Quiz i Psykiatri

FrågaSvar
De två vanligaste symtomen vid depression1. Nedstämdhet. 2. Bristande intresse.
Livstidsprevalensen för egentlig depression20-30%
Symtomduration som krävs för att någon ska kunna få diagnosen egentlig depressionMinst två veckor.
DystymiDepression som varat i mer än två år.
Förstahands- och andrahandsläkemedel vid depression1:a hand: escitalopram, sertralin. 2:a hand: mirtazapin.
Normal dygnsdos escitalopram10-20 mg.
Två grupper som ska börja escitaloprambehandling med endast 5 mg1. Ångestsyndrom. 2. Äldre.
Tre olika behandlingsmodaliteter vid depression1. Läkemedel. 2. KBT. 3. ECT.
Bästa behandlingen vid djup depressionECT.
Behandlingsschemat vid insättning av lithionit42 mg 1+0+1.
Optimal blodkoncentration lithionit0,5-0,8 mmol/l
Viktigt att göra en vecka efter insättande av lithionit, samt varje kvartal så länge patienten står på behandlingKoncentrationsbestämning av lithionit.
Varför det är viktigt att hålla koll på blodkoncentrationen av lithionitHöga doser kan vara toxiska mot njurar och thyroidea.
Då ska du vara extra uppmärksam på lithionitkoncentrationen i en patients blodNjursvikt.
Hur lithionit utsöndras ur kroppenNjurarna.
Sex symtom som kännetecknar ett panikanfall1. Plötsligt påkommen, intensiv ångest. 2. Hjärtklappning. 3. Kvävningskänsla. 4. Darrningar. 5. Svettningar. 6. Illamående.
Definitionen av agorafobiRädsla för platser och situationer som personen inte omärkt kan ta sig ur vid ett eventuellt panikanfall.
Kardinalsymtomet vid generaliserat ångestsyndromKontinuerlig överdriven oro inför framtiden.
Första, andra, och tredje hands behandling för ångestsyndrom1. Sertralin. 2. Escitalopram, fluoxetin. 3. Klomipramin.
Det icke-generiska namnet är anafranilKlomipramin.
Två behandlingsmodaliteter som används vid ångestsyndrom1. Läkemedel. 2. KBT.
Måste ha hänt för att en patient ska kunna diagnosticeras med posttraumatiskt stress-syndromAtt patienten har bevittnat en traumatisk händelse som inneburit död, allvarlig skada, eller hot mot egen eller andras integritet.
Sex symtom som är vanliga vid posttraumatiskt stress-syndrom1. Flashbacks. 2. Undvikande beteende. 3. Känslomässig avflackning. 4. Sömnstörning. 5. Irritabilitet. 6. Koncentrationssvårigheter.
Två sätt en akut stressreaktion skiljer sig från PTSD1. Mindre symtom vid akut stressreaktion. 2. Akut stressreaktion är övergående inom 4 veckor.
De två delar som kännetecknar tvångssyndrom1. Tvångstankar. 2. Tvångshandlingar.
Definitionen av tvångstankarÅterkommande, påträngande tankar eller impulser som ger uttalad ångest.
Definitionen av tvångshandlingarRitualer som utförs för att dämpa ångesten som tvångstankar utlöser.
Fyra klasser av symtom som kännetecknar psykos1. Vanföreställningar. 2. Hallucinationer. 3. Desorganiserat tal. 4. Negativa symtom.
Två negativa symtom vid psykos1. Affektiv avflackning. 2. Likgiltighet.
Hur länge psykotiska symtom ska ha varat för att klassas som kortvarig psykosMindre än en månad.
Hur länge psykotiska symtom ska ha varat för att klassas som schizofreniMer än sex månader.
Hur länge psykotiska symtom ska ha varat för att klassas som schizofreniformt syndromEn till sex månader.
Hur den akuta behandlingen av psykos skiljer sig beroende på om det är ett förstagångsinsjuknande (1) eller en välkänd patient (2)(1): Bensodiazepiner och expektans. (2): Neuroleptika.
Tre grundkriterier för personlighetssyndrom1. Bestående mönster av tankar, affekter, och beteende. 2. Som skiljer sig från vad som förväntas i personens kulturkrets. 3. Och som leder till lidande eller nedsatt funktion.
Hur personlighetssyndrom delas inTre kluster (A, B, och C), och varje kluster har subgrupper.
Tre olika kluster A typer1. Paranoid. 2. Schizoid. 3. Schizotyp.
Fyra olika kluster B typer1. Antisocial. 2. Borderline. 3. Narcissistisk. 4. Histrionisk.
Tre olika kluster C typer1. Ängslig. 2. Osjälvständig. 3. Tvångsmässig.
EIPSEmotionellt instabil personlighetsstörning.
Ett annat namn för borderline syndromEIPS.
De två neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna1. ADHD. 2. Autism.
Behandling för ADHD1. Centralstimulerande läkemedel. 2. Terapeutiska åtgärder.
Två skäl clozapine är andrahandsbehandling vid psykos trots att det är det läkemedel som fungerar bäst1. Risk för agranulocytos. 2. Kraftig viktuppgång.
Definitionen av psykosStörd realitetsprövning, samt störning i tankeliv, viljeliv, och känsloliv.
Andel av befolkningen som lider av schizofreni0,5 %
Fem typer av läkemedel som kan orsaka psykos1. Dopaminagonister. 2. Kortison. 3. Lariam. 4. Litium. 5. Metylfenidat.
Andel av förklaringen till uppkomsten av schizofreni som är genetisk80 %
Fyra prodromalsymtom som ofta ses när schizofreni är på väg att debutera1. Irritation. 2. Oro. 3. Sömnsvårigheter. 4. Förändringar i sättet att prata.
Fem positiva symtom vid schizofreni1. Vanföreställningar. 2. Hallucinationer. 3. Tankeförloppsstörningar. 4. Påverkningsidéer. 5. Hänsyftningsidéer.
Definitionen av påverkningsidéerAtt tro att du är påverkad av något, t.ex. gift, strålning.
Definitionen av hänsyftningsidéerAtt tro att sådant som händer runt omkring dig är specifikt riktat mot dig själv.
Sex negativa symtom vid schizofreni1. Emotionell avflackning. 2. Social tillbakadragenhet. 3. Apati. 4. Tanketomhet. 5. Torftigt tal. 6. Nedsatt abstraktionsförmåga.
Varför antikolinerga läkemedel kan utlösa psykos eller orsaka förvirringDärför att de stör signalering med acetylkolin i hjärnan.
Orsaken till extrapyramidala biverkningarBlockad av dopaminreceptorer.
Tre extrapyramidala biverkningar1. Parkinsonism. 2. Akatisi. 3. Akut dystoni.
Akut dystoniOfrivilliga ihållande muskelsammandragningar.
Tardiv dyskinesiRepetitiva ofrivilliga rörelser.
Vanligaste orsaken till tardiv dyskinesiNeuroleptika.
Tre endokrina biverkningar som är vanliga vid behandling med neuroleptika1. Viktuppgång. 2. Insulinresistens. 3. Prolaktinstegring.
Fem biverkningar vid användning av neuroleptika som beror på prolaktinstegring1. Gynekomasti. 2. Galaktorré. 3. Amenorré. 4. Nedsatt libido. 5. Erektil dysfunktion.
