efter debut. 3. Tecken på autosomalt dominant nedärvning.
Fem behandlingsmål vid diabetes1. HbA1c < 52 mmol/mol. 2. Fasteglukos < 6.0 mmol/l. 3. Postprandiell glukos < 8.0 mmol/l. 4. Blodtryck < 140/85. 5. LDL < 2,5 mmol/l.
Tre verkningsmekanismer hos metformin1. Hämmar glukoneogenes och glykogenolys i levern. 2. Ökar glukosupptag i skelettmuskulatur. 3. Hämmar upptag av glukos från tarmen.
Verkningsmekanism hos sulfonylurea vid typ 2 diabetesÖkar betacellernas frisättning av insulin.
Verkningsmekanism hos glinider vid typ 2 diabetesÖkar betacellernas frisättning av insulin.
Sex livsstilsråd till patienter med osteoporos1. Styrketräning och balansträning. 2. Sluta med rökning och alkohol. 3. Synhjälpmedel. 4. Bra belysning i hemmet. 5. Undvik sederande läkemedel. 6. Vitamin D tillskott.
Verkningsmekanism hos alfa-glukosidashämmareHndrar alfa-glukosidas och amylas i tarmen från att bryta ned stärkelse.
Tre effekter som GLP-1 har på kroppen1. Stimulerar insulinfrisättning från betaceller. 2. Hämmar glukagonfrisättning från alfaceller. 3. Ökar mättnadskänsla.
Huvudfunktion hos vitamin DÖkar upptag av kalcium och fosfat från tarmen.
Sex symtom vid D-vitaminbrist1. Muskelsvaghet. 2. Muskelvärk. 3. Fasciculationer. 4. Parestesier. 5. Nedstämdhet. 6. Trötthet.
Orsak till fasciculationer och parestesier vid D-vitaminbristBeror på låga Ca2+ nivåer, och Ca2+ har en hämmande effekt på Na+ kanaler.
Två skäl till muskelsvaghet vid D-vitaminbrist1. Vitamin D har en reglerande funktion på proliferation och differentiering av skelettmuskler. 2. Vitamin D är nödvändigt för transport av Ca2+ in i sarkoplasmatiskt retikulum.
Fem steg i behandlingstrappan vid diabetes typ 21. Livsstilsförändring. 2. Metformin. 3. Lägg till ytterligare ett blodsockersänkande läkemedel. 4. Lägg till ytterligare ett blodsockersänkande läkemedel. 5. Om detta fortfarande inte är tillräckligt, gå över till att enbart ge metformin, långverkande insulin, och snabbverkande insulin vid måltider.
De två vanligaste orsakerna till hyperkalcemi1. Primär hyperparathyroidism. 2. Malignitet
Sex symtom vid hyperkalcemi1. Nedsatt kognitiv funktion och nedstämdhet. 2. Förstoppning. 3. Illamående. 4. Svaghet. 5. Värk. 6. Polydipsi och polyuri.
Fem orsaker till hypokalcemi1. Malnutrition. 2. Malabsorption. 3. Idiopatisk hypoparathyroidism. 4. Halskirurgi. 5. PTH-resistens.
Dåligt intag av något av dessa tre ämnen kan leda till hypokalcemi1. Kalcium. 2. D-vitamin. 3. Magnesium.
Varför magnesiumbrist kan orsaka hypokalcemiDet minskar PTH-utsöndringen.
Så är Ca2+ och PTH vid sekundär hyperparathyroidismPTH är hög och Ca2+ är låg.
Så är Ca2+ och PTH vid hypoparathyroidismPTH är låg och Ca2+ är låg.
Orsak till kretinismBrist på tyroideahormon under fosterstadiet.
Sex symtom vid hypotyreos1. Trötthet. 2. Frusenhet. 3. Viktuppgång. 4. Förstoppning. 5. Periorbital svullnad. 6. Depression
Så titreras levaxindosen vid nydebuterad hypotyreos50 ug levaxin till att börja med, som ökas med 25 ug varje 4-6 veckor tills TSH når normal nivå.
Då ska bentäthetsmätning övervägasOm 10-årsrisken för fraktur enligt FRAX är över 15%.
Sex symtom vid hypertyreos1. Avmagring. 2. Värmeintolerans. 3. Hjärtklappning. 4. Sömnstörning. 5. Irritabilitet. 6. Tremor.
Två olika tyreostatika som kan ges vid hypertyreos1. Thacapzol. 2. Tiotil.
Behandlingsstrategi som är vanligast vid medicinsk behandling av hypertyreos i SverigeBlock and replace.
Vad “block and replace” innebärPatienten får tillräckligt mycket tyreostatika för att slå ut sköldkörteln och samtidigt får den levaxin som substitutionsbehandling.
Normal daglig dos levaxin vid hypotyreos100-150 ug.
Denna risk måste du alltid informera patienter om när de börjar tyreostatikabehandlingNeutropen feber.
Så kan du skilja på primär hyperparathyroidism (1) och malignitet som bryter ner skelett (2)(1): Både Ca2+ och PTH är högt. (2): Ca2+ är högt men PTH är lågt.
Denna grupp bör inte få tyreostatikaKvinnor som planerar att bli gravida.
Varför kvinnor som planerar att bli gravida inte ska få tyreostatikaRisk för fosterskador.
Risk vid radiojodbehandling av Graves sjukdomOftalmopati.
Två sätt att behandla multinodös toxisk struma1. Radiojod. 2. Kirurgi.
Förstahandsbehandling vid hyperkalcemi som orsakas av skelettdestruktionBisfosfonat.
Förstahandsbehandling vid hyperkalcemi som orsakas av sarkoidos eller lymfomPrednisolon.
Därför kan radiojodbehandling orsaka förvärrad oftalmopati vid Graves sjukdomFollikelceller spricker och släpper ut tyroideareceptorproteiner, vilket stimulerar bildning av fler TRAK.
Sex symtom vid hypokalcemi1. Parestesier. 2. Muskelvärk. 3. Depression. 4. Demens. 5. Epilepsianfall. 6. Muskelkramper.
Två komponenter som vanligtvis räcker för att ställa diagnosen subakut tyreoidit1. Palpationsöm tyroidea. 2. Tresiffrig SR.
Metod för att säkerställa diagnosen subakut tyreoiditFinnålspunktion.
Huvudbehandlingen vid subakut tyreoiditPrednisolon.
Lämplig behandling av tyreotoxiska besvär vid subakut tyreoiditBetablockare.
Orsak till osmotisk demyeliniseringNervceller tar upp natrium och vatten snabbare än de kan hantera, och sväller tills de spricker.
Sex orsaker till hypotyreos1. Hashimoto-tyreoidit. 2. Jodbrist. 3. Kirurgi. 4. Radiojodbehandling. 5. Hypofyssvikt. 6. Läkemedel.
Tre läkemedel som kan orsaka hypotyreos1. Amiodaron. 2. Litium. 3. Interferon.
Ett annat namn för Hashimoto-tyreoiditKronisk autoimmun tyreoidit.
Därför räcker inte anti-TPO-antikroppar för att ställa diagnosen kronisk autoimmun tyreoiditEn stor del av befolkningen har anti-TPO-antikroppar utan att ha några sjukdomssymtom.
Andel av feokromocytom som är maligna10 %
Tre symtom vid feokromocytom1. Huvudvärk. 2. Svettningar. 3. Palpitationer.
De tre viktigaste komponenterna vid utredning av feokromocytom1. Fritt P-metoxinoradrenalin. 2. Fritt P-metoxiadrenalin. 3. DT binjurar.
dUDygnsurin.
Viktigaste två läkemedlen vid Graves sjukdom1. Tyreostatika. 2. Levaxin.
Så lång tid behandlas patient med Graves sjukdom med tyreostatika och levaxin efter ett första insjuknande18 månader.
Läkemedel som kan behövas vid behov till Graves-patientBetablockare.
Då ska patient med Graves behandlas med radiojod eller kirurgiVid återfall efter avslutad tyreostatikabehandling.
KromograninProtein som frisätts från sekretoriska vesiklar tillsammans med adrenalin och noradrenalin.
Behandling för feokromocytomKirurgi.
Adrenala incidentalomAccidentelt upptäckt binjureförstoring vid DT eller MR.
Fyra komponenter som ingår i utredning av adrenala incidentalom1. DT binjure. 2. Dexametasonhämningstest. 3. Fritt P-metoxinoradrenalin/adrenalin 4. Plasma aldosteron/reninkvot.
Två situationer där adrenala incidentalom ska opereras bort1. > 4 cm i diameter och inte uppenbart benigna. 2. Ifall de är hormonproducerande.
Tre situationer där kirurgisk behandling av hypertyreos väljs istället för radiojod1. Planerad graviditet. 2. Stor struma. 3. Oftalmopati och höga TRAK.
Sex symtom vid prolaktinom1. Sänkt libido. 2. Potensstörning. 3. Ofrivillig barnlöshet. 4. Oligomenorré. 5. Amenorré. 6. Galaktorré.
OligomenorréOregelbundna menstruationer.
AmenorréInte menstruerat på 3+ månader.
GalaktorréMjölkproduktion.
Förstahandsbehandling för prolaktinomDopaminreceptoragonist.
Fyra komponenter i utredning av Morbus Cushing1. dU-kortisol. 2. Dexametasonhämningstest. 3. MR hjärna. 4. DT binjurar.
Ett annat namn för de Quervains tyreoiditSubakut tyreoidit.
Två symtom vid subakut tyreoidit1. Smärta och ömhet i sköldkörteln. 2. Feber.
