Quiz i patologi

FrågaSvar
Vad är “missing self” teorin?NK-celler dödar celler som inte uttrycker MHCI.
Så avgörs om NK-cellen dödar en cell som den interagerar medOm NK-cellen får fler stimulerande eller inhiberande signaler.
Definitionen av immunologisk sjukdom typ 1IgE-medierad.
Definitionen av immunologisk sjukdom typ 2IgG-medierad.
Definitionen av immunologisk sjukdom typ 4T-cellsmedierad.
Definitionen av immunologisk sjukdom typ 3Immunkomplexmedierad.
AIREAutoimmune regulator.
Funktion hos AIREStimulerar thymusepitelceller att bilda proteiner som i vanliga fall uttrycks i andra delar av kroppen.
Typ av cell som uttrycker AIREThymusepitel.
Syftet med AIREMöjliggöra negativ selektion av T-celler.
Aktivering av CTLA-4 på T-celler leder till dettaNedreglering.
Plats där central tolerans uppstårThymus.
Plats där perifer tolerans uppstårLymfknutor.
Så uppstår central toleransNegativ selektion i thymus.
Så uppstår perifer toleransDendritiska celler presenterar antigen för T-celler utan att samtidigt presentera en kostimulatorisk signal.
Denna gensekvens har störst betydelse när det gäller sannolikheten att utveckla olika autoimmuna sjukdomarHLA.
Proteiner som HLA kodar förMHC.
Två olika sätt genom vilka infektioner kan orsaka autoimmunitet1. Ökat uttryck av kostimulatoriska signaler på APC. 2. Molekylär mimikry.
Sex saker som kan stimulera inflammation1. Mikroorganismer. 2. Allergi. 3. Autoimmunitet. 4. Trauma. 5. Ischemi. 6. Malignitet.
Cell som aktiverar immunresponsen vid allergiMastcell.
Cell som aktiverar immunresponsen vid bakterieinfektionMakrofag.
Cell som aktiverar immunresponsen vid virusinfektionDen virusinfekterade cellen.
Två huvudfunktioner hos IL-11. Aktiverar endotel lokalt så att immunceller rekryteras. 2. Feber.
Tre huvudfunktioner hos TNF-alfa1. Aktiverar endotel lokalt så att immunceller rekryteras. 2. Ökar vaskulär permeabilitet lokalt. 3. Feber.
Två huvudfunktioner hos IL-61. Aktiverar lymfocyter lokalt. 2. Inducerar akutfasreaktionen.
Huvudfunktion hos IL-8Kemotaxis av immunceller.
Två huvudfunktioner hos IL-121. Aktiverar NK-celler. 2. Får Th0-celler att bli Th1-celler.
Fyra systemiska effekter hos IL-1, IL-6, och TNF-alfa1. Ökar bildning av akutfasproteiner. 2. Ökar bildning av neutrofiler. 3. Höjer kroppstemperaturen. 4. Stimulerar vandring av dendritiska celler från perifer vävnad till lymfknutor.
Fem tecken på inflammation1. Calor. 2. Rubor. 3. Tumor. 4. Dolor. 5. Functio laesa.
Celler som är viktigast för att aktivera akut inflammationMakrofager.
Orsak till granulomatös inflammationNär immunförsvaret inte har förmåga att bryta ner något främmande så kapslar det istället in det i ett granulom.
Fem sjukdomar som kännetecknas av granulomatös inflammation1. Tuberkulos. 2. Sarkoidos. 3. Crohns. 4. Asbestosis. 5. Silicosis.
Skillnad mellan en abscess och en phlegmonAbscess är tydligt avgränsad. Phlegmon är diffust spridd.
Orsak till allergireaktionens tidiga fasMastceller frisätter histamin.
Orsak till allergireaktionens sena fasMastceller frisätter prostaglandiner och leukotriener.
Två typer av celler som potentierar allergireaktionens sena fas1. T-celler. 2. Eosinofiler.
AtopiÄrftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner i miljön.
Två effekter på magtarmkanalen vid degranulering av mastceller1. Ökad peristaltik. 2. Frisättning av vätska i tarmlumen.
Två effekter på luftvägarna vid degranulering av mastceller1. Minskad luftvägsdiameter. 2. Ökad mucinfrisättning.
Två effekter på blodkärl vid degranulering av mastceller1. Ökad diameter. 2. Ökad permeabilitet.
HygienhypotesenFör lite exponering för mikroorganismer som barn ökar risken att utveckla allergier som vuxen.
Fem miljöfaktorer som minskar risken för allergiutveckling1. Fattigdom. 2. Många äldre syskon. 3. Uppvuxen på bondgård. 4. Uppvuxen med husdjur. 5. Tidig dagisvistelse.
Varför en nyfödd kan uppvisa tecken på samma autoimmuna sjukdom som mamman lider avIgG-antikroppar från modern kan korsa över placenta.
Normalt förekommer CTLA-4 på denna platsT-cellers ytmembran.
Orsak till rheumatisk feberYtantigen hos streptococcus pyogenes är likt ett antigen som finns i mänskliga vävnader.
Händelsesekvensens vid typ 3 reaktion1. Antikroppar binder till lösliga antigen och bildar komplex. 2. Komplexen fastnar i kärlväggar. 3. Immunceller binder till komplexen och startar en inflammatorisk process.
Händelsesekvens som gör att ischemi leder till nekros1. Brist på syre och näring leder till att ATP produktionen avstannar. 2. Detta leder till en oförmåga att driva jonpumpar i cellmembranet. 3. Detta leder till att cellen spricker.
MetaplasiCell ändrar typ från en till en annan.
Skillnad mellan hypertrofi och hyperplasiHypertrofi: Växer i storlek. Hyperplasi: Blir fler.
Utseende hos coccusSfär.
Utseende hos bacillusStav.
Utseende hos spirillVriden stav.
Utseende hos spiroketKorkskruv.
Utseende hos vibroOstbåge.
Kännetecknar bakterier av typen di-Sitter ihop två och två.
Kännetecknar bakterier av typen staphylo-Sitter ihop i aggregat.
Kännetecknar bakterier av typen strepto-Sitter ihop i långa strängar.
Skiljer gram-negativa och gram-positiva bakterier strukturelltNegativa: Inre membran, tunn cellvägg, yttre membran. Positiva: Inre membran, tjock cellvägg.
Denna substans återfinns ytligt enbart på en gram-negativ bakterieLipopolysackarid.
Funktion hos lysozymBryter ner bakteriers cellväggar.
PiliHårlika projektioner som används för att fästa bakterien på en yta.
F-piliSpeciell typ av pili som bakterier använder för att föra över DNA till andra bakterier.
Speciell egenskap hos bakteriekapselnInnehåller inte några bakteriespecifika molekyler.
Två saker som bakteriekapseln skyddar mot1. Uttorkning. 2. Fagocytos.
Biofilm består av dettaPolysackarider.
Två saker som biofilm skyddar mot1. Uttorkning. 2. Fagocytos.
Bakteriella endosporenVilande stadium som vissa bakterier kan gå in i.
Syftet med bakteriella endosporenLångtidsöverlevnad i ogästvänlig miljö.
Två bakterietyper som kan bilda sporer1. Clostridium. 2. Bacillus.
Genom denna mekanism förökar sig bakterierBinär fission.
Tre mekanismer som bakterier använder för att utbyta DNA1. Upptag av lösligt DNA. 2. Transport via bakteriofager. 3. Transport via F-pili.
Tre egenskaper som kännetecknar PAMP1. Unika för mikroorganismer. 2. Förekommer hos många olika mikrober. 3. Essentiella för mikroben.
Detta känner TLR-4 igenLipopolysackarid.
Dessa tre strukturer känns igen av de TLR som återfinns på cellmembranet1. Lipopolysackarid. 2. Flagellin. 3. Lipopeptid.
Dessa tre strukturer känns igen av de TLR som återfinns i endosom-membranet1. Dubbelsträngat RNA. 2. Enkelsträngat RNA. 3. CpG-DNA.
Dessa tre mekanismer har neutrofiler för att döda patogener1. Fagocytos. 2. Degranulering. 3. Neutrophil extracellular traps (NET).
Skillnad mellan desinfektion och sterilisationDesinfektion: Sänker halten mikrober till en acceptabel nivå. Sterilisation: Avlägsnar helt alla mikrober.
AutoklaveringObjekt utsätts för 121 grader varm vattenånga i 20 minuter.
Sterilisationsteknik som används på kirurgiska instrumentAutoklavering.
PastöriseringVätska värms till 75 grader i 15 sekunder.
Syftet med pastöriseringDesinfektion.
Två typer av patogener som alkohol är ineffektivt mot1. Virus utan membranhölje. 2. Bakteriesporer.
Skillnaden mellan droppsmitta och luftburen smittaDropp: Patogenet är bundet i en droppe vätska. Luftburen: Vätskan har torkat bort helt.
EpidemiInfektiös sjukdom som sprids till en stor del av en befolkning på kort tid.
PandemiEpidemi som sprider sig till två eller fler kontinenter.
VirionViruspartikel.
Två komponenter som ett virion alltid innehåller1. En nukleinsyra. 2. En kapsid.
Ett virus kapsid är uppbyggt av dettaProtein.
Så byggs en viruskapsid uppMånga kopior av ett fåtal proteiner går ihop spontant.
De två vanligaste kapsidstrukturerna1. Ikosahedral. 2. Helikal.
Skillnad mellan nakna och höljebärande virus vad gäller frisättning från värdcellNakna: Lyserar värdcellen. Höljebärande: Avknoppas från värdcellen.
Antigeniskt skifteTvå olika varianter av ett visst virus bildar en ny variant genom reassortment.
Antigeniskt skifte förekommer hos detta vanliga virusInfluensa.
Två proteiner som hämmas av HPV och därmed ökar risken för cancer1. p53. 2. RB.
Skillnad mellan farmakodynamik och farmakokinetikFarmakodynamik: Vad läkemedlet gör med kroppen. Farmakokinetik: Vad kroppen gör med läkemedlet.
Terapeutiskt intervallGränsen mellan lägsta accepterade effekt och maximala accepterade biverkningar.
Skillnaden mellan ett läkemedels potens och efficacyPotens: Hur mycket av läkemedlet som behövs för att få en viss effekt. Efficacy: Hur mycket maximal effekt läkemedlet kan framkalla.
Fyra faktorer som styr ett läkemedels öde i kroppen1. Absorption. 2. Distribution. 3. Metabolism. 4. Excretion.
Första passage effektAndel av ett peroralt läkemedel som aldrig kommer ut i systemkretsloppet.
Orsak till första passage effektEn del av läkemedlet bryts ned i levern innan det når systemkretsloppet.
Varför en högre dos läkemedel oftast måste ges när läkemedlet tillförs peroralt än intravenöstFörsta passage effekt.
Varför proteinläkemedel måste ges intravenöstBryts ner av proteaser i magtarmkanalen.
Två skäl till att fettlösliga läkemedel har mycket längre överlevnadstid i kroppen än vattenlösliga1. Diffunderar fritt över membran och går därför inte att koncentrera i urin. 2. En del hamnar i fettväv och bildar en depå som lakas ur långsamt.
Så kan levern påskynda eliminering av fettlösliga läkemedelGlukuronidering.
Syftet med glukuronideringGöra saker mer vattenlösliga så att de lättare utsöndras ur kroppen.
Varför höga doser paracetamol är farligaHög bildning av NAPQI i levern.
Händelsesekvens som leder till leverskada vid paracetamolintox1. Glukuronideringsenzymet blir mättat. 2. Mer paracetamol omvandlas till NAPQI. 3. Glutation tar slut. 4. NAPQI härjar fritt.
Varför normal paracetamoldos inte är farligDen lilla mängd NAPQI som bildas oskadliggörs av glutation.
Varför paracetamol inte ska kombineras med alkoholAlkohol uppreglerar produktion av CYP2E1.
Enzym som omvandlar paracetamol till NAPQICYP2E1.
Verkningsmekanism hos NSAIDBlockerar COX.
Funktion hos lipoxygenasOmvandlar arakidonsyra till leukotrien.
Varför paracetamol inte räknas som NSAIDInte anti-inflammatoriskt.
Skillnaden mellan transudat och exudatTransudat: Bara vätska. Exudat: Vätska och proteiner.
Verkningsmekanism hos celecoxibSelektiv COX-2 hämmare.
Speciellt med den hämning av COX-1 som utförs av acetylsalicylsyraIrreversibel.
Varför acetylsalicylsyra är den NSAID som används minst idagMycket biverkningar på magtarmkanalen.
Varför hämning av COX-1 orsakar biverkningar i magtarmkanalen, men inte hämning av COX-2COX-1 uttrycks kontinuerligt i magtarmkanalen, där den ökar blodflöde till slemhinnan och stimulerar bildning av slem. COX-2 uttrycks inte i magtarmkanalen.
Fördelen med selektiv COX-2 hämningInga biverkningar på magtarmkanalen.
Nackdelen med selektiv COX-2 hämningÖkad risk för trombos.
Varför en icke-specifik COX-1/2 hämmare inte ger ökad risk för stroke och hjärtinfarktMinskad bildning av prostacyklin hos endotelceller tas ut av minskad bildning av tromboxan hos trombocyter.
Enzym som används av endotelceller för att bilda prostacyklinCOX-2.
Enzym som används av trombocyter för att bilda tromboxanCOX-1.
Anledningen till att acetylsalicylsyra kan minska risken för blodproppar, trots att det hämmar både COX-1 och COX-2Därför att det är en irreversibel hämmare, vilket slår hårdare mot trombocyter eftersom de saknar cellkärna.
Tre komplikationer vid användning av acetylsalicylsyra1. Gastrit. 2. Ökad blödningsbenägenhet. 3. Reyes syndrom.
Ålder där det finns risk att drabbas av Reyes syndrom vid användning av acetylsalicylsyra< 12 år.
Varför acetylsalicylsyra har större effekt på arteriella tromber än venösa tromberArteriella tromber består mest av trombocyter. Venösa tromber består mest av fibrin.
Tre läkemedelstyper som kan användas mot NSAID-inducerade GI-biverkningar1. Protonpumpshämmare. 2. Prostaglandinanalog. 3. H2-receptorantagonist.
Verkningsmekanism hos ranitidinH2-receptorantagonist.
Typ av cell som ranitidin huvudsakligen verkar påParietalceller.
Händelsesekvens genom vilken NSAID kan förvärra hjärtsvikt1. Minskad njurgenomblödning. 2. Aktivering av RAS. 3. Ökat blodtryck.
Orsak till att NSAID kan förvärra astmaHämning av COX leder till att mer arakidonsyra istället omvandlas till leukotriener av lipoxygenas.
Läkemedel som bör ges till patienter som ska stå på NSAID under lång tidOmeprazol.
Varför NSAID inte bör intas av en kvinna som försöker bli gravidImplantation av ägget är delvis beroende av prostaglandiner.
Varför NSAID inte bör intas under de tre sista månaderna av en graviditetRisk för prematur slutning av ductus arteriosus.
Varför NSAID inte bör intas samtidigt med waranNSAID och waran bryts ner av samma enzym, och konkurrensen kan göra att waran-nivåerna i blodet blir farligt höga.
Terapeutisk effekt som ses hos en renodlad COX-1 hämmareHämmar bildning av blodproppar.
Fyra biverkningar som kan ses hos en renodlad COX-1 hämmare1. Ulcus. 2. Blödning. 3. Njursvikt. 4. Intoleransreaktion.
Tre terapeutiska effekter som ses hos en renodlad COX-2 hämmare1. Analgetisk. 2. Antipyretisk. 3. Antiinflammatorisk.
Två biverkningar som kan ses hos en renodlad COX-2 hämmare1. Blodpropp. 2. Njursvikt.
Tre fördelar hos paracetamol jämfört med NSAID1. Ingen negativ påverkan på magtarmkanalen. 2. Ingen påverkan på blödningsbenägenhet. 3. Kan användas vid graviditet.