NeuroleptikaLäkemedel som används för att behandla psykoser.
DopaminhypotesenSchizofreni beror på för mycket dopaminsignalering i limbiska systemet och för lite dopaminsignalering i frontalkortex.
De tre kriterierna som måste uppfyllas för att det ska vara tillåtet att använda tvångsvård enligt LPT1. Allvarlig psykisk störning. 2. Oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård. 3. Motsätter sig vård, eller kan inte själv ta ställning till sitt vårdbehov.
Tvåläkarförfarandet vid tvångsvård1. Först ska en leg läkare skriva ett vårdintyg enligt paragraf 4 LPT. 2. Därefter ska en specialist inom psykiatri med delegering från chefsöverläkare, inom 24 h från att patienten kommit till psykiatrisk vårdinrättning, fatta ett intagningsbeslut enligt paragraf 6 LPT.
Hur länge tvångsvård får ges från att intagningsbeslut fattats.Max 4 veckor. Därefter måste ansökan om förlängning göras.
Krävs utöver de tre grundkriterierna för tvångsvård för att en patient som är frivilligt inneliggande på psykiatrisk vårdinrättning ska kunna konverteras till en tvångsvårdad patientPatienten kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.
Hur länge ett vårdintyg är giltigt efter att det har utfärdatsFyra dagar.
Kan fatta beslut om kvarhållning av en patient enligt paragraf 6 LPT efter att ett vårdintyg utfärdats men innan beslut om intagning fattatsAlla läkare, inklusive olegitimerade.
Kan fatta beslut om att inleda akut behandling av en patient som anlänt till psykiatrisk vårdenhet pga vårdintyg, innan intagningsbeslut är fattat av psykiaterLeg. läkare.
Hur länge bältesläggning får pågåMax 4 timmar.
I denna situation får bältesläggning användasVid omedelbar fara att en tvångsinlagd patient skadar sig själv eller någon annan.
Endast i denna situation får avskiljande av en patient i eget rum skeBeteende som allvarligt försvårar vården av andra patienter.
Maxtiden för avskiljande av en patient8 timmar.
Formell kontaktFörmågan att bete sig adekvat i förhållande till situationen.
Emotionell kontaktHur mycket känslor patienten uttrycker.
Två delar som stämningsläge delas in iGrundstämning och affekter.
Två komponenter i grundstämning1. Energinivå. 2. Känsloton.
AffekterVäxlingar från grundstämningen under samtalet.
Två tillstånd som ingår i de affektiva syndromen1. Depression. 2. Bipolär sjukdom.
Andel av befolkningen som utvecklar bipolär sjukdom2 %
Andel av dem med bipolär sjukdom som begår självmord8-20%
Herediteten för bipolär sjukdom60 %
De två A-kriterierna för egentlig depression1. Nedstämdhet. 2. Glädjeförlust eller intresseförlust.
De sju B-kriterierna för egentlig depression1. Viktförändring. 2. Sömnstörning. 3. Motorisk agitation eller hämning. 4. Svaghetskänsla eller energibrist. 5. Skuldkänslor eller värdelöshetskänslor. 6. Sänkta exekutiva funktioner. 7. Suicidalitet.
Antal A- och B-kriterier som måste vara uppfyllda för att ställa diagnosen egentlig depressionMinst ett A-kriterium och minst fyra B-kriterier.
Andel av fallen av egentlig depression som får återfallUpp till 50%
Ett sätt att enkelt skilja depression (1) från sorgreaktion (2)(1) kommer smygande. (2) kommer plötsligt.
Skattningsinstrument som används för att skatta svårigheten i en depressionMADRS.
Andel med depression som inte får någon behandling som fortfarande har sjukdomen efter två år5-10%
Andel av kvinnor som utvecklar postpartum-depression efter en förlossning10 %
Sex symtom som är vanliga vid bipolär depression1. Hypersomni. 2. Blytunga armar och ben. 3. Psykomotorisk hämning. 4. Psykotiska symtom. 5. Patologisk skuld. 6. Affektlabilitet
Tre situationer där du ska misstänka att en depression är bipolär1. Debut vid < 25 års ålder. 2. Fler än 5 episoder. 3. Hereditet för bipolär sjukdom.
De sju kriterierna för mani1. Förhöjd sinnesstämning. 2. Grandios självbild. 3. Minskat sömnbehov. 4. Ökat tal. 5. Snabba tankar. 6. Hög aktivitetsnivå. 7. Målinriktat beteende.
Förstahandsbehandlingen för egentlig depressionKBT och/eller SSRI.
Det naturliga förloppet vid maniInsätter gradvis under timmar-dagar, varar några månader, slutar abrupt.
Så länge varar en obehandlad mani i snittTre månader.
Andel av dem som får en depressiv episod direkt efter en manisk episod60 %
Två komponenter i behandlingen av mani i den akuta fasen1. Lugnande. 2. Stämningsstabiliserare.
Två komponenter i behandlingen av mani efter den akuta fasen1. Litium som livslång profylax. 2. Utbildning i att leva med sjukdomen.
Vid denna ålder får personer med bipolär sjukdom i snitt sin diagnos ställd27 år.
CyklotymiEn mildare form av bipolär sjukdom, som kännetecknas av återkommande svängningar mellan depressivitet och hypomani.
Fyra komponenter i handläggningen av patienter med somatiseringssyndrom1. Ta dem på allvar. 2. Uteslut behandlingsbar förklaring till symtomen. 3. Förklara sambandet mellan psykisk påfrestning och kroppsliga reaktioner. 4. Livsstilsförändringar.
Fyra egenskaper som kännetecknar en paranoid kluster A personlighet1. Misstänker att andra utnyttjar, skadar eller lurar en. 2. Litar inte på andra. 3. Tolkar in kränkning i oskyldiga yttranden och händelser. 4. Ältar oförätter.
Sex egenskaper som kännetecknar en schizoid kluster A personlighet1. Uppskattar inte nära relationer. 2. Föredrar att vara ensam. 3. Inget intresse för sex. 4. Finner endast glädje i ett fåtal aktiviteter. 5. Emotionellt tillbakadragen. 6. Likgiltig för beröm och kritik.
Sex egenskaper som kännetecknar en schizotyp kluster A personlighet1. Underliga föreställningar. 2. Ovanliga perceptuella upplevelser. 3. Hänsyftningsidéer/paranoia. 4. Udda tal och yttre framtoning 5. Begränsade affekter. 6. Saknar vänner.
Sex egenskaper som kännetecknar en borderline kluster B personlighet1. Stora ansträngningar att undvika separationer. 2. Instabila relationer. 3. Känslomässig instabilitet/instabil självbild. 4. Impulsivitet. 5. Suicidalitet eller självskadebeteende. 6. Tomhetskänslor.
Andel av patienterna inom psykiatrisk öppenvård som lider av borderline personlighetssyndrom15 %
Andel av patienter inom psykiatrisk heldygnsvård som lider av borderline personlighetssyndrom30 %
Andel av personer som klassas som borderline som är kvinnor75 %
Andel av personer med borderlinesyndrom som begår självmord4-10%
Andel av personer med borderlinesyndrom som gör självmordsförsök, självmordsgester, eller uppvisar självskadebeteeendeÖver 80%
Sex egenskaper som kännetecknar en antisocial kluster B personlighet1. Begår upprepade brott. 2. Ljuger regelbundet. 3. Impulsiv. 4. Aggressiv. 5. Ansvarslös. 6. Brist på ånger.