Typiskt förlopp vid subakut tyreoiditTyreotoxikos tidigt i förloppet, därefter hypotyreotisk fas, och till slut återgång till normal tyroideafunktion.
Viktigaste labbtecknet vid SIADHHyponatremi.
Fem symtom vid SIADH1. Oliguri. 2. Illamående. 3. Huvudvärk. 4. Förvirring. 5. Krampanfall.
Två komponenter i behandlingen vid icke-akut SIADH1. Vätskerestriktion max 1000 ml per dygn. 2. Tolvaptan.
Verkningsmekanism hos tolvaptanADH-receptorantagonist.
Två typiska tecken vid primär aldosteronism1. Hypertoni. 2. Hypokalemi.
Fyra komponenter i utredningen av primär aldosteronism1. Aldosteron/renin kvot. 2. Aldosteronhämningstet eller salthämningstest. 3. DT binjurar. 4. Binjurevenskateterisering.
Så tolkas resultatet vid aldosteronhämningstestet och salthämningstestetIfall aldosteron inte sjunker vid tillsats av aldosteronanalog eller salt, så talar det för primär aldosteronism.
Så tolkas resultatet av binjurevenskateterisering för att utreda ifall en binjure producerar för mycket aldosteronOm binjuren producerar mer än 4x mer aldosteron än kortisol så tyder det på överproduktion.
Ett annat namn för primär aldosteronismConns sjukdom.
Behandling vid primär aldosteronism där bara ena binjuren är överaktivAdrenalektomi.
Behandling vid primär aldosteronism där båda binjurar är överaktivaSpironolakton.
Verkningsmekanism hos spironolaktonAldosteronreceptorantagonist
Andel av feokromocytom som återfinns i binjuren90 %
Andel av feokromocytom som är bilaterala10 %
Behandling vid akut SIADHIntravenös hyperton NaCl, med täta kontroller av S-Na+, så att det inte går upp för snabbt.
Varför det är viktigt att Na+ inte ökar för snabbt vid behandling av hyponatremiRisk för osmotisk demyelinisering.
Blodprov som tas för att utreda prolaktinomProlaktin.
I denna ordning drabbas produktion av de olika hypofyshormonerna vid hypofyssvikt pga icke-hormonproducerande hypofystumör1. GH. 2. FSH och LH. 3. ACTH och TSH.
Ett test som görs för att diagnosticera hypofyssvikt som orsakar minskad ACTH-produktionACTH stimulationstest.
Tre blodprover som används för att diagnosticera hypofyssvikt som orsakar minskad produktion av LH och FSH1. LH. 2. FSH. 3. Östrogen eller testosteron.
Tre blodprover som används för att diagnosticera hypofyssvikt som orsakar minskad produktion av TSH1. TSH. 2. Fritt T4. 3. Fritt T3.
Två sätt att behandla Morbus Cushing1. Kirurgi. 2. Somatostatinanalog.
UrtikaUpphöjt ödem.
Ett annat namn för urtikaKvaddel.
PapelLiten upphöjd knottra, mindre än 0,5 cm i diameter.
Andel av hypofysadenom som producerar prolaktin56 %
Andel av hypofysadenom som producerar TSH, LH, eller FSH< 1%
Andel av hypofysadenom som är endokrint inaktiva30 %
Andel av hypofysadenom som producerar GH12 %
Andel av hypofysadenom som producerar ACTH2 %
Vanligaste typen av hypofysadenomProlaktinom.
Plack på hudenNär flera sammanflytande knottror bildar en platå.
Tre blodprover vid misstänkt TSH adenom1. Fritt T4. 2. Fritt T3. 3. TSH.
Viktigaste screeningprovet vid misstanke om akromegaliIGF-1.
Två olika sätt att säkerställa diagnosen akromegali efter förhöjd IGF-1.1. Förmiddagskurva GH. 2. OGTT med GH-mätning.
Varför OGTT kan användas vid utredning av akromegaliTillförsel av glukos ska normalt göra att GH sjunker.
NodulusUpphöjd knottra > 0,5 cm diameter som inte är välavgränsad.
Så diagnosticeras hypofyssvikt som leder till minskad GH-produktionGH-stimulationstest.
TumorVälavgränsad, upphöjd, knuta eller knöl.
VesikelLiten blåsa < 0,5 cm diameter.
ErytemRodnad pga vasodilatation.
MakulaEn fläck i hudens plan, dvs ej upphöjd.
PustelVarfylld blåsa.
BullaStor blåsa > 0,5 cm diameter.
SkvamaHyperkeratotiskt fjäll.
KrustaSkorpa av intorkat serum.
ExkoriationRivmärke.
ErosionFörlust av epidermis.
Ulcus på hudenEtt sår som går djupare än epidermis.
FissurSpricka.
CicatrixÄrr.
LichenifieringFörtjockad hud.
TelangiektasiVidgat blodkärl.
Så ges penicillin GIntravenöst.
Tre typer av bakterier som penicillin G har effekt mot1. Streptokocker. 2. Meningokocker. 3. Hemofilus influenzae.
Två biverkningar av penicillin1. Allergiska utslag. 2. Anafylaxi.
Det rekommenderade preparatet inom klassen penicillin GBensyl-pc.
Så ges penicillin VPeroralt.
Två typer av bakterier som penicillin V har effekt mot1. Streptokocker. 2. Meningokocker.
Det rekommenderade preparatet inom klassen penicillin VKåvepenin.
Två tillstånd som isoxa-penicillin används till1. Sårinfektion. 2. Septisk artrit.
Intravenöst isoxa-penicillinHeracillin.
Peroralt isoxa-penicillinEkvacillin.
Det generiska namnet är pivmecillinamSelexid.
Detta används selexid tillNedre urinvägsinfektioner.
Tre tillstånd som piperacillin+tazobactam är indicerad för1. IVA-krävande pneumoni. 2. IVA-krävande bukinfektion. 3. Neutropen feber.
Fördel med piperacillin+tazobactamDödar de flesta bakterier.
Nackdel med piperacillin+tazobactamStor risk för clostridium dificile diarré.
Det mest använda preparatet inom klassen piperacillin+tazobactamTazocin.
Därför ska orala cefalosporiner undvikas i den mån det gårDe driver resistensutveckling.
Då är det indicerat att använda orala cefalosporinerGraviditet.
Fyra typer av bakterie som cefotaxim verkar mot1. Streptokocker. 2. Hemofilus influenzae. 3. Stafylokocker. 4. Gram-negativa.
Fyra tillstånd som cefotaxim används till1. Pneumoni. 2. Övre UVI. 3. Meningit. 4. Sepsis.
Två skäl till att cefotaxim är den bästa antibiotikan vid bakteriell meningit1. Bredspektrum. 3. Tar sig lätt över blod-hjärn-barriären.
Nackdel med cefotaxim och tazocinStor risk för clostridium dificile diarré.
Bredaste antiobiotikan av allaKarbapenemer.
Verkningsmekanism hos penicillinerBinder till Penicillin Binding Protein och blockerar det.
Funktion hos Penicillin Binding ProteinBygger korsbindningar i bakteriers cellväggar
Verkningsmekanism hos cefalosporinerBinder till peptidoglykaner i bakteriers cellväggar och hindrar Penicillin Binding Protein från att skapa korsbryggor mellan dem.
Verkningsmekanism hos karbapenemerHämmar Penicillin Binding Protein.
Då används karbapenemerSom andrahandspreparat vid mycket svåra infektioner.
Verkningsmekanism hos aminoglykosiderBinder till bakterieribosomen och hämmar proteinsyntes.
Verkningsmekanism hos tetracyklinerBinder till bakterieribosomen och hämmar proteinsyntes.
Den klass av antibiotika som har snabbast bakteriedödande effektAminoglykosider.
Så bör aminoglykosider användasHög engångsdos i början på behandling av svår infektion för att snabbt döda bakterierna men undvika biverkningar.
Klass av antibiotika som doxycyklin tillhörTetracykliner.
Tre typer av bakterier som doxycyklin är effektivt mot1. Mycoplasma. 2. Klamydia. 3. Borrelia.
Två typer av bakterier som furadantin är effektivt mot1. E. coli. 2. S. saprofyticus.
Verkningsmekanism hos kinolonerHämmar bakteriellt topoisomeras, vilket hämmar DNA-replikation.
Mest använda kinolonenCiprofloxacin.
Bakterier som ciprofloxacin är verksamt motGramnegativa, inklusive pseudomonas.
Centorkriterierna1. Feber > 38,5. 2. Ingen hosta. 3. Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna. 4. Beläggning på tonsillerna.
Dessa patienter med faryngotonsillit bör få antibiotikaDe som uppfyller minst tre centorkriterier, samt har ett positivt snabbtest för streptokocker.
Varför patienter med tydlig försämring av förkylning efter 5-7 dagar ska behandlas med antibiotikaFörsämringen tyder på att viral rinosinuit övergått i bakteriell rinosinuit.
TragusFlärpen framför hörselgången.
Detta agens utgör den vanligaste orsaken till akut mediaotitPneumokocker.
Förstahandsbehandling vid akut mediaotit hos vuxnaKåvepenin 1,6 g x3 i 5 dagar.
Förstahandsbehandling vid akut mediaotit hos barnKåvepenin 25 mg/kg x3 i 5 dagar.
Grupp som oftast drabbas av pseudokruppBarn 2-6 år.
Tre agens som orsakar pseudokrupp1. Influensavirus. 2. Adenovirus. 3. Rhinovirus.
Det korrekta namnet för pseudokruppAkut laryngotracheobronkit.
Grupp som oftast drabbas av epiglottitBarn 2-4 år.
Så diagnosticeras epiglottitSvalginspektion.