Läkemedel som ges vid paracetamolintoxikationAcetylcystein.
Verkningsmekanism hos acetylcysteinÖkar glutationsyntes i levern.
Varför det är relativt lätt att överdosera paracetamolToxisk dos är bara 2-3 gånger högre än terapeutisk dos.
Verkningsmekanism hos glukokortikoiderBinder till intracellulära receptorer och bildar då aktiva transkriptionsfaktorer.
Varför det är viktigt att trappa ner kortisonbehandling långsamtKortison hämmar den endogena produktionen av kortisol.
Varför glukokortikoider ger en skenbar ökning av antalet leukocyter i blodetHämmar uttrycket av adhesionsmolekyler på endotel.
Varför försiktighet bör iakttas när det gäller insättning av glukokortikoider hos barnHämmar produktion av GH, vilket kan ge hämmad längdtillväxt.
Varför försiktighet bör iakttas när det gäller insättning av glukokortikoider hos gravidaÖkar risken att ductus arteriosus sluts för tidigt.
Det bästa sättet att minska glukokortikoiders biverkningarLokalbehandling.
Tre metabola effekter hos glukokortikoider1. Ökar glukoneogenes och glykogenolys. 2. Ökar katabolism av proteiner. 3. Ökar lipolys.
Sex utseendemässiga biverkningar som systemisk glukokortikoidbehandling kan ge1. Moon face. 2. Buffalo hump. 3. Tunn hud. 4. Minskning av muskelmassa. 5. Omdistribuering av fett till magen. 6. Viktuppgång.
Två komplikationer som personer som står på systemisk glukokortikoidbehandling under längre tid har ökad risk att drabbas av1. Infektioner. 2. Frakturer.
Två metabola biverkningar som systemisk glukokortikoidbehandling kan ge1. Hyperglykemi. 2. Hyperlipidemi.
Varför det är viktigt att behandla reumatoid artrit tidigtBehålla rörlighet i lederna.
Fem huvudsakliga komponenter i behandlingen av reumatoid artrit1. Paracetamol. 2. NSAID. 3. DMARD. 4. Kortisoninjektioner. 5. Sjukgymnastik.
DMARDDisease modifying anti-rheumatic drug.
De två huvudsakliga DMARD som används vid reumatoid artrit1. Metotrexat. 2. TNF-hämmare.
Två verkningsmekanismer hos metotrexat1. Hämmar dihydrofolat reduktas, vilket hindrar DNA-syntes. 2. Hämmar adenosin deaminas, vilket hindrar IL-2 produktion.
Varför metotrexat ges i första hand vid reumatoid artrit, och TNF-hämmare bara ges om metotrexatet inte har tillräcklig effektTNF-hämmare är mycket dyrare.
Biologiskt läkemedelEtt preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung.
Verkningsmekanism hos anakinraIL-1 receptor antagonist.
Varför tocilizumab kan maskera att patienten har en infektionIL-6 receptor antagonist, och hämmar därmed frisättning av akutfasreaktanter.
Risk vid användning av chimära antikropparCytokinfrisättningssyndrom.
Orsak till cytokinfrisättningssyndrom vid användning av chimära antikropparAktivering av T-hjälparceller.
Sex symtom som förekommer vid cytokinfrisättningssyndrom1. Feber. 2. Utslag. 3. Muskelvärk 4. Huvudvärk. 5. Förvirring. 6. Kräkning.
Verkningsmekanism hos rituximabAntikropp som binder till CD20 på B-cellers ytor, vilket stimulerar immunförsvaret att döda B-cellerna.
Struktur hos abataceptEtt fusionsprotein där CTLA4 har kopplats ihop med fc-domänen på IgG.
Typ av cell som normalt uttrycker CTLA4 på sin ytaT-celler.
Verkningsmekanism hos abataceptBinder till en kostimulatorisk signal på en APC och hindrar därmed APC:n från att aktivera en T-cell.
Två viktigaste typerna av läkemedel vid reumatoid artrit1. Metotrexat. 2. TNF-antagonist.
Verkningsmekanism hos infliximabAntikropp mot TNF-alfa.
Verkningsmekanism hos golimumabAntikropp mot TNF-alfa.
Verkningsmekanism hos ciklosporinIntracellulär calcineurinhämmare.
Händelsesekvens genom vilken ciklosporin hämmar bildning av IL-21. Calcineurin hämmas intracellulärt. 2. Därmed hindras aktivering av transkriptionsfaktorn NFAT. 3. Därmed hindras bildning av IL-2.
Så skiljer sig crohns från ulcerös kolit vad gäller inflammationens utbredningCrohns: Fläckvis i hela tarmen. Ulcerös kolit: Distala kolon och rectum.
Verkningsmekanism hos tacrolimusIntracellulär calcineurinhämmare.
Verkningsmekanism hos rapamycinHämmar mTOR intracellulärt, vilket hindrar produktion av IL-2.
Verkningsmekanism hos basiliximabAntikropp mot IL-2 receptorn.
Verkningsmekanism hos allopurinolXantin-oxidas-hämmare.
Funktion hos xantin-oxidasOmvandlar xantin till urinsyra.
Verkningsmekanism hos probenicidPåskyndar utsöndring av urinsyra genom att hämma resorption i njurens tubuli.
Två huvudsakliga klasser av läkemedel som används för att behandla astma1. Luftrörsvidgare. 2. Inflammationsdämpare.
Fem steg i behandlingstrappan för astma1. SABA v.b. 2. SABA v.b. + ICS. 3. SABA v.b. + ICS + LABA eller LTRA. 4. SABA vid behov + ICS med dosökning + LABA + LTRA. 5. Ovanstående + perorala kortikosteroider och/eller anti-IgE antikropp.
LTRALeukotrien receptor antagonist.
Tre vanliga biverkningar vid behandling av astma med glukokortikoider1. Candidainfektion i munslemhinnan. 2. Hosta. 3. Heshet
Verkningsmekanism hos omalizumabAnti-IgE antikropp.
Detta används omalizumab tillSvår allergisk astma.
Tre steg i behandlingstrappan för KOL1. Kortverkande antikolinergika och/eller B2-agonister vid behov. 2. Tillägg av långverkande antikolinergika och/eller B2-agonister. 3. Tillägg av inhalationskortikosteroider.
Verkningsmekanism hos bromhexinÖkar produktionen av seröst slem, vilket gör segt slem mer lättflytande och därmed lättare att hosta upp.
Två läkemedel som används mot produktiv hosta1. Bromhexin. 2. Acetylcystein
Verkningsmekanism hos acetylcystein vid produktiv hostaBryter upp disulfidbryggor i mukoproteinkomplex.
Två läkemedel som används mot torrhosta1. Noskapin. 2. Etylmorfin.
Verkningsmekanism hos etylmorfin vid torrhostaSigma-receptor-agonist.
Verkningsmekanism hos noskapin vid torrhostaSigma-receptor-agonist.
Verkningsmekanism hos nezeril och otrivinAlfa-receptor-agonister, som stimulerar vasokonstriktion i nässlemhinnan.
Tre signalsubstanser som stimulerar parietalceller att utsöndra saltsyra1. Histamin. 2. Acetylkolin. 3. Gastrin.
Verkningsmekanism hos antacidaMagnesium- eller aluminiumsalter som neutraliserar syra i magsäcken.
Verkningsmekanism hos gavisconLägger sig som ett lock på magsaften och hindrar reflux av saltsyra upp i esofagus.
Verkningsmekanism hos misoprostolprostaglandinanalog.
Då ska misoprostol inte användasGraviditet.
Varför misoprostol inte ska användas vid graviditetStimulerar uteruskontraktion och uppmjukning av cervix.
Två vanligaste orsakerna till förstoppning1. Fiberbrist. 2. Brist på fysisk aktivitet.
Tre läkemedel som är vanliga orsaker till förstoppning1. Morfin. 2. Antacida. 3. Antikolinergika.
Verkningsmekanism hos inolaxolKostfiber.
Ett annat namn för kostfiberBulkmedel.
Två verkningsmekanismer hos bulkmedel1. Binder vatten, vilket ger avföringen en lagom mjuk konsistens. 2. Ökar volymen i tarmen, vilket stimulerar peristaltik.
Verkningsmekanism hos tarmirriterande medelStimulerar sensoriska nerver i tarmen, vilket ökar tarmmotorik.
Verkningsmekanism hos laktulos vid förstoppningDisackarid som bryts ner av bakterier i kolon, vilket leder till bildning av mjölksyra och ättiksyra. Dessa binder vatten.
Två viktigaste komponenterna i behandlingen vid diarré1. Vatten. 2. Elektrolyter.
Det enda godkända läkemedlet mot obesitasOrlistat.
Verkningsmekanism hos orlistatHämmar gastrointestinalt lipas, vilket minskar fettupptag.
Fyra steg vid läkning av sår1. Koagulation. 2. Inflammation. 3. Bildning av granulationsvävnad. 4. Remodellering.
Tre typer av punktmutationer i DNA-sekvensen1. Substitution. 2. Deletion. 3. Insertion.
Nonsense mutationEn typ av punktmutation där genens sekvens blir skräp som inte kodar för något vettigt protein.
Två orsakar till att nonsense mutation uppstår i en gen1. Frameshift. 2. Stoppkodon uppstår vid en tidigare punkt i genen.
Missense mutationEn typ av punktmutation som leder till att en aminosyra förändras i det färdiga proteinet.
Synonym mutationEn typ av punktmutation som inte leder till någon förändring i det färdiga proteinet.
Orsak till Huntington’s sjukdomFör många repeats av en viss sekvens i Huntingtin genen.
Orsak till cystisk fibrosDefekt i båda generna för en viss kloridjonkanal.
Orsak till Downs syndromTre kopior av kromosom 21.
Orsak till Klinefelters syndromTvå X-kromosomer och en Y-kromosom.
Orsak till Turners syndromEn X-kromosom och ingen Y-kromosom.
Två olika typer av gener som när de är muterade kan bidra till tumörbildning1. Proto-onkogener. 2. Tumour suppressor gener.
Definitionen av neoplasiCeller har brutit sig ur normala regleringsmekanismer och börjat proliferera autonomt.
Vad som händer vid Barretts esofagusSkivepitel omvandlas till körtelepitel.
Orsak till Barretts esofagusReflux.
AtypiAvvikelse från normal cellulär morfologi.
Två viktigaste histologiska tecknen på cellulär atypi1. Variation i cellers form och storlek. 2. Förstorade och hyperkromatiska cellkärnor.
Skillnad mellan reaktiv atypi och malign atypiReaktiv beror på inflammation. Malign beror på malignifiering.
Tre stadier vid cancerutveckling1. Dysplasi. 2. In situ cancer. 3. Invasiv cancer.
Så lång tid brukar det ta för en in situ cancer att övergå i invasiv cancer5-10 år.
Benign tumör som har sitt ursprung i skivepitelSkivepitelpapillom.
Malign tumör som har sitt ursprung i skivepitelSkivepitelcarcinom.
Benign tumör som har sitt ursprung i körtelepitelAdenom.
Malign tumör som har sitt ursprung i körtelepitelAdenocarcinom.
Benign tumör som har sitt ursprung i urotelUrotelialt papillom.
Malign tumör som har sitt ursprung i urotelUrotelialt carcinom.
Benign tumör som har sitt ursprung i levercellerHepatocellulärt adenom.
Malign tumör som har sitt ursprung i levercellerHepatocellulärt carcinom.
Benign tumör som har sitt ursprung i gallgångsepitelGallblåseadenom.
Malign tumör som har sitt ursprung i gallgångsepitelKolangiocarcinom.
Detta betyder ändelsen -carcinom hos en tumörAtt den bildats ur någon typ av epitel och är malign.
Detta betyder ändelsen -sarkom hos en tumörAtt den bildats ur mesenkymal vävnad och är malign.
Benign tumör som har sitt ursprung i bindvävFibrom.
Malign tumör som har sitt ursprung i bindvävFibrosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i fettvävLipom.
Malign tumör som har sitt ursprung i fettvävLiposarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i broskChondrom.
Malign tumör som har sitt ursprung i broskChondrosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i benOsteom.
Malign tumör som har sitt ursprung i benOsteosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i blodkärlHemangiom.
Malign tumör som har sitt ursprung i blodkärlHemangiosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i lymfkärlLymfangiom.
Malign tumör som har sitt ursprung i lymfkärlLymfangiosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i glatt muskulaturLeiomyom.
Malign tumör som har sitt ursprung i glatt muskulaturLeiomyosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i tvärstrimmig muskulaturRhabdomyom.
Malign tumör som har sitt ursprung i tvärstrimmig muskulaturRhabdomyosarkom.
Benign tumör som har sitt ursprung i melanocyterPigmentnevus.
Malign tumör som har sitt ursprung i melanocyterMalignt melanom.
Malign tumör med ursprung i könscellerSeminom.
Malign tumör med ursprung i placentaKoriocarcinom.
Malign tumör med ursprung i mesotelMesoteliom.
Vanligaste typen av neuroendokrin tumörKarcinoid.
Beteckning för symtom som uppstår som en sekundär effekt till cancer, och som inte beror på cancerns direkta lokala effektParaneoplastiskt syndrom.
Två orsaker till paraneoplastiskt syndrom1. Signalmolekyler som frisätts av tumörceller. 2. Immunrespons som aktiveras av tumören.
De två vanligaste formerna av cancer som drabbar barn1. Leukemi. 2. Hjärntumör.
Andel av cancerfall hos barn som utgörs av leukemi31 %
Andel av cancerfall hos barn som beror på hjärntumörer28 %
Står T för i TNMTumour.
Står N för i TNMNode.
Står M för i TNMMetastasis.
Så graderas T i TNMX = kan inte avgöras, 0 = ingen primärtumör, 1-4: gradering utifrån storlek hos primärtumör och hur många vävnadslager den vuxit igenom.
Så graderas N i TNMX = kan inte bedömas, 0 = ingen spridning, 1-3 = gradering utifrån antalet lymfkörtlar som innehåller cancerceller.
Så graderas M i TNMX= kan inte bedömas, 0 = inga tecken på fjärrmetastaser, 1 = fjärrmetastasering påvisad.
Detta menas med “p” före bokstäverna vid TNM-graderingBaseras på histopatologisk undersökning.
Detta menas med “c” före bokstäverna vid TNM-gradering.Baseras enbart på klinisk undersökning.
Första lymfknutan som dränerar en tumör.Portvaktsknuta.
Nukleärt protein som uttrycks av prolifererande cellerKi-67.
Detta används Ki-67 tillVisar hur stor andel av cellerna i ett preparat som aktivt delar sig.
Andel av cancerfall som är familjära10-15%
Skillnaden mellan en primär och en sekundär immundefektPrimär: Medfödd. Sekundär: Förvärvad.
Tre mekanismer för omvandling av en proto-onkogen till en onkogen1. Punktmutation. 2. Genamplifiering. 3. Kromosomtranslokation.
Skillnaden mellan patologi och cytologiPatologi: Studerar sammanhållen vävnad. Cytologi: Studerar löst liggande celler.
Skillnad mellan exfoliativ cytologi och punktionscytologiExfoliativ: Celler hämtas som spontant har släppt från kroppen och flyter i ett hålrum, eller skrapas från en yta. Punktion: Celler hämtas med nål från en vävnad.
Hur det kan komma sig att ductal cancer in situ kan vara väldigt utspridd trots att det inte har invaderat genom basalmembranetCancercellerna kan sprida sig längs med epitelet i körtelgången.
Tre modaliteter som används för att diagnosticera bröstcancer1. Klinisk undersökning. 2. Bilddiagnostik. 3. Patologisk diagnostik.
Sex statusfynd som kan vara tecken på bröstcancer1. Knöl. 2. Indragning/formförändring. 3. Sekretion. 4. Eksem. 5. Rodnad/värmeökning. 6. Apelsinhud.