Sex egenskaper som kännetecknar en narcissistisk kluster B personlighet1. Grandios självbild. 2. Kräver mycket beundran. 3. Högdragen/Känsla av särskilt berättigande. 4. Utnyttjar andra. 5. Oempatisk. 6. Avundsjuk.
Sex egenskaper som kännetecknar en histrionisk kluster B personlighet1. Illa till mods när den inte står i centrum. 2. Snabbt skiftande känslor. 3. Försöker hela tiden dra till sig uppmärksamhet. 4. Teatralisk. 5. Lättpåverkad. 6. Överdrivet närgången.
Fyra egenskaper som kännetecknar en ängslig kluster C personlighet1. Rädd för att att få kritik eller bli avvisad. 2. Hämmad i nya sociala situationer. 3. Betraktar sig som underlägsen andra. 4. Ovillig att ta risker eller ge sig in i nya situationer.
Fem egenskaper som kännetecknar en osjälvständig kluster C personlighet1. Svårt att fatta beslut. 2. Vill att andra ska ta ansvar för olika områden av ens liv. 3. Har svårt att visa sig oenig med andra. 4. Låg tilltro till den egna förmågan. 5. Rädd för att bli övergiven och behöva ta hand om sig själv.
Sex egenskaper som kännetecknar en tvångsmässig kluster C personlighet1. Överdrivet besatt av produktivitet/organisering. 2. Ovillig att göra sig av med saker. 3. Överdrivet perfektionistisk/samvetsgrann. 4. Ovillig att delegera. 5. Snål. 6. Envis.
Två behandlingar som ges vid personlighetssyndrom1. DBT. 2. MBT.
DBTDialektisk beteendeterapi.
MBTMentaliseringsbaserad terapi.
Allosterisk modulatorEn molekyl som binder till ett annat ställe på receptorn än dess vanliga inbindningsställe och då ändrar dess form och därmed dess aktivitet.
Skillnaden mellan en full agonist, en partiell agonist, en antagonist, och en invers agonist.
MonoaminhypotesenNivåer av monoaminer i hjärnan sjunker vilket orsakar depression.
MonoaminreceptorhypotesenUppreglering av postsynaptiska monoaminreceptorer leder till depression.
De sex vanligaste kortvariga biverkningarna vid behandling med SSRI1. Ökad ångest. 2. Illamående. 3. Diarré. 4. Insomningsbesvär. 5. Trötthet. 6. Huvudvärk.
De tre vanligaste långvariga biverkningarna vid behandling med SSRI1. Minskad sexlust. 2. Anorgasmi. 3. Svettning.
Orsaken till positiva symtom vid schizofreniFör mycket dopaminsignalering i mesolimbiska systemet.
Orsaken till negativa symtom vid schizofreniFör lite dopaminsignalering i mesokortikala systemet.
Det medicinska syftet med D2-antagonisterMinska positiva psykossymtom.
Fyra vanliga biverkningar av D2-antagonister1. Extrapyramidala störningar. 2. Tardiv dyskinesi. 3. Anhedoni. 4. Prolaktinstegring.
Tre vanliga biverkningar av M1-antagonister1. Sedering. 2. Muntorrhet. 3. Försämrad kognition.
Varför M1-antagonister används vid behandling av psykossjukdomMinskar EPS.
Två vanliga biverkningar av H1-antagonister1. Trötthet. 2. Viktuppgång.
Två vanliga biverkningar av alfa-1-antagonister1. Hypotension. 2. Ortostatism.
Varför 5-HT2-antagonister används vid psykossjukdomMinskar extrapyramidala störningar.
Vanlig biverkan av 5-HT2-antagonisterViktuppgång.
Två skäl till att 5-HT1-agonister används vid psykossjukdom1. Bättre humör. 2. Bättre kognition.
Fördel med klozapinBäst antipsykotisk effekt av alla neuroleptika.
Tre nackdelar med klozapin1. Kraftig viktuppgång. 2. Nedsatt glukostolerans. 3. Risk för agranulocytos.
De två förstahandspreparaten för behandling av schizofreni1. Risperidon. 2. Aripiprazol.
Det neuroleptika som har lägst biverkningarAripiprazol.
Biverkningar av aripiprazolKan ge milda extrapyramidala störningar, men är i övrigt i princip biverkningsfritt.
EPSExtrapyramidala störningar.
Tre biverkningar som är vanliga vid användning av risperidon1. Prolaktinstegring. 2. Viktuppgång. 3. Hypotension.
Orsak till malignt neuroleptikasyndromNeuroleptika.
Mortaliteten vid malignt neuroleptikasyndrom5-20%
Sex faktorer som ökar risken för malignt neuroleptikasyndrom1. Snabb dosökning eller höga doser neuroleptika. 2. Manligt kön. 3. Kokainmissbruk. 4. Dehydrering. 5. Katatona symtom. 6. Cerebrala lesioner.
Sex statustecken som ses vid malignt neuroleptikasyndrom1. Hypertermi/svettning. 2. Rigiditet. 3. Kramper. 4. Fluktuerande medvetande. 5. Hög andningsfrekvens. 6. Hög puls.
Fem komponenter som ingår i behandlingen av malignt neuroleptikasyndrom1. Utsättning av neuroleptika. 2. Vätsketillförsel. 3. Bensodiazepiner. 4. Dopaminagonister. 5. Muskelrelaxantia.
Lämplig vårdnivå vid malignt neuroleptikasyndromIVA.
Verkningsmekanism hos bensodiazepiner och bensodiazepinderivatPositiva allosteriska modulatorer på GABA-A-receptorn.
Förstahandsbehandling vid akut ångestOxascand.
Förstahandsbehandling vid alkoholabstinensOxascand.
Det icke-generiska namnet är oxascandOxazepam.
Fyra situationer där det är rimligt att använda bensodiazepiner1. Akut ångest eller agitation. 2. Alkoholabstinens. 3. Krampanfall. 4. Katatoni.
Det icke-generiska namnet är stesolidDiazepam.
Tre biverkningar av bensodiazepiner1. Sedering. 2. Försämrad reaktionsförmåga. 3. Försämrat omdöme.
Två positiva effekter av bensodiazepiner1. Ångestlindring. 2. Muskelrelaxering.
Risk vid användning av bensodiazepiner och bensodiazepinderivatBeroende.
Orsaken till skillnader mellan bensodiazepiner och bensodiazepinderivat vad gäller effektDe binder in på något olika ställen på GABA-A-receptorn.
Hur länge bensodiazepinderivat som längst kan användas mot sömnbesvärTvå veckor.
Varför bensodiazepinderivat aldrig ska användas längre än två veckorTillvänjning.
Två typer av läkemedel som kan användas som långtidsbehandling mot sömnbesvär1. Antihistaminer. 2. Melatonin.
Den antihistamin som är bäst när det gäller sömnbesvärPropavan.
Det icke-generiska namnet är propavanPropiomazin.
Det icke-generiska namnet är circadinMelatonin.
