Quiz i neurologi

FrågaSvar
Frontallobsskada ger oftast denna typ av afasiExpressiv.
Temporallobsskada ger oftast denna typ av afasiImpressiv.
Skillnad mellan dysfasi (1) och afasi (2)(1): Talet finns kvar men är stört. (2): Talet är helt borta.
DysartriStörd förmåga att artikulera ord pga nedsatt motorik hos tunga, svalg, och läppar.
Bana som förmedlar signaler från motorkortex till nedre motorneuronTractus corticospinalis.
Fem kliniska tecken som talar för skada på övre motorneuron1. Spastisk pares. 2. Störning i finmotorik. 3. Stegrade reflexer. 4. Klonus. 5. Positiv babinski.
Avsaknad av muskelatrofier talar för detta vid pares som varat en längre tidÖvre motorneuronskada.
Spastisk paresPares i kombination med ökad muskeltonus.
Typiskt för rörelsen vid spasticitetFällknivsfenomen.
FällknivsfenomenMotstånd som plötsligt släpper.
Vid spasticitet sitter skadan oftast härÖvre motorneuron.
Typiskt för rörelsen vid rigiditetBlyrörsfenomen.
BlyrörsfenomenTonusökning som är likadan över hela rörelseomfånget.
Här sitter skadan oftast vid rigiditetBasala ganglierna.
ParaparesFörlamning i båda benen.
MonoparesEn extremitet är paretisk.
HemiparesHalvsidig förlamning.
Bicepsreflexen testar detta myotomC5-C6.
Bicepsreflexen testar denna perifera nervN. musculocutaneus.
Brachioradialisreflexen testar detta myotomC5-C6.
Brachioradialisreflexen testar denna perifera nervN. radialis.
Tricepsreflexen testar detta myotomC7.
Tricepsreflexen testar denna perifera nervN. radialis.
Patellareflexen testar detta myotomL4.
Patellareflexen testar denna perifera nervN. femoralis.
Akillesreflexen testar detta myotomS1.
Akillesreflexen testar denna perifera nervN. tibialis.
KlonusRytmiskt upprepad sträckreflex på grund av plötslig sträckning i en muskel.
Då är positiv babinski fysiologiskFörsta två levnadsåren.
Två situationer där babinski vara positiv utan central nervskada1. Pågående epileptiska anfall. 2. Metabola komatillstånd.
Fem statustecken som talar för nedre motorneuronskada1. Slapp pares i enskilda muskler 2. Svaga reflexer. 3. Babinskis tecken saknas. 4. Muskelatrofi. 5. Fascikulationer.
Här sker omkoppling från övre till nedre motorneuronPå samma nivå som det nedre motorneuronet går ut ur ryggmärgen.
ApraxiOförmåga att utföra ändamålsenlig rörelse.
Varför muskelatrofi kommer snabbt vid perifer nervskadaDärför fungerande perifera motorneuron frisätter signalsubstanser till muskler som hindrar atrofi.
Varför muskelatrofi kommer långsamt vid central nervskadaPerifera motorneuron finns kvar och skickar signaler som underhåller musklerna.
Tre saker som kännetecknar gång vid ataxi1. Ryckig. 2. Osäker. 3. Bredspårig.
Orsak till droppfotOförmåga att utföra extension i fotleden.
SpetsfotFlexionskontraktur i fotleden.
Orsak till spastisk gångrubbingSkada på övre motorneuron.
Orsak till sensorisk ataxiStörd proprioception.
Orsak till cerebellär ataxiSkada på cerebellum.
Tre sensoriska upplevelser som ingår i beteckningen parestesier1. Pirrningar. 2. Stickningar. 3. Domningar.
HypestesiNedsatt känsel.
HyperestesiÖkad känsel.
Lhermitte-symtomElstötar ned i extremiteter vid framåtböjning av huvudet.
Lhermitte-symtom beror oftast på dettaMS.
AstereognosiOförmåga att känna igen objekt med hud-muskel-ledkänsel.
Astereognosi beror oftast på skador på detta ställeParietalloben.
DysestesiAnnorlunda känsel.
Varför vidgad ögonspringa ses vid perifer facialisparesDet är facialis som sluter ögonspringan, och om denna nerv är utslagen så finns det inget som står emot oculomotorius och sympatikus öppning av ögonspringan.
Fyra tecken på perifer facialispares1. Hela ansiktshalvan är paretisk. 2. Hyperacusis. 3. Nedsatt salivproduktion. 4. Dysgeusi.
DysgeusiNedsatt förmåga att känna smaker.
Utslätad nasolabialfåra är ett tecken på dettaCentral facialispares.
På denna sida sitter skadan vid facialispares som beror på supratentoriell skadaKontralaterala sidan.
På denna sidan sitter skadan vid facialispares som beror på skada i ponsSamma sida.
Så är pupillen placerad vid pares i n. oculomotoriusNedåt lateralt.
Enkel nystagmusHorisontellt slående, snabb fas åt ett håll och långsam fas åt motsatt håll.
Enkel nystagmus talar för dettaPerifer sjukdom.
Fem olika typer av komplex nystagmus1. Slår i annan riktning än horisontellt. 2. Rotatorisk. 3. Ändrar riktning. 4. Ögonen rör sig mot varandra. 5. Drabbar bara ett öga.
Komplex nystagmus talar för dettaCentral sjukdom.
Skillnad mellan handläggning vid monokulär (1) respektive binokulär (2) diplopi(1): handläggs av ögonläkare. (2): handläggs av neurolog.
Orsak till dropphandInklämning av n. radialis.
Kan orsaka skada på n. thoracicus longusTunga ryggsäckar som trycker ner på axlarna.
Tecken på skada på n. thoracicus longusVingskapula.
Funktion hos n. cutaneus femoris lateralisSensorisk nerv som försörjer lårets framsida.
Nerv som är skadad vid meralgia parestheticaSkada på n. cutaneus femoris lateralis.
Vanligast orsak till meralgia parestheticaFör tajta byxor eller för hårt sittande skärp.
Skillnad mellan n. femoralis (1) och n. ischiadicus (2) vad gäller funktion.(1) försörjer motorik mellan höft och knä. (2) försörjer motorik nedom knäet.
Vanligast orsak till skada på n. femoralisDiabetes mellitus.
Vanligaste två orsakerna till skada på n. ischiadicus1. Trauma. 2. Tumör.
Två symtom vid skada på n. ischiadicus1. Nedsatt förmåga att stå på tå. 2. Nedsatt förmåga att stå på häl.
Två grenar som bildas från n. ischiadicus1. N. tibialis. 2. N. fibularis.
Ett annat namn för n. fibularisN. peroneus.
Symtom vid skada på n. fibularisDroppfot.
Vanligast orsak till skada på n. ischiadicusKompression.
Tecken på skada på plexus brachialisKombination av symtom från flera av de perifera armnerverna.
RizopatiSjukdom i en nervrot.
RadikulitInflammation i en nervrot.
Typiskt för rizopatiTydlig dermatomutbredning av sensoriska symtom.
Två saker som är typiska vid halvsidig skada som blockerar signalering på en sida av ryggmärgen1. Pares och spasticitet nedom skadan på samma sida. 2. Nedsätt smärt- och temperaturkänsel nedom skadan på motsatt sida.
Skillnad i reflexer vid central (1) respektive perifer (1) nervskada(1): Stegrade reflexer. (2): Minskade reflexer.
Tre neurologiska sjukdomar som kan bero på B12-brist.1. Polyneuropati. 2. Demens. 3. Myelopati.
Två vanliga neurologiska symtom vid B12-brist1. Ostadig gång. 2. Känsla av att gå på kuddar.
MyelitInflammation i ryggmärgen.
Myelit uppstår oftast sekundärt till dettaInfektion.
Fyra symtom vid myelit1. Ostadighet. 2. Pares. 3. Nedsatt känsel. 4. Parestesier.
Två modaliteter som används för att diagnosticera myelit1. MR. 2. LP.
Ett annat namn för solumedrolMetylprednisolon.
Sex symtom vid myastenia gravis1. Snabb uttröttning vid gång. 2. Dubbelseende. 3. Hängande ögonlock. 4. Dysartri. 5. Sväljbesvär/tuggbesvär. 6. Svårt att hålla huvudet uppe.