Vanligast agens vid epiglottitHemofilus influenzae.
Fem symtom vid laryngit1. Heshet. 2. Ont i halsen. 3. Hosta. 4. Svårt att svälja. 5. Feber.
Orsak till akut laryngitRespirationsvirus.
Två symtom vid akut bronkit1. Torrhosta. 2. Feber.
Andel av akuta bronkiter som beror på virus90 %
Hur du kan skilja pneumoni (1) från akut bronkit (2)(1) Infiltrat på lungröntgen. (2) Lungröntgen utan anmärkning.
Vanligast agens vid KOL-exacerbationBakterier och virus är lika vanliga.
Två situationer där antibiotikabehandling är indicerad vid KOL-exacerbation1. Patienten har purulent sputum och ökad sputumvolym eller ökad dyspné. 2. Patienten kräver intubering.
Tre symtom vid KOL-exacerbation1. Missfärgade upphostningar. 2. Ökad mängd upphostningar. 3. Ökad dyspné.
Två kriterier som ska vara uppfyllda för att behandla influensa med neuraminidashämmare1. Hög feber och allmänpåverkan. 2. Behandling kan inledas inom 48 timmar efter symtomdebut.
Sex grupper som bör vaccinera sig mot influensa1. Över 65 år. 2. Gravida. 3. Hjärt- eller lungsjuka. 4. Diabetes mellitus. 5. Kronisk lever- eller njursvikt. 6. Nedsatt immunförsvar.
Fyra vanligaste agens vid pneumoni hos små barn1. RS-virus. 2. Parainfluensavirus. 3. Hemofilus influenzae. 4. Pneumokocker.
Vanligaste agens vid pneumoni hos äldre barn och unga vuxnaMycoplasma pneumoniae.
Vanligaste agens vid pneumoni hos gamlaPneumokocker.
Fem symtom vid pneumokockpneumoni1. Feber. 2. Dyspné. 3. Andningskorrelerad smärta. 4. Allmånpåverkan. 5. Hosta.
Typiskt debutmönster vid pneumoni som orsakas av pneumokockerAkut insjuknande.
Typiskt debutmönster vid pneumoni som orsakas av mycoplasmaLångsamt insjuknande under loppet av 1-2 veckor.
Tre symtom vid mycoplasmapneumoni1. Torrhosta. 2. Huvudvärk. 3. Måttlig feber.
CRB-65Ett sätt att avgöra nödvändig vårdnivå för personer med pneumoni.
Fyra markörer som var för sig ger en poäng vid CRB-651. Confusion. 2. Respiration > 30/minut. 3. Blood pressure < 90 systoliskt. 4. Ålder > 65.
Vid noll poäng på CRB-65 handläggs enligt följandeHembehandling.
Vid 1-2 poäng på CRB-65 handläggs enligt följandeSjukhusvård.
Vid 3-4 poäng på CRB-65 handläggs enligt följandeIVA.
Definitionen av kronisk bronkitProduktiv hosta i mer än tre månader per år under två på varandra följande år.
De diagnostiska kraven för att sätta diagnosen KOLVid spirometri är FEV1/FVC < 0.7 och luftvägsobstruktionen normaliseras inte efter behandling med bronkdilaterare.
KOL stadie AFEV1% > 50% och lite symtom.
KOL stadie BFEV1% > 50% och mycket symtom.
KOL stadie CFEV1% < 50% och lite symtom.
KOL stadie DFEV1% < 50% och mycket symtom, eller patienten har haft minst två exacerbationer, eller minst en sjukhusbehandlad exacerbation.
Skillnaden mellan FEV1/FVC (1) och FEV1% (2)(1) är FEV1 delat med patientens egen FVC. (2) är FEV1 delat med normalt FEV1 hos jämngamla personer av samma kön och längd.
Syftet med FEV1/FVCStälla KOL-diagnos.
Syftet med med FEV1%Gradera allvarligheten i KOL efter att diagnos har ställts.
Varför inhalationskortikosteroider är förstahandsval vid astma (1) men andrahandsval vid KOL (2)(1) kännetecknas av eosinofil inflammation, som är väldigt känslig för kortison. (2) kännetecknas av neutrofil inflammation, som är ganska okänslig för kortison.
Behandlingstrappa vid KOL1. Kortverkande bronkdilaterande vid behov. 2. Tillägg av LABA och LAMA. 3. Tillägg av inhalationskortikosteroider.
LABALong Acting Beta Agonist.
LAMALong Acting Muscarinic Antagonist.
Två skäl till att inhalationskortikosteroider bara ska ges till de KOL-patienter som verkligen behöver dem1. Ökar risken för infektioner i lungan. 2. Har minimal effekt.
PaO2Syretrycket i arteriellt blod.
Då ska KOL-patienter ges långtidsterapi med oxygenPaO2 i vila dagtid < 7,4 kPa.
Strikt förbjudet vid långtidsterapi med oxygenRökning.
Definitionen av KOL-exacerbationEn förändring av KOL-patientens andnöd, hosta, eller slemproduktion som resulterar i en förändrad behandling.
Fyra olika behandlingar som kan ges vid KOL-exacerbation1. Bronkdilaterare via nebulisator. 2. Syrgas 3. Antibiotika. 4. Peroralt kortison.
Fem tecken som talar för astma1. Återkommande episoder med pip i bröstet. 2. Besvärlig hosta nattetid. 3. Hosta eller pip efter ansträngning. 4. Hosta, pip eller andnöd efter exponering för luftburna allergen eller luftföroreningar. 5. Förkylningar varar mer än 10 dagar.
Sex faktorer som kan utlösa symtom vid astma1. Allergen. 2. Infektion. 3. Fysisk ansträngning. 4. Stress. 5. Tobaksrök och andra irritanter. 6. NSAID.
Två typer av provokationstester som används för att framkalla astmasymtom1. Direkta. 2. Indirekta.
Skillnaden mellan direkta (1) och indirekta (2) provokationstester vid utredning av astma(1): Skapar direkt en inflammationsrespons i luftvägarna. (2): Aktiverar mast-celler att frisätta histamin och skapar därmed indirekt en inflammationsrespons i luftvägarna.
Två substanser som används vid direkta provokationstester av luftvägarna1. Histamin. 2. Metakolin
Tre sätt att indirekt provokationstesta luftvägarna1. Mannitol. 2. Torr luft. 3. Ansträngning.
Den farmakologiska behandlingstrappan vid astma1. SABA vid behov. 2. Tillägg av Låg-dos ICS. 3. Tillägg av LABA. 4. Byte från låg-dos ICS till hög-dos ICS. 5. Remiss till specialist för att eventuellt få biologiska läkemedel.
Andel av astma hos vuxna som är icke-allergisk70 %
Då ska provokationstest utföras vid misstänkt astmaIfall du fortfarande är osäker på diagnosen efter spirometri, pricktest, och blodprov har utförts.
Kriterier vid spirometri för att patienten ska få en astmadiagnosAtt FEV1 stiger minst 12% vid behandling med snabbverkande bronkdilaterare.
De två vanligaste restriktiva lungsjukdomarna1. Sarkoidos. 2. Idiopatisk pulmonell fibros.
BronkiektasierKroniska utvidgningar av bronker.
Fyra symtom vid bronkiektasier1. Kronisk produktiv hosta. 2. Bröstsmärta. 3. Dyspné. 4. Frekventa nedre luftvägsinfektioner.
Orsak till bronkiektasierNedbrytning av lungvävnad pga kronisk inflammation, vilket leder till att bronkerna blir utvidgade och sämre på att transportera bort slem.
Två symtom vid restriktiv lungsjukdom1. Dyspné. 2. Hosta.
Denna komorbiditet har personer med allergisk astma nästan alltidAllergisk rinit.
Fyra tecken som talar för att dyspepsi är funktionell1. Diffust lokaliserad epigastralgi. 2. Växlande smärta från dag till dag. 3. Frånvaro av klar periodicitet. 4. Syrahämmare ger inte fullständig symtomlindring.
Fyra tecken som talar för att dyspepsi beror på ulcus1. Lokaliserad epigastralgi. 2. Perioder med besvär som varar i veckor samt besvärsfrihet mellan perioderna. 3. Lindras av mat. 4. God effekt av syrahämmare.
Fem prover som är bra att ta vid dyspepi1. Hb. 2. f-HB. 3. Leverstatus. 4. Celiaki-antrikroppar. 5. SR.
Sex situationer där patienter med dyspepsi bör gastroskoperas1. Tecken på blödning. 2. Tecken på malignitet. 3. Debut efter 45 år. 4. Progredierande eller långdragna besvär. 5. NSAID. 6. Tydlig misstanke om ulcus.
De tre vanligaste orsakerna till dyspepsi1. Funktionell. 2. Reflux. 3. Ulcus.
Andel av dyspepsi som är funktionell50 %
Andel av dyspepsi som beror på reflux25 %
Andel av dypepsi som beror på ulcus15 %
De vanligaste orsakerna till magsår1. Helicobacter pylori. 2. NSAID.
De två vanligaste metoderna för att diagnosticera helicobacter pylori1. Snabbureastest i samband med gastroskopi. 2. Antigen i feces.
Viktigt inför gastroskopi vid misstänkt ulcusAtt patienten inte tar syrahämmare inför gastroskopin.
Två orsaker till atrofisk gastrit1. Helicobacter pylori. 2. Autoimmunitet.
Komplikation som ofta uppstår sekundärt till atrofisk gastritB12-brist.
Anledningen till att B12-brist uppstår sekundärt till atrofisk gastritParietalcellerna slås ut, och en av deras funktioner är att bilda IF.