Anledningen till att plasmakoncentrationen av litium måste kollas regelbundetSmalt terapeutiskt fönster.
Fyra biverkningar som är vanliga vid behandling med litium1. Viktuppgång. 2. Tremor. 3. Hypotyreos. 4. Diabetes insipidus.
Sex symtom som kännetecknar litiumintoxikation1. Förvirring/hallucinationer. 2. Agitation. 3. Tremor. 4. Kramper. 5. Medvetslöshet. 6. Hypertermi.
Det läkemedel som är förstahandsval vid ADHDMetylfenidat.
Metylfenidats verkningsmekanismHämmar återupptag av dopamin och noradrenalin från synaptiska klyftan.
Sex möjliga biverkningar vid användning av metylfenidat1. Huvudvärk. 2. Ångest. 3. Viktnedgång. 4. Hypertoni. 5. Takykardi. 6. Mani/psykos.
Detta läkemedel är andrahandsvalet vid behandling av depressionMirtazapin.
Tre farmakodynamiska effekter hos mirtazapin1. alfa-2-receptorantagonist. 2. 5-HT2- och 5-HT3-receptorantagonist. 3. H1-receptorantagonist.
Sex biverkningar av mirtazapin1. Viktuppgång. 2. Trötthet. 3. Muntorrhet. 4. Förstoppning. 5. Huvudvärk. 6. Konstiga drömmar.
Klomipramin tillhör denna klass av läkemedelTCA.
TCATricyklika.
Sex biverkningar som är vanliga vid bruk av klomipramin1. Muntorrhet. 2. Förstoppning. 3. Ackomodationsstörningar. 4. Viktuppgång. 5. Trötthet. 6. Urinretention.
De två huvudsakliga SNRI-preparaten1. Venlafaxin. 2. Duloxetin.
Sex vanliga biverkningar vid bruk av SNRI1. Huvudvärk. 2. Insomni. 3. Illamående. 4. Svettning. 5. Hypertoni. 6. Anorgasmi.
Funktion hos monoaminoxidasBryter ner serotonin, noradrenalin och dopamin.
Hur MAO-hämmare verkarHindrar MAO från att bryta ner monoaminer.
Hög risk för serotenergt syndrom när detta skerVid kombination av serotonerga läkemedel, t.ex. MAO-hämmare och SSRI.
Sex symtom som kännetecknar serotonergt syndrom1. Hyperreflexi/klonus. 2. Tremor. 3. Hypertermi. 4. Takykardi. 5. Agitation. 6. Förvirring.
Viktigaste komponenten i behandling av serotonergt syndromSätt ut serotonerga läkemedel.
Får skriva ut metylfenidatEndast psykiatriker.
Sex differentialdiagnoser som bör uteslutas vid misstänkt panikanfall1. Hjärtinfarkt. 2. Arytmi. 3. Hypertyreos. 4. Hypoglykemi. 5. Vestibulär yrsel. 6. Lungemboli.
Viktigaste delen i handläggning av ett panikanfallAdekvat information.
Två behandlingar som kan ges ibland vid ett panikanfall1. Andning i påse. 2. Bensodiazepin.
Adekvat information efter ett panikanfallNormal fysisk reaktion som är helt ofarlig.
Fyra komponenter som ingår i paniksyndrom1. Upprepade panikanfall. 2. Rädsla för nya panikanfall. 3. Rädsla för innebörden av panikanfallen. 4. Undvikande av situationer som det skulle bli svårt att ta sig ur vid panikanfall.
Behandlingstrappa för paniksyndrom, tvångssyndrom, och social fobi1:a hand KBT. 2:a hand SSRI. 3:e hand klomipramin.
Fyra symtom som uppstår vid social fobi i situationer där personen uppmärksammas av andra1. Rodnad. 2. Tremor. 3. Hjärtklappning. 4. Tunnelseende.
Tre syndrom som panikattacker kan vara ett delfenomen i1. Paniksyndrom. 2. Fobier. 3. GAD.
Sex symtom som är vanliga vid GAD1. Oro. 2. Hjärtklappning. 3. Svettningar. 4. Irritabilitet. 5. Sömnstörning. 6. Somatisering.
GADGeneralized Anxiety Disorder.
Behandlingstrappa för GAD1:a hand SSRI. 2:a hand SNRI.
Procentuell förekomst av agorafobi vid paniksyndrom50 %
Fyra situationer där patienter med ångestsyndrom ska remitteras till psykiater1. Suicidrisk. 2. Beroende. 3. Svåra biverkningar av behandling. 4. Behandlingssvikt.
TrichotillomaniTvångsmässigt tvinnande av håret tills kala fläckar uppstår.
Andel av personer med tvångssyndrom som har en drabbad förstagradssläkting.25 %
Fem symtom som kännetecknar PTSD.1. Återupplevande. 2. Mardrömmar. 3. Undvikande av triggers. 4. Negativa kognitiva och emotionella förändringar. 5. Överreaktivitet.
Förstahandsbehandling för PTSD.Traumafokuserad KBT.
EMDREye movement desensitization and reprocessing.
Debutålder för tvångssyndromBarndomen eller tidiga tonåren.
Debutålder för anorexiBarndomen eller tidiga tonåren.
Den ordning i vilken frågor om suicidalitet ska ställas1. Bättre att vara död?/Tankar på att ta livet? 2. Tänkt ut en metod? 3. Varit nära att fullborda? 4. Tankar eller försök tidigare i livet? 5. Finns några aktuella hinder? 6. Aktuell avsikt att begå självmord?
Fyra klasser av kriterier som ingår enligt DSM-5 i substansbrukssyndrom1. Nedsatt kontroll. 2. Sociala komplikationer. 3. Riskanvändning. 4. Farmakologiska kriterier.
Dessa fyra underkriterier ingår under “nedsatt kontroll” när det gäller substansbrukssyndrom1. Kan inte kontrollera sitt bruk. 2. Försökt sluta. 3. Bruket tar mycket tid. 4. Starkt begär
Dessa tre underkriterier ingår under “sociala komplikationer” när det gäller substansbrukssyndrom1. Misslyckas med att fullgöra skyldigheter. 2. Relationsbroblem. 3. Överger andra aktiviteter.
Dessa två underkriterier ingår under “riskanvändning” när det gäller substansbrukssyndrom1. Drogintag i farliga situationer. 2. Fortsätter trots att det ger hälsoproblem.
Dessa två underkriterier ingår under “farmakologiska kriterier” när det gäller substansbrukssyndrom1. Abstinens. 2. Tolerans.
De tre komponenter som ingår i beroendecykeln
Tre saker som kan utlösa cravings1. Drogrelaterade stimuli. 2. Stress. 3. Intag av en mindre mängd av drogen.
Biokemiska orsaken till cravingsFrisättning av en mindre mängd dopamin i hjärnan.
Alkohols tre farmakodynamiska effekter1. Hämmar NMDA-receptorer. 2. Stimulerar GABA-A-receptorer. 3. Stimulerar dopaminfrisättning i nucleus accumbens.
Syftet med CAGESnabbt avgöra om en person har ett problematiskt alkoholbruk.
Anledningen till att naltrexon fungerar som behandling för alkoholberoendeAlkohol ökar opioidsystemets signalering till neuron som frisätter dopamin i nucleus accumbens.