Typiskt mönster för symtomen vid myastenia gravisBlir värre senare på dagen, bättre efter vila.
Fem uttröttningstest som kan göras vid misstanke om myastenia gravis1. Håll penna framför patienten och be den följa pennan med blicken, och dra ut den till yttersta delen av synfältet och be patienten att hålla kvar blicken så. 2. 25 hårda ögonblinkningar. 3. 25 tåhävningar. 4. Be patienten stå och håll armarna rakt ut. 5. Lägg handen på patientens panna och se ifall de kan lyfta huvudet mot motståndet.
Blodprov som tas vid misstanke om myastenia gravisAcetylkolinreceptorantikroppar.
MestinonAcetylkolinesterashämmare som används vid myastenia gravis.
Två komponenter i behandlingen vid myastenia gravis1. Tymektomi. 2. Mestinon.
Två viktigaste utredningarna vid myastenia gravis1. Neurofysiologi. 2. Acetylkolinreceptorantikroppar.
Så ställs diagnosen ALSKliniskt. EMG kan användas för att stärka diagnosen.
Bromsmedicin som används vid ALSRilutek.
Det icke-generiska namnet är rilutekRiluzol.
Så stor effekt har rilutekFörlänger överlevnad hos ALS-patienter med 2-3 månader.
Verkningsmekanism hos riluzolOkänd, men huvudhypotesen är att det hämmar glutamatsignalering.
AffektinkontinensPatienten börjar plötsligt skratta eller gråta utan förklaring.
Nya fall av ALS per år i Sverige200.
Nya fall av MS per år i Sverige1000.
Genomsnittlig överlevnadstid från diagnos vid ALS2,5 år.
Genomsnittlig överlevnadstid från diagnos vid MS40 år.
Genomsnittlig debutålder för ALS56.
Genomsnittlig debutålder för MS28.
Fyra neurologiska symtom som bara dyker upp vid supratentoriell hjärnskada1. Homonym hemianopsi. 2. Förändrad kognition. 3. Förändrad personlighet. 4. Dysfasi
Två grupper av neurologiska symtom som bara dyker upp vid infrantentoriell hjärnskada1. Cerebellära symtom. 2. Kranialnervssymtom.
Bilateralt positiv babinski talar för något av dessa fyra orsaker.1. Tumör som växer högt upp mitt i hjärnan och trycker mot motorcentrum för både höger och vänster hjärnhalva. 2. Tumör som växer på ryggmärgsnivå och trycker mot båda höger och vänster kortikospinalis. 3. B12-brist. 4. Kapning av ryggmärgen vid trauma.
HyperkinesiOfrivillig rörelse.
Vilotremor som försvinner vid rörelse av muskeln talar för dettaParkinson.
IntentionstremorTremor som blir värre ju närmare målet för rörelsen personen kommer.
Intentionstremor talar framförallt för dettaCerebellär skada.
Postural tremorTremor som syns när patienten har armarna utsträckta från kroppen, eller när patienten lyfter upp något objekt.
Behandling för postural tremorBetablockare.
tre orsaker till toxisk tremor1. Alkohol. 2. Lithium. 3. Beta-agonister.
Tre faktorer som ökar benägenheten att få krampanfall1. Sömnbrist. 2. Feber. 3. Alkoholabstinens.
Postapopleptisk epilepsiEpilepsi som utvecklas efter stroke.
Fem tillstånd som kan leda till utveckling av epilepsi1. Stroke. 2. Tumör. 3. Encefalit. 4. Skalltrauma. 5. Missbildningar.
Två typer av epilepsi, och hur de skiljer sig1. Symtomatisk. 2. Idiopatisk.
Skillnad mellan symtomatisk (1) och idiopatisk (2) epilepsi1. Går att hitta en orsakande lesion. 2. Okänd orsak
Andel av epilepsi som är idiopatisk2/3
De två vanligaste åldrarna att utveckla epilepsi1. Barndom och tonår. 2. Över 60 år.
Tre symtom som talar för att en patient har haft en toniskt-kloniskt krampanfall1. Postiktalitet. 2. Muskelvärk. 3. Tungbett.
Ett annat namn för absensanfallPetit mal.
Ålder där absensanfall uppstårBarn och ungdomsår. Går över när hjärnan är färdigutvecklad.
Tre typer av generella epilepsianfall1. Toniskt-kloniska. 2. Absens. 3. Atonisk.
Fyra typer av fokala epilepsianfall1. Occipitallob. 2. Parietallob. 3. Frontallob. 4. Temporallob.
Sex symtom vid temporallobsanfall1. Konstiga sensoriska upplevelser. 2. Depersonalisation. 3. Deja vu. 4. Jamais vu. 5. Epigastric rising. 6. Automatism.
Postiktalitet ses vid dessa två typer av krampanfall1. Tonisk-kloniska. 2. Temporallobsanfall.
AutomatismPersonen blir kvar i det beteende som höll på att utföras när anfallet påbörjades.
Epigastric risingKänsla av att något stiger upp från epigastriet mot huvudet.
Jamais vuKänsla av att aldrig har varit på en plats som personen har befunnit sig på många gånger.
DepersonalisationKänsla av att stå utanför sin kropp.
Symtom vid frontallobsanfallMotoriska sekundkorta anfall som kännetecknas av korta ryckningar.
Symtom vid parietallobsanfallKänselförnimmelser (pirrningar).
Symtom vid occipitallobsanfallSynförnimmelser (blixtar, ljusfenomen).
Ett annat namn för toniskt-kloniskt anfallGrand mal anfall.
Så länge varar normalt generella anfallCirka 5 minuter.
Så artar sig normalt tonisk-kloniska anfallBörjar med sträck-kramp som varar i cirka 30 sekunder, och övergår sedan i kloniska ryckningar som varar i några minuter.
Så länge varar post-iktala fasenNågra timmar.
Sannolikheten att epilepsi ska synas på EEG när patienten är symtomfri40 %
Så länge varar temporallobsanfall normaltNågra minuter.
Så länge varar occipitallobsanfall normaltSekunder.
Så länge varar parietallobsanfall normaltSekunder.
Så länge varar frontallobsanfall normaltSekunder.
Två typer av epilepsi som EEG har hög sensitivitet för1. Absens. 2. Atonisk.
Undersökning som alltid ska göras vid misstanke om epilepsiDT kontrast eller MR.
Sex differentialdiagnoser till krampanfall1. Synkope. 2. TIA. 3. Migränaura. 4. TGA. 5. Funktionella anfall. 6. Narkolepsi.
TGATransitorisk global amnesi.
Tre saker som är typiska för funktionella krampanfall1. Uppstår bara när det finns publik. 2. Uppstår aldrig skador under anfallen. 3. Anfallen går att avleda genom att prata med patienten.
Fyra symtom vid narkolepsi1. Obetvingligt sömnbegär under aktivitet. 2. Kataplexi. 3. Sömnparalys. 4. Hypnagoga hallucinationer.
KataplexiTonusförlust i kroppen i samband med emotionella stimuli.
SömnparalysKänsla av att vara totalt förlamad i samband med insomning.
Hypnagoga hallucinationerHallucinatoriska upplevelser i samband med insomning.
Utredning av narkolepsiMätning av orexin i CSF.
Ett annat namn för orexinHypokretin.
Behandling mot hypersomni vid narkolepsiMetylfenidat.
Behandling mot kataplexi vid narkolepsiSSRI.
Orsak till narkolepsiAutoimmun destruktion av nervceller i hypotalamus som sköter sömnreglering.
Definitionen av status epilepticusEtt krampanfall som varar mer än fem minuter, eller minst två anfall inom fem minuter utan mellanliggande vakenhet.
Två typer av status epilepticus1. Konvulsivt. 2. Icke-konvulsivt.
Två typiska symtom vid icke-konvulsivt status epilepticus1. Förvirring. 2. Medvetandepåverkan.
Underhållsbehandling i första hand vid fokala anfallKarbamazepin
Underhållsbehandling i första hand vid generella anfallValproinsyra.
Valproinsyra ska inte ges till denna gruppKvinnor i fertil ålder.