Orsak till indragningar av bröstvårtan vid bröstcancerTumören drar i ett ligament.
Fem olika grader som bröst delas in i vid mammografi1: Normalt. 2: Benign tumörös förändring. 3: Misstänkt malign. 4: Sannolikt malign. 5: Invasiv cancer.
Fem saker som kan resultera i falskt negativa mammografiska svar1. Diffust växande cancer. 2. Cancer in situ utan förkalkningar. 3. Parenkymtäta bröst. 4. Bröstimplantat. 5. Brostkorgs- eller axillära tumörer.
Fyra saker som kan resultera i falskt positiva mammografiska svar1. Radierande ärr. 2. Fettvävnadsnekros. 3. Skleroserande adenos. 4. Benign kalkinlagring.
Fem saker som kan resultera i falskt negativa cytologiska svar vid bröstcancer1. Mycket liten tumör som missas med nålen. 2. Diffust växande, bindvävsrik tumör. 3. Tumör i cancer in situ stadiet. 4. Småcellig, monomorf tumör som liknar normala körtlar. 5. Tumörnekros.
Två saker som kan resultera i falskt positiva cytologiska svar vid misstänkt bröstcancer1. Precancerösa proliferativa förändringar. 2. Inflammation i bröstkörteln.
Bröstkörtelvävnad som sitter i axillen.Aberrant mammae.
Inflammation i en talgkörtel som omvandlas till en hornfylld cystaAterom
Dilaterad bröstkörtelgång som är fylld med makrofager och sekret.Gångektasi.
Bindvävstäta, “knöliga” bröstFibroadenomatos.
Andel av kvinnor som har fibroadenomatos30-60%
Godartad hyperplasi av bröstens lobuliSkleroserande adenos.
Skillnaden mellan fibroadenomatos och fibroadenomFibroadenomatos: Bindvävstäta bröst. Fibroadenom: Benign tumör i bröstet.
Varför inflammation kan misstas för cancer vid cytologiKan ge reaktiva förändringar i celler.
Benign tumör som bildas ur bröstets körtelepitel.Intraduktalt papillom.
Benign tumör i bröstet som består av både körtelvävnad och bindväv.Fibroadenom.
Stråkig, benign proliferativ bröstförändring.Radierande ärr.
Radierande ärr misstas ofta för dettaInvasiv bröstcancer.
Bröstförstoring hos mänGynekomasti.
Fem orsaker till gynekomasti1. Hormonell obalans under pubertet. 2. Neuroleptika. 3. Prolaktinom. 4. Leversvikt. 5. Fetma.
Inflammation i bröstkörteln.Mastit.
Två orsaker till mastit1. Mjölkstockning. 2. Bröstcancer.
Kirurgisk borttagning av ett helt bröstAblatio mammae.
Operation där det går att fastställa att all tumörvävnad har opererats bortRadikal excision.
Andel av bröstcancer som utgörs av duktal cancer75 %
Andel av bröstcancer som utgörs av lobulär cancer10 %
Andel av bröstcancer som utgörs av mucinös cancer2 %
De tre cancerformer som är vanligast i bröstet1. Duktal. 2. Lobulär. 3. Mucinös
Mb Paget är en variant av dettaDuctal cancer in situ.
Orsak till symtomen vid Mb PagetCancerceller rör sig längs med körtelgångarna och hamnar på bröstvårtan.
Typiskt symtom vid Mb PagetEksematös bröstvårta.
System för att gradera bröstcancer utifrån hur aggressiv den ärNottingham.
Tre kriterier som avgör vilken grad bröstcancer får enligt Nottingham systemet1. Mitosfrekvens. 2. Antal körtlar. 3. Hur atypiska cellerna är.
Fyra biomarkörer som är behandlingsprediktiva när det gäller bröstcancer1. Östrogenreceptorn. 2. Progesteronreceptorn. 3. Her2. 4. Ki-67.
Varför uttryck av östrogenreceptorer hos bröstcancer är positivtTecken på att den kommer svara på östrogenreceptorantagonist.
Varför uttryck av progesteronreceptorer hos bröstcancer är positivtTecken på att den kommer svara på östrogenreceptorantagonist.
Varför högt uttryck av progesteronreceptorer på bröstcancerceller talar för att östrogenreceptorantagonist kommer fungera som behandlingStimulans av östrogenreceptorn ökar uttryck av progesteronreceptorn.
Varför uttryck av Her2 hos bröstcancerceller är positivtTecken på att cancern kommer svara på Her2-antagonist.
Varför högt uttryck av Ki-67 är en behandlingsmässigt positiv faktor vid bröstcancerCytostatika fungerar bättre på aggressivare tumörer.
Andel av bröstcancertumörer som överuttrycker HER220 %
FISHFluorescence in situ hybridization.
Två saker FISH används till1. Se ifall vissa DNA sekvenser uttrycks i cellkärnor. 2. Se hur många kopior av en DNA-sekvens som finns i varje cellkärna.
Detta används FISH till vid bröstcancerSe hur många kopior av HER2-genen som finns i cancercellerna.
Typ av bröstcancer som behandlas med tamoxifenSådan som uttrycker östrogenreceptorn.
Den vanligaste behandlingsordningen vid bröstcancer1. Kirurgi. 2. Radioterapi. 3. Anti-hormonell behandling.
Kännetecknar trippel-negativ bröstcancerSaknar helt uttryck av ER, PR, och Her2.
Denna gen är oftast muterad vid ärftlig bröstcancerBRCA1.
Andel av samtliga bröstcancerfall som är ärftliga10 %
Dessa tre grupper ska få onkogenetisk rådgivning när det gäller bröstcancer1. Familjer med både ovarial- och bröstcancer. 2. Familjer med manlig bröstcancer. 3. Familjer där 3 personer under 50, 2 personer under 40, eller 1 person under 30 har fått bröstcancer.
De fyra vanligaste lokalerna för bröstcancermetastaser1. Skelett. 2. Lunga. 3. Lever. 4. CNS.
Ett ödem som kännetecknas av att, efter tryck på huden, så finns märket kvar i flera sekunder efteråt.Pittingödem.
Tre sjukdomar som kan ge sänkt osmotiskt tryck hos blodet1. Nefrotiskt syndrom. 2. Levercirros. 3. Malnutrition.
Hur nefrotiskt syndrom orsakar sänkt osmotiskt tryck hos blodetFörlust av albumin via urin.
Hur levercirros orsakar sänkt osmotiskt tryck hos blodetMinskad albuminproduktion i levern.
Hur malnutrition orsakar sänkt osmotiskt tryck hos blodetNedbrytning av albumin för energi.
Fyra saker som kan leda till lymfkärlsobstruktion1. Strålbehandling. 2. Kirurgi. 3. Filariasis. 4. Tumör.
Det tre stegen vid hemostas1. Vasokonstriktion. 2. Primär hemostas. 3. Sekundär hemostas.
Detta sker vid primär hemostasAggregation av trombocyter.
Detta sker vid sekundär hemostasTrombocytpluggen förstärks med fibrin.
Tre saker trombocyter gör när de aktiveras1. Binder till endotel. 2. Aktiverar ytterligare trombocyter. 3. Ökar uttryck av receptorer som binder till fibrinogen.
Två substanser trombocyter frisätter, som leder till att ytterligare trombocyter aktiveras1. Tromboxan. 2. ADP.
Funktion hos trombinOmvandlar fibrinogen till fibrin.
Tre klasser som blödningar i hud delas in i1. Petekier. 2. Purpura. 3. Eckymoser.
Definition av petekierBlåmärken med diameter 0-2 mm.
Definition av purpuraBlåmärken med diameter 2-5 mm.
Definition av eckymoserBlåmärken med diameter > 5 mm.
Rubbning i koagulationssystemetKoagulopati.
Orsak till ITPAutoantikroppar mot trombocyter.
Ses i status vid ITPMånga små blåmärken i huden.
Vanligaste orsaken till TTPAutoantikroppar mot ADAMTS13.
Funktion hos ADAMTS13Klyver von Willebrand faktor multimerer, vilket minskar deras benägenhet att aktivera blodplättar.
HUSHemolytiskt uremiskt syndrom
Vanligast orsak till HUSToxin som produceras av Shiga-like toxin-producerande E. coli.
DICDisseminerad Intravasal Koagulation.
Orsak till DICSystemisk aktivering av endotel att frisätta tissue factor pga stort cytokinpåslag.
Orsak till von Willebrands sjukdomDefekt von Willebrand faktor.
Symtom vid von Willebrands sjukdomÖkad blödningsbenägenhet.
Den vanligaste ärftliga blödarsjukanvon Willebrands sjukdom.
Varför hemofili A och B oftast drabbar pojkarDe beror på X-bundet recessiva mutationer.
Orsak till hemofili AFaktor VIII brist.
Orsak till hemofili BFaktor IX brist.
Virchows triad1. Endotelskada. 2. Förändrat blodflöde. 3. Koagulationsdefekt.
Två typer av förändrat blodflöde som ökar trombosrisken1. Turbulens. 2. Stas.
Vad Virchows triad är predisponerande förTrombos.
Varför turbulens och stas är kopplat till ökad tromb-bildningÖkar deras interaktion med blodkärlsendotelet.
Fyra faktorer som ökar risken för blodproppsbildning lokalt1. Långsamt flöde. 2. Turbulens. 3. Endotelskada. 4. Ateroskleros
Andel av alla embolier som utgörs av blodproppar99 %
Fem andra typer av embolier än blodproppar1. Benmärg. 2. Fostervatten. 3. Luft. 4. Aterosklerotiska plack. 5. Septiska.
Då kan benmärgsembolier bildasFrakturer.
Då kan fostervattensembolier bildasFörlossning.
Två situationer där luftembolier kan bildas1. Insättande av venkateter. 2. Plötslig trycksänkning.
Orsak till lungemboli i 95% av fallenDVT.
Orsak till paradoxal emboliseringÖppetstående foramen ovale.
Konsekvenser för hjärtat vid kronisk lungembolismHögerkammarsvikt.
En tromb som är så stor att den fastnar i truncus pulmonalis och blockerar blodflödet heltSadelemboli.
Fler än 80% av arteriella embolier har sitt ursprung härVänster hjärthalva.
Fem vanligaste lokalisationerna för arteriella embolier1. Nedre extremiteter. 2. CNS. 3. Tarmar. 4. Njurar. 5. Mjälte.
Andel av arteriella embolier som hamnar i nedre extremiteter75 %
Andel av arteriella embolier som hamnar i CNS10 %
Fem sjukdomar som kan leda till bildning av arteriella embolier1. Förmaksflimmer. 2. Endokardit. 3. Aneurym. 4. Ateroskleros. 5. Dissektion.
Asymmetrisk svullnad i ett ben talar oftast för dettaDVT.
Utredning vid misstanke om DVTUltraljud.
Akut cirkulatorisk insufficiens.Chock.
Fyra principiella orsaker till chock1. Nedsatt hjärtfunktion. 2. Blodförlust. 3. Ökad vasodilatation. 4. Ökad vasopermeabilitet.
De fyra huvudklasserna av chock1. Kardiogen. 2. Hypovolemisk. 3. Septisk. 4. Neurogen.
Två anledningar varför chock lätt blir en negativ spiral1. Minskad perfusion av vävnaden leder till ökad vasodilatation. 2. Minskad perfusion av hjärtmuskulaturen minskar dess förmåga att arbeta.
Fyra kliniska fynd vid chock1. Takycardi. 2. Kall hud. 3. Oliguri/anuri. 4. Hyperventilation.
Varför hyperventilation ses vid chockVävnaderna jobbar anaerobt pga för lite syre, vilket leder till laktacidos.
Låg urinproduktionOliguri.
Ingen urinproduktionAnuri.
Två faktorer som styr blodtrycket1. Cardiac output. 2. Perifer resistens.
Tre faktorer som avgör cardiac output1. Hjärtfrekvens. 2. Kontraktilitet. 3. Blodvolym.
Faktor som avgör perifer resistensHur trånga blodkärlen är.
Andel av hypertoni som är essentiell90 %
Skillnaden mellan essentiell och sekundär hypertoniEssentiell: Saknas specifik orsak. Sekundär: Finns specifik orsak.
Definitionen av hypertoniSystoliskt blodtryck över 140 mm Hg eller diastoliskt blodtryck över 90 mm Hg.
Sex komplikationer till hypertoni1. Ateroskleros. 2. Hjärtsvikt. 3. Dissektion. 4. Vaskulär demens. 5. Njursvikt. 6. Aneurysm.
Skillnaden mellan arterioskleros och aterosklerosArterioscleros är samlingsnamn för alla tillstånd som orsakar förhårdnader i artärer. Ateroscleros är förhårdnader i artärer som är specifikt orsakade av ateromatösa plack.
Sex faktorer som ökar risken för att utveckla essentiell hypertoni1. Övervikt. 2. Diabetes. 3. Rökning. 4. Ålder. 5. Ärftlighet. 6. Alkohol.
Tre strukturella orsaker till sekundär hypertoni1. Njursvikt. 2. Njurartärstenos. 3. Coarctatio aortae.
Sex hormonella orsaker till sekundär hypertoni1. Hyperkortisolism. 2. Hyperaldosteronism. 3. Feokromocytom. 4. Hypertyreos. 5. P-piller. 6. Graviditet.
Svenska namnet för aterosklerosÅderförkalkning.
Fem faktorer som ökar risken för ateroskleros1. Hyperlipidemi. 2. Hypertoni. 3. Tobaksrökning. 4. Diabetes mellitus. 5. Övervikt.
Tre sätt som ateroskleros kan leda till märkbara sjukdomstillstånd1. Aneurysmruptur. 2. Trombos. 3. Stenos.
Symtom vid artärstenosSmärta vid ansträngning.
Orsak till claudicatio intermittensStenos i artärer i benen.
Det svenska namnet för claudicatio intermittensFönstertittarsjuka.
Då börjar stenos ge symptomVid 70% ocklusion.
Orsak till Berry-aneurysmMedfödd försvagning av artärerna i circulus Willisi.
Medfödd eller förvärvad utvidgning av blodkärl.Aneurysm.
Vanligaste orsaken till aneurysmAteroskleros.
Orsak till dissektionSkada i kärlväggen leder till att blod kommer in i och tunnlar genom den.
Protein som är defekt vid Marfans syndromFibrillin-1.
Ärftlighet för Marfans syndromAutosomalt dominant.
Funktion hos fibrillin-1Bildar elastiska fibrer i bindväv och blodkärl.
Detta livshotande tillstånd är extra vanligt hos personer med Marfans syndromAorta-aneurysm.
Inflammation i kärlväggar.Vaskulit.
Vanligaste vaskuliten hos äldre i SverigeTemporalisarterit.
Delar av kroppen som drabbas vid temporalisarteritArteria carotis och dess grenar.
Varför det är viktigt att snabbt handlägga temporalisarteritRisk för permanent synförlust.
Delar av kroppen som drabbas vid takayasuarteritAortabågen och dess större grenar.
Takayasuarterit är vanligast i denna gruppAsiatiska kvinnor.
Vid denna sjukdom bildas mikroaneurysm längs med små- och medelstora artärer.Polyarteritis nodosa.
Orsak till polyarteritis nodosaInlagring av immunkomplex i små- och medelstora artärer.
Grupp som oftast drabbas av polyarteritis nodosaUnga vuxna.
Andel med polyarteritis nodosa som är döda inom fem år utan behandling80 %
Typiskt debutsymtom vid Kawasakis sjukdomHög feber.
Orsak till Kawasakis sjukdomInflammation i medelstora blodkärl.
Grupp som drabbas av Kawasakis sjukdomBarn under fem år.
Orsak till Buergers sjukdomInflammation i blodkärl i händer och fötter.
Grupp som drabbas av Buergers sjukdomUnga rökare.
Symtom vid Buergers sjukdomUlcerationer i fingrar och tår.