Definitionen av gastroesofagal refluxpH under 4 i den distala delen av esofagus mer än 4% av dygnet.
Så ställs diagnosen gastroesofagal refluxPå anamnes samt test med PPI i tre veckor.
Två symtom vid GERD1. Halsbränna. 2. Sura uppstötningar.
Därför kan inte gastroskopi användas för att säkerställa diagnosen refluxMånga med reflux saknar esofagit.
Så kan refluxdiagnos säkerställas24 timmars pH mätning.
Då är det är rimligt att göra gastroskopi vid GERDLångdragna refluxbesvär.
Fem sätt att självbehandla GERD1. Undvika stora fettrika måltider. 2. Ej äta minst tre timmar föresänggående. 3. Sluta röka. 4. Minska alkohol. 5. Gå ner i vikt.
Initial handläggning vid GERDTesta PPI i 6 veckor.
Handläggning vid GERD som återfaller efter att en första omgång PPI har avslutats1. Gastroskopi + eventuellt 24 timmar pH-mätning för att säkerställa diagnosen. 2. Långtidsbehandling med PPI.
Tre symtom vid sarkoidos1. Hosta. 2. Andfåddhet. 3. Trötthet.
Två viktigaste utredningarna vid misstanke om sarkoidos1. Lungröntgen. 2. Bronkoskopi med alveolärt lavage.
Talar för sarkoidos vid alveolärt lavageOm Th-celler är mer än 3,5 gånger vanligare än T-mördarceller.
Akut form av sarkoidosLöfgrens syndrom.
Tre symtom vid Löfgrens syndrom1. Feber. 2. Erytema nodosum. 3. Fotledsartrit.
Röntgenfynd vid Löfgrens syndromFörstorade lymfknutor bilateralt vid hilum pulmonis.
Kallas knölros på svenskaErytema nodosum.
Detta läkemedel är förstahandsbehandling vid sarkoidosPrednisolon.
Varför ALP och ALAT bör kontrolleras vid utredning av ulcerös kolitKraftigt ökad risk för primär skleroserande kolangit.
Fem viktigaste blodproverna vid misstanke om reumatoid artrit1. Blodstatus. 2. SR. 3. CRP. 4. RF. 5. Anti-CCP.
Fem blodprover vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom1. Blodstatus 2. Leverstatus 3. Elstatus. 4. CRP. 5. SR.
Tre avföringsprover vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom1. F-kalprotektin. 2. F-odling. 3. F-Hb.
Så påverkas TPK vid inflammatorisk tarmsjukdomÖkar.
Så skiljer sig ulcerös kolit (1) och Crohns (2) symtom-mässigt(1): Mer blod och slem i avföringen. (2): Mer buksmärtor, feber och viktnedgång.
Behandlingstrappan vid ulcerös kolit1. 5-ASA. 2. Azatioprin. 3. TNF-alfa hämmare.
5-ASA används framförallt vid detta tillståndUlcerös kolit.
Allvarlig biverkan som kan uppstå vid behandling med azatioprinAplastisk anemi.
Problem med TNF-alfa-hämmareÖkar infektionskänsligheten.
Symtom som är särskilt kännetecknande för primär biliär cirrosKlåda.
Skillnad mellan primär biliär cirros (1) och primär scleroserande cholangit (2) vad gäller vanligast drabbade grupperna(1) drabbar oftast medelålders kvinnor. (2) drabbar oftast unga män med ulcerös kolit.
Skillnad mellan primär biliär cirros (1) och primär scleroserande cholangit (2) vad gäller förekomst av antimitokondriella antikroppar(1) är oftast positiv för AMA. (2) är oftast negativ för AMA.
Skillnad mellan primär biliär cirros (1) och primär scleroserande cholangit (2) vad gäller lokalisation(1) Bara intrahepatiska gallgångar. (2) Både intrahepatiska och extrahepatiska gallgångar.
Fem alarmsymtom vid magtarmbesvär1. Viktnedgång. 2. Sväljsvårigheter. 3. Blodig kräkning. 4. Blod i avföring. 5. Över 50 år och nytillkomna besvär.
Andel av personer med reumatoid artrit som är positiva för antingen RF eller anti-CCP70 %
Fem symtom vid IBS1. Ont i magen. 2. Diarré. 3. Förstoppning. 4. Växlande diarré och förstoppning. 5. Uppblåsthet.
IBS-besvär blir ofta värre i dessa två situationer1. Efter måltid. 2. I samband med menstruation.
IBS-besvär blir ofta bättre efter dettaTarmtömning.
Då har personer med IBS sällan besvärPå natten.
DyspepsiObehag i övre delen av buken.
Då hjälper loperamidDiarré.
Verkningsmekanism hos loperamidOpioidreceptoragonist.
Fyra symtom vid celiaki1. Buksmärta. 2. Diarré. 3. Trötthet. 4. Viktnedgång.
Fyra symtom vid laktosintolernas1. Gasbildning. 2. Uppblåsthet. 3. Diarré. 4. Buksmärta.
Tre kriterier för att ställa diagnosen IBS1. Ont i magen. 2. Diarré eller förstoppning eller växlande diarré/förstoppning. 3. Återkommande besvär minst 3 ggr/månad i mer än sex månader.
Omgivningsfaktor som mest ökar sannolikheten för att utveckla reumatoid artritRökning.
Tre sjukdomar som ingår under paraplyet IBD1. Crohns. 2. Ulcerös kolit. 3. Mikroskopisk kolit.
Två komponenter i behandlingen vid mikroskopisk kolit1. Budesonid i åtta veckor, eller kontinuerligt om patienten får återfall. 2. Loperamid vid behov.
Verkningsmekanism hos budesonidKortison.
Prov som är ett bra mått på pankreas funktionf-Elastas.
Två prov som är bra mått på pankreas-skada1. P-Pankreasamylas. 2. P-Lipas.
Fem saker som kan blockera de övre luftvägarna1. Tungan. 2. Kroppsvätskor (blod, spya, slem). 3. Främmande kropp. 4. Tumör. 5. Ödem.
De två vanligaste urinvägspatogenerna i primärvården1. E. coli. 2. S. saprophyticus.
Tre komponenter i behandlingen vid ett akut astmaanfall1. Syrgas. 2. Beta-2-agonist och muskarin-antagonist via nebulisator. 3. Kortison.
Verkningsmekanism hos lomudalBlockerar degranulering av mastceller.
Varför behandling med laktulos förbättrar symptomen vid leverencefalopatiNär laktulos spjälkas av tarmenzymer bildas syror, vilket försurar tarm-miljön. Detta har en hämmande effekt på tarmbakterier, vilket minskar deras produktion av ammonium.
Sex blodprover vid misstänkt IBS1. Blodstatus. 2. SR. 3. CRP. 4. Transglutaminas-antikroppar. 5. F-Hb. 6. F-Kalprotektin.
Behandlingstrappa vid reumatoid artrit1. Methotrexat. 2. icke-biologiska DMARD. 3. Biologiska DMARD.
Sex symtom vid mikroskopisk kolit1. Oblodig diarré. 2. Diffusa buksmärtor. 3. Viktnedgång. 4. Nattlig diarré. 5. Avföringsinkontinens. 6. Trötthet.
Åtgärd vid pneumothoraxBulau-dränage.
Så diagnosticeras mikroskopisk kolitKoloskopi med specifik frågeställning.
Fyra extraintestinala manifestationer som kan uppstå vid Crohns sjukdom1. Uveit. 2. Artrit. 3. Erytema nodosum. 4. Primär skleroserande kolangit.
De två diagnoskriterierna för fibromyalgi1. Muskelvärk > 3 månader. 2. Ökad smärtkänslighet på minst 11 av 18 tender points.
Allvarlig biverkan vid behandling med metformin vid njursviktLaktacidos.
Allvarlig biverkan vid behandling med sulfonylurea vid njursviktHypoglykemi.
Smärtans dygnsvariation vid artrosVärst på kvällen.
Smärtans dygnsvariation vid reumatoid artritVärst på morgonen.
Smärtans dygnsvariation vid giktOförändrad över dygnet.
Smärtans dygnsvariation vid septisk artritOförändrad över dygnet.
Tre symtom vid septisk artrit1. Monoartrit 2. Feber. 3. Allmänpåverkan.
Fem saker som ökar risken för septisk artrit1. Immunsupprimerad. 2. Nyligen genomgått invasivt ingrepp. 3. Nyligen fått penetrerande skada. 4. I.v. missbruk. 5. Ledprotes
Antal leder som oftast är drabbade vid borreliaartritEn eller ett fåtal.
Leder som oftast drabbas vid borreliaartritStora leder.
Så länge varar skov av borreliaartritDagar till veckor.
Symtom som ses mellan skov vid borreliaartrtritGeneraliserad led- och muskelvärk.
Två symtom som kan förekomma vid gikt1. Artrit. 2. Feber.
Gikt debuterar oftast på detta sättPlötsligt debut av akut monoartrit.
Tofi är typiskt vid detta tillståndGikt.
Vanligast drabbade leden vid giktMPT1.
Fyra komponenter i utredning av gikt1. Ledpunktion med kristallanalys. 2. S-urat. 3. SR. 4. CRP.
Vanligast drabbade leder vid sarkoidosartritFotleder.
Tre symtom vid reumatoid artrit1. Morgonstelhet som sitter i minst en timme. 2. Symmetrisk svullnad och ömhet i små leder. 3. Trötthet.
Sex typer av leverstigmata1. Ikterus sclerae. 2. Spider naevi. 3. Palmarerytem. 4. Gynekomasti. 5. Förstärkt venteckning på buken. 6. Caput medusae.