Varför valproinsyra inte ska ges till kvinnor i fertil ålderRisk för fosterskador.
Akutbehandling vid pågående kramp1. Diazepam 10 mg i.v. eller 5 mg om över 75 år. 2. Valproinsyra 30 mg/kg i.v. eller 15 mg om patienten redan står på valproinsyrabehandling.
Så länge ska en person med epilepsi ha varit anfallsfri för att få inneha B-körkort1 år.
Så länge ska en person avstå från bilkörning efter ett solitärt krampanfallFram till att de är färdigutredda och det har konstaterats att de inte har epilepsi.
Två viktigaste undersökningarna vid misstanke om epilepsi1. DT kontrast eller MR. 2. EEG.
Viktigt att vara medveten om när det gäller EEG-utredning av epilepsiLåg sensitivitet.
MyopatiSjuklig förlust av funktion i skelettmuskel.
Dessa muskler drabbas oftast vid myopatiProximala muskler.
Fyra symtom vid myopati1. Muskelsvaghet. 2. Muskelatrofi. 3. Myalgi. 4. Rödfärgad urin.
Två blodprover som ofta är förhöjda vid myopati1. CK. 2. Myoglobin.
Orsak till rött urin vid myopatiMyoglobinuri.
Så ser urin ut vid myoglobinuriRött.
Fem utredningar som görs vid myopati1. Elektroneurografi. 2. Elektromyografi. 3. Blodprover. 4. EKG. 5. Muskelbiopsi.
Sex blodprover som är bra vid misstanke om myopati1. CK. 2. LD. 3. SR/CRP. 4. Elstatus. 5. Kalcium. 6. TSH.
Utredning som görs vid misstanke om genetisk orsak till myopatiDNA-analys.
Vanlig endokrin orsak till myopatiHypotyreos.
Orsak till Duchennes muskeldystrofiX-bundet recessiv mutation som orsakar avsaknad av dystrofin.
DystrofinProtein som bidrar till att hålla samman muskelfibrers cellskelett.
Duchennes muskeldystrofi debuterar vid denna ålder2-4 år.
Fyra symtom vid Duchennes muskeldystrofi1. Progressiv tillkomst av balanssvårigheter. 2. Proximal muskelatrofi. 3. Svårigheter att resa sig från sittande. 4. Vaggande gång.
Så är CK vid Duchennes muskeldystrofiPåtagligt förhöjt.
Dödsorsak vid Duchennes muskeldystrofiBåde hjärtmuskulaturen och andningsmuskulaturen får gradvis sämre funktion.
Distal muskelsvaghet i händer och fötter som uppstår i medelåldern kan tala för denna diagnosLisa Welanders distala myopati.
Orsak till Lisa Welanders distala myopatiAutosomalt dominant mutation i TIA1-genen.
Orsak till polymyositT-cellsmedierad autoimmunitet.
Fyra läkemedel som kan orsaka myopati1. Statiner. 2. Amiodaron. 3. Vinkristin. 4. Kortison.
Tre situationer där likvorundersökning är kontraindicerad1. Ökat intrakraniellt tryck pga fokal lesion. 2. Infektion vid insticksstället. 3. Koagulationsstörning.
Varför det är dåligt att göra likvorundersökning vid ökat intrakraniellt tryck pga fokal lesionRisk att orsaka inklämning.
Bör göras före likvorundersökning för att säkra att det inte föreligger ökat intrakraniellt tryck pga fokal lesion.Ögonbottenspegling, och ifall det föreligger staspapill följa upp med DT eller MR.
Biverkan som kan uppstå av lumbal punktionPost-punktionell huvudvärk.
Så länge varar post-punktionell huvudvärkNågra dagar.
Andel som drabbas av post-punktionell huvudvärk30 %
Typiskt symtom vid post-punktionell huvudvärkVärre vid stående, bättre vid liggande.
Faktor som ökar risken för post-punktionell huvudvärkGrövre LP-nål.
Bör analyseras i likvor vid SAH-frågeställningAbsorption (spektrofotometri).
Ökad likvor-albumin/blod-albumin kvot talar för dettaSkada i blod-hjärn-barriären.
Ökad (likvor-IgG/plasma-IgG) / (likvor-albumin/plasma-albumin) kvot talar för dettaIntratekal bildning av IgG.
Känsligaste testet för MS-diagnosOligoklonala band vid likvor-elfores
Oligoklonala band vid likvor-elfores talar för dettaIntratekal antikroppsbildning.
Vanligast insjuknandeålder för MS20-40 år.
Vanligaste debutsymtomet vid MSKänselstörning.
Så länge varar ett skov i snitt vid MS3-4 veckor.
Där sitter inflammationen om en MS-patient får samtidig känselstörning i båda benenRyggmärgen.
Varför MS-patienter får mer symtom av värmeDärför värmen stör nervsignaleringen, så att impulserna går långsammare.
Fem symtom som talar för MS1. Känselstörning. 2. Balansstörning. 3. Lhermittesymtom. 4. Synbortfall. 5. Dubbelseende.
Fyra förloppsformer av MS1. Benign. 2. Skovform. 3. Sekundärprogressiv. 4. Primärprogressiv.
Kännetecknar benign MSEnstaka skov som inte ger restsymtom.
Kännetecknar skovformig MSÅterkommande skov, och viss kvarstående försämring efter varje skov, däremot ingen progression mellan skov.
Kännetecknar sekundärprogressiv MSÅterkommande skov, samt kontinuerlig försämring som fortskrider mellan skoven.
Kännetecknar primärprogressiv MSInga skov, utan istället kontinuerligt fortlöpande försämring.
Den form av MS som alla bromsmediciner är verksamma motSkovformen.
Två viktigaste undersökningarna vid MS-misstanke1. MR kontrast. 2. Lumbalpunktion.
Sex blodprover som alltid bör tas vid MS-utredning1. SR. 2. CRP. 3. B12. 4. Folat. 5. Homocystein. 6. TSH.
Behandling vid MS-skovSolumedrol 1 gram per dag i 3 dagar.
Fyra symtom vid frontallobsdemens1. Apati. 2. Omdömeslöshet. 3. Språkstörning. 4. Perseveration.
PerseverationSäger samma sak om och om igen.
Sex symtom vid parietallobsdemens1. Amnesi. 2. Afasi. 3. Agnosi. 4. Apraxi. 5. Alexi/agrafi. 6. Acalculi.
Kännetecknande för subkortikal demensDemens i kombination med motorisk störning.
Sex orsaker till sekundära demenstillstånd1. Tumör. 2. Normaltryckshydrocefalus. 3. Subduralhematom. 4. B1-brist. 5. B12-brist. 6. Läkemedel som påverkar CNS.
Två typer av hydrocefalus1. Obstruktiv hydrocefalus. 2. Normaltryckshydrocefalus.
Orsak till normaltryckshydrocefalusNedsatt resorption av likvor i subaraknoidalvilli.
Behandling av normaltryckshydrocefalusShunt.
Tre symtom vid subduralhematom1. Kognitiv svikt. 2. Huvudvärk. 3. Gångrubbning.
Skillnad mellan Wernicke (1) och Korsakoff (2)(1) beror på akut B1-brist. (2) beror på kronisk B1-brist.
System som styr vakenhetRetikulära aktiverings-systemet i hjärnstammen.
Ögon som svajar fram och tillbaka hos medvetslös talar för dettaMetabol orsak till medvetslöshet.
Ögon som är står olika i förhållande till varandra hos medvetslös talar för dettaStrukturell orsak till medvetslöshet.
Mycket små pupiller hos medvetslös talas för något av dessa två saker1. Opioider. 2. Pons-lesion.
Avsaknad oculocefal reflex talar för dettaUtslagna vestibulära system.
Ett annat namn för oculocefal reflexDoll’s eye reflex.
Oculocefal reflexVid förflyttning av huvudet i olika riktningar så sker kompensatorisk nystagmus i motsatt riktning.
Orsak till locked-in syndromLesion på pons som resulterar i att alla uppåtgående och nedåtgående signaler är utslagna.
Långsam aktivitet på EEG talar för dettaNedsatt funktion i kortex.
Tre saker som kan ge långsam aktivitet på EEG1. Stroke. 2. Postiktalitet. 3. Tumör.