Tillstånd som kännetecknas av överdriven vasokonstriktion i fingrar och tårRaynauds fenomen.
Två situationer som triggar Raynauds fenomen1. Kyla. 2. Stress.
Andel av befolkningen som har Raynauds fenomen4 %
Grupp som framförallt uppvisar Raynauds fenomenUnga kvinnor.
ÅderbråckAbnormt dilaterade vener.
Orsak till åderbråckKroniskt ökat tryck i vener.
LymfangitInflammation i lymfkärl.
Orsak till lymfangitInfektion.
Typiskt statustecken vid lymfangitSynliga röda linjer i huden.
Orsak till övre vena cava syndromKompression av vena cava superior.
Vanligaste orsaken till övre vena cava syndromTumör.
Symtom vid övre vena cava syndromSvullnad av huvudet och armarna.
Vanligaste orsaken till nedre vena cava syndromGraviditet.
Symtom vid nedre vena cava syndromSvullnad av nedre extremiteter.
Utseende hos pyogent granulomKlarröd, lättblödande upphöjning.
Pyogent granulom uppstår på denna platsPlatsen för mindre trauma.
Grupp som framförallt drabbas av pyogent granulomBarn.
Behandling för pyogent granulomExcision in toto.
Agens som orsakar kaposi-sarkomHHV-8.
Varför Kaposi-sarkom är så mörkaTumören är rikt vaskulariserad och läcker blodkroppar in i omkringliggande vävnad.
Två grupper som framförallt drabbas av Kaposi sarkom1. HIV-positiva. 2. Immunsupprimerade.
HemangiosarkomHögmalign tumör som bildas ur blodkärlsendotel.
LymfangiosarkomHögmalign tumör som bildas ur lymfendotel.
Andel av Sveriges befolkning som har hjärtsvikt2-3%
Fyra orsaker till vänstersidig hjärtsvikt1. Ischemisk hjärtsjukdom. 2. Hypertoni. 3. Aorta- eller mitralisvitier. 4. Medfödd hjärtmuskelsjukdom.
Två symtom vid vänstersidig hjärtsvikt1. Dyspné. 2. Trötthet.
Fem orsaker till högersidig hjärtsvikt1. Vänstersidig hjärtsvikt. 2. KOL. 3. Lungfibros. 4. Lungemboli. 5. Vistelse på hög höjd.
Två symtom vid högersidig hjärtsvikt1. Ödem i benen. 2. Anasarca.
Generaliserat ödem över hela kroppen.Anasarca.
Definitionen av cor pulmonaleNär högersidig hjärtsvikt uppstår som ett resultat av hög vaskulär resistens i lungorna.
Huvudsaklig långsiktig komplikation till hjärtinfarktHjärtsvikt.
Tre typer av kardiomyopatier1. Hypertrof. 2. Dilaterad. 3. Restriktiv.
Orsak till patologi vid hypertrof kardiomyopatiHjärtmuskulaturen är överdrivet förtjockad och därför inte tillräckligt elastisk.
Typ av dysfunktion som ses vid hypertrof kardiomyopatiDiastolisk.
Orsak till patologi vid dilaterad kardiomyopatiHjärtmuskulaturen är överdrivet utsträckt och har därför tappat förmågan att dra ihop sig.
Typ av dysfunktion som ses vid dilaterad kardiomyopatiSystolisk.
Hjärtmuskelsjukdom.Kardiomyopati.
Orsak till primär hypertrofisk kardiomyopatiDefekter i generna för proteiner i hjärtmuskelcellernas sarkomerer.
Andel av fallen av plötslig död hos personer under 35 år som beror på hypertrofisk kardiomyopati1/3
Detta sjukdomstillstånd utgör den vanligaste indikationen för hjärttransplantationDilaterad kardiomyopati.
Fyra orsaker till dilaterad kardiomyopati1. Infektion. 2. Graviditet. 3. Alkoholmissbruk. 4. Gendefekt.
Vanligaste kardiomyopatinDilaterad.
Andel av fallen av dilaterad kardiomyopati som beror på genetiska defekter35 %
Obehandlad femårsöverlevnad vid dilaterad kardiomyopati25 %
Orsak till symtomen vid arytmogen högerkammarkardiomyopatiHögerkammarväggen fett- och fibrosomvandlas.
Ärftlighetsmönster för arytmogen högerkammarkardiomyopatiAutosomalt dominant.
Orsak till reumatisk feberAutoimmunitet pga molekylär mimikry sekundärt till streptokockinfektion.
Så lång tid efter streptokockinfektion uppstår reumatisk feberTvå-fyra veckor.
Grupp som framförallt drabbas av reumatisk feberBarn.
Komplikation till reumatisk feberSkador på hjärtklaffar.
Varför hjärtklaffarna är så känsliga för infektionerDärför de inte har någon egen direkt blodförsörjning, så immunceller kan inte nå dem.
Emboli som består av bakterier och bakterieprodukter.Septisk emboli.
MyokarditInflammation i hjärtmuskeln.
Fyra tillstånd som kan leda till hjärttamponad1. Ruptur av hjärtmuskelväggen. 2. Aortadissektion. 3. Malignitet. 4. Trauma.
PerikarditInflammation i hjärtsäcken.
Tre obstruktiva hjärtmissbildningar1. Coarctatio aortae. 2. Pulmonalisklaffstenos. 3. Aortaklaffstenos.
Kongenital förträngning av aorta invid ductus arteriosusCoarctatio aortae.
Benign tumör i hjärtatMyxom.
Namnen på de fyra första generationerna av luftvägar1. Trakea. 2. Huvudbronk. 3. Lobär bronk. 4. Segmentbronk.
Skillnad mellan bronki och bronkiolerBronki har seromukösa körtlar och brosk. Bronkioler saknar seromukösa körtlar och brosk.
Tre etiologiska kategorier som lungsjukdomar kan delas in i1. Obstruktiva lungsjukdomar. 2. Restriktiva lungsjukdomar. 3. Vaskulära lungsjukdomar.
Orsak till symtom vid obstruktiv lungsjukdomBlockerat luftflöde.
Orsak till symtom vid restriktiv lungsjukdomNedsatt förmåga hos lungorna att expandera.
Orsak till symtom vid vaskulär lungsjukdomMinskat blodflöde eller lymf-flöde genom lungan.
Fyra olika obstruktiva lungsjukdomar1. Kronisk bronkit 2. Emfysem. 3. Astma. 4. Bronkiektasi.
Två sjukdomar som när de uppstår tillsammans bildar diagnosen KOL1. Kronisk bronkit. 2. Emfysem.
Definitionen av kronisk bronkitÖkad inflammation i bronkerna i mer än 3 månader.
Tre orsaker till kronisk bronkit1. Rökning. 2. Luftföroreningar. 3. Kronisk infektion.
Sjukligt dilaterade bronkerBronkiektasier.
Två makroskopiska förändringar vid kronisk bronkit1. Förtjockad bronkvägg. 2. Ökat sleminnehåll.
Två symtom vid kronisk bronkit1. Dyspné. 2. Hosta.
Orsak till ökad infektionsrisk vid kronisk bronkitDefekt mukociliär apparat.
Varför kronisk bronkit kan ge högersidig hjärtsviktDet minskade gasutbytet i lungorna leder till vasokonstriktion.
Två komplikationer till kronisk bronkit1. Ökad infektionsrisk. 2. Högersidig hjärtsvikt.
Orsak till emfysemFörlust av alveolarväggar.
Hur rökning orsakar emfysemRökpartiklar aktiverar makrofager och neutrofiler att frisätta proteaser.
Funktion hos Alfa-1-antitrypsinHämmar elastas från att bryta ner vävnader.
Alfa-1-antitrypsin bildas av detta organLevern.
Orsak till alfa-1-antitrypsinbristGendefekt.
Nedärvningsmönster för alfa-1-antitrypsinbristAutosomalt dominant.
Hälsoproblem vid alfa-1-antitrypsinbristUtveckling av emfysem i 30- till 40-årsåldern.
Två anledningar till att det är svårt att andas ut vid emfysem1. Mindre elastin pga färre alveolarväggar. 2. Försvagad ytspänning pga förstorade alveoler.
Två orsaker till de symtom som uppstår vid emfysem1. Minskad elasticitet i lungvävnaden. 2. Minskad utbytesarea.
Tre symtom vid emfysem1. Dyspné. 2. Viktnedgång. 3. Trötthet.
Sex statustecken vid emfysem1. Takypné. 2. Förlängd expiration. 3. Tunnbröst. 4. Avmagring. 5. Cyanos. 6. Auxillär andning.
Orsak till tunnbröst vid emfysemMinskad elasticitet i lungorna.
Orsak till viktnedgång vid emfysemAndningsmusklerna måste arbeta hårt.
Två komplikationer som kan uppstå vid emfysem1. Högersidig hjärtsvikt. 2. Pneumothorax.
Orsak till att högersidig hjärtsvikt kan uppstå sekundärt till emfysemDåligt blodgenomflöde i lungorna.
Orsak till att pneumothorax kan uppstå sekundärt till emfysemJättealvoler kan spricka och skapa hål i pleuran.
Två typer av astma1. Atopisk. 2. Icke-atopisk.
Orsak till atopisk astmaIgE-medierad hypersensitivitet.
Fem utlösande faktorer vid icke-atopisk astma1. Infektion. 2. Läkemedel. 3. Stress. 4. Kyla. 5. Kemiska irritanter.
Tre saker som gör att det blir svårt att andas vid astma1. Bronkkonstriktion. 2. Ödem. 3. Mukussekretion.
Två symtom vid astmaanfall1. Dyspné. 2. Hosta.
BronkiektasierKroniskt vidgade bronker eller bronkioler.
Orsak till bronkiektasierKronisk inflammation leder till destruktion av bindväv.
Varför cystisk fibros leder till bronkiektasierSjukdomen orsakar tjockt slem som det blir svårt för cilierna att skyffla bort, så bakterier kan sitta kvar i luftvägarna och orsaka inflammation.
Orsak till restriktiv lungsjukdomFibrosomvandling av lungvävnad.
Orsak till idiopatisk pulmonell fibrosÖverdrivet stark immunreaktion på skador i lungan.
Grupp som oftast drabbas av idiopatisk pulmonell fibrosRökande äldre män.
Prognos vid idiopatisk pulmonell fibrosGenomsnittlig överlevnad 2 år.
Ett annat namn för hypersensitivitetspneumoniAllergisk alveolit.
Orsak till hypersensitivitetspneumoniAllergisk reaktion mot ett inhalerat ämne.
Ett annat namn för pneumoconiosDammlunga.
Orsak till pneumoconiosInandning av mineralpartiklar.
Orsak till ärrvävnaden som uppstår i lungorna vid pneumoconiosMakrofager frisätter signalsubstanser som stimulerar fibroblaster att bygga bindväv.
Tre typer av etiologi till vaskulär lungsjukdom1. Ökat hydrostatiskt tryck. 2. Minskat osmotiskt tryck. 3. Ökad vasopermeabilitet.
Huvudsakliga problemet vid vaskulär lungsjukdomLungödem.
De fyra vanligaste cancerformerna i Sverige i ordning1. Prostata. 2. Bröst. 3. Kolon. 4. Lunga.
Andel av lungcancerpatienter som redan har fjärrmetastaser vid diagnos50 %
Fem vanligaste lokalerna för lungcancermetastaser1. Lymfkörtlar. 2. Lever. 3. Skelett. 4. Hjärna. 5. Binjurar.
Sputum-undersökning för att diagnosticera lungcancer fungerar bara i denna situationStora, centralt placerade tumörer.
HydrothoraxAnsamling av serös vätska i pleuran.
HemothoraxAnsamling av blod i pleuran.
PyothoraxAnsamling av purulent exudat i pleuran.
EmpyemFörekomst av var i en kroppshålighet.
ChylothoraxAnsamling av lymfvätska i pleuran.
PneumothoraxAnsamling av luft i pleuran.
Pleural effusionAnsamling av vätska i pleuran.
FibrothoraxBildning av ärrvävnad i pleuran.
Malign tumör med ursprung från mesotel.Mesoteliom.
Fyra platser där mesoteliom kan uppstå1. Pleura. 2. Perikardium. 3. Peritoneum. 4. Tunica vaginalis.
Vanligast orsak till mesoteliomAsbest.
Benign pigmenterad fläck i huden med ursprung från melanocyterMelanocytärt nevus.
Ett annat namn för melanocytärt nevusPigmentnevus.
Så skiljer sig junction-nevus från compoundnevusJunction-nevus är platt. Compoundnevus är upphöjd.
Fyra steg som pigmentnevi genomgår under sin utveckling1. Lentigo benigna. 2. Junctionnevus. 3. Compoundnevus. 4. Intradermalt nevus.
Kännetecknar lentigo benigna utseendemässigtMillimeterstor bruna makula.
Kännetecknar junctionnevus utseendemässigtBrun makula, sällan större än 5 mm.
Kännetecknar compoundnevus utseendemässigtUpphöjd brun prick, sällan större än 5 mm.
Kännetecknar intradermalt nevusUpphöjd, hudfärgad prick, sällan större än 5 mm.
Orsak till att blå nevus har den färg de harPigmentet är djupare ner i huden än hos ett normalt pigmentnevus.
ABCDE-kriterier för malignt melanomAsymmetry Border irregularity. Colour variation. Diameter över 6 mm. Evolution.
Orsak till ökad aterosklerosutveckling vid nefrotiskt syndromHyperlipidemi.
Huvudsymtom vid nefrotiskt syndromÖdem.
Två labbtecken vid nefrotiskt syndrom1. Proteinuri > 3,5 g/dygn. 2. Hypoalbuminemi < 25 g/l.
Grupp som oftast drabbas av minimal change nefropatiBarn.
Sannolik orsak till minimal change nefropatiT-cellmedierad autoimmunitet.
Orsak till kraftig ödembildning vid minimal change nefropatiProteinuri.
Symtom vid minimal change nefropatiÖdem.
Orsak till molluscum contagiosumPoxvirus.
Symtom vid verruca vulgarisHårda utbuktande papler.
Två vanligaste lokalisationerna för verruca vulgaris1. Fingrar. 2. Handryggar.
Agens som orsakar verruca vulgarisHPV2.
Två agens som kan orsaka verruca plana1. HPV3. 2. HPV10.
Utseendemässig skillnad mellan verruca vulgaris och verruca planaVulgaris buktar ut och har ojämn yta. Plana är platt och har slät yta.
Utseende hos verruca palmoplantarisUtstansad grop i fotsulan med svarta punkter centralt.
Plats på kroppen som drabbas av verruca palmoplantarisFotsulans tryckytor.
Utseende hos seborroisk keratosLjusbrun till svart utväxt på hud som är mjuk och väl avgränsad.
Det svenska namnet för seborroisk keratosMjällvårta.
Särskilt kännetecken som talar för seborroisk keratosSer ut att vara påklistrad på huden.
Grupp som framförallt får seborroiska keratoserÄldre.
Typ av cell som seborroisk keratos utgår ifrånKeratinocyter.
Områden som keratoacantom framförallt uppstår påSolbelysta områden.
Utseende hos keratoacantomKrater-lik hudlesion med uppvikta hudkanter och en central plugg av förhorning.
Grupp som framförallt får keratoacantomÄldre.
Naturalförlopp hos keratoacantomVäxer under 1-2 månader och går sedan i spontan regress och försvinner inom 6 månader.
Tre kännetecken hos hud som är drabbad av aktinisk keratos1. Förhårdnad. 2. Rodnad. 3. Fjällande .
Aktinisk keratos är ett förstadium till dettaSkivepitelcancer.
Platser som aktiniska keratoser utvecklas påSolexponerade områden.
Tre kännetecken hos Mb Bowen1. Välavgränsad. 2. Fjällande. 3. Rodnad.
Ett annat namn för Mb BowenSkivepitelcancer in situ.