Caput medusaeKraftigt dilaterade varicösa vener runt naveln.
Spider naeviRöda fläckar på bröstet med central punkt och trådar som sträcker ut i alla riktningar.
PalmarerytemRodnad på handflatan.
Orsak till Wernicke-Korsakoffs syndromTiaminbrist.
Grupp som drabbas av Wernicke-Korsakoffs syndromAlkoholister.
Ett annat namn för tiaminVitamin B1.
Tre typer av symtom vid Wernicke-Korsakoffs syndrom1. Ögonpåverkan. 2. Kognitiv påverkan. 3. Ataxi.
Tre ögontecken vid Wernicke-Korsakoff1. Nystagmus. 2. Blickpares. 3. Nedsatt pupillreaktion.
Fem kognitiva tecken vid Wernicke-Korsakoff1. Förvirring. 2. Nedsatt koncentrationsförmåga. 3. Apati. 4. Minnesbesvär. 5. Konfabulation.
Så säkerställs influensadiagnosPCR av nasopharynxaspirat.
Två klasser av läkemedel som kan ge upphov till akut, kraftig försämring av astma1. NSAID. 2. Betablockare.
Så skiljer sig reumatoid artrit (1) och artros (2) vad gäller vilka leder i händerna som oftast drabbas(1): MCP, handled. (2): DIP, CMC 1.
Bakterie som står för 60% av fall av septisk artritStaphylococcus aureus.
Behandlingstrappan vid artros1. Livsstilsförändringar. 2. Smärtstillande läkemedel. 3. Kirurgi.
Tre komponenter i förstahandsbehandlingen vid artros1. Viktnedgång. 2. Motion. 3. Fysioterapi.
Tre läkemedel som kan användas vid artros1. Paracetamol. 2. NSAID. 3. Kortisoninjektion.
Så säkerställs artrosdiagnosSlätröntgen.
Sensitivitet hos RF för reumatoid artrit70 %
Specificitet hos RF för reumatoid artrit80 %
RFReumatoid Factor
Vad RF ärAutoantikroppar mot Fc-änden på IgG-antikroppar.
Anti-CCPAnti-cyclic citrullinated peptide antibody.
Vad anti-CCP ärAutoantikroppar mot citrullinerade proteiner.
Så hög sensitivitet har anti-CCP för reumatoid artrit70 %
Så hög specificitet har anti-CCP för reumatoid artrit96 %
Patienten ofta positiv för ANCA i samband med denna typ av sjukdomVaskulit.
Denna autoantikropp är oftast förhöjd vid Addisons sjukdom21-OH.
Då är metotrexat kontraindiceratGraviditet.
Enzym som hämmas av metotrexatDihydrofolat reduktas.
Verkningsmekanism hos metotrexatHindrar bildningen av tymidin och puriner, vilket hämmar DNA-syntes.
Syftet med DAS28Mäta hur aktiv en patients reumatoida artrit är, för att avgöra ifall medicineringen bör utökas eller inte.
Så graderas DAS28Utifrån svullnad och ömhet i 28 leder samt patientens subjektiva besvär.
De 28 leder som ingår i DAS2810 MCP. 10 PIP. 2 handleder. 2 armbågar. 2 axlar. 2 knän.
Två orsaker till enteropatisk artrit1. Ulcerös kolit. 2. Crohns sjukdom.
Ett annat namn för ankyloserande spondylitMb Bechterew.
SacroilitInflammation i sacroiliacaleden.
Så diagnosticeras sacroilitMR.
Symtom vid sacroilitDjup gluteal smärta som strålar mot lårens baksida.
SpondylitInflammation i ryggraden.
Orsak till ankyloserande spondylitAutoimmunitet mot ryggraden.
Två smärtlokaler vid ankyloserande spondylit1. Nedre ryggen. 2. Glutealregionen.
Vanligast debutålder vid ankyloserande spondylit15-30 år.
Vid reaktiv artrit ses ofta något av dessa fyra tillstånd samtidigt1. Tendinit. 2. Uretrit. 3. Cervicit. 4. Konjunktivit.
Typiskt inflammationsmönster vid reaktiv artritAsymmetrisk oligoartrit som drabbar medelstora och stora leder.
Andel av IBD-patienter som utvecklar artrit10 %
Fyra symtom vid psoriasisartrit1. Inflammation i muskelfästen i nedre extremiteter. 2. Inflammation i små leder i händer eller fötter. 3. Korvfinger eller korvtå. 4. Ryggvärk.
EntesitInflammation i ett muskelfäste.
Ett annat namn för korvfinger och korvtåDaktylit.
Två muskelfästen som ofta är inflammerade vid psoriasisartrit1. Hälsenans infästning. 2. Plantarfascians infästning.
Vanligast debutålder för psoriasisartrit30-55 år
DaktylitInflammation i ett helt finger eller en hel tå.
Fyra olika typer av spondylartrit1. Ankyloserande spondylit. 2. Reaktiv artrit. 3. Psoriasisartrit. 4. IBD-artrit.
Fyra olika behandlingar som kan ges vid spondylartrit1. Fysisk träning. 2. Kortisoninjektion. 3. NSAID 4. DMARD.
Typ av antikropp som ofta ses vid SLEANA.
ANAAnti-nukleära antikroppar.
Sex vanliga symtom vid SLE1. Fjärilsexantem. 2. Soleksem. 3. Trötthet. 4. Sår i munhålan. 5. Muskel- och ledvärk. 6. Feber.
Fem inflammationer som ofta ses vid SLE1. Vaskulit. 2. Artrit. 3. Nefrit. 4. Pleurit. 5. Perikardit.
Tre labbtecken som är vanliga SLE1. Leukopeni. 2. Trombocytopeni. 3. Hemolytisk anemi.
Underhållsbehandling för SLEKlorokin.
Fyra läkemedel som kan användas vid SLE-skov1. NSAID. 2. Prednisolon. 3. Azatioprin. 4. Cyklofosfamid.
Vanligaste debutsymtomet hos patienter med sklerodermiSekundärt Raynauds fenomen, ofta med sår på fingrar eller tår.
Autoantikropp som förekommer hos 90% av patienter med sklerodermiANA.
Tre stadier som drabbad hud genomgår vid sklerodermi1. Ödematös. 2. Skleroderm. 3. Atrofisk.
Tre andra organ än hud som ofta är drabbade vid sklerodermi1. Lungor. 2. Njurar. 3. Magtarmkanal.
Ett annat namn för sklerodermiSystemisk skleros.
Två symtom vid Sjögrens syndrom1. Torra ögon. 2. Torr mun.
Orsak till Sjögrens syndromImmunförsvaret attackerar spottkörtlar och tårkörtlar.
De diagnostiska kriterierna för antifosfolipidsyndrom1. Arteriell eller venös trombos, eller minst ett missfall > v 10, eller minst tre missfall < v 10, eller förlossning < v 34. 2. Positiv för relevanta autoantikroppar vid testning med minst tre månaders mellanrum.
APSAntifosfolipidsyndrom.
Två komponenter i behandlingen för antifosfolipidsyndrom1. Trombyl. 2. Fragmin.
De fyra olika typerna av myeloproliferativa neoplasier1. Kronisk myeloisk leukemi. 2. Polycytemia vera. 3. Essentiell trombocytos. 4. Primär myelofibros.
Skillnaden mellan A-symtom och B-symtomA: Lokala kännetecken vid lymfom. B: Systemiska kännetecken vid lymfom.
De tre B-symtomen1. Feber. 2. Nattsvettningar. 3. VIktnedgång.
Sex orsaker till tresiffrig SR1. Polymyalgia reumatica/temporalisarterit. 2. Njurcancer. 3. Myelom. 4. Endokardit. 5. Osteomyelit. 6. Tuberkulos.
Neutrofil-nivå under vilken risken ökar kraftigt för infektioner< 0,5 x10^9
Tre grupper som ska få trombocyttransfusion1. Trombocytopeni < 50 och livshotande blödning. 2. Trombocytopeni pga produktionsdefekt och TPK < 10. 3. Blödning som kräver fyra påsar erytrocyter eller mer.
Fyra blodprover vid misstanke om autoimmun hemolys1. DAT. 2. Haptoglobin. 3. LD. 4. Bilirubin.
Två orsaker till mikrocytär anemi1. Järnbrist. 2. Talassemi.
Hur du skiljer på mikrocytär anemi som beror på järnbrist (1) och talassemi (2)(1): Retikulocyter låga eller normala. (2): Retikulocyter höga.
Fem orsaker till normocytär anemi1. Kronisk inflammation. 2. Akut blödning. 3. Njursvikt. 4. Hemolys. 5. Benmärgssjukdom.
Fyra benmärgssjukdomar som kan orsaka normocytär anemi1. Aplastisk anemi. 2. Leukemi. 3. Myelofibros. 4. Multipelt myelom.
Fem orsaker till makrocytär anemi1. B12-brist. 3. Folatbrist. 2. Hemolys. 3. Alkohol. 4. Myelodysplastiskt syndrom.
Behandling för hereditär sfärocytosSplenektomi.
Orsak till talassemiPunktmutation som resulterar i minskad produktion av hemoglobin beta-kedjor eller alfa-kedjor.
Vanligaste orsaken till B12-bristAtrofisk gastrit.
Sex vanliga symtom vid B12-brist1. Anemi. 2. Tungsveda. 3. Domningar i händer och fötter. 4. Nedsatt finmotorik. 5. Sömnbesvär. 6. Depression.
Fyra symtom som kan uppstå vid grav B12-brist1. Gångsvårigheter. 2. Svaghet. 3. Pareser. 4. Demens.