Verkningsmekanism hos naltrexonLångverkande opioidreceptorblockare.
De fyra delar som CAGE består av1. Cut down. 2. Annoyment. 3. Guilt. 4. Eye opener.
Hur CAGE ska tolkasJa på två eller fler talar för problem med alkohol.
Två behandlingsmodaliteter som används vid alkoholmissbruk1. Psykosocial behandling. 2. Farmakologisk behandling.
Två vanliga typer av psykosocial behandling för alkoholmissbruk1. KBT. 2. Tolvstegsprogram.
Läkemedel som är förstahandsbehandling vid alkoholmissbrukNaltrexon.
Tre farmakologiska alternativ som finns för att behandla alkoholberoende1. Naltrexon. 2. Akamprosat. 3. Disulfiram.
Verkningsmekanism hos naltrexon vid behandling av alkoholberoendeLångverkande opioidreceptorantagonist som minskar dopaminfrisättning och gör att cravings och återfall blir mindre allvarliga.
Verkningsmekanism hos akamprosat vid behandling av alkoholberoendePåverkar NMDA-receptorn. Minskar alkoholsug och risk för återfall.
Verkningsmekanism hos antabus vid behandling av alkoholberoendeHämmar aldehyddehydrogenas, vilket vid alkoholkonsumtion leder till ansamling av acetaldehyd och därmed illamående.
Så länge verkar antabus efter att en tablett har tagits5 dagar.
Det icke-generiska namnet är antabusDisulfiram.
Den behandlingskombination som ger högst sannolikhet att lyckas sluta rökaRådgivning + läkemedel.
Huvudsaklig farmakologisk behandling för nikotinberoendeNikotinersättning.
Två läkemedel som utgör andrahandsval när det gäller att sluta röka1. Bupropion. 2. Vareniklin.
Vareniklins verkningsmekanismPartiell agonist på nikotinreceptorn. Orsakar viss aktivering av receptorn, men hindrar kraftig aktivering via nikotin.
Bupropions verkningsmekanism vid nikotinberoendeHämmar återupptag av dopamin och noradrenalin. Minskar lusten att röka.
Icke-generiska namnet är ZybanBupropion.
Icke-generiska namnet är ChampixVareniklin.
Det läkemedel som är effektivast när det gäller att sluta rökaVareniklin.
Tre komponenter i “första hjälpen” vid spelproblem1. Berätta för anhöriga. 2. Begränsa möjligheter till spel genom att lämna över ekonomin och installera blockeringsprogram. 3. Hitta alternativa aktiviteter.
Två sätt att behandla spelberoende1. KBT. 2. MI.
Tre sätt att testa för akut alkoholintoxikation1. Alkometer. 2. Etanol i blod. 3. Etanol i urin.
Två test för att kolla efter högt intag av alkohol de senaste dagarna1. EtG. 2. EtS.
Två test för att kolla efter högt intag av alkohol de senaste veckorna1. PEth. 2. CDT.
Två saker det är viktiga att vara medveten om när det gäller urinstickor för narkotika (s.k. u-tox)1. Låg sensitivitet. 2. Låg specificitet.
Två situationer där snabbtest för narkotika inte får användas1. Beslut kopplade till tvångsvård. 2. Avgöra följsamhet till kontraktsjukvård.
Den tidsrymd under vilken alkoholkonsumtion måste vara hög för att CDT ska öka2-3 veckor.
Orsaken till att högt CDT är tecken på högt alkoholintagEtanol hämmar glukuronideringen av transferrin.
6-MAMMetabolit som bildas från heroin.
Syftet med 6-MAM inom klinisk diagnostikSpecifikt tecken på heroinbruk.
Så lång tid tar det innan CDT normaliseras vid alkoholabstinensFlera veckor.
Sensitivitet för alkoholöverkonsumtion hos CDT60 %
Specificitet för alkoholkonsumtion hos CDT99 %
Varför hög PEth är tecken på hög alkoholkonsumtion de senaste veckornaEtanol interagerar med fosfatidylcholin i cellmembran och omvandlar det till phosphatidyletanol.
Vad förkortningen PEth står förPhosphatidyletanol.
Talar för ingen eller endast låg alkoholkonsumtion på PEth<0,05 umol/l
Talar för måttlig alkoholkonsumtion på PEth0,05-0,30 umol/l
Talar för överkonsumtion av alkohol på PEth>0,30 umol/l
Varför EtG och EtS är bra mått på etanolkonsumtion de senaste dagarnaEtanol bryts ner på bara några timmar, men en del av etanolen omvandlas till EtG och EtS, som utsöndras ur kroppen under loppet av några dagar.
Vad förkortningen EtG står förEtylglukuronid.
Vad förkortningen EtS står förEtylsulfat.
Tre utredningar som ska göras när en intoxikerad patient kommer in till beroendeakuten1. U-tox. 2. Alkometer. 3. B-glukos.
Tid efter intag då amfetamin fortfarande är detekterbart i kroppen2-4 dagar.
Tid efter intag då kokain fortfarande är detekterbart i kroppen2-7 dagar.
Tid efter intag då cannabis fortfarande är detekterbart i kroppen3 dagar – 6 veckor, beroende på hur mycket som har konsumerats.
Tid efter intag då heroin fortfarande är detekterbart i kroppen3 dagar.
Tid efter intag då metadon fortfarande är detekterbart i kroppen1-2 veckor.
Tid efter intag då oxazepam fortfarande är detekterbart i kroppen5 dagar.
Tid efter intag då diazepam fortfarande är detekterbart i kroppen4 veckor.
Vad 1 promille etanol motsvarar i standardglas4 standardglas.
Symtom vid 1 promille etanolMåttlig berusning.
Symtom vid 2 promille etanolPåtaglig berusning.
Symtom vid 3 promille etanolSomnolens.
Tre symtom vid 4 promille etanol1. Medvetslöshet 2. Krampanfall. 3. Andningssvikt.
När kramprisken är som högst vid alkoholabstinensEfter 1-2 dygn.
När risken för delirium tremens är som högst vid alkoholabstinensEfter 3 dygn.
Fem symtom vid delirium tremens1. Tremor. 2. Svettning. 3. Agitation. 4. Feber. 5. Hallucinationer.
Målet med medicinsk behandling av delirium tremensPatienten ska sova.
Varför det är viktigt att patienter med delirium tremens somnarMortalitetsrisken minskar markant.
Tre dödsorsaker vid delirium tremens1. Dehydrering. 2. Hypertermi. 3. Cirkulationssvikt.
Tre viktigaste åtgärderna vid delirium tremens1. Stesolid. 2. Haldol. 3. KAD.
Då ska patient med delirium tremens skickas till IVA för propofolsövningOm den fortfarande är vaken efter totalt 600 mg stesolid.
Doseringsschema för stesolid vid delirium tremensBörja med 20 mg och dubbla dosen varje 15 minuter tills patienten somnar.
Mortaliteten vid obehandlad delirium tremens20 %
Förstahandsval respektive andrahandsval vid alkoholabstinens1. Oxascand. 2. Stesolid.
Doseringsschema för oxascand vid alkoholabstinens1. Börja med 25-50 mg oxascand. 2. Dubbla dosen vid utebliven effekt. 3. Vid fortsatt bristfällig effekt, överväg höga doser stesolid.