Tre typer av hudcancer1. Malignt melanom. 2. Skivepitelcancer. 3. Basalcellscancer.
Den viktigaste riskfaktorn för skivepitelcancerSolljus.
Andel av skivepitelcancerfall i huden som metastaserar<5%
Vanligast lokalisation för basalcellscancerHuvud- och halsregionen.
Trevlig egenskap hos basalcellscancerMetastaserar i princip aldrig.
Utseende hos fibroepitelial polypMjuk hudklädd polyp med central bindvävsstroma.
Tre platser där fibroepiteliala polyper framförallt uppstår1. Armhålan. 2. Halsen. 3. Ljumsken.
Ett annat namn för fibroepitelial polypSkintag.
Utseende hos dermatofibromBrunaktig, fast papel.
Dermatofibrom blir maximalt så stora i diameter2 cm.
Två saker som dermatofibrom kan uppstå sekundärt till1. Insektsbett. 2. Mikrotrauma.
Vanligast lokalisation för dermatofibromPå benen hos kvinnor.
Orsak till primär fokal segmentell glomerulosklerosPodocyter släpper från glomerulära basalmembranet, vilket leder till att kapillärerna kollapsar.
Ålder då membranös glomerulonefrit är vanligast30-50 år.
Sannolik orsak till membranös glomerulonefritAutoantikroppar mot glomerulära basalmembranet.
Vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom hos vuxnaDiabetes mellitus.
Andel av alla typ 1 och typ 2 diabetiker som utvecklar njurskada30 %
Behandling för diabetespatienter med mikroalbuminuriACE-hämmare.
Orsak till amyloidosFelveckning av proteiner och ansamling av dessa i interstitiell vävnad och i kapillärväggar.
Protein som är felveckat vid AA-amyloidosSerum Amyloid A.
Vid AA-amyloidos så fastnar amyloida plack på dessa tre ställen1. Lever. 2. Mjälte. 3. Njure.
AL-amyloidosAmyloid Light-chain amyloidos.
AL-amyloidos uppstår ofta sekundärt till denna sjukdomMultipelt myelom.
Organ som oftast drabbas vid AL-amyloidosNjuren.
Så debuterar IgA-nefritMakroskopisk hematuri i samband med övre luftvägsinfektion.
Orsak till IgA-nefritAnsamling av IgA med abnorm glykosylering i glomeruli.
Andel av fallen av IgA-nefrit som leder till terminal njursvikt inom 10 år25 %
IgA-nefrit debuterar oftast i denna ålderBarndomen eller tonåren.
Vanligaste orsaken till nefritiskt syndromIgA-nefrit.
Orsak till Henoch-Schönlein purpuraInlagring av immunkomplex innehållande IgA i blodkärl.
Naturalförlopp vid Henoch-Schönlein purpuraLäker ut spontant på några veckor.
Grupp som oftast drabbas av Henoch-Schönlein purpuraBarn.
Tre symtom vid Henoch-Schönlein purpura1. Purpura på nedre extremiteter. 2. Buksmärtor. 3. Ledsmärtor.
Andel med Henoch-Schönlein purpura som får njurengagemang40 %
Orsak till akut postinfektiös glomerulonefritCirkulerande immunkomplex fastnar i glomeruli.
Akut postinfektiös glomerulonefrit uppstår oftast så lång tid efter infektionNågra veckor.
Prognos vid postinfektiös glomerulonefritLäker oftast ut spontant.
Förklaring till namnet crescentnefritI mikroskop uppvisar fler än 50% av glomeruli crescents.
Crescentnefrit ses oftast i samband med denna typ av tillståndSystemisk småkärlsvaskulit.
Fem sjukdomar som kan orsaka crescentnefrit1. SLE. 2. Goodpasture syndrom. 3. GPA. 4. Mikroskopisk polyangit. 5. Churg-Strauss syndrom.
Orsak till crescent nefritANCA får neutrofiler att degranulera och släppa ut proteaser.
ANCAAnti-neutrofila cytoplasmiska antikroppar.
Crescents i njurarnaHalvmåneformationer som ses vid mikroskopi.
Vad crescents i njurarna är tecken påNekroser i kapillärväggen.
Orsak till anti-basalmembransnefritAutoantikroppar mot kollagen IV.
Två organ som drabbas vid anti-basalmembransnefrit1. Njurar. 2. Lungor.
Ett annat namn för anti-basalmembransnefritGoodpasture syndrom.
Orsak till akut interstitiell nefritÖverkänslighetsreaktion.
Två faktorer som kan utlösa akut interstitiell nefrit1. Läkemedel. 2. Infektion.
Orsak till sorkfeberInhalation av viruspartiklar som finns i sorkars spillning.
Fem symtom vid sorkfeber1. Feber. 2. Muskelvärk. 3. Illamående. 4. Buksmärtor. 5. Oliguri.
Ett annat namn för sorkfeberNorrlandsnefrit.
Akut tubulär nekros leder till detta tillståndAkut njursvikt.
Två typer av akut tubulär nekros1. Ischemisk. 2. Toxisk.
Orsak till ischemisk tubulär nekrosNedsatt njurperfusion pga chock.
Tre vanligaste orsakerna till toxisk tubulär nekros1. Svampförgiftning. 2. Tungmetaller. 3. Antibiotika.
Prognos vid akut tubulär nekrosTubulusepitelet regenererar fullständigt.
Svenska namnet för pyelonefritNjurbäckeninflammation.
GlomerulonefritInflammation i glomeruli.
Fyra vanliga symtom vid pyelonefrit1. Feber. 2. Smärta vid miktion. 3. Smärta i buken eller ryggen. 4. Kräkning.
Orsak till pyelonefritUppåtstigande bakteriell infektion.
Agens som orsakar pyelonefrit i 80% av fallenE. coli.
Ansamling av kalksalter i njurparenkymet.Nefrocalcinos.
Orsak till nefrocalcinosHyperkalcemi.
Latinska namnet för njurstenUrolithiasis.
Orsak till urolithiasisFinns fler salter i urin än kan hållas lösta så de fäller ut och bildar kristaller.
Tillstånd som kännetecknas av trombos i kapillärer och arterioler.Trombotisk mikroangiopati.
Fyra sjukdomsyttringar vid HUS1. Hemolytisk anemi. 2. Akut njursvikt. 3. Trombocytopeni. 4. Trombotisk mikroangiopati.
Vanligast att HUS uppstår sekundär till dettaGastroenterit.
Grupp som oftast drabbas av HUSBarn.
Två sjukdomstillstånd som kännetecknas av trombotisk mikroangiopati1. HUS. 3. TTP.
Två typer av HUS1. STEC-HUS. 2. Atypisk HUS.
STEC-HUSShiga-like toxin producing e. coli hemolytiskt uremiskt syndrom.
Två orsaker till atypisk HUS1. Medfödd brist på komplementreglerande faktorer. 2. Produktion av antikroppar mot komplementreglerande faktorer.
Varför trombotisk mikroangiopati ses vid atypisk HUSKomplementsystemet orsakar skador på endotelet, vilket leder till ökad trombosbenägenhet.
KolestasTillstånd där galla inte kan flöda från levern till duodenum.
Två orsaker till kolestas1. Mekaniskt blockage i gallgångarna. 2. Metabola störningar i bildningen av galla.
Tre grundorsaker till ikterus1. Ökad bilirubinproduktion. 2. Defekt hantering av bilirubin hos hepatocyter. 3. Blockering i gallgångarna.
Så högt över normalt behöver bilirubin-nivåer i serum vara för att ikterus ska utvecklasTre gånger normal nivå.
Orsak till symtomen vid viral hepatitImmunförsvarets reaktion på virusen.
Smittoväg för hepatit AFekalt-oralt.
Inkubationstid hos hepatit A3-6 veckor.
Andel av barn som smittas av hepatit A som utvecklar symtom10 %
Andel av vuxna som smittas av hepatit A som utvecklar symtom80 %
Så länge varar generellt sett symtomen vid hepatit AUpp till två månader.
Sex symtom som förekommer vid akut viral hepatit1. Feber. 2. Illamående. 3. Trötthet. 4. Aptitförlust. 5. Ikterus. 6. Diarré.
Fyra smittovägar för hepatit B1. Blodtransfusion. 2. Sex. 3. Intravenöst missbruk. 4. Förlossning.
Antal kroniska hepatit B bärare i världen350-400 miljoner.
Andel av personer som smittas av hepatit B som utvecklar akut sjukdom30 %
Andel av vuxna hepatit B smittade som blir kroniska smittbärare5 %
Andel av kroniskt hepatit B smittade som utvecklar levercirros15 %
Varför det är extra allvarligt för små barn att smittas av hepatit B90% av dem får kronisk smitta.
Smittovägar för hepatit C1. Blodtransfusion. 2. Intravenöst missbruk. 3. Sex. 4. Förlossning.
Andel av hepatit C smittade som får kronisk smitta80 %
Andel av dem med kronisk hepatit C smitta som utvecklar levercirros20 %
Andel med autoimmun hepatit som har cirros redan vid diagnos1/3
Orsak till autoimmun hepatitAutoantikroppar mot hepatocyter.
LevercirrosSlutstadiet vid leverfibros.
Sex orsaker till levercirros1. Alkohol. 2. Hepatitvirus. 3. Autoimmun hepatit. 4. Metabolt syndrom. 5. Primär biliär cirros. 6. Primär skleroserande kolangit.
Hur metabolt syndrom orsakar levercirrosAnsamling av fett i hepatocyter, vilket i längden leder till levercellsnekros.
Farlig komplikation som kan uppstå sekundärt till portal hypertensionBristande esofagusvaricer.
Vanligaste symtomet vid portal hypertensionStor uppspänd buk.
Ansamling av vätska mellan peritoneum viscerale och peritoneum parietale.Ascites.
Varför hög alkoholkonsumtion leder till fettleverStora mängder acetyl-CoA bildas samtidigt som NAD+ tar slut vilket hindrar citronsyracykeln. Därmed går Acetyl-CoA in i fettsyntes istället.
Krävs för att ställa diagnosen fettleverMer än 5% av leverns vikt utgörs av triglycerider.
Två typer av fettleversjukdom1. Alkoholrelaterad. 2. Icke-alkoholrelaterad.
Tre tillstånd som ökar risken för att utveckla icke-alkoholrelaterad leversjukdom1. Diabetes. 2. Obesitas. 3. Hypertriglyceridemi.
De två primära tumörtyper som är vanligast i levern1. Hepatocellulär cancer. 2. Kolangiocarcinom.
Hepatocellulär cancer uppstår oftast sekundärt till dettaLevercirros.
Medianöverlevnaden vid obehandlad hepatocellulär cancer7 månader.
Fyra sjukdomstillstånd som kan orsaka kolestas1. Tumör. 2. Primär skleroserande kolangit. 3. Medfödd atresi. 4. Gallsten.
Definitionen av atresiEn passage i kroppen är sluten.
Definitionen av agenesiNågon del av kroppen saknas helt.
Orsak till primär skleroserande kolangitAutoimmun inflammation i gallgångarna.
Andel med primär skleroserande kolangit som har ulcerös kolit2/3
Var gallstenar ger smärtaÖvre höger bukkvadrant.
Orsak till akut pankreatitAktivering av pankreasenzym när det fortfarande befinner sig i pankreas.
Fyra tillstånd som kan orsaka kronisk pankreatit1. Alkoholism. 2. Upprepade episoder av akut pankreatit. 3. Autoimmunitet. 4. Cystisk fibros.
Fyra symtom vid kronisk pankreatit1. Smärta i epigastriet som radierar till ryggen. 2. Viktnedgång. 3. Diarré. 4. Steatorré.
Sjukdom som ofta utvecklas sekundärt till kronisk pankreatitDiabetes mellitus.
Fyra symtom vid gallstas1. Ikterus. 2. Klåda. 3. Ljus avföring. 4. Mörk urin.
Varför ansamling av gallsyror i kroppen orsakar klådaGallsyrorna påverkar receptorer på neuron som signalerar klåda.
Femårsöverlevnad vid gallvägscancer10 %
Detta heter epitelcellerna i gallgångarnaKolangiocyter.
Malign tumör som utgår från epitelcellerna i gallgångarnaKolangiocarcinom.
Autoimmun sjukdom som ökar risken att utveckla kolangiocarcinomPrimär skleroserande kolangit.
Två virus-sjukdomar som ökar risken att utveckla kolangiocarcinom1. Hepatit B. 2. Hepatit C.
Huvudsakliga riskfaktorn för utveckling av gallblåsecancerLångvariga gallstenar.
Två beteendemässiga faktorer som ökar risken att utveckla pankreascancer1. Rökning. 2. Alkohol.
Två kongenitala anomalier som förekommer hos esofagus1. Agenesi. 2. Atresi.
Fem-årsöverlevnaden vid pankreascancer4 %
Skillnaden mellan primär och sekundär akalasi vad gäller etiologiPrimär: Idiopatisk. Sekundär: Chagas sjukdom.
Hur Chagas sjukdom orsakar akalasiParasit förstör nervganglier i esofagus.
Orsak till GERDMagsyra i esofagus.
Tre vanliga orsaker till GERD1. Hiatusbråck. 2. Graviditet. 3. Obesitas.
Tre symtom vid GERD1. Bröstsmärtor. 2. Sura uppstötningar. 3. Halsbränna.
Hur långvarig reflux kan orsaka dysfagiInflammationen i esofagus leder till fibrotisering och i längden till strikturering.
Behandling för refluxesofagitOmeprazol.
Typ av metaplasi vid Barretts esofagusSkivepitel omvandlas till cylindriskt körtelepitel.
Andel av patienter med levercirros som utvecklar esofagusvaricer90 %
Vanligaste typen av esofaguscancer i SverigeAdenocarcinom.
Orsak till adenocarcinom i esofagusReflux.
Vanligaste typen av esofaguscancer globaltSkivepitelcancer.
Sex symtom vid esofaguscancer1. Dysfagi. 2. Bröstsmärta. 3. Kräkning. 4. Heshet/hosta. 5. Viktnedgång. 6. Melena.
Varför avföring som innehåller blod från munhålan till jejunum oftast är svartBlodet hinner brytas ner av enzym och tarmbakterier innan det lämnar kroppen.
Blödning från dessa delar av tarmen är oftast svartFrån munhålan till jejunum.
Blödning från dessa delar av tarmen är oftast rödJejunum till rectum.
Femårsöverlevnaden vid adenocarcinom i esofagus<25%
Två största riskfaktorerna för skivepitelcancer i esofagus1. Alkohol. 2. Tobak.
Orsak till symtomen vid esofageal akalasiNedsatt förmåga hos nedre esofagusmuskulaturen att relaxera och släppa igenom mat.
Femårsöverlevnaden vid skivepitelcancer i esofagus9 %
Orsak till symtomen vid pylorus-stenosHypertrofisk pylorusmuskulatur.
Två symtom vid pylorus-stenos1. Kaskadkräkning. 2. Dålig viktutveckling.
Behandling för pylorus-stenosKirurgi.
Fyra vanligaste orsakerna till kronisk gastrit1. Helicobacter pylori. 2. Autoimmunitet. 3. NSAID. 4. Kortison.
Orsak till autoimmun gastritAutoantikroppar mot parietalceller.
Orsak till anemi vid autoimmun gastritMinskad bildning av IF leder till minskat B12-upptag.
Fem komplikationer som kan uppstå sekundärt till magsår1. Blödning. 2. Peritonit. 3. Skador på angränsande organ. 4. Pylorusobstruktion. 5. Malignitet.
Hur magsår kan resultera i pylorusobstruktion.Ärrläkning.
Hur magsår kan resultera i peritonitGenombrott av magsåret in i fri bukhåla.
Andel av cancer i ventrikeln som är adenocarcinom90 %
Fem riskfaktorer för adenocarcinom i ventrikeln1. Hög ålder. 2. Rökning. 3. Helicobacter pylori. 4. Kronisk gastrit. 5. EBV.