Hur du labbmässigt kan skilja på B12 brist (1) och folatbrist (2) utöver att direkt kolla nivåerna av de två i serum(1): Metylmalonat högt. (2): Metylmalonat normalt.
Två orsaker till förhöjt homocystein1. B12-brist. 2. Folatbrist.
Tre blodprover som är bra vid misstanke om atrofisk gastrit1. Gastrin. 2. Pepsinogen. 3. IF-antikroppar.
Specifikt blodprov som är förhöjt vid atrofisk gastritGastrin.
Specifikt blodprov som är sänkt vid atrofisk gastritPepsinogen.
Specifikt blodprov som är förhöjt vid autoimmun atrofisk gastritIF-antikroppar.
Vad förhöjda IF-antikroppar beror påAutoimmun atrofisk gastrit.
Två situationer där ITP ska behandlas1. TPK < 30. 2. TPK 30-50 och blödningssymtom.
Förstahandsbehandling för ITPPrednisolon 1,5 mg/kg i 10 dagar och därefter nedtrappning under 3 månader.
Behandling som ges vid ITP som recidiverar eller inte svarar på prednisolonSplenektomi.
Sex symtom som förekommer vid myelom1. Skelettsmärtor/frakturer. 2. Frekventa luftvägsinfektioner. 3. Trötthet. 4. Feber. 5. Parestesier i nedre extremiteter. 6. Parapares.
Två komponenter i behandlingen av yngre patienter med myelom1. Högdos cytostatika. 2. Stamcellstransplantation.
Tre komponenter i behandlingen av äldre patienter med myelom1. Cytostatika. 2. Kortison. 3. Biologiska immunhämmare.
Vad M i M-komponent står förMonoklonal.
Förstadium till myelomMGUS
Definitionen av MGUSPatienten har förhöjd koncentration M-komponent i blodet men saknar sjukdomstecken.
Andel av personer över 80 år som har MGUS5 %
Den årliga risken att MGUS utvecklas till myelom1 %
Tre situationer där myelom särskilt bör misstänkas1. Spinal kompression. 2. Allvarlig hyperkalcemi. 3. Akut njursvikt.
Fem prover som bör tas vid misstanke om myelom1. Blodstatus. 2. Elstatus. 3. Kalcium. 4. S-elfores. 5. U-elfores
Allvarlig biverkan av bisfosfonaterKäknekros.
Fyra symtom vid Hodgkinlymfom1. Feber. 2. Nattsvettningar. 3. Viktnedgång. 4. Klåda.
Två viktigaste komponenterna i utredningen av Hodgkinlymfom1. CT-PET. 2. Lymfknutebiopsi.
Sex situationer där lymfom bör misstänkas1. Förstorade lymfkörtlar. 2. Palpabel mjälte. 3. Förstorad tonsill. 4. Lymfocytos. 5. Lymfopeni. 6. B-symtom.
Vad GFR är ett mått påHur mycket primärurin som bildas per minut.
Normalt GFR85-140 ml/minut.
Så mycket sjunker GFR i genomsnitt per år hos en frisk person1 ml/min.
Definitionen av njursviktGFR < 60 ml/min.
CKD 1GFR > 90 ml/min
CKD 2GFR 60-90 ml/min
CKD 3GFR 30-60 ml/min
CKD 4GFR 15-30 ml/min
CKD 5GFR < 15 ml/min
CKDChronic Kidney Disease.
Syftet med CKD-skalanMarkera vilken njurfunktion en patient har
Metod som ger det mest korrekta GFR-värdetIohexolclearance.
Två labbprover som kan användas för att få eGFR1. Kreatinin. 2. Cystatin C.
eGFREstimated Glomerular Filtration Rate.
Varför U-albumin/kreatinin används istället för bara U-albumin för att få ett bra mått på albuminuriNär albumin delas med kreatinin så korrigeras för den utspädningsvariation som beror på hur mycket patienten dricker.
Definitionen av mikroalbuminuriU-alb/krea = 3-30 mg/mmol
Definitionen av makroalbuminuriU-alb/krea > 30 mg/mmol
Sex symtom vid uremi1. Trötthet. 2. Sömnproblem. 3. Illamående/kräkning 4. Klåda 5. Torr hud. 6. Frekventa infektioner.
UremiSyndrom som uppstår vid kronisk njursvikt.
Tre orsaker till uremi1. Elektrolytrubbningar. 2. Ansamling av slaggprodukter i kroppen. 3. Hormonella rubbningar.
Fem tillstånd som kan ge förhöjt urea i plasma1. Njursvikt. 2. Dehydrering. 3. Svält. 4. Kortisonbehandling. 5. GI-blödning.
Hur svält orsakar förhöjd urea i plasmaGenom att stimulera nedbrytning av muskler.
Hur kortisonbehandling orsakar förhöjd urea i plasmaGenom att stimulera nedbrytning av muskler.
Fem tillstånd som kan ge förhöjt kreatinin1. Njursvikt. 2. Dehydrering. 3. Stor muskelmassa. 4. Stort köttintag. 5. Muskelskada.
De fem vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt1. Diabetes. 2. Hypertoni. 3. Ateroskleros. 4. Kronisk glomerulonefrit. 5. Polycystisk njursjukdom.
Sex blodprover som är bra vid initial utredning av njursvikt1. Elstatus. 2. Blodstatus. 3. Kalcium. 4. Albumin. 5. HbA1c. 6. CRP.
Tre urinprover som är bra vid initial utredning av njursvikt1. Urinsticka. 2. U-alb/krea. 3. Urinsediment
Så kan NSAID orsaka akut njursviktHämmar bildning av prostaglandiner, vilket leder till vasokonstriktion av njurens afferenta arterioler
Varför RAAS-blockad är bra blodtrycksmedicinering vid njursviktDärför det stör angiotensin II, så det blir minskat tryck i glomeruli.
Hur angiotensin II ökar trycket i glomeruliStryper njurens efferenta arterioler mer än det stryper de afferenta arteriolerna
Två saker som är viktiga att kolla en vecka efter insättning av RAAS-blockad1. Kreatinin. 2. Kalium.
Vid denna grad av njursvikt bör metformin dosreduceraseGFR 30-45.
Vid denna grad av njursvikt bör metformin sättas ut helteGFR < 30.
Vid detta GFR är det dags att börja med dialys< 5-10 ml/min.
Två fördelar med peritonealdialys jämfört med hemodialys1. Enkelt, kan skötas av de flesta patienter själva i hemmet. 2. Kontinuerlig dialys, endast små svängningar i vätske- och elektrolytbalans.
Varför peritonealdialys är lämplig vid hjärtsviktEftersom patienten dialyserar kontinuerligt blir det endast små svängningar i vätske- och elektrolytbalans.
Nackdel med peritonealdialys jämfört med hemodialysMindre effektiv, och kräver därför viss egen urinproduktion.
Den viktigaste medicinska behandlingen för att motverka progress av kronisk njursviktRAAS-blockad.
Fyra metabola rubbningar som uppstår vid uttalad njursvikt1. Anemi. 2. Kalk-fosfatrubbning. 3. Acidos. 4. Hyperkalemi.
Den vanligaste ärftliga njursjukdomenAdult polycystisk njursjukdom.
Fyra grupper som har ökad risk att få akut njursvikt vid behandling med NSAID1. Nedsatt njurfunktion. 2. Hjärtsvikt. 3. Hög ålder. 4. Hypovolemi.
Två olika sätt på vilka NSAID kan orsaka akut njursvikt1. Hämmar syntes av prostaglandiner. 2. Allergisk reaktion.
Fyra kliniska tecken som kan vara tidiga tecken på njursjukdom1. Hypertoni. 2. Ödem. 3. Flanksmärta. 4. Urinavvikelser.
Viktigaste kännetecknet för nefritiskt syndromBåde blod och protein i urin.
Viktigaste kännetecknet för nefrotiskt syndromKraftig ödembildning.
Så ofta beror hematuri på problem med njuren35 %
De fyra olika etiologiska typerna av proteinuri1. Glomerulär proteinuri. 2. Tubulär proteinuri. 3. Överflödsproteinuri. 4. Vävnadsproteinuri.
Orsak till glomerulär proteinuriÖkad permeabilitet för proteiner i glomeruli.
Orsak till tubulär proteinuriNedsatt reabsorption av proteiner i tubuli.
Orsak till överflödsproteinuriÖkad koncentration i plasma av proteiner som normalt filtreras ut genom glomeruli.
Orsak till vävnadsproteinuriLäckage av proteiner post-renalt.
Fyra kriterier för nefrotiskt syndrom1. Proteinuri > 3 gram/dygn. 2. Hypoalbuminemi. 3. Ödem. 4. Hyperlipidemi.
Varför hyperlipidemi utvecklas vid nefrotiskt syndromLevern kompenserar för albuminförlusten genom att frisätta mer lipider.
Fyra urinprover som är bra vid misstänkt glomerulonefrit1. Urinsticka. 2. Urinsediment. 3. U-albumin/kreatinin. 4. U-elfores.
Vanligaste typen av glomerulonefritIgA-nefrit.
Typiskt debutmönster vid IgA-nefritHematuri som börjar en till två dagar efter en övre luftvägsinfektion.
Två grupper som oftast drabbas av IgA-nefrit1. Barn. 2. Unga vuxna.
Andel med IgA-nefrit som utvecklar terminal njursvikt inom 20 år10-25%
De två viktigaste prognostiska faktorerna vid IgA-nefrit1. Grad av proteinuri. 2. Medelartärtryck.
Två viktigaste komponenterna i behandlingen för IgA-nefrit1. ACE-hämmare. 2. Kortison.
Symtom vid minimal change nefrosÖdem.
