Quiz i klinisk genetik

FrågaSvar
Autosomalt dominant sjukdom: en sjuk förälder – hur stor är risken att barnet blir sjukt?50 %
Akondroplasi: nedärvningsmönster?Autosomalt dominant
Polycystiska njurar, adult typ: nedärvningsmönsterAutosomalt dominant Sen debut
Neurofibromatos (NF1): nedärvningsmönsterAutosomalt dominant Varierande expressivitet
Huntingtons chorea: nedärvningsmönsterAutosomalt dominant Sen debut Anticipation (trinukleotidsjd)
Retinoblastom: nedärvningsmönsterAutosomalt dominant Reducerad penetrans
Friska föräldrar: möjliga orsaker till att barnet ändå får autosomalt dominant sjukdom– Nymutation – Fel diagnos – Mosaicism – Annan pappa
Trinukleotidsjukdomar: gemensamma drag– Anticipation – Progressiv neurodegeneration – Sen debut (ofta) – Polyglutamin – Intanukleära lesioner
Autosomalt recessiv sjukdom: risk att barn till 2 anlagsbärare blir sjukt25 %
Autosomalt recessiv sjukdom: risk att friskt barn till 2 anlagsbärare blir anlagsbärare2/3 (eftersom den sjuka 1/4 exkluderas)
Vanligaste autosomalt recessiva sjukdomen i västvärldenCystisk fibros
Cystisk fibros: symptomLuftväg GI Salt svett Manlig infertilitet
Cystisk fibros: nedärvningsmönsterAutosomalt recessiv
Sickle-cellanemi: nedärvningsmönsterAutosomalt recessiv
Beta-thalassemi: nedärvningsmönsterAutosomalt recessiv
Nyföddhetsscreening: vad letar man efter?Allvarliga metabola/endokrina sjukdomar, exv: – PKU – Hypothyroidism – Galaktosemi – CAH – Biotinidasbrist
En frisk kvinna vars bror har en autosomalt recessiv sjukdom (bärarfrekvens 1/50) får barn med en frisk man – hur stor är risken att barnet blir sjukt?2/3 (risk att kvinnan är anlagsbärare) x 1/50 (uppskattad risk att mannen är anlagsbärare) x 1/4 (risk att barnet blir sjukt om båda är anlagsbärare) = 1/300
Genfrekvensen: faktorer som kan påverka– Liten population – Selektion – Migration – Icke slumpmässigt partnerval – Ökad mutationsfrekvens
X-bundet recessiv sjukdom: risk att anlagsbärande mamma får sjuka/anlagsbärande barn25% sjuk son 25% anlagsbärande dotter 25% frisk son 25% ej anlagsbärande dotter
X-bundet recessiv sjukdom: risk att sjuk pappa får sjuka/anlagsbärande barn50% anlagsbärande dotter (alla döttrar blir anlagsbärare) 50% friska söner 0% sjuka
Hemofili A: nedärvningsmönsterX-bundet recessiv
Duchennes & Beckers muskeldystrofiX-bundet recessiv
Fragile X: nedärvningsmönsterX-bundet recessiv Uttryck beror på antalet CGG-kopior i FMR1-genen. Kvinna med många kopior har ökad risk att få “anlagsbärande”/sjuk dotter eller sjuk son. Anticipation. Pojkar uttrycker symptom i högre grad. Flickor uttrycker sällan symptom trots anlag.
X-bunden dominant sjukdom: utfallPojkar med anlag dör oftast tidigt/föds ej 2/3 friskt barn 1/3 sjuk dotter
Invasiv fosterdiagnostik: när i graviditeten är det möjligt?Chorionvillibiopsi: v10-13 Amniocentes: från v14
Kvantitativt arv: exempelKroppslängd, pigmentering, skonummer, IQ, personlighet etc
Kvalitativt arv: betydelseBenägenhet för vissa åkommor, exv. övervikt, diabetes, alzheimer, cancer etc.
Mitokondriella sjukdomar: nedärvningsmönsterFrån mamman Heteroplasmi – varierande expressivitet
Kromosomavvikelser: typerNumeriska: – Ploidigrad (antal kromosomuppsättningar) – Aneuploidi (avvikande antal kromosomer) Strukturella: – Deletion/duplikation – Translokation – Inversion – Andra
Mb Down: diagnostikHall’s kriterier: <5 = ingen misstanke 5-11 = misstanke >12 = säker diagnos
Mb Down: vanliga komplikationerIntellektuell funktionsnedsättning Infektionskänslighet Hörselnedsättning Synfel Medfött hjärtfel (50%) Tarmhinder (8%) Barnleukemi
Turners syndrom: genotyp45, X 50% mosiakformer
Turners syndrom: symptom och behandlingKortvuxenhet Ovarieinsuff. (prim. amenorré + infertilitet) Risk gonadmalignitet Behandling: könshormoner + GH
Klinefelters syndrom: genotyp47, XXY
Klinefelters syndrom: symptomHypogonadism Infertilitet Långvuxenhet Gynekomasti Kognitiva svårigheter + FSH & LH
Kromosomavvikelser med deletion: exempelCri du chat Wolf-Hirschhorn
Array-CGH: användningMäter gendos (deletion/duplikation) Upptäcker inte balanserade rearrangemang Kan använda för att upptäcka obalanserad kromosomavvikelse
Mb Down: orsakerFristående trisomi 21 (95%) Robertsonska translokationer (4%) Mosaiker (1%)
Mb Down: upprepningsriskMor bärare av robertsonsk translokation: 10-15% Far -II-: <1% Fristående trisomi: 0,5-1%
Robertsonsk translokation: betydelseKromosom från ett par binder till en från ett annat par Förhöjd risk för upprepade missfall
Reciprok translokation: betydelseTvå fragment på olika kromosomer byter plats Ökad risk utvecklingsförsening, missbildningar, avvikande utseende Ökad risk missfall
Obalanserad translokation: betydelseMaterial försvinner/tillkommer – ökad risk sjukdom/missfall
Inversion: betydelseDel av kromosom roterar 180 grader. Balanserad – mildare än translokationer Risk skadat barn 1-2% Ökad risk missfall, infertilitet
Kromosomanalys: indikationerStörd könsutveckling Kortvuxenhet hos flickor Upprepade missfall Infertilitet Sena missfall, dödfödda barn
Array-CGH: indikationerMisstänkt mikrodeletionssyndrom Multipla missbildningar/ dysmorfologi Utvecklingsstörning, autism
Ulj av foster: när och varför utförs rutinmässigt?Graviditetsvecka 18+ Screening för missbildningar i fetalt organ
Genetisk diagnostik vid ulj-fyndQF-PCR Om negativ: Array-CGH Riktad analys vid misstanke om specifikt syndrom.