Sex symtom vid adenocarcinom i ventrikeln1. Dyspepsi. 2. Dysfagi. 3. Illamående. 4. Viktminskning. 5. Trötthet. 6. Melena.
Vanligast orsak till lymfom som utgår från magsäckenHelicobacter pylori.
Andel av tumörer i ventrikeln som utgörs av lymfom5 %
De fyra vanligaste typerna av maligna tumörer i magsäcken1. Adenocarcinom. 2. Lymfom. 3. NET. 4. GIST.
GISTGastrointestinal stromacellstumör
Vanligast orsak till NET som utgår från magsäckenG-cellshyperplasi pga kronisk atrofisk gastrit.
Varför atrofisk gastrit resulterar i G-cellshyperplasiOm parietalceller försvinner så minskar protonbildning, vilket gör att protoners hämmande effekt på G-celler försvinner.
Orsak till karcinoidsyndromNET som bildar serotonin.
Två symtom vid karcinoidsyndrom1. Diarré. 2. Flush.
Varför diarré uppstår vid karcinoidsyndromSerotonin stimulerar tarmperistaltik.
Varför flush uppstår vid karcinoidsyndromKallikrein aktiverar bradykinin, som i sin tur orsakar vasodilatation.
Två hormoner som bildas av karcinoid och orsakar de typiska symtomen1. Serotonin. 2. Kallikrein.
Varför karcinoidsyndrom är ett dåligt prognostiskt teckenTecken på att sjukdomen har metastaserat.
Varför karcinoidsyndrom är ett tecken på att sjukdomen har metastaseratSerotonin och kallikrein som bildas i GI-kanalen kommer brytas ner i levern och aldrig nå systemkretsloppet.
Den vanligaste mesenkymala magtarmkanaltumörenGastrointestinal stromacellstumör.
Vanligast lokalisation för GISTVentrikeln.
GIST utgår från denna celltypCajalceller.
Funktion hos cajalcellerPacemakerceller i GI-kanalens släta muskelvägg.
Ålder då GIST är vanligast60 år.
Meckels divertikelMedfödd fickbildning i tunntarmen.
Andel av befolkningen som har Meckels divertikel3 %
Lokalisation hos Meckels divertikel45 cm proximalt om valva ileocaecalis.
Orsak till celiakiAutoimmunitet som triggas av exponering för gluten.
Det svenska namnet för ileusTarmvred.
Orsak till volvulusMesenterialstjälken till ett tarmsegment roterar runt sig själv.
Andel av alla gastrointestinala tumörer som uppstår i tunntarmen5 %
Två orsaker till att det är relativt ovanligt med tumörer i tunntarmen1. Snabbt flöde genom tunntarmen. 2. Stor vätskevolym som späder ut carcinogener.
De fyra vanligaste typerna av benigna tumörer i tunntarmen1. Icke-neoplastiska polyper. 2. Adenom. 3. Leiomyom. 4. Lipom.
De fyra vanligaste typerna av maligna tumörer i tunntarmen1. Adenocarcinom. 2. NET. 3. GIST. 4. Lymfom.
Område som oftast drabbas vid Crohns sjukdomTerminala ileum och caecum.
Sex komplikationer som kan uppstå vid Crohn’s sjukdom1. Fistel. 2. Abscess. 3. Perforation. 4. Striktur. 5. Adherens. 6. Malignitet.
Två huvudsymtom vid ulcerös kolit1. Blodiga diarréer. 2. Buksmärta.
Varför långvarig ulcerös kolit kräver regelbunden övervakningHög cancer-risk.
Två medfödda tillstånd som resulterar i benigna kolonpolyper.1. Peutz-Jeghers syndrom. 2. Juvenilt polyposis syndrom.
Från denna ålder är det vanligt med hyperplastiska polyper i kolon60 år.
Två tecken som är typiska för Peutz-Jeghers syndrom1. Hamartomatösa polyper i GI-kanalen. 2. Hyperpigmenterade makulae på munslemhinnan.
Tecken som är typiskt för juvenilt polyposis syndromMånga små hamartomatösa polyper i GI-kanalen.
Definitionen av hamartomBenign utväxt i en vävnad, som består av samma typ som den i övrigt är omgiven av och växer i samma hastighet, men på ett oordnat sätt.
Andel över 50 år som har adenom i kolon50 %
Typiskt för familjar adenomatös polyposMånga adenomatösa polyper i kolon.
Sannolikhet att en person med familjär adenomatös polypos kommer utveckla koloncancer100 %
Vanligaste maligna tumören i kolonAdenocarcinom.
Tre dietära faktorer som ökar risken att utveckla adenocarcinom i kolon1. Rött kött. 2. Lågt fiberintag. 3. Lågt grönsaksintag.
Varför adenocarcinom i höger kolon hinner växa sig mycket stora innan de stör transporten genom tarmlumen.Caecum är stort.
Två tecken som kan upptäckas med labbprover vid adenocarcinom i höger kolon1. Ockult blödning. 2. Järnbristanemi.
Huvudsymtom vid adenocarcinom i höger kolonTrötthet.
Fyra symtom vid adenocarcinom i rektum eller sigmoideum1. Blödning. 2. Förstoppning. 3. Förändrade avföringsvanor. 4. Buksmärta.
Behandling vid familjär adenomatös polyposProfylaktisk kolektomi.
Funktion hos genen som är defekt vid Lynch syndromMismatch repair.
Huvudsakliga risken vid Lynch syndromKoloncancer.
Ett annat namn för Lynch syndromHereditary non-polyposis colorectal cancer.
Vanligast plats för fjärrmetastaser från kolon.Levern.
Förhöjd CK är ett tecken på dettaMuskelskada.
Så skiljer sig kongenitala myopatier från dystrofierKongenitala myopatier progredierar inte.
Huvudsymtomet vid polymyositMuskelsvaghet.
Orsak till polymyositAutoimmunitet mot skelettmuskelceller.
Typ av celler som orsakar polymyositT-mördarceller.
Två huvudsymtom vid dermatomyosit1. Muskelsvaghet. 2. Hudutslag.
Andel av fallen av dermatomyosit som beror på underliggande cancer25 %
Orsak till dystrofiMutation i en gen som kodar för en muskelkomponent.
Medellivslängd vid Duchennes muskeldystrofi25 år.
Typ av mutation som orsakar Duchennes muskeldystrofiX-bundet recessiv.
Orsak till myastenia gravisAutoantikroppar mot nikotinerga acetylkolinreceptorer.
Typ av läkemedel som används vid myastenia gravisAcetylkolinesterashämmare.
Naturalförlopp vid Guillain-Barré syndromSnabbt tilltagande muskelsvaghet över loppet av dagar-veckor, som sedan varar från några dagar upp till ett halvår, och sedan oftast går över helt.
Guillain-Barré syndrom uppstår oftast sekundärt till dettaInfektion.
Skillnad mellan neurofibrom och schwannomNeurofibrom bildas ur schwannceller som omger nervceller med diameter mindre än 1 micrometer. Schwannom bildas ur schwannceller som omger nervceller med diameter mer än 1 micrometer.
NeurofibrosarkomMalign tumör som uppstår ur schwannceller.
Skillnaden mellan stroma och parenkymStroma är den stödjande delen av vävnaden. Parenkym är den funktionella delen av vävnaden.
Huvudsymtom vid neurofibromatos typ 1Många neurofibrom.
Orsak till neurofibromatos typ 1Mutation i en gen som deltar i reglering av cellcykeln.
Tre symtom vid ökat intrakraniellt tryck1. Huvudvärk. 2. Kräkning. 3. Medvetandesänkning.
Oftalmoskopiskt tecken vid högt intrakraniellt tryckPapillödem.
Två orsaker till huvudvärk vid ökat intrakraniellt tryck1. Tänjning av dura mater. 2. Tänjning av blodkärl.
Orsak till kräkning vid ökat intrakraniellt tryckDistortion av golvet till fjärde ventrikeln.
Orsak till papillödem vid ökat intrakraniellt tryckVätskan i axonen trycks fram som i en tandkrämstub så att cellkropparna sväller.
Så mäts intrakraniellt tryckLumbalpunktion.
Normalt intrakraniellt tryck hos en vuxen10-15 cm H2O.
Högt intrakraniellt tryck hos en vuxenÖver 22 cm H2O.
Vid detta tryck upphör perfusion av hjärnvävnad88 cm H2O.
Normal likvorvolym hos en vuxen140 ml.
Definitionen av hydrocefalusOvanligt hög likvorvolym.
Sex fokala orsaker till högt intrakraniellt tryck1. Meningit. 2. Encephalit. 3. Blödning. 4. Infarkt. 5. Tumör. 6. Hydrocefalus.
Fyra systemiska orsaker till högt intraktraniellt tryck1. Hyperkapni. 2. Hypoxi. 3. Hypertoni. 4. Hypertermi.
Kärl som brister vid epiduralhematomArteria meningea media.
Kärl som brister vid subduralhematomBryggvener.
Tre faktorer som ökar risken för intracerebral blödning1. Hypertoni. 2. Ateroskleros. 3. Antikoagulantia.
Kärl som brister vid subarachnoidalblödningArtärer lokaliserade mellan arachnoidea mater och pia mater.
Typiskt symtom vid subarachnoidalblödningPlötsligt insättande extremt kraftig huvudvärk.
Varför Berryaneurysm är farligaRisk för subaraknoidalblödning.
Andel med bristande Berryaneurysm som fortfarande lever 30 dagar efter första blödningen35 %
Så vanligt är anencefali1/1000 graviditeter.
De fyra olika allvarlighetsgraderna av spina bifida1. Spina bifida ockulta. 2. Meningocele. 3. Meningomyelocele. 4. Rachischiasis.
Definitionen av spina bifida ockulaDel av ryggraden saknas baktill.
Definitionen av meningoceleDel av ryggraden saknas baktill och hjärnhinnor buktar ut.
Definitionen av meningomyeloceleDel av ryggraden saknas baktill och både hjärnhinnor och ryggmärg buktar ut.
Definitionen av raschischiasisRyggmärg ligger oskyddad på utsidan av kroppen.
Tre olika typer av meningit1. Purulent 2. Kronisk. 3. Viral.
Tre agens som kan orsaka kronisk meningit1. Tuberkulos. 2. Syfilis. 3. Cryptokocker.
Inflammation i hjärnhinnornaMeningit.
Inflammation i hjärnanEncefalit.
Orsak till AlzheimerAnsamling av felveckade proteiner, vilket leder till destruktion av neuron.
Två typer av felveckade proteiner som är involverade i patogenesen till Alzheimer1. Amyloid beta. 2. Tau.
Förväntad livslängd efter diagnos vid Alzheimerdiagnos.5-15 år.
Ses på MR vid Picks sjukdomAtrofi av frontalloben och delar av temporalloberna.
Förväntad livslängd efter diagnos vid Picks sjukdom2-5 år.
Orsak till symtom vid Mb WilsonAnsamling av koppar.
Ärftlighetsmönster för Mb WilsonAutosomalt recessiv.
Fyra sjukdomsmanifestationer vid Mb Wilson1. Försämrad kognition. 2. Klumpighet. 3. Parkinsonism. 4. Levercirros.
Kan iband ses i ögonen hos personer med Mb WilsonKayser-Fleischer ringar.
Kayser-Fleischer ringarBrunaktiga missfärgningar i hornhinnans utkanter.
Orsak till Kayser-Fleischer ringarInlagring av koppar.
Genomsnittlig debutålder för Huntingtons sjukdom40 år.
Förväntad livslängd från symtomdebut vid Huntingtons sjukdom8-25 år.
Orsak till multipel sklerosAutoimmun destruktion av oligodendrocyter.
Sex vanliga tidiga symptom vid MS1. Synförlust i ett eller båda ögon. 2. Svaghet i extremiteter. 3. Parestesier i extremiteter. 4. Åtstramande känsla på bål eller ben. 5. Ostadig gång. 6. Miktionsstörningar.
Orsak till akut disseminerande encefalomyelitAutoimmunitet mot CNS.
Akut disseminerande encefalomyelit uppstår oftast sekundärt till något av dessa två saker1. Infektion. 2. Vaccination.
Andel av dem som får akut disseminerande encefalomyelit som dör5 %
Grupp som oftast drabbas av akut disseminerande encefalomyelitBarn.
Prognos hos dem som överlever akut disseminerande encefalomyelitFullständigt tillfrisknande inom sex månader.
Agens som orsakar progressiv multifokal leukoencefalopatiJC-virus.
Grupp som drabbas av progressiv multifokal leukoencefalopatiImmunsupprimerade.
Fem symtom vid progressiv multifokal leukoencefalopati1. Klumpighet. 2. Svaghet. 3. Synrubbning. 4. Talrubbing. 5. Förvirring.
Så skiljer sig lokaliseringen av tumörer i CNS mellan vuxna och barnVuxna: 70% lokaliserade supratentoriellt. Barn: 70% lokaliserade infratentoriellt.
De tre vanligaste tumörerna i CNS hos barn1. Medulloblastom. 2. Ependymom. 3. Astrocytom.
Prognos vid medulloblastom hos barnMed behandling lever barnen länge men med grava handikapp.
Prognos vid ependymom hos barnNästan alla dör.
Prognos vid astrocytom hos barnGår oftast att bota.
Den vanligaste tumören i CNS hos vuxnaGlioblastom.
Prognos vid glioblastom90% är döda inom tre år.
Fem cancerformer som är extra benägna att ge metastaser till CNS1. Malignt melanom. 2. Njurcancer. 3. Lungcancer. 4. Bröstcancer. 5. Koloncancer
Prognos vid meningeomLättbehandlad.
PSAProstate specific antigen.
Typ av cell som bildar PSASekretoriska celler i prostata.
Funktion hos PSAGör att sädesvätska blir lättflytande.
Högt PSA i serum tyder på dettaProstatacancer.
TUR-PTransuretral resektion av prostata.
Syftet med transuretral resektion av prostataMinska det flödeshinder som kan uppstå i uretra vid benign prostatahyperplasi.
Metod för att diagnosticera prostatacancerMellannålsbiopsi.
Varför diagnosen benign prostatahyperplasi är klinisk snarare än patologiskHistologiskt så går det inte att se någon skillnad mellan BPH och normal prostata.
Sex symtom som är vanliga vid benign prostatahyperplasi1. Frekventa trängningar. 2. Behov av att gå upp och kissa på natten. 3. Akut behov av att kissa. 4. Svårt att komma igång med miktion. 5. Svag urinström/ofrivilliga uppehåll. 6. Känsla av att inte ha tömt kissblåsan helt..
Procentuella sannolikheten att en person har prostatacancerUngefär lika hög som antalet år personen har levt.
Vanligaste metastaslokalen hos prostatacancerSkelettet.
Två symtom vid skelettmetastaser hos prostatacancer1. Smärta i skelettet. 2. Frakturer.
Tre komponenter som ett PAD för en hudtumör bör innehålla1. Clark. 2. Breslow. 3. TNM
Så skiljer sig Clark och BreslowClark visar hur många hudlager tumören har invaderat genom. Breslow visar hur stor diameter tumören har.
Varför både Clark och Breslow behövsHuden är olika tjock på olika ställen.
Varför patienter med känd prostatacancer som har plötslig domning eller smärta i ryggen omedelbart bör undersökasKan bero på en kotpelarfraktur som trycker mot ryggmärgen.
Två faktorer som avgör Gleason grad1. Hur differentierade cellerna är. 2. Hur stor förmåga cellerna har att skilja på upp och ner.
Vanligaste typen av njurcystaEnkel njurcysta.
Andel av befolkningen som har en eller fler enkla njurcystor25 %
Utseende hos njurarna vid adulta polycystnjurarKraftigt förstorade njurar med många storleksvarierande cystor.
Prognos vid adulta polycystnjurarKronisk njursvikt som vuxen.