Spikes och sharp waves på EEG talar för dettaEpilepsi.
Episoder utan cerebral aktivitet på EEG talar för dettaSvår hjärnskada.
Andel av epilepsi som upptäcks av polikliniskt rutin-EEG50 %
Andel av epilepsi som upptäcks av polikliniskt rutin-EEG med tillägg av sömn-EEG85 %
IctusKrampanfall.
Två situationer där EEG kan missa epilepsi1. Epileptiform aktivitet i djupt belägna delar av kortex. 2. Ingen epileptiform aktivitet under de 20 minuter som EEG-registreringen pågår.
Tre situationer där akut EEG är indicerat1. Misstänkt icke-konvulsivt status epilepticus. 2. Oklar medvetandesänkning med negativ DT skalle. 3. Encefalit med medvetandepåverkan.
Två kärl som alltid försörjs från arteria carotis1. Arteria cerebria anterior. 2. Arteria cerebri media.
Ett kärl som försörjs från arteria carotis hos 15% av befolkningen, och från arteria vertebralis hos 85% av befolkningen.Arteria cerebri posterior.
Två kärl som oftast försörjs av arteria vertebralis1. Arteria basilaris. 2. Arteria cerebri posterior.
Fyra delar av hjärnan som försörjs av arteria carotis1. Frontallob. 2. Parietallob. 3. Temporallob. 4. Retina.
Fem symtom som kan uppstå vid stroke i karotisterritoriet1. Synbortfall. 2. Extremitetspares. 3. Dysestesi. 4. Dysfasi. 5. Neglekt. 6. Central facialispares.
Tre delar av hjärnan som oftast försörjs av arteria vertebralis1. Cerebellum. 2. Hjärnstam. 3. Occipitallob.
Dysfasi beror oftast på skada på denna sidaVänster.
Neglekt beror oftast på skada på denna sidaHöger.
Sex symtom som kan uppstå vid stroke i vertebrobasilaristerritoriet1. Kranialnervsbortfall. 2. Perifer facialispares. 3. Locked-in syndrom. 4. Ataxi. 5. Yrsel. 6. Synbortfall.
Kortikal blindhetTotal blindhet.
Orsak till kortikal blindhetBåda occipitallober är utslagna.
Fyra akuta blodprover vid stroke1. Glukos. 2. APTT. 3. PK-INR. 4. Kreatinin.
Deviation conjugéeVid hjärnskada har patienten blickpares i riktning mot skadan.
Tidsfönstret för trombolys4,5 timmar.
Läkemedel vid trombolysTissue Plasminogen Activator.
Sex viktigaste exklusionskriterierna för trombolys1. Blödning. 2. > 25 poäng på NIHSS. 3. Misstanke om SAH. 4. Stroke för mindre än 3 månader sedan. 5. Blodtryck > 185/110. 6. PK > 1,7 eller NOAK.
Varför det är kontraindicerat med trombolys om patienten haft stroke för mindre än tre månader sedanRisk för blodning i infarktärret.
Tre inklusionskriterier för trombolys1. DT visar ingen blödning. 2. Symtom > 30 minuter och < 4,5 timmar. 3. Infarkt < 30% av arteria cerebri medias försörjningsområde eller < 50% av övriga territorium.
Fem symtom vid basilarisocklusion1. Occipital huvudvärk. 2. Yrsel. 3. Kranialnervsbortfall. 4. Medvetandesänkning. 5. Andningsstillestånd.
Tre vanliga symtom pga kranialnervsbortfall vid infarkt i vertebrobasilaristerritoriet1. Dubbelseende. 2. Dysartri. 3. Dysfagi.
Malign mediainfarktNågra dygn efter en mediainfarkt så uppstår ödem i infarktområdet som sväller tills patienten klämmer in.
Behandling vid malign mediainfarktHemikraniektomi.
Drabbas av malign mediainfarktPersoner < 50 år med stor mediainfarkt.
Varför det framförallt är yngre strokepatienter som drabbas av malign mediainfarktDe har mer hjärnsubstans och därmed mindre utrymme för hjärnan att expandera i.
Sex delar i utredningen av alla i den icke-akuta fasen efter stroke1. Duplex halskärl eller DT-angio. 2. 24-timmars-EKG. 3. Blodfetter. 4. Leverstatus. 5. HbA1c. 6. Glukos.
De tre vanligaste orsakerna till hjärninfarkt1. Storkärlssjuka, oftast karotisstenos. 2. Kardiell emboli. 3. Småkärlssjuka, dvs lakunär infarkt.
WatershedinfarktInfarkt i gränstrakten mellan två hjärnlober,
Orsak till att watershedinfarkt uppvisar sitt typiska mönsterGränstrakterna mellan hjärnlober har sämst blodförsörjning och är därför känsligast.
Typiskt för symtom vid småkärlssjukaVäldigt specifika motoriska eller sensoriska symtom.
Tre typiska symtom vid sinustrombos1. Gradvis tilltagande huvudvärk. 2. Medvetandepåverkan. 3. Fokalneurologiska bortfall.
Typiskt statusfynd vid sinustrombosStaspapill.
Fyra orsaker till sinustrombos1. Infektioner i bihålor eller öron som orsakar septiska tromber. 2. Skalltrauma. 3. Malignitet. 4. Koagulationsrubbning.
Två olika ehandlingar som kan ges vid sinustrombos1. Trombolys. 2. Heparin.
Tre orsaker till kärldissektion i arteria carotis interna eller arteria vertebralis1. Huvudvridning. 2. Sportutövning. 3. Trauma mot halsen.
Tre typer av symtom som kan uppstå vid kärldissektion i arteria carotis interna eller arteria vertebralis1. Horners syndrom. 2. Ensidig värk i hals, ansikte, eller nacke. 3. Fokala bortfall.
Utredning vid stark misstanke om kärldissektion i arteria carotis interna eller arteria vertebralisDT-angio.
Fem komponenter som ingår i sekundärprevention efter stroke1. ASA+dipyramidol eller klopidogrel. 2. Statin. 3. Blodtrycksbehandling. 4. Rökstopp. 5. Motion.
Så lång tid efter stroke gäller körförbud3 månader.
Så lång tid efter TIA gäller körförbud1 månad.
Fyra kortsiktiga komplikationer efter stroke1. DVT. 2. LE. 3. Pneumoni. 4. UVI.
Fem långsiktiga komplikationer efter stroke1. Fatigue. 2. Depression. 3. Epilepsi. 4. Central neurogen smärta. 5. Demens.
Nautisk yrsel talar för dettaCentral genes.
Tre tecken som talar för att yrsel har perifer genes1. Rotatorisk. 2. Triggas av lägesändring. 3. Avsaknad av neurologiska statusfynd.
Normalt head impulse test ger denna informationNormalt inneröra, normal n. vestibularis, normal hjärnstam.
Fyra symtom vid vestibularisneurit1. Akut rotatorisk yrsel. 2. Illamående. 3. Kräkning. 4. Ostadighet.
Vestibularisneurit drabbar oftast denna gruppUnga vuxna.
Tre orsaker till långsamt insättande perifer yrsel1. Vestibularisschwannom. 2. Meningeom. 3. Kolesteatom.
Sex orsaker till akut insättande perifer yrsel1. Vestibularisneurit. 2. Herpes zoster oticus. 3. Temporalbensfraktur. 4. Labyrintit. 5. Laesio auris interna. 6. BPPV.
Tre symtom vid Menieres sjukdom1. Rotatorisk yrsel. 2. Neurogen hörselnedsättning. 3. Tinnitus.
Så utförs Dix-HallpikeVrid huvudet 45 grader åt sidan, och flytta patienten snabb bakåt nedåt.
Så utförs Epleys manöver1. Patienten ligger kvar i samma läge i två minuter efter Dix Hallpike. 2. Vrid Patientens huvud 90 grader åt andra sidan och vänta två minuter. 3. Patienten lägger sig på sidan som huvudet nu pekar mot. 4. Vrid huvudet ytterligare så mycket som möjligt åt samma håll, vänta sedan två minuter. 5. Hjälp patienten upp till sittande.