QF-PCR: användningSpecifika markörer för kromosom 13, 18, 21, X, Y Mindre specifikt än Array-CGH Snabbt svar (1-2 dagar)
Monogen sjukdom: riktad fosterdiagnostikDNA-analys Krävs känd mutation eller att kopplingsanalys är möjlig
Kromosomavvikelse: riktad fosterdiagnostikKaryotyp
PGD: fördelar– Friskt foster – Undviker abort
KUB: fortsatt handläggning efter svarRisk >1/50: Invasivt prov alt. QF-PCR + Array-CGH Risk >1/1000: NIPT Risk <1/1000: ingen vidare utredning
KUB: ingående faktorer– Mammans ålder Ulj: – NUPP (nackuppklarningstest) Blodprover: – beta-hCG – PAPP-A
Invasiv fosterdiagnostik: riskerMissfall Amniocentes ca 0,1% Chorionvillibiopsi ca 0,2%
NIPT: ingående analyserAntal kromosom 13, 18, 21, X och Y
KUB: specificitetScreeningtest – ca 10% positivt produktivt värde (Ca 9/10 positiva är falskt positiva)
NIPT: specificitet50-80% positivt produktivt värde (Upp till vartannatt positivt prov är falskt positivt)
Syndrom: orsaker– Kromosomavvikelse – Monogen sjukdom – Multifktoriell genes – Teratogen exposition – Okänd
Nyfödd med stark misstanke om trisomi: utredning?Kromosomanalys/QF-PCR
Utvecklingsavvikelse: genetisk utredningArray-CGH/Fragilt X Monogen analys (ev) om negativt
Autismspektrumstörning: genetisk utredningArray-CGH/Fragilt X
Missfall/Infertilitet: genetisk utredningKromosomanalys av föräldrar
ASL-brist: karakteristikaAutosomalt recessivt Ureacykeldefekt Kan ej omvandla ammoniak till urea -> högt ammoniak i blod -> argininosuccinat i urin
PKU: karakteristikaAutosomalt recessivt Enzym som hydroxylerar Fenylalanin till Trosin saknas -> bildar fenylketoner
Nyföddhetsscreening: vad ingår?25 sjukdomar: behandlingsbara med risk för permanenta skador. SCID senaste tillskottet (aug 2019)
Mitokondriella sjukdomar: karakteristika– Ärvs från mamman – Symtom av energibrist – Ofta laktat – Alla organ – Debut i alla åldrar
Medfödda metabola sjukdomar: typer– Defekt omsättning av små molekyler – Mitokondriella sjd – Defekt omsättning av makromolekyler (lysosomala & peroxisomala sjd)
Medfödda metabola sjukdomar: generell akutbehandling1. Avbryt födointag 2. Bryt katabolism (glukos) 3. Krisblandning (vitaminer) 4. Eliminera toxiska metaboliter (ev dialys) 5. Säkra prover 6. Kontakta expert
Medfödda metabola sjukdomar: underhållsbehandling– Kost – Rekomb. enzymterapi – Små molekyler (chaperoner) – Stamcellstransplantation – Antisens-, cell- & genterapi
Hereditär kolorektalcancer: typerPolypos-syndrom: – FAP – MAP – m.m. Icke-polypos-syndrom: – Lynch (HNPCC) – m.m.
FAP: genetisk utredningDNA-sekvensering av APC-gen + del/dup-test – Om påvisas, anlagstest till släktingar – Anlagsbärare -> kontrollprogram (koloskopier etc.)
Lynch syndrom: genetisk utredningHög misstanke: DNA-sekvensering MMR-gener Låg misstanke: immunhistokemi på tumörvävnad
Lynch: nedärvningAutosomalt dominant
FAP: nedärvningAutosomalt dominant (APC-genen)
MAP: nedärvningAutosomalt recessiv (Muterat YH = MYH)
Hereditär bröstcancer: hallmarksDebut före 50 Bilateral Manligt kön Flera primärtumörer Ovarialcancer Andra associerade cancrar
Bröstcancer: predisponerande mutationerViktigast BRCA 1 & 2 (60% & 50% risk), dock ej monogent – krävs ytterligare mutationer för cancerutveckling.
Ovarialcancer: predisponerande mutationerCa 20% är ärftlig BRCA 1 & 2 viktigast MMR
Ovarialcancer: genetisk utredningBRCA-screening av tumör. Om påvisad mutation -> ärftlighetsutredning.
Hereditär prostatacancer: definitionMän med 2 eller flera nära släktingar med prostatacancer + Minst en 1agrads + Minst en med diagnos <75åå