Prognos vid infantila polycystnjurarDödfödda eller kronisk njursvikt vid 1-2 års ålder.
Utseende hos njurarna vid infantila polycystnjurarKraftigt förstorade njurar som är helt genomsatta av små cystor.
Utseende hos njurarna vid cystisk renal dysplasiStorleksvarierande, oregelbundna cystor hos en eller båda njurar.
Orsak till medullär svampnjureGendefekt.
Två hälsoproblem som ofta förekommer hos personer med medullär svampnjure1. Njursten. 2. UVI.
Vid denna ålder upptäcks oftast medullär svampnjure40-60 år.
Andel av dem som utvecklar njurcancer som dör av sjukdomen50 %
Vanligaste typen av njurcancerKlarcellig carcinom.
Klarcellig carcinom utgår från denna del av njurenProximala tubuli.
Andel av njurcancer som utgörs av klarcellig carcinom85 %
Tre viktigaste riskfaktorerna för njurcancer1. Rökning. 2. Obesitas. 3. Ärftlighet.
Viktigaste symtomet vid njurcancerHematuri.
Fem vanliga symtom vid njurcancer1. Hematuri. 2. Flanksmärta. 3. Palpabel tumör. 4. Viktnedgång. 5. Trötthet.
Två labbtecken som ofta ses vid njurcancer1. Anemi. 2. Förhöjd SR.
Njurcancer metastaserar oftast till dessa fem lokaler1. Lunga. 2. Lymfknutor. 3. Skelett. 4. Binjurar. 5. Lever.
Varför handläggningen vid misstänkt njurtumör är operation direkt, utan föregående biopsiGår inte att utesluta cancer genom biopsi.
De enda två delarna av kroppen där organet med misstänkt cancer opereras bort utan att först ta en biopsi1. Njure. 2. Testikel.
Tre symtom vid interstitiell cystit1. Frekventa urinträngningar. 2. Smärta vid miktion. 3. Smärta när blåsan fylls.
Två saker som ses på cystoskopi av urinblåsan vid interstitiell cystit1. Fibros. 2. Inflammation.
Malign tumör som förekommer i nedre urinvägarnaUrotelialt carcinom.
Andel med urotelialt carcinom som dör av sjukdomen1/3
Största riskfaktorn för urotelialt carcinomRökning.
Vanligast lokalisation hos urotelialt carcinomKissblåsan.
Två symtom vid cancer i kissblåsan1. Hematuri. 2. Urinvägsobstruktion
Behandling vid ytlig respektive muskelinvasiv kissblåsecancerYtlig: Transuretral resektion. Muskelinvasiv: Cystektomi.
Omedelbar orsak till testistorsionFuniculus spermaticus roterar runt sig själv, vilket orsakar ischemi.
Underliggande orsak till testistorsionMedfödd defekt som gör att testis har större rörlighet i scrotum än normalt.
Grupp som oftast drabbas av testikeltorsionTonåringar.
Andel av dem som utvecklar testikelcancer som dör av det2-3%
Typ av celler som orsakar testikelcancer i 90% av fallenGerminalceller.
Vanligaste formen av testikelcancerSeminom.
Andel av alla testikelcancerfall som utgörs av seminom1/3
Ålder där icke-seminom testikelcancer är vanligast20-35 år.
Ålder där seminom är vanligast35-45 år.
Två faktorer som ökar risken för testikelcancer1. Kryptorkism. 2. Ärftlighet.
Orsak till kryptorkismTestiklarna har inte vandrat ner från ljumskarna till pungen under fosterutvecklingen.
Fyra symtom vid testikelcancer1. Knöl i testis. 2. Smärta i testis eller nedre buken. 3. Tyngdkänsla i testis. 4. Gynekomasti.
Vid akut smärta i testis ska detta alltid uteslutasTestikeltorsion.
Vid knöl i testis ska detta alltid uteslutasTestikelcancer.
Vanligast orsak till epididymitBakteriell infektion.
Tre symtom vid epididymit1. Smärta i skrotum. 2. Svullnad i skrotum. 3. Feber.
Två symtom som patienten ofta haft under perioden omedelbart innan utveckling av epididymit1. Flytningar från urinröret. 2. Miktionssmärta.
Vanligaste orsaken till akut smärta i testikeln hos vuxnaEpididymit.
Enkelt sätt att skilja epididymit från testikeltorsionEpididymit: Cremasterreflexen finns kvar. Torsion: Cremasterreflexen saknas.
Typiskt utseende hos plasmacellsbalanitKraftigt röd fläck.
Lokalisation hos plasmacellsbalanitOllonet.
Orsak till plasmacellsbalanitInfiltration av plasmaceller i övre dermis.
Erytroplasia de queyrat är egentligen dettaSkivepitelcancer.
Två ställen där erytroplasia de queyrat förekommer hos män1. Penis. 2. Förhud.
Lokalisation för erytroplasia de queyrat hos kvinnorVulva.
Vanligast ålder för erytroplasia de queyrat40-60 år.
Tre faktorer som ökar risken för peniscancer1. HPV. 2. Tobak. 3. Dålig hygien.
Vanligast ålder för peniscancer40-70 år.
Antal fall per år av peniscancer i Sverige70.
Andel med peniscancer som dör av sjukdomen20 %
Vanligast ålder att drabbas av cervixcancer40-50 år.
Vanligaste symtomet vid cervixcancerBlödning från vagina.
Variation i cellernas eller cellkärnornas storlek och form.Pleomorphism.
Agens som orsakar kondylomHPV.
Två vanligaste lokalisationerna för kondylom1. Könsorganen. 2. Analöppningen.
Två varianter av HPV som är mest benägna att ge upphov till cancer1. HPV16. 2. HPV18.
Tre symtom från vulva vid lichen sclerosus1. Klåda. 2. Ärromvandling. 3. Pigmentförlust.
Två vanligaste debutåldrarna för lichen sclerosus1. Barndomen. 2. Efter 60 år.
Definitionen av uretral karunkelEn del av uretra buktar ut ur dess yttre öppning.
Två grupper som oftast har uretrala karunklar1. Prepubertala flickor. 2. Postmenopausala kvinnor.
Symtom som uretrala karunklar ibland kan geSmärta vid miktion.
Vanligaste maligna tumören i uterusAdenocarcinom utgående från endometriet.
Vanligaste benigna tumören i uterusMyom utgående från myometriet.
Så vanligt är myom i uterus hos kvinnor över 30 år75 %
Två symtom som kan uppstå vid myom i uterus1. Blödning. 2. Buksmärta.
Tre typer av autoantikroppar som är vanliga vid diabetes mellitus typ 11. Antikroppar mot betaceller. 2. Antikroppar mot insulin. 3. Antikroppar mot glutamatdekarboxylas.
Tre huvudsymtom vid diabetes mellitus typ 11. Ökad törst. 2. Ökade urinmängder. 3. Avmagring.
Tre symtom vid ketoacidos1. Kräkning. 2. Hyperventilation. 3. Buksmärta.
Två orsaker till diabetes mellitus typ 21. Insulinresistens. 2. Relativ insulinbrist.
Två viktigaste riskfaktorerna för diabetes typ 21. Övervikt. 2. Ärftlighet.
Vanligast debutålder för diabetes typ 1Före 15 år.
Vanligtast debutålder för diabetes typ 2Efter 40 år.
Två membranproteiner som nedregleras i fettceller och skelettmuskelceller vid diabetes mellitus typ 21. Insulinreceptorn. 2. GLUT4.
Hur övervikt bidrar till diabetes mellitus typ 2Fettceller bildar hormoner som orsakar nedreglering av insulinreceptorn.
Fyra komplikationer vid diabetes mellitus1. Arterioscleros. 2. Njurskador. 3. Skador på retina. 4. Nervskador.
Tre skäl till att diabetes ökar risken för svårläkta fotsår1. Försämrad kärlförsörjning. 2. Försämrad nervfunktion. 3. Försämrat infektionssvar.
LADALatent autoimmune diabetes in adults.
Definitionen av LADADM typ 1 med debut i vuxen ålder och långsammare förlopp än normalt.
MODYMaturity onset diabetes in young.
Orsak till MODYGendefekt.
Ärftlighet för MODYAutosomalt dominant.
Då ska MODY misstänkasVid insjuknande i diabetes typ 2 i ung ålder.
Vanligaste orsaken till förstorad sköldkörtel i SverigeMultinodös kolloidstruma.
Symtom som tyroideacancer nästan alltid debuterar medKnöl på halsen.
Tre delar som ingår i utredning av thyroideaknöl1. Tyroideaprover. 2. Ultraljud. 3. Finnålspunktion.
Andel av all tyroideacancer som utgörs av papillära formen75 %
10-årsöverlevnaden vid papillär tyroideacancer90 %
Två orsaker till den mycket goda överlevnaden vid papillär tyroideacancer1. Tumören växer långsamt. 2. Känslig för radiojod.
Benign tumör som inte går att skilja histologiskt från follikulär tyroideacancerFollikulärt tyroideaadenom.
Varför hemilobektomi alltid görs vid misstanke om follikulärt tyroideaadenomOmöjligt att skilja från follikulär thyroideacancer.
Medullär tyroideacancer utgår från dessa cellerC-celler.
C-celler producerar dettaCalcitonin.
Överlevnad vid medullär tyroideacancer50 %
Labbvärde som är diagnostiskt för medullär tyroideacancerFörhöjt calcitonin.
Den mest elakartade cancerform som finnsAnaplastisk tyroideacancer.
Sex symtom vid hypotyreos1. Frusenhet. 2. Trötthet. 3. Förstoppning. 4. Trögtänkthet. 5. Nedstämdhet. 6. Torr hud.
Sex orsaker till hypotyreos1. Hashimoto. 2. Tyreoidektomi. 3. Läkemedel. 4. Hypofyssvikt. 5. Medfödd rubbning. 6. Graviditet.
Grupp som är mest benägen att utveckla HashimotoPostmenopausala kvinnor.
Tre viktigaste blodproverna vid misstanke om Hashimoto1. TSH. 2. Fritt T4. 3. TPO-antikroppar.
Sex symtom som förekommer vid Graves1. Svettning. 2. Viktnedgång. 3. Varm hud. 4. Hjärtklappning. 5. Finvågig tremor. 6. Exoftalmus.
Andel med Graves som utvecklar exoftalmus5-10%
Orsak till exoftalmus vid Graves sjukdomTRAK stimulerar fibroblaster retroorbitalt.
Sannolik orsak till de Quervains tyreoiditVirus.
Naturalförlopp vid de Quervains tyeroiditInitialt hypertyreos i veckor-månader, som sedan åtföljs av hypotyreos i veckor-månader, och därefter normalisering.
Orsak till primär hyperparatyreoidismTumör i paratyreoidea.
Två orsaker till sekundär hyperparatyreoidism1. Kronisk njursvikt. 2. D-vitaminbrist.
Varför kronisk njursvikt orsakar hyperparatyroidismFörlorad bildning av aktivt vitamin D i njuren leder till förlorad hämning av parathyreoidea.
Så vanligt är primär hyperparatyreoidism bland post-menopausala kvinnor2-3%
Sex symtom vid hyperkalcemi1. Trötthet. 2. Nedstämdhet. 3. Muskelsvaghet. 4. Förstoppning. 5. Polyuri. 6. Polydipsi.
PolydipsiKraftig törst.
Varför hyperkalcemi leder till muskelsvaghetCa2+ binder till och hämmar Na+ kanaler.
Paratyreoidea-adenomBenign tumör i paratyreoidea som frisätter PTH.
Del av hypofysen som hypofysadenom alltid uppstår iFrämre hypofysen.
Varför hypofystumörer ofta orsakar bitemporal hemianopsiChiasma opticum ligger precis ovanför hypofysen.
Hypofystumör som saknar hormonproduktionKromofobt adenom.
Varför hypofystumörer ofta ger överproduktion av ett hypofyshormon men underproduktion av övriga hypofyshormoner.Normala hormonproducerande celler trängs undan av tumörceller.
Fyra orsaker till Cushings syndrom1. ACTH-producerande hypofystumör. 2. Kortisolproducerande binjurebarkstumör. 3. ACTH-producerande lungcancer. 4. Kortisonbehandling.
Fem orsaker till underfunktion i hypofysen1. Hypofysit. 2. Infarkt. 3. Inlagringssjukdom. 4. Trauma. 5. Tumör.
Orsak till Sheehans syndromInfarkt i hypofysen sekundärt till kraftig blödning vid förlossning.
Tre patologiska tillstånd som överfunktion hos binjurebarken kan orsaka1. Hyperkortisolism. 2. Hyperaldosteronism. 3. Virilisering.
Orsak till Waterhouse-Friedrichsens syndromSeptiska embolier i binjurebarken.
Vanligaste orsaken till Addison i SverigeAutoimmunitet mot binjurebarken.
Så skiljer sig vanligaste etiologin till Addison i Sverige från den vanligaste etiologin globaltSverige: Autoimmun. Globalt: Tuberkulos.
Sex symtom vid Addison1. Trötthet. 2. Ortostatism. 3. Salthunger. 4. Kräkning. 5. Buksmärta. 6. Hyperpigmentering.
Orsak till trötthet vid Addisons sjukdomLågt kortisol.
Orsak till ortostatism vid Addisons sjukdomLågt blodtryck.
Orsak till salthunger vid Addisons sjukdomHög natriumutsöndring i urin.
Orsak till hyperpigmentering vid Addisons sjukdomBrist på kortisol leder till nedsatt hämning av hypofysens MSH-frisättning.
Fyra typiska labbvärden vid Addisons sjukdom1. Hyponatremi. 2. Hyperkalemi. 3. Lågt kortisol. 4. Högt ACTH.
Läkemedel som ges vid AddisonKortison.
Så skiljer sig den vanligaste orsaken till Cushings syndrom mellan vuxna och barnVuxna: Oftast hypofystumör. Barn: Oftast binjurebarkstumör.
Orsak till Mb CushingHypofysadenom som producerar ACTH.
Vanligaste tecknet på att någon har Conns sjukdomSvårbehandlat högt blodtryck.
Orsak till högt blodtryck vid Conns sjukdomHög aldosteronfrisättning från binjurebarken.
Orsak till muskelsvaghet och hjärtarytmier vid Conns sjukdomHypokalemi.
Binjuremärgstumör som bildar adrenalin.Feokromocytom.
Andel av feokromocytom som är benigna respektive malignaBenigna: 90% Maligna: 10%
Tre vanligaste symtomen vid feokromocytom1. Huvudvärk. 2. Svettning. 3. Hjärtklappning.
Andel med feokromocytom som har manifest högt blodtryck2/3
Huvudsakliga symtom-mässiga skillnaden mellan Waterhouse-Friedrichsens syndrom och Addisons sjukdomW-F är snabbt tilltagande. Addison är långsamt tilltagande.
Benign tumör i skelettet som består av brosk ytterst och ben under.Osteokondrom.
Grupp som oftast drabbas av osteokondrom< 30 år.
5-årsöverlevnad vid sarkom35 %
Malign ben- eller mjukdelstumör.Sarkom.
Antal bensarkom i Sverige per år100.
Antal mjukdelssarkom i Sverige per år300.
De tre vanligaste maligna bentumörerna1. Osteosarkom. 2. Chondrosarkom. 3. Ewingsarkom.
Vanligaste bencancertypenOsteosarkom.
Två grupper som oftast drabbas av osteosarkom1. Pojkar. 2. Unga män.
Vanligast lokalisation för osteosarkomKnäleden.
Typiskt symtom vid chondrosarkomLångvarig värk vid platsen för tumören.
Vanligaste två lokalisationerna hos chondrosarkom1. Höftleden. 2. Axelleden.
Två grupper som oftast drabbas av Ewingsarkom1. Pojkar. 2. Unga män.
Tre vanligaste lokalisationerna hos Ewingsarkom1. Pelvis. 2. Femur. 3. Humerus.