Ett annat namn för tiaminVitamin B1.
Bör ges till alla som misstänks ha hög alkoholkonsumtion när de kommer in till akutenTiamin i.v.
Klassisk symtomtriad vid Wernicke-Korsakoffs syndrom1. Ögonsymtom. 2. Kognitiva symtom. 3. Balansrubbning.
Fem vanliga kognitiva symtom vid Wernicke-Korsakoffs syndrom1. Förvirring. 2. Amnesi. 3. Hallucinationer. 4. Konfabulation. 5. Koncentrationssvårigheter.
Tre vanliga ögonsymtom vid Wernicke-Korsakoffs syndrom1. Abducenspares. 2. Nystagmus. 3. Nedsatt pupillreflex.
Fem tecken på fysisk status vid intox med centralstimulantia1. Mydriasis. 2. Hypertoni. 3. Takykardi. 4. Hypertermi. 5. Takypné.
Fyra tecken på psykstatus vid intox med centralstimulantia1. Agitation. 2. Förvirring. 3. Paranoia. 4. Hallucinationer.
Två läkemedel inkl. doser som ska ges vid intox med centralstimulantia1. Stesolid 20 mg. 2. Olanzapin 20 mg.
Målet för behandling av intox med centralstimulantiaFå patienten att somna.
Läkemedel som ges till utåtagerande patienter på BAS inkl. dosPhenergan 1-4 ml i.m.
Läkemedel som kan användas för att häva allvarliga blandintoxer där bensodiazepiner är en komponentInj lanexat.
Det icke-generiska namnet är lanexatFlumazenil.
Anledning till att flumazenil bara ska ges ifall det verkligen behövsKan orsaka kramper.
Sex komponenter i det generella omhändertagandet av intox-patienter1. Säkra luftväg. 2. Monitorera vitalparametrar. 3. Ringer-acetat. 4. Antidot. 5. Syrgas. 6. Värmande filt.
LVMLagen om vård av missbrukare i vissa fall.
Tre kriterier för att besluta om tvångsvård i enlighet med LVM1. Behov av vård för att komma från ett missbruk. 2. Vårdbehovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 3. Utsätter sin hälsa för allvarlig fara, eller riskerar att förstöra sitt liv, eller riskerar att allvarligt skada närstående.
Den maximala tidsrymd som en patient kan hållas med tvång enligt LVMSex månader.
Syftet med LVMFå personer med missbruk motiverade till vård.
De fem olika komponenter som ingår i behandlingen av opioidbrukssyndrom1. Snabbverkande opioider byts ut mot långverkande. 2. Psykosocial rehabilitering. 3. Behandling av psykiatrisk samsjuklighet. 4. Behandling av Hepatit C och HIV. 5. Överdosprevention med utdelning av naloxon.
12 symtom som är vanliga under första veckan av opioidabstinensDysfori. Illamående. Kräkning. Muskelvärk. Ökat tårflöde. Rinnande näsa. Gåshud. Svettning. Diarré. Gäspning. Feber. Sömnsvårigheter.
Fyra statustecken som är vanliga vid opioidintoxikation1. Små pupiller. 2. Somnolens. 3. Sluddrigt tal. 4. Låg andningsfrekvens.
Läkemedelsbehandling inkl. dosering vid opioidintoxikationBörja med 0,2 mg bolus naloxon, och titrera därefter upp tills patienten andas tillräckligt bra men fortfarande sover.
Två farmakologiska alternativ som kan användas vid behandling av opioidberoende1. Metadon. 2. Buprenorfin.
Verkningsmekanism hos metadonFull opioidagonist med lång halveringstid.
Verkningsmekanism hos buprenorfinPartiell opioidagonist.
Varför det inte är någon idé att ta heroin om du nyligen har tagit buprenorfinBuprenorfin binder till opioidreceptorerna hårdare än heroin, så heroin som tas ovanpå det har ingen effekt.
Andel av dem med substansmissbruk som även har en annan psykiatrisk diagnos40 %
Andel av allmänpsykiatriska patienter som uppvisar missbruk eller riskbruk av någon substansEn tredjedel.
De fyra vanligaste psykiatriska diagnoserna bland personer med substansbruksberoende1. ADHD. 2. Ångestsjukdom. 3. Depression. 4. Personlighetsstörning.
Situation där du ska misstänka att det förekommer samsjuklighet mellan en psykisk sjukdom och ett substansmissbrukNär patienten inte blir bättre trots insatt behandling mot den psykiska sjukdomen.
Tre fördelar med bensodiazepiner1. God effekt. 2. Låg toxicitet. 3. Få interaktioner.
Tre nackdelar med bensodiazepiner1. Neuropsykologisk funktionsnedsättning. 2. Risk för aggression. 3. Beroendepotential.
Två läkemedelstyper som ska trappas ut först om en patient är beroende av flera olika1. Kortverkande. 2. Smärtstillande.
Fyra symtom vid protraherad opioidabstinens1. Nedstämdhet. 2. Initiativlöshet. 3. Apati. 4. Nedsatt stresstolerans.
Så länge kan symtomen vid protraherad opioidabstinens pågåUpp till sju månader.
De tre kritierierna för anorexia nervosa1. Otillräckligt energiintag. 2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt. 3. Störd kroppsupplevelse eller förnekande av att den låga vikten är ett bekymmer.
De fyra kriterierna för bulimia nervosa1. Återkommande episoder av hetsätning. 2. Återkommande kompensatoriskt beteende. 3. Minst en episod i veckan under tre månaders tid. 4. Självkänslan är överdrivet påverkad av utseendet.
De fem kriterierna för hetsätningsstörning1. Återkommande episoder av hetsätning. 2. Tre av följande: äter snabbare än vanligt, äter till obehaglig mättnad, äter stora mängder utan att vara hungrig, äter ensam pga skam, känslor av skam efter hetsätning. 3. Markant obehag. 4. Minst en episod i veckan under tre månaders tid. 5. Inget kompensatoriskt beteende som vid bulimi.
Hur de tre olika ätstörningssyndromen skiljer sig vad gäller kroppsviktAnorexi: underviktiga. Bulimi: normalviktiga. Hetsätning: överviktiga.
Vanligaste debutåldern för anorexiTidiga tonåren.
Vanligaste debutåldern för bulimiSena tonåren.
Vanligaste debutåldern för hetsätningsstörningSena tonåren.
Andel av ätstörningspatienter som har manligt kön10 %
Fem statustecken vid anorexi1. Långsam puls. 2. Lågt blodtryck. 3. Lanugobehåring. 4. Cyanos. 5. Perifer kyla
Sex vanliga symtom vid anorexi utöver låg kroppsvikt1. Koncentrationssvårigheter. 2. Viktfobi. 3. Trötthet. 4. Frusenhet 5. Sömnproblem. 6. Amenorré.
Fyra labbtecken vid anorexi1. Anemi. 2. Leukocytopeni. 3. Trombocytopeni. 4. Elektrolytrubbningar.
Två statustecken vid bulimi1. Frätskador på tänder. 2. Svullna spottkörtlar.
Tre viktigaste komponenterna i behandlingen för ätstörningar1. Regelbundna måltider. 2. Involvera familjen. 3. Psykolog.