Fyra statusfynd vid cerebellopati1. Nystagmus. 2. Patologiskt finger-näs. 3. Patologiskt knä-häl. 4. Patologisk romberg.
Fem orsaker till cerebellopati1. Alkoholintoxikation. 2. Alkoholskador. 3. Ärftliga ataxisjukdomar. 4. MS. 5. Tumör.
Fyra symtom vid funktionell yrsel1. Ostadighet som varar i sekunder. 2. Rädsla för att falla. 3. Känsla av snedsteg. 4. Känsla av sjögång.
Ett annat namn för funktionell yrselMuskelspänningsyrsel.
Tre typiska fynd vid funktionell yrsel1. Neurostatus ua. 2. Spända nackmuskler. 3. Orolig patient.
Tre komponenter i behandlingen för funktionell yrsel1. Info att det inte är farligt. 2. Avslappning. 3. Fysioterapi.
Orsak till cervikogen yrselSpondylos i ryggraden, vilket leder till att blödflödet till hjärnstam och cerebellum stryps åt vid huvudvridning åt ena sidan.
Nervfibrer som leder snabba smärtsignalerA-delta.
Nervfibrer som leder långsamma smärtsignalerC.
På denna nivå kopplar smärtfibrer till nästa neuron i kedjan.På samma nivå som de går in i ryggmärgen.
På denna nivå byter smärtfibrer över till andra sidanSamma nivå som de går in i ryggmärgen.
Varför skador i CNS ofta ger smärtaDärför nedåtgående smärtdämpande neuron skadas.
Ett annat namn för tegretolKarbamazepin.
Tre ord som beskriver karaktären hos smärtan vid trigeminusneuralgi1. Huggande. 2. El-stötsliknande. 3. Brännande.
Förstahandsbehandling för trigeminusneuralgiTegretol.
Två vanligaste lokalisationerna för trigeminusneuralgi1. Maxillära grenen av n. mandibularis. 2. Mandibulära grenen av n. mandibularis.
Orsak till causalgiSkada i en perifer nerv.
Symtom vid causalgiBrännande kronisk smärta i en perifer nervs utbredningsområde.
Två olika behandlingar som ges vid causalgi1. TENS. 2. Sympatikusblockad.
Två ord som beskriver smärtan vid postherpetisk neuralgi1. Molande. 2. Brännande.
Ett sätt att minska risken för postherpetisk neuralgiTidig insättning av aciklovir.
Fyra symtom vid polyneuropati1. Nedsatt känsel i fötter. 2. Parestesier i fötter. 3. Nedsatt muskelstyrka i fötter. 4. Snubblar ofta.
Tre tillstånd där det är vanligt med central neuropatisk smärta1. MS. 2. Stroke. 3. Ryggmärgsskada.
Tre kännetecken vid kroniskt smärtsyndrom1. Har ofta börjat med lokaliserad smärta, som sedan sprider sig. 2. Engagerar ofta flera smärtlokaler och ofta förflyttar sig smärtan. 3. Har varat minst sex månader.
PolyneuropatiFunktionsstörning i flera perifera nerver
Vanligaste debutsymtomet vid polyneuropatiKänsla av att gå på kuddar.
Varför symtom ofta uppstår först i fötter vid polyneuropatiJu längre ett neuron är, desto mer känsligt är det för metabol skada.
Tre statusfynd vid polyneuropati1. Sänkt sensibilitet för temperatur, beröring, och vibration. 2. Svaga reflexer. 3. Svaghet i underben och fötter.
Sex maligna tillstånd som kan orsaka polyneuropati1. MGUS/myelom. 2. Lymfom. 3. Lungcancer. 4. Bröstcancer. 5. Testikelcancer. 6. Ovarialcancer.
Tre metabola rubbningar som kan orsaka polyneuropati1. Njursvikt. 2. Leversvikt. 3. Diabetes mellitus.
Fem autoimmuna sjukdomar som kan orsaka polyneuropati1. Reumatoid artrit. 2. SLE. 3. GPA. 4. Guillain-Barré. 5. Diabetes mellitus.
Fyra infektioner som kan orsaka polyneuropati1. HIV. 2. Syfilis. 3. Lepra. 4. Hepatit C.
Fyra ämnesbrister som kan orsaka polyneuropati1. B12. 2. B1. 3. B6. 4. Folat.
Tre ämnen som kan orsaka polyneuropati1. Alkohol. 2. Tungmetaller. 3. Lösningsmedel.
Fyra läkemedel som kan orsaka polyneuropati1. Cordarone. 2. Ciproxin. 3. Flagyl. 4. Cytostatika.
Hur njursjukdom kan orsaka polyneuropatiAnsamling av toxiska metaboliter.
Hur MGUS, lymfom, och myelom kan orsaka polyneuropatiIgM som bildas av dessa har affinitet för myelin.
Hur cancer kan orsaka polyneuropatiCancern uttrycker epitoper som immunförsvaret reagerar på, och som råkar likna epitoper på dorsalrötter.
Vanligaste infektiösa orsaken till polyneuropatiHIV.
Hur lepra orsakar polyneuropatiDestruktion av dorsalrötter.
Vanligaste formen av ärftlig polyneuropatiCharcot Marie Tooth.
AIDPAkut Inflammatorisk Demyeliniserande Polyradikuloneuropati.
Vanligaste formen av Guillain-BarréAIDP.
Fyra utredningsmodaliteter som ingår i initiala utredningen vid polyneuropati1. Blodprover. 2. Lumbalpunktion. 3. Elektroneurografi. 4. Elektromyografi.
Två likvorprover som är viktigast i den initiala utredningen av polyneuropati.1. Cellräkning. 2. Albumin.
Tre farmakologiska behandlingsalternativ vid neuropatisk smärta pga polyneuropati1. Saroten. 2. Gabapentin. 3. Pregabalin.
Det icke-generisk namnet är neurontinGabapentin.
Det icke-generiska namnet är lyricaPregabalin.
Andel fall av Guillain-Barré som föregås av infektion2/3
Orsak till Guillain-BarréAutoimmunitet mot perifera nervsystemet.
Varför det är viktigt att sätta in behandling tidigt vid Guillain-BarréMinska risken för restsymtom.
Tre vanliga symtom vid GBS1. Parestesier. 2. Muskelsvaghet. 3. Facialispares.
GBSGuillain-Barré syndrom.
Progressiva fasen av GBS är maximalt så lång4 veckor.
Andel som har kvarstående restsymtom efter GBS50 %
Fyra vanliga statusfynd vid GBS1. Nedsatta reflexer. 2. Nedsatt muskelstyrka. 3. Nedsatt distal sensorik. 4. Facialispares.
Två viktigaste utredningarna vid GBS-misstanke1. Lumbalpunktion. 2. Neurofysiologi.
Två viktigaste likvorundersökningarna vid GBS1. Celltal. 2. Albuminkvot.
Så ser celltal i CSF ut vid GBSOftast ingen cellstegring (högst 50 mononukleära).
Så ser celltal i CSF ut vid borreliaFörhöjd. Oftast flera hundra.
Så ser albuminkvoten (likvor/plasma) i CSF ut vid GBSOftast förhöjd, ibland normal tidigt i förloppet.
Två sätt att behandla GBS1. Intravenöst immunoglobulin. 2. Plasmaferes.
Andel av befolkningen som drabbas av migrän någon gång under livet20 %
Två former av migrän1. Med aura. 2. Utan aura.
Tre symtom vid migränaura1. Blixtar i synfältet. 2. Bortfall av en del av synfältet. 3. Parestesier.
Så länge varar migränaura10-30 minuter.
Andel av migränpatienter som får aura30 %
Fem symtom vid migränanfall1. Kraftig huvudvärk 2. Illamående. 3. Kräkning. 4. Ljudkänslighet. 5. Ljuskänslighet.
Så länge varar migränanfall4-72 timmar.
Tre steg i den farmakologiska behandlingstrappan för att kupera migränanfall1. Alvedon och ipren. 2. Naproxen. 3. Sumatriptan.
Naproxen-dos vid migränbehandling750-1250 mg.
Fyra olika typer av farmakologisk profylax som kan ges vid svår migrän1. Metoprolol. 2. Topiramat. 3. Pizotifen. 4. Saroten.