Grupp som oftast drabbas av minimal change nefrosBarn.
Två viktigaste komponenterna i behandlingen för minimal change nefros1. ACE-hämmare. 2. Kortison.
Prognos vid minimal change nefrosSällan långsiktiga njurskador, men ofta flera recidiv.
Enda sättet att skilja mellan minimal change nefros och fokal segmentell glomerulosklerosNjurbiopsi.
Prognos vid fokal segmentell glomeruloskleros50% utvecklar njursvikt inom 10 år.
Fyra typer av läkemedel som ofta används vid nefrotiskt syndrom1. ACE-hämmare. 2. Diuretika. 3. Statiner. 4. Antikoagulantia.
Varför antikoagulantia behövs vid nefrotiskt syndromLevern kompenserar vid hypoalbuminemi genom att trycka ut mer pro-koagulatoriska än anti-koagulatoriska koagulationsfaktorer.
Varför statiner behövs vid nefrotiskt syndromLevern kompenserar vid hypoalbuminemi genom att trycka ut mer lipider, så patienten utvecklar hyperlipidemi.
Varför ACE-hämmare behövs vid nefrotiskt syndromMinskar trycket i njuren och därmed proteinuri.
Varför diuretika ges vid nefrotiskt syndromMinskar ödem.
Andel av patienter med membranös nefropati som utvecklar terminal njursviktEn tredjedel.
Fyra komponenter i behandlingen för membranös nefropati1. RAAS-blockad. 2. Diuretika. 3. Antikoagulantia. 4. Statiner.
Tre orsaker till snabbt progredierande glomerulonefrit1. Vaskulit. 2. Anti-GBM nefrit. 3. SLE.
Andel av snabbt progredierande glomerulonefriter som beror på vaskulit80 %
Anti-GBM nefritEn typ av glomerulonefrit som beror på auto-antikroppar mot kollagen typ IV, som finns i glomerulis basement membrane.
GBMGlomerular Basement Membrane.
Tre autoantikroppar som bör testas för vid snabbt progredierande glomerulonefrit1. ANCA. 2. anti-GBM. 3. ANA.
Ett annat namn för anti-GBM nefritGoodpasture syndrom.
Två vävnader som blir angripna vid Goodpasture syndrom1. Alveoler i lungor. 2. Glomeruli i njurar.
Tre komponenter i behandlingen för Goodpasture syndrom1. Plasmaferes. 2. Kortison. 3. Cyklofosfamid.
Sex symtom vid Goodpasture syndrom1. Trötthet. 2. Feber. 3. Hemoptys. 4. Hosta. 5. Hematuri. 6. Ödem.
Allvarlig komplikation som kan uppstå vid hypoalbuminemiTromboembolism.
I dessa två typer av leder kan usurer ofta anas tidigt i förloppet vid RA1. MCP. 2. MTP.
Denna tumörsjukdom har patienter med Sjögrens syndrom ökad risk förNon-Hodgkins lymfom.
Vid denna hematologisk malignitet förekommer Philadelphiakromosomen nästan alltidKronisk myeloisk leukemi.
Sex orsaker till B12-brist1. Celiaki. 2. Atrofisk gastrit. 3. Dåligt intag. 4. Ventrikelresektion. 5. Tunntarmsresektion. 6. Crohns sjukdom.
Läkemedelsgrupp som används vid behandling av kronisk myeloisk leukemiTyrosinkinashämmare.
Tre blodprover som tas för att utreda misstanke om antifosfolipidsyndrom1. Antikardiolipin-antikroppar. 2. Beta-2-glykoprotein-1-antikroppar. 3. Lupusantikoagulans.
Fyra urinprover som tas vid misstanke om glomerulonefrit1. Urinsticka. 2. Urinsediment. 3. U-alb/krea. 4. U-Elfores.
Sex blodprover som hänger samman med autoimmunitet som tas vid misstanke om glomerulonefrit1. ANCA. 2. ANA. 3. Anti-GBM. 4. RF. 5. Komplement. 6. P-elfores.
Tre virus som testas för vid misstanke om glomerulonefrit1. HIV. 2. HBV. 3. HCV.
Fyra olika typer av utredningar som görs vid misstanke om glomerulonefrit1. Blodprov. 2. Urinprov. 3. Ultraljud njurar. 4. Njurbiopsi.
Händelseutveckling vid heparininducerad trombocytopeniEfter behandling med heparin utvecklar patienten trombocytopeni samt ofta tromboser.
Orsak till heparininducerad trombocytopeni typ 1Heparinet orsakar trombocytaggregat som fastnar i mjälten och där destrueras.
Orsak till heparininducerad trombocytopeni typ 2Patienten bildar IgG-antikroppar som binder ihop heparin och trombocyter och då orsakar en konformationsförändring hos trombocyterna som gör att andra antikroppar binder in, vilket leder till destruktion i mjälten.
Fyra utredningar som ska beställas vid misstanke om reumatoid artrit1. RF. 2. Anti-CCP. 3. Slätröntgen hand. 4. Slätröntgen fot.
De fem vanligaste uremiska symtomen1. Trötthet. 2. Klåda. 3. Matleda. 4. Illamående. 5. Kräkning.
Den vanligaste allvarliga komplikationen till peritonealdialysPeritonit.
Fem statusfynd som kan tala för hjärtsvikt1. Benödem. 2. Halsvenstas. 3. Lungrassel. 4. Leverförstoring. 5. Ascites.
Nästa utrednings-steg om varken gastroskopi eller koloskopi visar något, men du fortfarande tror att patienten blöder i sin GI-kanalKapselendoskopi.
Sex kortsiktiga biverkningar vid högdos kortison1. Diabetes. 2. Ulcus. 3. Mani. 4. Sömnsvårigheter. 5. Hypertoni. 6. Vätskeretention.
Skillnaden mellan typ A (1) och typ B (2) läkemedelsbiverkningar(1): Relaterade till farmakologiska effekter, (2): Ej relaterade till farmakologiska effekter.
Tre saker som kännetecknar typ A läkemedelsbiverkningar1. Dosberoende. 2. Förutsägbara. 3. Vanliga.
Skillnad i handläggning mellan typ A och typ B läkemedelsbiverkanA: Räcker ofta med dosjustering. B: Kräver utsättning.
Två saker som kännetecknar typ B läkemedelsbiverkningar1. Ingen koppling till dos. 2. Ovanliga.
Så räknas NNT ut100 / (den absoluta procentuella skillnaden i antal som blir hjälpta mellan läkemedlet och kontroll)
NNTNumber Needed to Treat
Tre skäl til att kunskapen om ett läkemedels effekter och biverkningar fortfarande är lågt när läkemedlet godkänns1. Få personer har exponerats. 2. De populationer som har exponerats har selekterats fram utifrån speciella kriterier. 3. Behandlings- och uppföljningstiden för läkemedlet vid kliniska studier har varit kort.
Fyra situationer där läkemedelspåverkan bör misstänkas1. Försämrat allmäntillstånd. 2. Förändrade fysiologiska värden. 3. Förvirring. 4. Fall.
Extern validitetHuruvida en studies resultat kan generaliseras till att gälla andra patientgrupper än de som har deltagit i studien.
Skillnaden mellan per-protokoll analys (1) och intention-to-treat analys (2)(1): Inkluderar bara de personer som fullföljde hela studien när det räknar ut läkemedlets effekt. (2): Inkluderar även dem som avbröt studien i förtid när det räknar ut läkemedlets effekt.
Fördel med per-protokoll analys jämfört med intention-to-treat analysGer bättre bild av läkemedlets farmakologiska effekt hos dem som faktiskt svarar på läkemedlet.
Fördel med intention-to-treat analys jämfört med per-protokoll analysGer bättre bild av vad som faktiskt kan förväntas när läkemedlet förskrivs till en viss person.
Fyra funktionsbortfall som är typiska vid Alzheimer1. Amnesi. 2. Afasi. 3. Apraxi. 4. Agnosi.
AgnosiOförmåga att känna igen och förstå sensorisk information.
BADLBasal Activities of Daily Living.
IADLInstrumentell Activities of Daily Living.
Skillnaden mellan BADL (1) och IADL (2)(1): Sådant som en sex-åring bör klara av. (2): Sådant som en vuxen bör klara av.
Andel av all demens som beror på Alzheimer2/3
Fem sätt som konfusion skiljer sig från demens1. Kommer plötsligt. 2. Fluktuerande. 3. Uppvisar dålig uppmärksamhet. 4. Varar timmar till dagar 5. Uttrycket mycket känslor.
Sex faktorer som ökar risken för demens1. Ärftlighet. 2. Låg utbildning. 3. Ohälsosam livsstil. 4. Hypertoni. 5. Diabetes. 6. Hög ålder.
Fem faktorer som minskar risken för demens1. Hög utbildning. 2. Blodtryckssänkande behandling. 3. Fysisk aktivitet. 4. Mental stimulans. 5. Bra kost.
MMTMini Mental Test.
Syftet med MMTScreena för demens.
Normalvärde enligt MMT24-30.
Mild kognitiv nedsättning enligt MMT18-23.
Grav kognitiv nedsättning enligt MMT0-17.
Så utförs klock-testBe patienten rita en klocka som visar tio över elva.
Sensitivitet hos MMT + klocktest för demens96 %
Specificitet hos MMT + klocktest för demens100 %
Fem symtom vid Alzheimer1. Nedsatt minne. 2. Orienteringsproblem. 3. Försämrad exekutiv förmåga. 4. Afasi. 5. Apraxi.
Två tidiga symtom vid Alzheimer1. Nedsatt minne. 2. Nedsatt orienteringsförmåga.