Två ätstörningar som behandlas med SSRI1. Bulimi. 2. Hetsätningsstörning.
Anledningen till att SSRI hjälper vid bulimi och hetsätningsstörningDe minskar impulserna att hetsäta samt kompensatoriska impulser.
En klass av läkemedel som kan användas för att behandla anorexiNeuroleptika.
Varför neuroleptika kan hjälpa i behandlingen av anorexiMinskar vanföreställningar om kroppen.
Bästa SSRI vid bulimiFluoxetin.
Varför fluoxetin är bästa SSRI vid bulimiLång halveringstid, så gör inget om patienten råkar kräkas upp en dos.
Risk när en långt gången anorexipatient tillförs näringRefeedingsyndrom.
Orsak till refeedingsyndromAkut fosfatbrist.
Fyra symtom vid refeedingsyndrom1. Arrytmier. 2. Kramper. 3. Förvirring. 4. Koma.
Två sätt att minska risken för refeedingsyndrom1. Viktuppgång max 1 kg per vecka. 2. Regelbunden kontroll av fostatnivåer och fosfatsubstitution vid behov.
Mortaliteten vid anorexa nervosa5-10%
Två vanligaste dödsorsakerna vid anorexia nervosa1. Suicid. 2. Arrytmi.
Andel av befolkningen som har en autismspektrumstörning0,8 %
Andel av skolbarn (1) respektive vuxna (2) som har ADHD(1): 5-7% (2): 2-3%
Ärftligheten vid autism80 %
Fyra symtom som kännetecknar autism1. Brister i socialt samspel. 2. Begränsade intressen och beteenderepertoarer. 3. Annorlunda perception. 4. Motoriska svårigheter.
Hur perceptionen oftast är annorlunda vid autismÖver- eller underkänslig för beröring eller ljud.
Ärftligheten vid ADHD75 %
Orsaken till ADHDUnderfunktion i noradrenerga och dopaminerga frontosubkortikala bansystem, vilket leder till otillräcklig hämning av impulser.
Tre symtom som kännetecknar ADHD1. Koncentrationssvårigheter. 2. Hyperaktivitet. 3. Impulsivitet.
Definitionen av heritabilitetProportionen av den totala variansen i förekomsten av en sjukdom som beror på genetisk varians.
Heritabiliteten för depression35 %
Heritabiliteten för OCD50 %
Heritabiliteten för bipolärt syndrom75 %
Heritabiliteten för anorexi55 %
De fyra kriterierna för anpassningsstörning enligt ICD-111. Överdriven upptagenhet med stressorn. 2. Signifikant försämring i yrkes- och privatliv. 3. Ingen annan psykisk diagnos förklarar symtomen bättre. 4. Löser sig normalt inom 6 månader såvida inte stressorn kvarstår.
Två komponenter i behandlingen av anpassningsstörning och utmattningssyndrom1. Lös problemet som orsakat symtomen. 2. Livsstilsåtgärder.
Viktigt att undvika vid anpassningsstörning och utmattningssyndromSjukskrivning.
De fyra kriterierna för insomni1. Svårt att somna, och/eller täta uppvaknanden under natten, och/eller vaknar för tidigt. 2. Missnöje med sömnen. 3. Funktionsnedsättning under dagtid. 4. Problemen förekommer minst tre nätter per vecka i minst en månad.
Sex differentialdiagnoser som bör uteslutas vid misstanke om insomni1. Sömnapné. 2. Narkolepsi. 3. Affektiv sjukdom. 4. Restless legs. 5. Ångestsyndrom. 6. Missbruk.
Anledning till att KBT mot insomni bör undvikas vid bipolär sjukdom.Neddragning av sömnen kan inducera maniska skov.
Första hands behandling för insomniSömn-KBT.
Andel av patienter med depression som har insomni60 %
De tre viktigaste komponenterna i sömn-KBT1. Regelbunden uppvakningstid. 2. Sömnrestriktion. 3. Stimuluskontroll.
Vad som menas med stimuluskontroll i samband med sömn-KBTSängen ska associeras till sömn, och inte till sömnbesvär.
Hur stimuluskontroll uppnås vid sömn-KBTOm patienten inte somnar inom 20 minuter från att ha lagt sig ska den stiga upp och inte gå och lägga sig igen förrän den är tillräckligt trött.
Varför det är viktigt med sömnrestriktion vid behandling av insomniMånga med insomni har utvecklat den dåliga vanan att lägga sig innan de är tillräckligt trötta för att sova.
Varför det är viktigt att gå upp om en inte somnar inom 20 minuter vid behandling av insomniSängen ska vara förknippad med sömn, och ska inte vara förknippad med sömnbesvär.
Fyra viktiga regler att följa om bensodiazepinderivat används för att behandla akut insomni1. Läkemedlat ska bara tas i max två veckor. 2. Tydlig nedtrappningsplan från start. 3. Kombinera läkemedlet med beteenderåd. 4. Patienten ska bokas in på ett uppföljningsbesök efter de två veckorna.
Sex viktiga sömnhygienråd till patienter med insomni1. Fast uppstigningstid. 2. Inte lägga sig för tidigt, vänta tills en är riktigt trött. 3. Inga tupplurer på dagen. 4. Exponering för dagsljus på morgonen. 5. Undvika skärmar på kvällen. 6. Fysisk aktivitet.
Mirtazapins farmakodynamiska effekter1. Centralt verkande alfa-2-antagonist, vilket ökar noradrenerg och serotonerg neurotransmission. 2. 5-HT2- och 5-HT3-receptorantagonist. 3. H1-receptorantagonist.
Varför mirtazapin inte ger sexuella biverkningarDärför det är en antagonist på 5-HT2- och 5-HT3-receptorn, medan alla SSRI och SNRI ökar aktivering av dessa receptorer.
Tre situationer där mirtazapin är lämpligt som anti-depressivt läkemedel1. Mycket smal patient, som skulle må bra av ökad aptit. 2. Patient med sexuella biverkningar av SSRI/SNRI. 3. Patient med insomni.
Valproat har huvudsakligen dessa två farmakodynamiska effekter1. Hämmar spänningsstyrda natriumkanaler. 2. Ökar nivåer av GABA i CNS.
Det icke-generiska namnet är ergenylValproat.
Det icke-generiska namnet är lamictalLamotrigin.
Lamotrigin har huvudsakligen dessa två farmakodynamiska effekter1. Hämmar spänningsstyrda natriumkanaler. 2. Hämmar frisättning av glutamat.
Karbamazepin har huvudsakligen denna farmakodynamiska effektBlockerar spänningsstyrda natriumkanaler.
AkatisiRastlöshet.
Akatisi ses ofta i dessa två situationer1. Parkinsons sjukdom. 2. Neuroleptikabehandling.
Det icke-generiska namnet är tegretolKarbamazepin.
Det icke-generiska namnet är zyprexaOlanzapin.
Olanzapin har huvudsakligen dessa två farmakodynamiska effekter1. Blockerar D2-receptorn. 2. Blockerar 5-HT2-receptorn.
Aripiprazol har huvudsakligen dessa tre farmakodynamiska effekter1. Partiell agonist på D2-receptorn. 2. Partiell agonist på 5-HT1-receptorn. 3. Antagonist på 5-HT2-receptorn.