Tre symtom vid Ewingsarkom1. Feber. 2. Lokaliserad smärta. 3. Lokaliserad svullnad.
Benign tumör som utgår från fettvävnad.Lipom.
Symtom vid lipomatosMånga lipom.
Ärftlighet för lipomatosAutosomalt dominant.
Orsak till lipomatosGendefekt.
Vanligaste mjukdelssarkometOdifferentierad pleomorft sarkom.
Dödlighet vid odifferentierat pleomorft sarkom55 %
Initialt symtom vid odifferentierat pleomorft sarkomIcke-smärtsam mjuk vävnadsklump.
Två vanligaste lokalisationerna för odifferentierat pleomorft sarkom1. Armar. 2. Ben.
Tre vanligaste lokalisationerna hos liposarkom1. Lår. 2. Ljumskar. 3. Retroperitonealt.
Orsak till osteogenesis imperfectaGendefekt.
Protein som den defekta genen kodar för vid osteogenesis imperfectaKollagen typ 1.
Symtom vid osteogenesis imperfectaFrekventa frakturer.
Fem saker som kan störa läkningen av frakturer1. Dålig immobilisation. 2. Dålig reponering. 3. Interposition av mjukvävnad. 4. Bristande blodförsörjning. 5. Infektion.
Fyra hormonella orsaker till osteoporos1. Hyperkortisolism. 2. Hyperparatyreoidism. 3. Hypotyreos. 4. Östrogenbrist.
Fyra orsaker till osteoporos som är livsstilsbetingade1. Immobilisering. 2. Malnutrition. 3. Rökning. 4. Alkohol.
Namnet på uppmjukning av skelett hos vuxna pga av vitamin-D bristOsteomalaci.
Namnet på uppmjukning av skelett hos barn pga vitamin-D bristRachit.
Degeneration av ledbroskArtros.
Två funktioner hos ledbrosk1. Stötdämpning. 2. Minska friktion.
Ledbrosk består huvudsakligen av dessa tre saker1. Kollagen typ 2. 2. Proteoglykaner. 3. Vatten.
Tre faktorer som ökar risken för artros1. Fetma. 2. Trauma. 3. Instabilitet i leden.
Fyra symtom från drabbade leder vid reumatoid artrit1. Svullnad. 2. Värmeökning. 3. Smärta. 4. Morgonstelhet.
Tre typer av leder som oftast drabbas vid reumatoid artrit1. Tårnas grundleder. 2. Fingrarnas grundleder. 3. Fingrarnas mellanleder.
Vanligast debutålder för reumatoid artrit30-40 år.
Orsak till reumatoid artritAutoimmunitet mot leder.
Andel av dem med reumatoid artrit som är kvinnor75 %
Blodbildning har börjat ske i organ som det inte normalt sker i.Myeloid metaplasi.
Så förändras fördelningen av blodceller och fettceller i benmärgen mellan födelse och 80 års ålderAndelen blodceller sjunker, från 100% vid födsel, till 20% vid 80 år, och andelen fettceller ökar i motsvarande proportion.
Del av kroppen som benmärgsprov normalt tas frånCrista iliaca.
Fyra vanliga symtom vid Hb 90-1101. Trötthet. 2. Huvudvärk. 3. Snabb uttröttning. 4. Bröstsmärta.
Symtom som tillkommer vid Hb 60-90Hjärtklappning och andfåddhet vid minsta ansträngning.
Symtom som tillkommer vid Hb <60Hjärtklappning och andfåddhet i vila.
Orsak till symtomen vid sickelcellanemiDefekta röda blodkroppar som lätt fastnar i blodkärl och lätt går sönder.
Genen som kodar för detta protein är defekt vid sickelcellanemiBeta-globin.
Ärftlighet för sickelcellanemiAutosomalt recessiv.
Genomsnittlig livslängd hos röda blodkroppar vid sickelcellanemi10-20 dagar.
Två huvudsymtom vid sickelcellanemi1. Ischemisk smärta. 2. Trötthet.
Orsak till smärta vid sickelcellanemiErytrocyter fastnar i blodkärl.
Ärftlighet för thalassemiAutosomalt recessiv.
Generna som kodar för något av dessa två proteiner är defekta vid thalassemi1. Alfa-globin. 2. Beta-globin
Två mekaniska orsaker till hemolys1. Konstgjorda hjärtklaffar. 2. Idrott.
Om detta organ är förstorat ses ofta ökad hemolysMjälten.
Orsak till perniciös anemiB12-brist.
Fem orsaker till B12-brist1. Atrofisk gastrit. 2. Gastric bypass/tarmresektion. 3. Vegankost. 4. Crohns sjukdom. 5. Celiaki.
Varför B12-brist kan uppstå vid Crohns sjukdomInflammation i ileum kan störa upptaget av B12 där.
Sex orsaker till minskad bildning av neutrofiler1. Strålning av benmärgen. 2. Blodmalignitet. 3. Benmärgshämmande läkemedel. 4. B12-brist. 5. Folatbrist. 6. Gendefekt.
Två orsaker till ökad destruktion av neutrofiler1. Autoimmunitet. 2. Splenomegali.
Varför leversvikt kan orsaka trombocytopeniLeverns produktion av trombopoietin minskar.
Sex orsaker till minskad produktion av trombocyter1. Blodmalignitet. 2. Benmärgshämmande läkemedel. 3. B12-brist. 4. Folatbrist. 5. Leversvikt. 6. Gendefekt.
Onormalt mycket erytrocyterPolycytemi.
Sex orsaker till polycytemi1. Lungsjukdom. 2. Njurtumör som utsöndrar erytropoietin. 3. Njurartärstenos. 4. Vistelse på hög höjd. 5. Uttorkning. 6. Polycytemia vera.
Varför polycytemi ses vid uttorkningBlodkropparnas volymandel i blodet ökar.
De fyra kroniska myeloproliferativa neoplasierna1. Kronisk myeloisk leukemi. 2. Polycytemia vera. 3. Essentiell trombocytemi. 4. Primär myelofibros.
Dessa två saker har de fyra kroniska myeloproliferativa neoplasierna gemensamt1. Uppkommer ur hematopoietiska stamceller. 2. Kan övergå i akut leukemi.
Två symtom vid kronisk myeloisk leukemi1. Feber. 2. Viktnedgång.
Fynd i blodstatus vid kronisk myeloisk leukemiLPK är 10-30 gånger det normala.
Orsak till splenomegali och hepatomegali vid kronisk myeloisk leukemiExtramedullär blodbildning.
Vanligast ålder att drabbas av kronisk myeloisk leukemi50-60 år.
Så är Hb hos män vid polycytemia vera> 185 g/l
Så är Hb hos kvinnor vid polycytemia vera> 165 g/l
Tre symtom vid polycytemia vera1. Huvudvärk. 2. Yrsel. 3. Klåda efter varmbad.
Två risker som är ökade vid polycytemia vera1. Blodproppar. 2. Blödningar.
Orsak till primär myelofibrosBlodbildande celler omvandlas till fibroblaster och delar sig sedan okontrollerat.
Detta genetiska krav finns för att ställa diagnosen kronisk myeloisk leukemiPhiladelphiakromosom.
PhiladelphiakromosomTranslokation av kromosom 9 och 22.
Translokation av kromosom 9 och 22Philadelphiakromosom.
BlastPrecursorcell.
Fem symtom vid primär myelofibros1. Smärta i skelettet. 2. Trötthet. 3. Frekventa infektioner. 4. Frekventa blåmärken. 5. Fyllnadskänsla i buken.
Orsak till smärta i skelettet vid primär myelofibrosProliferation av cancerceller i benmärgen.
Genomsnittlig överlevnad vid primär myelofibrosFyra år.
Orsak till myelodysplastiskt syndromDefekt utmognad av myeloida stamceller.
Två vanligaste orsakerna till myelodysplastiskt syndrom1. Kemikalier. 2. Strålning.
Orsak till symtomen vid akut leukemiOhämmad proliferation av hematopoietiska blastceller.
Så skiljer sig akut lymfatisk leukemi från akut myeloisk leukemiLymfatisk: ursprung ifrån lymfoid progenitorcell. Myeloisk: ursprung ifrån myeloid progenitorcell.
Typ av cell som lymfoid progenitorcell ger upphov tillLymfocyter.
Tre typer av celler som myeloida progenitorceller ger upphov till1. Erytrocyter. 2. Granulocyter. 3. Megakaryocyter.
Megakaryocyter ger upphov till dettaTrombocyter.
Var namnet “leukemi” kommer ifrånOrdet betyder “vitt blod”.
Två behandlingar som ges vid akut leukemi1. Cytostatika. 2. Stamcellstransplantation.
Två huvudgrupper som lymfom delas in i1. Hodgkin. 2. Non-Hodgkin.
Lymfom utgår ifrån denna celltypB-celler.
Tre tillstånd som ökar risken för Non-Hodgkin lymfom1. Immunsuppression. 2. Kronisk infektion. 3. Autoimmun sjukdom.
Skillnaden mellan lymfom och leukemiLymfom bildar solida tumörer. Leukemi cirkulerar i blodet.
Fem symtom vid lymfom1. Palpabel knöl. 2. Feber. 3. Nattsvettningar. 4. Viktnedgång. 5. Trötthet.
Vanligaste typen av cancer hos barnAkut lymfatisk leukemi.
Åldersgrupp som oftast drabbas av kronisk lymfatisk leukemiMedelålders och äldre.
Kronisk lymfatisk leukemi utgår från denna celltypMogna B-lymfocyter.
Ett annat namn för småcelligt lymfocytärt lymfomKronisk lymfatisk leukemi.
Två sätt som cancercellerna vid akut leukemi skiljer sig från cancercellerna vid kronisk leukemi1. Mindre differentierade. 2. Högre proliferationstakt.
Virus som ökar risken för BurkittlymfomEBV.
Multipelt myelom utgår från denna celltypPlasmaceller.
Antal nya fall av multipelt myelom per år i Sverige500.
Sex symtom vid multipelt myelom1. Skelettsmärta/frakturer. 2. Trötthet. 3. Frekventa infektioner. 4. Perifer känselnedsättning. 5. Pares. 6. Ökad blödningsbenägenhet.
Varför patienter med multipelt myelom kan utveckla njursviktCancercellerna producerar stora mängder antikroppar som bildar immunkomplex som fastnar i kärlväggar.
Grupp som oftast drabbas av HodgkinlymfomYngre män.
Fyra faktorer som ökar risken att utveckla Hodgkinlymfom1. Manligt kön. 2. EBV. 3. Ung vuxen. 4. Ärftlighet.
Sex tidiga symptom vid Hodgkinlymfom1. Förstorade lymfkörtlar. 2. Feber. 3. Nattsvettning. 4. Klåda. 5. Viktnedgång. 6. Trötthet.
Andel av alla lymfom som utgörs av Hodgkinlymfom10 %
Ett annat namn för kommunicerande hydrocefalusIcke-obstruktiv hydrocefalus.
Orsak till kommunicerande hydrocefalusHämmat återupptag av CSF.
De tre vanligaste strukturella missbildningarna vid Downs syndrom1. Duodenalatresi. 2. Ansiktsmissbildningar. 3. Hjärtmissbildningar.
Vanligast agens vid myokarditCoxsackievirus.
Vid alla myeloproliferativa sjukdomar förekommer en mutation som leder till ökad aktivitet hos detta proteinJAK2.
Funktion hos JAK2Reglerar tillväxt av myeloida celler.
Blodprov som kan användas för att fastställa om en patients höga Hb-värde är tecken på polycytemia veraErytropoietin.
Lågt erytropoietin i kombination med mycket röda blodkroppar talar för dettaPolycytemia vera.
Krav för att ställa diagnosen leukoplakiAlla andra tänkbara diagnoser har uteslutits.
Utseende hos leukoplakiVit fläck i munslemhinnan.
M-komponenterMonoklonala antikroppar.
Två komplikationer till primär hyperparathyroidism1. Frakturer. 2. Njursten.
Sammanfallen lungvävnadAtelektas.
Irreversibel dilatation av bronkerBronkiektasi.
Svullnad av halsen och huvudet pga blodstockningStokes krage.
Vanligast orsak till Stokes krageTumör som trycker på v. cava superior.
Tre sätt som gikt kan manifestera sig på1. Podagra. 2. Njursten. 3. Tophi.
Inflammerade leder vid giktPodagra.
Utfällningar av urat i huden i form av vita noduliTophi.
Utseende hos tophiVita noduli.
Nedärvningsmönster för polycystisk njursjukdomAutosomalt dominant.
Fyra manifestationer vid polycystisk njursjukdom1. Frekventa urinvägsinfektioner. 2. Hematuri. 3. Njursten. 4. Flanksmärta.
Två tumörer i urinvägarna som är starkt associerade till rökning1. Blåscancer. 2. Njurcancer.
Tumör i manliga genitalia som är starkt associerad till rökningPeniscancer.
Fyra tillstånd som kan ge hyperkalcemi1. Malignitet. 2. D-vitaminintoxikation. 3. Kronisk njursvikt. 4. Primär hyperparatyroidism.
Fyra hypoteser som förklarar endometrios uppkomst1. Bakåtflöde av endometrievävnad vid menstruation. 2. Metaplasi. 3. Spridning av endometriestamceller via blodet. 4. Spridning av endometriestamceller via lymfan.
Vanligt fynd i urin vid multipelt myelomBence-Jones protein.
Diagnostiskt kriterium för osteosarkomHög bildning av osteoid.
Diagnostiskt kriterium för EwingsarkomEwingtranslokation.
Risk vid rhabdomyolysAkut tubulär nekros.
Typisk symtombild vid IgA-nefritKissar blod i samband med en övre luftvägsinfektion.
Vanligaste orsaken till levertransplantation hos barnBiliär atresi.
Två vanligaste orsakerna till fettlever1. Alkoholmissbruk. 2. Övervikt.
Inflammation i testisOrkit.
De två vanligaste mjukdelssarkomen1. Liposarkom. 2. Odifferentierat pleomorft sarkom.
Utbuktning i esofagusväggen i närheten av pharynx som förekommer hos en del personer.Zenkers divertikulum.
Då kan Zenkers divertikulum ge besvärIfall mat fastnar.
Fem symtom ifall mat fastnar i Zenkers divertikulum1. Dysfagi. 2. Ont i nacken. 3. Dålig andedräkt. 4. Hosta. 5. Uppstötningar av odigererad mat.
Sjukdom i bröstet som uppvisar mikrocalcifikationerDuctal cancer in situ.
Benign tumör som innehåller hud, naglar, och hår.Dermoidcysta.
Symtomtriad vid njurcancer1. Hematuri. 2. Flanksmärta. 3. Palpabel tumör.
Ärftligt tillstånd som ger ökad risk för tumörer i endokrina organMultipel endokrin neoplasi.
Ärftlighet för multipel endokrin neoplasiAutosomalt dominant.
Två åldrar som oftast drabbas av aplastisk anemi1. Unga vuxna. 2. Gamla.
Tre orsaker till aplastisk anemi1. Autoimmunitet. 2. Strålning. 3. Kemikalier.
Vanligast orsak till membranös glomerulonefritAutoantikroppar mot fosfolipas-A2-receptorn.
Fyra komplikationer som kan tillstöta vid nefrotiskt syndrom1. Trombos. 2. Infektioner. 3. Akut njursvikt. 4. Lungödem.
Orsak till ökad trombosbenägenhet vid nefrotiskt syndromAntitrombin III läcker ut via njurarna.
Orsak till ökad infektionsbenägenhet vid nefrotiskt syndromKomplementfaktorer läcker ut via njurarna.
Vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom hos barnMinimal change nefropati.
Två vanligaste orsakerna till interstitiell nefrit1. Läkemedel. 2. Infektioner.
Två proteiner som ansamlas i hjärnan vid alzheimers sjukdom1. Amyloid-beta. 2. Tau.