Tre komponenter i den icke-farmakologiska självbehandlingen vid migränanfall1. Vila. 2. Mörker. 3. Tystnad.
Fyra komponenter i profylaktisk självbehandling vid migrän1. Tillräcklig sömn. 2. Undvik alkohol. 3. Regelbundna måltider. 4. Undvik stress.
Fem saker som kännetecknar spänningshuvudvärk1. Oftast dubbelsidig. 2. Molande. 3. Tryckande. 4. Lätt-måttlig intensitet. 5. Blir inte värre av ansträngning.
Så länge varar spänningshuvudvärk30 minuter – 7 dygn.
Fem orsaker till spänningshuvudvärk1. Stress. 2. Dålig arbetsställning. 3. Tandgnissling. 4. Synproblem. 5. Hörselproblem.
Fyra viktigaste komponenterna i behandling av spänningshuvudvärk1. Undvik värktabletter. 2. Ta reda på orsaken och åtgärda den. 3. Avslappningsövningar. 4. Motion.
Så länge varar normalt attackerna vid Hortons huvudvärk15 minuter till 3 timmar.
Ett annat namn för Hortons huvudvärkKlusterhuvudvärk.
Fem symtom vid Hortons huvudvärk1. Intensiv smärta bakom ena ögat eller i ena tinningen, alltid samma ställe. 2. Ögonrodnad. 3. Tårar. 4. Nästäppa. 5. Snuva.
Vanligast mönster vid Hortons huvudvärkAttacker 1-3 gånger per dygn under 4-6 veckor, och därefter långa besvärsfria perioder.
Andel med Hortons huvudvärk som aldrig får besvärsfria perioder20 %
Två komponenter i anfallsbehandlingen vid Hortons huvudvärk1. Syrgas. 2. Sumatriptan.
Två sätt att ta sumatriptan vid Hortons-anfall1. Injektionspenna. 2. Nässpray.
Tre läkemedel som kan ges i förebyggande syfte vid Hortons huvudvärk1. Verapamil. 2. Prednisolon. 3. Litium.
Två neurokirurgiska behandlingar som kan ges vid Hortons huvudvärk1. SPG. 2. DBS.
SPGStimulering av Ganglion Sphenopalatinum.
DBSDeep Brain Stimulation.
Orsak till Hortons huvudvärkDilatation av blodkärl.
Så länge varar generellt sett attackerna vid trigeminusneuralgiSekunder till minuter.
Vanligast debutålder för trigeminusneuralgi50
Statusfynd vid trigeminusneuralgiVäldigt öm triggerpunkt som det går att palpera fram smärta på.
Förstahandsbehandling av trigeminusneuralgiKarbamazepin.
Två neurokirurgiska behandlingar som kan ges vid trigeminusneuralgi1. Blockad av trigeminusgangliet. 2. Janetta-operation.
Janetta-operationDekompression av kärlet som slår mot nervroten i hjärnstammen och som därmed orsakar trigeminusneuralgi.
Statusfynd vid subaraknoidalhematomNackstyvhet.
Sex symtom vid karotisdissektion1. Ensidig smärta i huvud/hals. 2. Ensidig ptos. 3. Ensidig mios. 4. Tinnitus. 5. Amaurosis fugax. 6. Fokalneurologiska bortfall
Fyra gemensamma symtom vid hjärntumör och subduralhematom1. Gradvis tilltagande huvudvärk. 2. Personlighetsförändring. 3. Neurologiska fokalsymtom. 4. Epilepsi.
Två symtom vid akut obstruktiv hydrocefalus1. Huvudvärk. 2. Dimsyn.
Då kan patienten frias från SAH-misstanke med bara DTOm ögonbottenspegling är normal, och DT görs inom 6 timmar från symtomdebut och bedöms av en erfaren neuroradiolog som normal.
Så länge ska du vänta med att göra LP för att hitta SAH om DT är ua12 timmar från symtomdebut.
RCVSReversibelt cerebralt vasokonstriktions-syndrom
Symtom vid RCVSÅterkommande episoder av åskknallshuvudvärk som varar i flera dagar.
Tre läkemedel som kan användas vid akut behov av att sänka blodtrycket1. Trandate. 2. Nitroglycerin. 3. Furix.
Behandling för karotisdissektionBlodförtunnande i ett halvår för att förebygga proppar som åker upp till hjärnan eller ögat.
Normalförlopp vid karotisdissektionLäker ut av sig själv inom ett halvår.
Orsak till att karotisdissektion kan ge amaurosis fugaxProppar som bildas i dissektionen rör sig upp till artärer som försörjer ögat.
Orsak till att karotisdissektion kan ge strokeProppar som bildas i dissektionen rör sig upp till artärer som försörjer hjärnan.
Symtomtriad vid Horners syndrom1. Mios. 2. Hängande ögonlock. 3. Anhydros.
Om dessa fem kriterier är uppfyllda så behövs inte DT vid skalltrauma1. Ingen amnesi. 2. Ingen avsvimning. 3. Inga neurologiska statustecken. 4. Ingen medvetandepåverkan. 5. Max en kräkning.
Antal fall av typisk migränkaraktär som krävs för att ställa diagnosen migränFem.
Fem symtom vid sinustrombos1. Huvudvärk. 2. Kräkning. 3. Illamående. 4. Kramper. 5. Fokalneurologiska bortfall.
Ses vid ögonundersökning av en patient med sinustrombosStaspapill.
Antal oprovocerade krampanfall som krävs för att ställa epilepsidiagnosTvå.
Sex symtom vid Parkinson1. Rigiditet. 2. Hypokinesi. 3. Vilotremor. 4. Muskel- eller ledvärk. 5. Framåtlutad gång. 6. Nedsatt ansiktsmimik.
Positiv glabellareflex är tecken på dettaSkada på frontalloben.
Så testas glabellareflexSäg åt patienten att de inte ska blinka, och knacka mellan ögonbrynen med ett finger upprepade gånger.
Hos en normal person ska glabellareflexen släckas ut efter max så många knackningarFem.
Tenar atrofi talar för denna diagnosALS.
SkotomOmråde i synfältet med totalt eller delvis nedsatt synuppfattning.
Patienter med MS kan få detta vid infektionerPseudoskov.
Symtomtriad vid normaltryckshydrocefalus1. Gång- och balanssvårigheter. 2. Urininkontinens. 3. Demens.
DysmetriOförmåga att träffa rätt med rörelser, t.ex. vid finger-näs att inte kunna pricka näsan.
Tre huvudsymtom vid Parkinson1. Hypokinesi. 2. Vilotremor. 3. Rigiditet.
HypokinesiLångsamma rörelser.
Fyra tillstånd som ingår i Parkinson plus1. Corticobasal degeneration (CBD). 2. Progressiv supranukleär paralys (PSP). 3. Multipel systematrofi (MSA). 4. Lewy-kropp demens.
Bizarrt symtom vid corticobasal degenerationAlien limb.
Tre symtom vid Lewykroppdemens1. Stelhet. 2. Fluktuerande hallucinationer. 3. Demens inom ett år från debut av stelhet.
Förstahandsbehandling vid essentiell tremorBetablockare.
Symtom vid essentiell tremorTremor som bara kommer vid rörelse, och försvinner i vila.
Behandling vid LewykroppdemensKolinesterashämmare.
Sex riskfaktorer för Parkinson1. Hög ålder. 2. Manligt kön. 3. Hereditet. 4. Exponering för pesticider. 5. Exponering för brunnsvatten. 6. Skallskada.
Så mycket högre är risken för Parkinson ifall det finns i familjenFördubblad.
REM sleep behavour disorder är ofta ett tidigt tecken på dettaParkinson.
Symtom vid REM sleep behaviour disorderRörelse under REM sömn (normalt ska en person ligga helt stilla).
Tre mycket tidiga symtom som ofta ses vid Parkinson1. REM sleep behaviour disorder. 2. Anosmi. 3. Depression.
Tre faktorer som skyddar mot Parkinson1. Koffein. 2. Nikotin. 3. Förhöjd urinsyra.
L-dopa ges alltid tillsammans med dettaDekarboxylashämmare.