Generellt sätt välbevarad vid AlzheimerPersonligheten.
Så skiljer sig vaskulär demens (1) från de primärdegenerativa demens-sjukdomarna (2) vad gäller förlopp(1): Fluktuerande förlopp. (2): Långsamt progredierande förlopp.
Orsak till AlzheimerInlagring av amyloida plack.
Behandling för AlzheimerAcetylkolinesterashämmare.
Två lokalisationer för hjärnskadan vid pannlobsdemens1. Frontalloben. 2. Temporalloben.
Fyra symtom vid pannlobsdemens1. Nedsatt impulskontroll. 2. Apati. 3. Nedsatta exekutiva funktioner. 4. Språklig svikt.
Två förändringar på MR vid Alzheimer1. Atrofierad hippocampus. 2. Förstorade ventriklar.
Tre likvorprover som talar för Alzheimer1. Ökat totalt tau (t-tau). 2. Ökat fosforylerat tau (p-tau). 3. Sänkt beta-amyloid.
Varför beta-amyloid är sänkt i likvor vid AlzheimerDet fäller ut och lagras i hjärnan istället för att rensas bort via likvor.
Orsak till pannlobsdemensInlagring av tau-proteiner.
Två andra namn för pannlobsdemens1. Picks sjukdom. 2. Frontotemporal demens.
Orsak till LewykroppsdemensInlagring av synuclein.
Två delar av hjärnan som är drabbade vid Lewykroppsdemens1. Hjärnstam. 2. Bakre associativa kortex.
Fyra tecken på Lewykroppsdemens1. Nedsatt visuospatial förmåga. 2. Fluktuationer i medvetande och uppmärksamhet. 3. Synhallucinationer. 4. Parkinsonism.
Ettårsregeln vid LewykroppsdemensRörelsesymtomen har kommit max ett år före demenssymtomen.
Behandling för LewykroppsdemensAcetylkolinesterashämmare.
Behandling för pannlobsdemensIngen behandling finns.
Delar av hjärnan som drabbas vid vaskulär demensVanligtvis subkortikala delar, men kortikala delar kan också drabbas.
Tre tecken vid vaskulär demens1. Fluktuerande minnesproblem. 2. Fokala bortfall. 3. Motorisk långsamhet.
Behandling för vaskulär demensIngen specifik behandling. Vaskulära riskfaktorer behandlas.
Så skiljer sig pannlobsdemens från andra typer av demens vad gäller debutDebuterar ofta innan 65 års ålder.
De tre kliniska kriterierna för vaskulär demens1. Demens. 2. Fokala symtom som vid stroke, eller påvisad lesion på DT eller MR. 3. Tydligt samband mellan 1 och 2.
Sex symtom som förekommer vid subkortikal vaskulär demens1. Gångrubbning/ostadighet. 2. Urininkontinens. 3. Dysartri. 4. Dysfagi. 5. Personlighetsförändring/nedstämdhet. 6. Psykomotorisk förlångsamning.
Fyra typer av läkemedel som påverkar kognitionen negativt hos personer med Alzheimer1. Antikolinerga läkemedel. 2. Bensodiazepiner. 3. Kortison. 4. Opioider.
Tre sätt att uppfylla kriterierna för postural hypotension vid ortostatiskt test1. Systoliskt BT sjunker minst 20 mmHg. 2. Diastoliskt BT sjunker minst 10 mmHg. 3. Systoliskt BT sjunker under 90 mmHg.
Fem orsaker till postural hypotension1. Dehydrering. 2. Neurologisk sjukdom. 3. Hjärtsvikt. 4. Läkemedel. 5. Långvarigt sängliggande.
Fem symtom vid konfusion1. Störd sömn- och vakenhetscykel. 2. Känslomässig labilitet. 3. Hallucinationer. 4. Desorganiserad tankeverksamhet. 5. Bristande uppmärksamhet.
Typiskt mönster vid konfusionSymtomen fluktuerar.
Delirium tremensKonfusion pga alkoholabstinens.
Sex hälsoproblem som ökar risken för konfusion1. Demens. 2. Depression. 3. Stroke. 4. Alkoholmissbruk. 5. Synnedsättning. 6. Hörselnedsättning.
Metod att diagnosticera konfusionCAM.
CAMConfusion Assessment Method
Tre typer av läkemedel som är extra benägna att framkalla konfusion1. Antikolinerga. 2. Bensodiazepiner. 3. Opioider.
Fem komponenter i behandlingen av konfusion1. Behandla grundorsaken. 2. Sätt ut psykotropa läkemedel. 3. Mobilisera patienten. 4. Adekvat intag av näring och vätska. 5. Återställ dygnsrytmen.
Skillnaden mellan god man (1) och förvaltare (2)(1) ska alltid göra som huvudmannen vill. (2) behöver inte ta hänsyn till vad huvudmannen vill.
Då ska förvaltare tillsättas istället för god manOm huvudmannen har så svårt att sköta sitt liv att det inte räcker med god man.
Efter så många halveringstider når läkemedel med regelbunden tillförsel i allmänhet jämvikt i kroppen4-5.
BiotillgänglighetAndel av givet läkemedel som når systemkretsloppet.
DistributionsvolymTotal kvantitet läkemedel i kroppen / Koncentration av läkemedlet i plasma.
Hög distributionsvolym innebär dettaAtt stor andel av läkemedlet har fastnat i vävnader utanför blodomloppet.
ClearanceDen volym plasma som helt renas från ett läkemedel per tidsenhet.
Tre effekter av nedsatt leverfunktion på farmakokinetik1. Minskad första passage effekt. 2. Minskad CYP-aktivitet. 3. Minskat P-albumin, vilket ökar fria fraktionen av många läkemedel i plasma.
Tre sätt en patients medicinering behöver ändras vid leversjukdom1. Välj läkemedel som utsöndras renalt. 2. Välj läkemedel med låg första passage effekt. 3. Välj inte läkemedel som behöver modifieras av CYP innan de blir aktiva.
Den sista reflexen som försvinnerHornhinnereflexen.
Så testas hornhinnereflexenNudda hornhinnan med en papperstuss.
Väldigt effektivt läkemedel när det gäller att lindra upplevd dyspnéMorfin.
Viktigt att tänka på vid dosering av läkemedel till obesa personerFettlösliga läkemedel ska doseras utifrån hela kroppsvikten, medan vattenlösliga läkemedel ska doseras utifrån lean body mass.
Varför rökare som står på psykofarmaka ofta får kraftiga biverkningar av sina psykofarmaka om de slutar rökaRökning uppreglerar CYP1A2 som metaboliserar många psykofarmaka, så när de slutar röka får de ökade nivåer av psykofarmakan i kroppen.
Då bör läkemedel dosjusteras vid njursviktOm > 50% av läkemedlets elimination är renal och njurfunktionen är < 25%
Tre effekter av levercirros på läkemedels farmakokinetik1. Längre halveringstid för läkemedel som metaboliseras via levern. 2. Större andel av många läkemedel som är fria i plasma istället för proteinbundna. 3. Minskad first pass effekt.
Sex saker som ger en poäng enligt CHADS-VASCHjärtsvikt. Hypertoni. Diabetes. Kärlsjukdom. Ålder 65-74. Kvinnligt kön.
Två saker som ger två poäng enligt CHADS-VASCÅlder > 75. Stroke/TIA.
Så avgörs ifall en patient med förmaksflimmer ska få antikoagulantia enligt CHADS-VASC0 poäng: inget behov av antikoagulantia. 1 Poäng: överväg antikoagulantia. 2 eller fler poäng: starkt behov av antikoagulantia.
Refeeding syndromeLivsfarligt tillstånd som kan uppstå vid ökat näringsintag efter en period av svält.
Två olika typer av laxantia som kan kombineras för att åtgärda förstoppning1. Sådana som gör avföringen lösare. 2. Sådana som ökar tarmmotiliteten.
Fördelar med laktulos jämfört med movicol1. En dos laktulos är mycket mindre (30 ml istället för 200 ml), så den är lättare att få i sig. 2. Smakar bättre än movicol.
Nackdel med laktulos jämfört med movicolGasighet.
Verkningsmekanism hos mikrolaxOsmotiskt verkande, vilket gör feces i rektum lösare och ökar dess volym, vilket stimulerar defekationsreflexen.
Så ges mikrolaxSpruta tubens innehåll in i ändtarmen.
Så snabbt uppnås effekt av mikrolax5-15 minuter.
Då är mikrolax lämpligtNär avföringen sitter fast i rektum.
Dyrt sätt att förebygga förstoppning vid opioidbehandlingTarginiq.
Två läkemedel som ingår i targiniq1. Oxikodon. 2. Naloxon.
Verkningsmekanism hos resolorSerotoninreceptoragonist, vilket stimulerar ökad tarmmotilitet.
Psykisk sjukdom som kan orsaka sekundär demensDepression.
Autoimmun sjukdom som kan orsaka sekundär demensHypotyreos.
Tre intrakraniella processer som kan orsaka sekundär demens1. Normaltryckshydrocefalus. 2. Malignitet. 3. Subduralhematom
Tre ämnesbrister som kan orsaka sekundär demens1. B1. 2. B12. 3. Folat.
Sex substanser som kan orsaka sekundär demens1. Litium. 2. Alkohol. 3. Bensodiazepiner. 4. Tricyklika. 5. Antikonvulsiva. 6. Antihistaminer.
Sex infektionstillstånd som kan orsaka sekundär demens1. Borrelia. 2. CJD. 3. HIV. 4. Meningit. 5. Encefalit. 6. Syfilis.
Andel av ischemiska strokes som beror på kardiell emboli20 %