Risperidon har huvudsakligen dessa fyra farmakodynamiska effekter1. D2-antagonist. 2. 5-HT2-antagonist. 3. Alfa-receptor-antagonist. 4. H1-antagonist.
Klozapin har huvudsakligen dessa tre farmakodynamiska effekter1. D4-antagonist. 2. Alfa-receptor-antagonist. 3. 5-HT2-antagonist.
I denna situation är klozapin lämpligt som behandling för schizofreniTerapiresistenta patienter.
Två farmakodynamiska effekter hos haloperidol1. Kraftig D2-antagonist. 2. Svag alfa-receptor-antagonist.
Två första generationens neuroleptika som används idag1. Haloperidol. 2. Cisordinol.
Tre farmakodynamiska effekter hos cisordinol.1. D1- och D2-antagonist. 2. Alfa-1-antagonist. 2. 5-HT2-antagonist.
Tre olika typer av betingning1. Klassisk. 2. Operant. 3. Relationell.
Klassisk betingningInlärning via association.
Operant betingningInlärning via konsekvenser.
Relationell betingningInlärning via språket.
Varför TCA bör undvikas hos äldreDe antikolinerga effekterna kan orsaka kognitiv nedsättning och förvirring.
Gränsen för rekommenderat maxintag av alkohol per veckaTio standardglas (14 för män och 9 för kvinnor enligt gamla rekommendationer).
Antal standardglas som motsvaras av en flaska vinSex.
Antal standardglas som motsvaras av 33 cl starkölEtt.
Ett standardglas motsvarar så här mycket vin12,5 cl.
Ett standardglas motsvarar så här mycket starköl33 cl.
Ett standardglas motsvarar så här mycket sprit4 cl.
Ett standardglas motsvarar så här mycket folköl50 cl.
Ett standardglas motsvarar så här mycket lättöl66 cl.
Syftet med AUDITUpptäcka riskbruk av alkohol.
Talar för riskbruk av alkohol i AUDITSju poäng eller fler.
Talar för alkoholberoende i AUDITFemton poäng eller fler.
Tre förstahandsåtgärder på VC vid tecken på besvär kopplade till alkoholbruk1. Halvera konsumtionen i en månad. 2. Konsumtionsdagbok i en månad. 3. Uppföljningsbesök i slutet på månaden.
Två behandlingar som kan erbjudas patienter som har problem med mycket alkoholsug1. Naltrexon. 2. Akamprosat.
Behandling som kan erbjudas patienter som har problem att hålla uppe motivationen att undvika alkoholAntabus.
Viktigt att kolla regelbundet hos en patient som står på antabusLeverstatus.
Skillnad mellan naltrexon (1) och akamprosat (2) vad gäller hur snabbt de minskar alkoholsuget(1) har effekt direkt. (2) tar en vecka att ha effekt.
Hur snabbt abstinens börjar efter avslutat intag av kortverkande bensodiazepinerTolv timmar.
Hur snabbt abstinens börjar efter avslutat intag av långverkande bensodiazepinerTvå dygn.
När abstinens är maximal efter avslutat intag av kortverkande bensodiazepiner48 timmar.
När abstinens är maximal efter avslutat intag av långverkande bensodiazepinerEn vecka.
Sex symtom som kan uppstå vid bensodiazepinabstinens1. Ångest/nedstämdhet. 2. Sömnbesvär. 3. Minnes- och koncentrationsbesvär. 4. Tremor. 5. Kramper. 6. Förvirring.
Då ska catapresan inte sättas in mot opioidabstinensLågt blodtryck.
Läkemedel som kan användas vid opioidabstinensCatapresan.
Promille etanol som i snitt bryts ner av kroppen per timme0,2.
Två saker som är viktiga kolla före insättning av antabus1. Levervärden. 2. Hjärt-kärlsjukdom.
Viktigt att kolla vid insättning av kampralKreatinin.
Varför det är viktigt att kolla kreatinin vid insättning av kampralVid njursvikt kan kampral ansamlas och orsaka leverskada.
Kan göras vid myrkrypningar pga propavanKrossa tabletten.
Tidsrymd efter heroinintag då abstinens börjar1-2 dygn.
Tidsrymd efter heroinintag då abstinens är som värst3-4 dygn.
Andel av befolkningen som är alkoholberoende4-5%
Andel fall av hypertoni som orsakas av alkohol20 %
Fyra cancertyper som orsakas av alkohol1. GI-kanal. 2. Lever. 3. Bröst. 4. Prostata.
Två sätt att identifiera skadligt alkoholbruk1. Frågeformulär. 2. Labbprover.
Sensitivitet hos PEth90 %
Specificitet hos PEth100 %
Sensitivitet hos AUDIT92 %
Specificitet hos AUDIT94 %
Sex ICD-kriterier för alkoholberoende, varav minst tre krävs för diagnos1. Starkt konstant sug. 2. Kontrollförlust. 3. Fortsatt bruk trots hälsoproblem. 4. Prioritering av alkohol framför annat. 5. Tolerans. 6. Abstinens.
Detta krävs för att CDT ska vara förhöjtMinst 5 standardglas om dagen i minst två veckor.
Fyra standardprover som ofta blir förhöjda vid hög alkoholkonsumtion1. ALAT. 2. ASAT. 3. gamma-GT. 4. MCV.
MIMotivational Interviewing.
Tre behandlingsmodaliteter för alkoholöverkonsumtion som erbjuds inom sjukvården1. Självhjälp. 2. Samtalsterapi. 3. Läkemedel.
Fyra olika typer av självhjälp för alkoholmissbruk som erbjuds av sjukvården1. Internettjänster. 2. Appar. 3. Broschyrer. 4. Alkohollinjen.
Två olika typer av samtalsterapi för alkoholmissbruk som erbjuds av sjukvården1. KBT. 2. MI.
Tre olika läkemedel för alkoholmissbruk som erbjuds av sjukvården1. Naltrexon. 2. Akamprosat. 3. Antabus.
Andel som får bra effekt av naltrexon och akamprosatEn tredjedel.
Andel som får noll effekt av naltrexon och akamprosatEn tredjedel.
Fyra vanliga övergående biverkningar av naltrexon1. Illamående. 2. Kräkning. 3. Yrsel. 4. Huvudvärk.
Hur du minskar risken för biverkningar av naltrexonBörja med en halv tablett per dag i en vecka, och gå sedan upp till en tablett per dag.
Fyra vanligaste biverkningarna av antabus1. Trötthet. 2. Huvudvärk. 3. Diarré. 4. Metallsmak.
Viktigt att göra en gång i månaden vid behandling med antabusKontrollera ASAT.
Så ofta ska ASAT kontrolleras vid antabus-behandlingEn gång i månaden.
Vid detta värde på ASAT ska du överväga att inte sätta in antabusHögre än tre gånger referensvärdet.
Två beteenden som är oförenliga med MI1. Övertalning. 2. Konfrontation.
Kvot som MI ska påverkaFörändringstal/bibehållandetal
De två grundbultarna i MI1. Reflektion som stimulerar förändringstal. 2. Utforska kunskaper – Erbjud råd – Utforska tankar.
Så går MI-förenlig reflektion tillÅterberätta det patienten säger, men fokusera på att återberätta sådant som stimulerar patienten att uttrycka mer förändringstal.