Anledningen till att L-dopa ges tillsammans med dekarboxylashämmareFör att det inte ska omvandlas till dopamin perifert.
Biverkan som kan uppstå vid långvarig behandling med L-dopaDyskinesier.
I genomsnitt tar det så lång tid innan Parkinsonpatienter börjar drabbas av dyskinesier pga sin L-dopabehandling10 år.
DyskinesierOfrivilliga över-rörelser.
Behandling mot parkinsondyskinesierAmantadin.
Två patologiska förändringar vid Parkinson1. Degeneration av dopaminsystemet. 2. Ansamling av Lewykroppar.
Tre avancerade behandlingar som kan ges vid Parkinson där förstahandsbehandling inte längre räcker1. Apomorfin-penna eller pump. 2. Duodopa-infusion. 3. DBS.
Sex symtom vid Huntingtons sjukdom1. Korea. 2. Psykos. 3. Tvångsmässighet. 4. Aggressivitet. 5. Depression. 6. Demens.
Läkemedel som kan ges mot korea vid Huntingtons sjukdomTetrabenazine.
MR-kontrastmedelGadolinium.
Vanligast orsak till intracerebralt hematomHypertoni.
Två vanligaste orsakerna till subaraknoidalhematom1. Aneurysm. 2. Trauma.
Vanligast orsak till epiduralhematomTrauma.
Vanligast orsak till subduralhematomTrauma.
Skillnad mellan intracerebralt hematom och kontusionsblödningKontusionsblödning beror på trauma.
Så skiljs subduralhematom (1) och epiduralhematom (2) utseendemässigt(1): Konkav. (2): Konvex.
Orsak till att dense vessel sign är synlig på DTTromben består av koagulerat blod som lyser på DT.
Detta mäter elektroneurografiSignal-ledningshastigheten i perifera nerver.
Fyra kriterier för neuropatisk smärtaA. Sjukhistoria som antyder en relevant skada i nervsystemet. B. Smärtutbredning som passar ett skadat område i nervsystemet. C. Sensibilitetspåverkan som är begränsad till utbredningen av den aktuella nervstrukturen. D. En skada eller sjukdom kan påvisas med undersökning som förklarar smärtan.
Hur kriterierna för neuropatisk smärta ska tolkasA+B: Möjlig. A+B+C: Trolig. A+B+C+D: Definitiv.
Sex vanliga orsaker till neuropatisk smärta1. Diabetes. 2. Bältros. 3. Trauma/kirurgi. 4. Stroke. 5. MS. 6. Diskbråck.
Definitionen av kronisk smärtaSmärta som pågått mer än tre månader, eller kvarstår efter att en vävnad har läkt.
Fyra förändringar vid långvarig smärta1. Ökad känslighet vid nociceptorn. 2. Ökad känslighet vid synapsen i bakhornet. 3. Försämrad funktion hos nedåtgående smärthämmande system. 4. Ökad aktivitet i sensoriska cortex.
Tre typer av smärta1. Nociceptiv. 2. Neuropatisk. 3. Idiopatisk (nociplastisk).
Ett annat namn för idiopatisk smärtaNociplastisk.
Orsak till nociplastisk smärtaÖkad aktivering och nedsatt hämning hos smärtsignalerande system.
Instrument som används för att testa A-betafibrer vid statusPensel.
Instrument som används för att testa både A-deltafibrer och C -fibrer vid statusCocktailpinne.
Instrument som används för att testa enbart A-deltafibrer vid statusKall metallrulle.
Instrument som används för att testa enbart C-fibrer vid statusVarm metallrulle.
Förstahandsbehandling av nociceptiv smärtaParacetamol.
Andrahandsbehandling av nociceptiv smärtaNSAID.
Tredjehandsbehandling av nociceptiv smärtaOpioider.
Förstahandsbehandling av neuropatisk smärtaSaroten.
Andrahandsbehandling av neuropatisk smärtaGabapentin.
Förstahandsbehandling av nociplastisk smärtaSaroten.
Andrahandsbehandling av nociplastisk smärtaGabapentin.
Verkningsmekanism hos TCA och SNRI vid smärtaÖkar nedåtgående smärthämning.
Verkningsmekanism hos gabapentin och pregabalin vid smärtaMinskar frisättning av glutamat och substans P från smärtsignalerande neuron.
Sex krav för att remittera en patient till multimodal smärtrehabilitering1. Ihållande eller intermittent icke-malign smärta > 3 månader. 2. Somatiskt färdigutredd. 3. Farmakologisk behandling har testats. 4. Fysioterapi har testats. 5. Smärtan har stor påverkan på livet. 6. Patienten har förmåga att utföra aktivt förändringsarbete.
Fem tecken på paroxysmal sympatikushyperaktivitet1. Ökad hjärtfrekvens. 2. Blodtrycksstegring. 3. Hög temperatur. 4. Svettning. 5. Muskelspasm.
Andel patienter med svår traumatisk hjärnskada som utvecklar paroxysmal sympatikushyperaktivitet10 %
Faktor som utlöser paroxysmal sympatikushyperaktivitetObehag.
Tre situationer som ofta utlöser paroxysmal sympatikushyperaktivitet1. Vändning. 2. Överfull blåsa. 3. Obekväm liggställning.
Vanligaste dödsorsaken under 45 år i västvärldenTrauma.
Två systemiska komplikationer som kraftigt ökar dödligheten vid svår skallskada1. Hypoxi. 2. Hypotension.
Andel med svår skallskada som har epiduralhematom9 %
Andel med epiduralhematom som har GCS 14-15 vid ankomst40 %
Typ av blödning som framförallt kännetecknas av “walk and die”Epiduralhematom.
Orsak till “walk and die” vid epiduralblödningI början kompenserar hjärnan för den intrakraniella tryckstegringen, men till slut kan den inte kompensera längre.
Andel med svår skallskada som har subduralhematom13-22%
Hjärnans bryggvener tömmer i dettaSinus sagittalis superior.
Andel med allvarlig skallskada som har kontusionsblödning30 %
Två saker som tömmer sig i sinus sagittalis superior1. Blod via bryggvener. 2. Likvor via araknoidalvilli.
Andel med svår skallskada som har traumatisk subaraknoidalblödning40 %
Sex sätt att behandla cerebralt ödem1. Sedation. 2. Mannitol/Hypernatremi. 3. Oxygenering. 4. Elevation. 5. Likvortappning. 6. Hemikraniektomi.
Varför 30 grader sängläge är optimalt vid skallskadaVenöst återflöde från hjärnan är då som bäst.
Syftet med laxantia hos patienter med skallskada som ligger länge på NIVAMinskar förstoppning, vilket minskar buktryck, och är viktigt eftersom högt buktryck fortplantar sig till hjärnan.
Två orsaker till medvetandesänkning vid hjärnblödning1. Inklämning av hjärnstammen, vilket ger syrebrist hos reticular activating system. 2. Medellinje-överskjutning, vilket ger syrebrist hos båda storhjärnshemisfärer.
Fem tecken på hjärninklämning1. Medvetandesänkning. 2. Pupilldilatation. 3. Blodtryck upp. 4. Puls ner. 5. Andningsstillestånd.
Patofysiologisk händelsesekvens vid Cushing response1. Ischemi gör att hjärnan signalerar att blodtrycket ska öka för att förbättra perfusionen till hjärnan. 2. Baroreceptorer i aortabågen reagerar på blodtrycksstegringen genom att sänka pulsen. 3. Tryckökning i hjärnstammen leder till störd andningsreglering.
Sex statustecken vid skallbasfraktur1. Brillenhematom. 2. Battle sign. 3. Likvorläckage. 4. Hematotympanon. 5. Nystagmus. 6. Perifer facialispares.
Battle signBlåmärke bakom örat.
Battle sign är ett tecken på dettaSkallbasfraktur.
BrillenhematomBlåtiror i båda ögon.
Ett annat namn för brillenhematomRacoon-eyes.
HematotympanonBlod bakom trumhinnan.
Då ska patient med skallbasfraktur få antibiotikaprofylaxPågående likvorläckage.
Två saker som inte ska göras vid skallbasfraktur1. Ventrikelsond. 2. CPAP.
Två situationer där patienter med impressionsfrakturer i skallen bör opereras1. Öppen fraktur. 2. Kosmetiskt störande.
Sannolikheten för cervikal spinal skada vid multitrauma20 %
Sannolikheten för cervikal spinal skada vid skallskada4 %
Mortalitet vid skallskada och GCS 380 %
Mortalitet vid skallskada och GCS 820 %
Tre grupper som DT bör göras på efter skallskada1. Alla med GCS 3-13 2. GCS 14-15 där S100B > 0,10 ug/l. 3. Alla oavsett GCS med kramp, fokalneurologi, hydrocefalus-shunt, koagulopati, eller antikoagulantia.
Två situationer där patienter med MR-verifierat diskbråck i halsen ska opereras akut1. Smärta som ej går att smärtstilla. 2. Progredierande symtom.
Andel av intracerebrala hematom som ligger i storhjärnan80 %
Andel av intracerebrala hematom som ligger i cerebellum10 %
Andel av intracerebrala hematom som ligger i hjärnstam10 %
Två droger som ökar risken för intracerebralt hematom1. Kokain. 2. Amfetamin.
Sex sjukdomar som ökar risken för intracerebrala hematom1. Hypertoni. 2. Ateroskleros. 3. Diabetes. 4. Leversjukdom. 5. Njursjukdom. 6. Koagulopati
Tre ämnen som ökar risken för intracerebrala hematom1. Antikoagulantia. 2. Centralstimulantia. 3. Alkohol.
ICHIntracerebralt hematom
Andel av trombylbehandlade som får ICH0,5 %
Andel av waranbehandlade som får ICH1 %
Andel av NOAK-behandlade som får ICH0,5 %
Andel av trombolysbehandlade som får ICH10 %
Tre symtom vid ICH1. Huvudvärk. 2. Fokalneurologiska bortfall. 3. Medvetandepåverkan.
Fyra kliniska tecken på inklämning1. Dilaterad pupill. 2. Ökat blodtryck. 3. Sänkt puls. 4. Oregelbunden andning.
Bra att testa för vid ICH hos ungaIntoxikation med centralstimulantia.
30-dagarsmortalitet vid ICH30-80%
Tre kriterier för hemikraniektomi vid expansiv mediainfarkt1. < 60 år. 2. Endast ett kärlterritorium engagerat. 3. Operation inom 48 timmar från debut.
SAHSubaraknoidalhematom.
Fem symtom vid SAH1. Åskknallshuvudvärk. 2. Illamående/kräkning. 3. Ljusskygghet. 4. Ljudskygghet. 5. Medvetandepåverkan.
Två viktigaste komponenterna i utredning av SAH1. CT. 2. CT angio.
Då bör LP göras vid misstanke om SAH12 timmar efter smärtdebut om CT är blank.
Andel av spontana SAH som beror på aneurysm80 %
Andel av spontana SAH som beror på arteriovenös missbildning5 %
Sex orsaker till spontant SAH1. Aneurysm. 2. Arteriovenös missbildning. 3. Vaskulit. 4. Infektion. 5. Tumör. 6. Dissektion.
30-dagarsmortalitet vid spontant SAH40 %
Andel med SAH som dör innan ankomst till sjukhus15 %
Andel som överlever SAH som får restsymtom65 %
Andel av befolkningen som har cerebrala aneurysm3 %
Vanligaste behandlingen för spontant SAHEndovaskulär coiling.
Två vanliga akuta komplikationer till SAH1. Vasospasm. 2. Hydrocefalus.
Andel som utvecklar symtomatisk hydrocefalus efter SAH20 %
Andel som utvecklar symtomatisk vasospasm efter SAH35 %
Två symtom vid vasospasm efter SAH1. Neurologiska bortfall. 2. Medvetandesänkning.
Så minskas risken för vasospasm efter SAHNimodipin.
Verkningsmekanism hos nimodipinKalciumflödesantagonist.
Tre sjukdomar som ökar risken för SAH1. Ehlers-Danlos. 2. Polycystisk njursjukdom. 3. Coarctatio aortae.
Vanligaste orsaken till kommunicerande hydrocefalusStörd resorption.
Kranialnerv som påverkas först vid ökat intrakraniellt tryckAbducens.
Tre komplikationer som kan uppstå i en hydrocefalus-shunt1. Infektion. 2. Underfunktion/stopp. 3. Överfunktion.
Fyra symtom vid hydrocefalus < 2 år1. Trötthet. 2. Buktande fontanell. 3. Nedåt blick (sunset-blick). 4. Ökad venteckning.
Fyra symtom vid hydrocefalus > 2 år1. Huvudvärk. 2. Illamående. 3. Kräkning. 4. Medvetslöshet.
Behandling av kommunicerande hydrocefalusShunt.
Tre sätt att behandla obstruktiv hydrocefalus1. Ta bort hindret. 2. Ventrikulocisternostomi. 3. Shunt.
Två typer av hydrocefalus-shunt1. Ventrikuloperitoneal. 2. Ventrikuloatrial.
Sex symtom vid CNS-tumörer hos barn1. Huvudvärk. 2. Illamående/kräkning. 3. Synnedsättning. 4. Epilepsi. 5. Pares. 6. Ataxi.
Vanlig orsak till hydrocefalus hos barnTumör.
Andel av svåra skallskador hos små barn som orsakas av misshandel95 %
Tre utredningsfynd hos barn som talar för misshandel1. Ögonbottenblödning. 2. Subduralhematom. 3. Diffusa axonala skador.
Akut behandling av bakteriell meningit med medvetandesänkning och högt öppningstryck vid lumbalpunktionVentrikeldrän.
Bör kontaktas vid bakteriell meningit med medvetandesänkning och högt öppningstryck vid lumbalpunktionNeurokirurg.
Viktigast utredningsåtgärd vid normaltryckshydrocefalusTapptest.
Kvantitet likvor som töms vid tapptest40-50 ml.
Ett annat namn för normaltryckshydrocefalusKommunicerande hydrocefalus.
“White crab of death” på CT talar för denna diagnosSAH.
Varför personer med SAH sjunker i medvetandeAkut hydrocefalus pga att blodet blockerar likvorflödet.
Sunsetfenomen är typisk hos denna gruppSmå barn med hydrocefalus.
Två komponenter i behandlingen för hjärnabscess1. Neurokirurgisk dränage. 2. Antibiotika i.v.
Två kriterier för commotio1. Amnesi. 2. Avsvimning.
Behandling vid commotioHem och åter i vanlig aktivitet så fort som möjligt.
Anledning till att fysioterapi och annan rehab ska undvikas vid commotioFörlänger sjukdomsförloppet och ökar risken för post-commotionellt syndrom.
Lämpligt läkemedel vid commotioAlvedon.
Varningstecken vid huvudvärk som kan tala för allvarlig orsakKräkning.
Enda benigna orsaken till huvudvärk som har kräkning som symtomMigrän.
Viktigaste akuta utredningen vid Guillain-BarréLumbalpunktion.
Lumbalpunktionsfynd vid Guillain-BarréFörhöjd albuminkvot men normalt celltal.
Typisk skrivstilspåverkan vid ParkinsonMikrografi.
MikrografiLiten skrivstil.
Ex juvantibusbehandling som kan ges från VC vid misstanke om Parkinson, i väntan på besök hos neurologTablett Madopark 1×2.
Mest kännetecknande symtomet vid KorsakoffKonfabulation.
Tre symtom vid restless legs syndrom1. Parestesier och värk i underbenen som kommer i vila. 2. Nattliga uppvaknanden. 3. Insomningsbesvär
Ett annat namn för restless legsWillis-Ekboms sjukdom.
Sex blodprover som är bra vid misstanke om restless legs1. Ferritin. 2. Blodstatus. 3. B12/Folat. 4. Elstatus. 5. Tyroideastatus. 6. Glukos/HbA1c.
Varför ferritin är bra vid misstanke om restless legsJärnbrist kan förvärra symtomen.
Debutålder för primär restless legs30-40
Debutålder för sekundär restless legs45
Tre ämnen personer med restless legs bör undvika1. Alkohol. 2. Kaffe. 3. Nikotin.
Förstahandsbehandling vid restless legsLevodopa.
Debutålder för essentiell tremor40